Авторське право

Редакція має право публікувати у Збірнику оригінальні наукові статті, що містять результати теоретичних і експериментальних досліджень та не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Автор передає редколегії Збірника права на розповсюдження електронної версії статті, а також електронної версії англомовного перекладу статті (для статей українською та російською мовою) через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному web-сайті Збірника, в електронних базах даних, репозитаріях тощо).

Автор зберігає за собою право без узгодження з редколегією та засновниками використовувати матеріали статті: а) повністю або частково з освітньою метою; б) для написання власних дисертацій; в) для підготовки тез, доповідей конференцій, а також презентацій.

Автор має право розміщувати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного web-сайту Збірника) на:

  • персональних web-ресурсах усіх Авторів (web-сайти, web-сторінки, блоги тощо);
  • web-ресурсах установ, де працюють Автори (включно з електронними інституційними репозитаріями);
  • некомерційних web-ресурсах відкритого доступу (наприклад, arXiv.org).

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію, що містяться на офіційному сайті Збірника, є обов’язковим.