Випуск 10

УДК 614.253.5

М.Я. Бабич

Вивчення професійної відповідальності молодшого медичного спеціаліста

Розглянуто методологічні та теоретичні основи дослідження медично-професійної відповідальності, з’ясовано психологічну структуру цієї особистісної якості, внутрішні основи відповідальної поведінки студента. Виділено компоненти, пов’язані з глибинними особистісними утвореннями, у яких студент цілісно виражається як суб’єкт внутрішньої чи зовнішньої дії, поведінки та діяльності. З’ясовано, що розвиток відповідальності відбувається у напрямі гармонізації раціональної, емоційно-мотиваційної та поведінкової її складових.

Ключові слова: відповідальність, самодетермінація, медико-професійна відповідальність, надситуативна активність, самоінтеграція.

 

УДК 159.922

О.О. Байдарова

Перспективи дослідження професійної рефлексії в супервізії соціального працівника

Стаття присвячена проблемі пошуку місця та значення професійної рефлексії в супервізії соціального працівника, який безпосередньо взаємодіє з клієнтами. Визначено, що супервізія та рефлексія як феномени тісно взаємопов’язані, причому супервізія організовує у часі й просторі процеси розгортання професійної рефлексії, контейнерує зміст професійних ситуацій, перетворюючи їх на усвідомлений досвід, який стає основою творчого навчання та саморозвитку.

Ключові слова: рефлексія, соціальний працівник, супервізія, професійна ситуація, інтеракція, професіоналізм.

 

УДК 159.942 – 053.6

Н.І. Бігун

Особистісна симптоматика психогенних депресивних розладів у підлітків

Стаття присвячена проблемі психогенних депресивних розладів у підлітків. У розвідці представлено аналіз особистісних симптомів депресії у школярів підліткового віку.

Ключові слова: депресія, підлітковий вік, особистість, особистісний розвиток, особистісний симптом.

 

УДК 37.015.31:17.022.1

Н.М. Білоусова

Вивчення психологічних чинників розвитку почуття власної гідності у молодших школярів

У статті розкриваються науково теоретичні основи дослідження психологічних чинників розвитку почуття власної гідності у молодших школярів.

Ключові слова: психологічні чинники, почуття власної гідності, емоційно ціннісне самоставлення, самоповага, самооцінка, самоприйняття, молодший школяр.

 

УДК 159.9.072.4

А.М. Большакова

Вікова динамка показників особистісної реалізованості / потенційності

Досліджено вікову динаміку показників особистісної реалізованості / потенційності. Показано, що співвідношення особистісної реалізованості / потенційності є найбільш оптимальним у віці “акме”. Встановлено, що показники особистісної реалізованості починають значно збільшуватися із досягненням передпенсійного віку.

Ключові слова: особистісна реалізованість, особистісна потенційність, юність, зрілість, старість, акме.

 

УДК 37.035.91:159.923

Н.О. Бочаріна

Формування гуманістичної спрямованості майбутніх соціальних педагогів у процесі особистісно орієнтованого виховання

У статті розглянуто засоби формування гуманістичної спрямованості особистості майбутніх соціальних педагогів у процесі навчання у вищому навчальному закладі.

Ключові слова: особистість, гуманістична спрямованість, соціальний педагог, процес формування.

 

УДК 159.9.17

В.Й. Бочелюк, І.Ю. Антоненко

Формуванні ціннісних орієнтацій особистості у процесі здобуття вищої освіти

У статті розкриваються соціально психологічні особливості формування ціннісних орієнтацій особистості в процесі здобуття вищої освіти. Особлива увага приділяється значущості вищої освіти в сучасному українському суспільству, більшої, ніж політика або економіка. Визначається її особлива роль – формування інтелігентної особистості.

Ключові слова: особистість, ціннісні орієнтації, вища освіта.

 

УДК 376056.34

О.О. Буковська

Особливості становлення та психокорекції життєвого досвіду підлітків з неблагополучних родин

В статті розкриваються основні соціальні і психологічні фактори становлення життєвого досвіду підлітків з неблагополучних родин. Викладено результати дослідження особливостей усвідомлення життєвого досвіду благополучних і неблагополучних підлітків. Показано доцільність використання методу наративу в психокорекційній роботі з не благополучними підлітками.

Ключові слова: підлітки із неблагополучних родин, життєвий досвід, наратив, усвідомлення.

 

УДК 159.9.23.3.5

К.М. Васюк

Егоцентризм як чинник соціально-психологічної дезадаптації особистості

Стаття присвячена аналізу проблеми взаємозв’язку егоцентричних проявів і соціально психологічної дезадаптації в підлітковому та юнацькому віці. Розглядається історія досліджень проблеми у працях зарубіжних та вітчизняних авторів та реалізується спроба довести припущення про обумовленість варіативності егоцентричних проявів соціально-психологічною дезадаптацією

Ключові слова: дисперсійний аналіз, еготизм, егоцентризм, соціально психологічна дезадаптація.

 

УДК: 316.648

В.О. Васютинський

Незадоволені потреби в контексті соціального самовизначення російськомовних жителів України

За результатами опитування 1292 російськомовних респондентів зроблено висновок, що на їхнє соціальне самовизначення істотно впливає переживання незадоволених потреб. Особливо значущим виявився брак матеріального добробуту, порядку й стабільності, упевненості в майбутньому, чесної влади, здоров’я. Доволі відчутним, але не провідним, є незадоволення потреб, пов’язаних із російською ідентичністю. На самовизначення російськомовної молоді відносно сильніше впливають етнополітичні чинники, але вона менше орієнтується на проросійські цінності.

Ключові слова: незадоволені потреби, соціальна ідентичність, вікові відмінності, російськомовні громадяни.

 

УДК 159.923.2

С.О. Вільдгрубе

Формування компонентів самоставлення підлітків в умовах соціальної депривації

У статті подається теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми самоставлення, порівняльний аналіз компонентів самоставлення. Приділена увага психологічним факторам формування самоставлення, особливостям розвитку самоставлення підлітків, позбавлених батьківського піклування.

Ключові слова: самоставлення, особистість, підліток, самосвідомість, самооцінка, Я концепція, депривація.

 

УДК 159.9

М.І. Вінтонів

Інтеграція сучасного методологічного інструментарію для діагностики когнітивних стилів

Опираючись на теоретичні дослідження, згідно з якими враховуються умови та вплив соціальної ситуації на когнітивно стильові прояви, розглянуто сучасний методологічний інструментарій, який дає можливість виявити залежності виявів когнітивних стилів у різних соціальних ситуаціях, оскільки людська поведінка визначається внутрішніми когнітивними параметрами і певною мірою зовнішнім середовищем, яке здійснює вплив на людину як соціальну істоту.

Ключові слова: когнітивні стилі, параметри когнітивних стимулів, стилі інформаційного засвоєння, когнітивно діяльнісний стиль, здібності.

 

УДК 159.922.7

О.В. Волошок

Психологічний аналіз проблеми тривожності особистості

У статті розкриваються підходи провідних західних та вітчизняних психологів до вивчення проблеми тривожності особистості. Висвітлюється питання природи тривожності, соціально психологічних детермінант її виникнення у дитячому віці згідно з теорією К. Хорні, Г. Саллівена, Е. Еріксона. Наводиться опис психотерапевтичних підходів, спрямованих на зниження тривожності.

Ключові слова: тривожність, тривога, страх, потреба у безпеці, батьківсько дитячі стосунки, фактори спілкування, надійність між особистісних стосунків, психотерапія.

 

УДК 159.922

І.І. Галецька

У пошуках свободи: внутрішня свобода як критерій психологічного здоров’я*

Здійснено психологічний аналіз сутності свободи, внутрішню свободу розглянуто як критерій психологічного здоров’я та чинник самореалізації. Визначено головні завдання різних методів психотерапії щодо подолання особистісної несвободи.

Ключові слова: психологічне здоров’я, внутрішня свобода, самодетермінація, психотерапія.

 

УДК 159.922.6:377

С.В. Герасіна

Асертивна поведінка як передумова формування почуття власної гідності та самоповаги студентської молоді

У статті розкрито теоретичні підходи до дослідження проблеми формування почуття власної гідності та самоповаги студентської молоді; визначено психологічні особливості феномена “асертивність”; обґрунтовано специфіку взаємозумовленості асертивності і розвитку емоційно ціннісних почуттів особистості; проаналізовано результати емпіричного вивчення асертивності як передумови формування у студентів почуття власної гідності та самоповаги.

Ключові слова: почуття власної гідності, самоповага, асертивність, індивідуальний стиль поведінки.

 

УДК 159.98

Н.М. Гончарук

Психологічні особливості монологічного мовлення як засобу спілкування у дітей підліткового віку

У статті розкрито психологічні особливості монологічного мовлення як засобу спілкування. Авторка здійснила порівняльний аналіз мовлення дітей різних статусних категорій – лідерів, популярних, малопопулярних, ізольованих.

Ключові слова: спілкування, монологічне мовлення, розповідь, опис, роздум, доказ.

 

УДК 316.624.2

С. Грабовська, Н. Гребінь

Ціннісно-орієнтаційна сфера осіб із схильністю до маніпулювання у міжособистісних стосунках

У статті розглядаються особливості ціннісно-орієнтаційної сфери осіб, які схильні до маніпуляцій у міжособистісній взаємодії.

Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, маніпуляція, схильність до маніпуляції.

 

УДК 159.942.4

А.Я. Гринечко

Характер впливу тривожності на соціально-перцептивні аспекти взаємин в діаді учень – вчитель

У статті робиться акцент на висвітленні особливостей прояву та впливу тривожності на процес взаємодії вчителя та учня загалом та на соціально-перцептивний аспект їх взаємин – зокрема. Аналізуються різні рівні та значення явищ тривожності й соціальної перцепції в особистісному розвитку школярів. Наводиться модель взаємовпливів тривожності та соціальної перцепції в діаді учень – вчитель.

Ключові слова: страх, тривога, тривожність, взаємини учня та вчителя, спілкування, соціальна перцепція.

 

УДК 159.9

О.В. Грицук

Динаміка емоційного вигорання у вчителів впродовж навчального року

В статті розглядається структура, динаміка емоційного вигорання вчителів, описується система чинників, які його визначають.

Ключові слова: емоційне вигорання, особистісна деформація, динаміка.

 

УДК 159.922.73

З.В. Гуріна

Віково-статеві модифікації прояву самостійності у дітей раннього віку

У статті розглянуто проблему становлення й формування самостійності як особистісної властивості дитини раннього віку та вікові й статеві відмінності у прояві вказаного явища.

Ключові слова: особистість, дитина раннього віку, становлення, формування, вік, стать, предметна діяльність.

 

УДК 159.913

А.В. Гусєва, Л.Г. Комашко

Кризи суспільних систем і психічне здоров’я особистості

Стаття присвячена аналізу впливу кризи суспільних систем на психічне здоров’я особистості. Розглядаються різні психологічні підходи до визначення сфер даного впливу і пояснення їх механізмів, позначаються наслідки, що продукуються ними.

Ключові слова: психічне здоров’я, психічне самопочуття, особистість, криза, стрес, стрес соціальних змін, психічна дезадаптація, ідентичність, криза ідентичності, фінансово-економічна криза.

 

УДК 378.011.3051:159.9]:17.022.1

Н.М. Дідик

Моральні цінності як професійно значуща характеристика особистісної зрілості майбутніх психологів

У статті розглянуто моральність як професійно важливу рису особистісної зрілості майбутніх психологів. Описано результати дослідження моральних цінностей серед студентів психологів.

Ключові слова: моральність, цінності, професійно значуща характеристика, особистісна зрілість, майбутній психолог.

 

УДК 159.923.2057.87

Л.Й. Єзерницький, С.О. Ренке

Соціально-психологічна характеристика студентства періоду пізньої юності

У статті розглядається період старшого юнацького віку та процес становлення повного образу “Я”, а також етапи його становлення та фактори впливу на цей процес.

Ключові слова: образ “Я”, юність, соціальне уявлення, становлення особистості, соціальні ситуації, психологічний зміст, поведінка, провідна діяльність.

 

УДК 159.923:27443

М.З. Єсип

Самоактуалізація осіб з різною частотою звернення до релігійних копінг-стратегій

Проаналізовано особливості долання труднощів особами, які рідко, час від часу та часто схильні використовувати релігійні копінг-стратегії. Встановлено, що зі зростанням частоти звернення до цих стратегій людина більш позитивно оцінює оточуючих і цілісно сприймає життя, переживаючи при цьому його повноту.

Ключові слова: релігійні копінг-стратегії, самоактуалізація, дорослі люди.

 

УДК 372.3:17.022.2

С.І. Заболоцька

Теоретичні засади дослідження моральної поведінки дошкільників

У статті розглянуто моральну поведiнку дошкільника, процес та механізми її функціонування і розвитку.

Ключові слова: амбівалентність, мораль, поведінка, відповідальність, емпатія, альтруїзм, совість.

 

УДК 159.9 : 17.022 – 057.874

М.І. Заміщак

Психологічні умови становлення моральної самооцінки у молодших школярів

У статті розкрито психологічні умови становлення моральної самооцінки як основної складової моральної самосвідомості у молодших школярів. Встановлено рівні моральної самооцінки молодших школярів. Досліджено емпіричні показники траєкторії їхньої морального розвитку.

Ключові слова: моральна самооцінка, моральна поведінка, моральний вчинок, моральні якості, моральні норми, моральні цінності.

 

УДК 159.9 – 053. 6

А.Р. Зимянський

Несформованість моральної саморегуляції як детермінанта виникнення девіантної поведінки підлітків

Аналізується несформованість моральної саморегуляції як детермінанта виникнення девіантної поведінки підлітків.

Ключові слова: моральна саморегуляція, девіантна поведінка, підліток, моральна самосвідомість, моральна саморефлексія.

 

УДК 159.923.5

А.О. Іванченко

Атракція як сінергізуючий фактор у міжособистісних взаємовідносинах та її психо-біоенергетичне значення

Статтю присвячено вивченню позитивного впливу атракції як циркулюючого благодатного психо-біоенергетичного потоку на встановлення креативних міжособистісних взаємин. Установлено, що включення атракції обумовлюють наявні у людини задатки духовного розвитку та його тенденція до саморосту. Виявлена прямопропорційна залежність розвитку креативності від інтенсивності атрактивних міжособистісних проявів.

Ключові слова: атракція, біоенергія, духовний розвиток, креативність.

 

УДК 159.922.7

О.В. Ігнатенко

Проблема ціннісних змістів репродуктивної установки у студентської молоді

У статті розглянута генералізована значеннєва структура репро дуктивної установки дівчат та юнаків. Подано модель регулятивного генезису репродуктивної установки. Зроблено кількісний аналіз узагальнених параметрів репродуктивної установки. Ключові слова: материнство, батьківство, репродуктивна установка, потреба, ідентичність,ціннісні орієнтації, юнацький вік.

 

УДК 616.89008.48:001.8

Н.Л. Калайтан

Особливості прояву синдрому вигоряння в лікарів швидкої медичної допомоги

Стаття присвячена вивченню феномена професійного вигоряння в лікарів швидкої медичної допомоги. Представлена факторна структура особливостей прояву синдрому вигоряння в лікарів швидкої медичної допомоги. Виявлена специфіка прояву симптомів вигоряння залежно від стадій формування синдрому, статевої приналежності й стажу роботи лікарів у рамках служби швидкої невідкладної допомоги.

Ключові слова: синдром вигоряння, стресові фактори, емоційне виснаження.

 

УДК 159.923.2

О.М. Кікінежді

Амбівалентність статеворольових цінностей у життєвому самоздійсненні молоді

У процесі дослідження гендерних уявлень молоді було виявлено амбівалентність у змісті домінуючих ідеалів та орієнтацій, виборі смисложиттєвих цінностей, конструюванні образу реального та ідеального Я. Гендерна ідентифікація як соціально-психологічний механізм статеворольової соціалізації є базовою детермінантою егалітарних і/чи традиційних моделей міжстатевої взаємодії молоді в процесі життєвого самовизначення.

Ключові слова: гендерна ідентифікація, амбівалентність, егалітарні та традиційні установки, гендерний образ Я.

 

УДК 159.9

В.В. Кириченко

Диференційованість ціннісного простору як показник розвитку особистості

У статті аналізується розвиток особистості на основі показника розвитку її ціннісної свідомості. Представлені результати дослідження диференціації ціннісної свідомості.

Ключові слова: ціннісна свідомість, розвиток особистості, ціннісна диференціація.

 

УДК 316.644:364.62

М.Б. Кліманська

Психологічні особливості ставлення до професії соціального працівника

Стаття присвячена особливостям ставлення до професії соціального працівника. Представлені результати опитування студентської молоді, які свідчать про низький рівень поінформованості щодо соціальної роботи та спеціалістів, які працюють в цій сфері. Результати опитування самих майбутніх соціальних працівників свідчать про їх незадовільне соціальне самопочуття, пов’язане з недостатнім визнанням їх діяльності соціумом.

Ключові слова: професія, соціальна робота, ставлення.

 

УДК 159.922.76:159.923.31

М.Є. Коваль

Позитивне самосприйняття як детермінанта психологічного здоров’я

Стаття містить узагальнене дослідження взаємозв’язку само сприйняття та психологічного здоров’я у юнаків з психосоматичними розладами. На основі теоретичного аналізу та емпіричного дослідження було розглянуто відмінності в самосприйнятті психосоматичнохворих юнаків у порівнянні з їхніми здоровими ровесниками.

Ключові слова: самосприйняття, психосоматичні розлади, пси хологічне здоров’я.

 

УДК 378:373. 091. 12. 011.3 – 051:37. 064

О.П. Коханова

Дослідження специфіки партнерської взаємодії в процесі фахового навчання майбутніх учителів

У роботі розкрито зміст та місце партнерської взаємодії викладачів і студентів у процесі професійного навчання; визначені та охарактеризовані переважаючі типи стосунків у груповій взаємодії майбутніх учителів на основі аналізу результатів практичного дослідження.

Ключові слова: професійне навчання, партнерські стосунки, взаємодія, партнерська взаємодія.

 

УДК 159. 923

О.В. Крюкова

Соціальна зрілість особистості у сучасних психологічних дослідженнях

У статті визначено сутність, психологічний зміст соціальної зрілості особистості та її компонентів: відповідальності, толерантності, саморозвитку; розглянуто підходи до розуміння психології толерантності, відповідальності, саморозвитку.

Ключові слова: соціальна зрілість особистості, відповідальність, толерантність, саморозвиток.

 

УДК 159.9.072.433

З.С. Кудінова

Особливості функціонування “психосоматичної” сім’ї у дівчат-підлітків з хронічним гастродуоденітом

У статті описано особливості паттернів взаємодії в діаді “матір дитина” у сім’ях, в яких підлітку поставлений діагноз хронічний гастро дуоденіт. Проаналізовано ранні спогади дівчат пацієнток, розглянуто особливості батьківського ставлення і виховних стратегій, що реалізуються відносно дітей. Представлена факторна структура особливостей відносин з матір’ю у дівчат підлітків з хронічним гастродуоденітом.

Ключові слова: хронічний гастродуоденіт, психосоматика, діада “матір-дитина”.

 

УДК 159.923

С.Б. Кузікова

Структурно-змістовий аналіз феномена особистісного саморозвитку

У статті наводиться визначення та розглядаються суттєві характеристики особистісного саморозвитку. Виокремлюються його структурно змістові компоненти, закономірності актуалгенезу. Аналізується авторський підхід до розробки засобів діагностики особливостей саморозвитку особистості.

Ключові слова: особистісний саморозвиток,самоактивність, самосвідомість, життєдіяльність, ресурси саморозвитку, актуалґенез саморозвитку.

 

УДК 37. 015. 3

І.В. Кукуленко-Лук’янець

Психологія жінки-творця у міфологічних системах світу

Стаття присвячена проблемі здатності жінки до світотворення та креативності загалом. Проаналізовано міфологічні системи світу, в яких жінка є суб’єктом творення. Висвітлюється вплив міфологічних уявлень про жінку на її становище у сучасному суспільстві.

Ключові слова: міфологічні системи світу, фемінний, творчий, креативний потенціал, світотворення, життєтворча активність, суб’єкт творення.

 

УДК 378.637

Н.І. Левус

Ціннісні орієнтації у системі життєставлень сучасної молоді

У статті розглянуто зміст і конкретні прояви ціннісних орієнтацій молоді, в першу чергу, соціокультурних. Досліджено співвідношення ціннісних орієнтацій та особистісних ставлень як умову самовизначення особистості. Виявлено, що в структурі ціннісних орієнтацій сучасної молоді першочергове місце займають моральні цінності, а основними факторами їх формування є активність і діяльність особистості.

Ключові слова: ціннісні орієнтації, життєставлення, самовизначення, цілепокладання.

 

УДК 374,7 (498)

М.П. Лещенко, І.О. Маріуц

Освіта дорослих у Румунії: реалії й перспективи

У статті характеризується розвиток освіти дорослих в Румунії. Розглядаються проблеми освітньої політики, професійного розвитку, індивідуальних потреб у контексті соціальних умов. У статті надається інформація про застосування міжнародних програм освіти дорослих.

Ключові слова: освіта дорослих, освіта дорослих в Румунії, міжнародні програми освіти дорослих.

 

УДК 316.6 (045)

М.Ю. Луценко

Фрустрація потреби у власності як чинник ціннісно-смислових деформацій

У статті розглядається потреба у власності як інстинктивна, базова потреба людини, що сприяє її самозбереженню, самовизначенню, саморозкриттю та самореалізації; виділяються рівні реалізації даної потреби та аналізуються наслідки її фрустрації для розвитку ціннісно смислової сфери особистості й суспільства.

Ключові слова: потреба у власності, фрустрація, цінності.

 

УДК 155.2 + 155.5

Д.В. Лущикова

Цінність саморозвитку особистості в інформаційному суспільстві

Стаття присвячена розгляду цінності саморозвитку особистості в інформаційному суспільстві в двох аспектах: її суспільний та інди відуальний духовний потенціал і її реалізація на рівні активності окремої особистості.

Ключові слова: інформаційне суспільство, цінності, саморозвиток особистості, самоперетворювальна активність, духовність, схильність до самозмінювання, континуально ієрархічна структура особистості.

 

УДК 159.947.5:331.101.8 ”7124”

О.П. Ляска

Ціннісно-мотиваційні аспекти професійного самовизначення студентства

У статті розглядаються сучасні підходи до проблеми професійного самовизначення як процесу самоздійснення особистості. Представлено результати експериментальних досліджень мотиваційної сфери як передумови ціннісного професійного самовизначення студентів. Визначено проективну програму психологічного супроводу професійного формування спеціаліста в умовах вишу.

Ключові слова: професійне самовизначення, ціннісні орієнтації, мотиваційна сфера, установка, професійні плани.

 

УДК 159.95

C.О. Мащак

Комунікативна компетентність особистості як соціально-психологічна проблема

У статті розглядаються особливості становлення компетентності особистості у процесі спілкування як важлива умова соціального буття та соціалізації особистості. Пропонується програма тренінгових занять як один з ефективних засобів розвитку комунікативної компетентності особистості.

Ключові слова: комунікативна компетентність, спілкування, соціально психологічний тренінг, комунікативна ситуація, взаємодія.

 

УДК 37.018.1:81028.1053.4

С.А. Михальська

Особливості родинного спілкування як чинника комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини дошкільного віку

У статті розкрито теоретичні підходи до проблеми родинного спілкування в психолого педагогічній літературі, чинники та критерії комунікативно мовленнєвого розвитку дошкільника.

Ключові слова: розвиток спілкування, дошкільник, мовлення, батьки, комунікативно мовленнєвий розвиток.

 

УДК 159.98:616.1

А.В. Михальський, В.І. Співак

Організація психотерапевтичної допомоги хворим на гіпертонічну хворобу

У статті розглядаються основні причини та механізми розвитку гіпертонічної хвороби, психологічні особливості хворих. Висвітлені основні принципи лікування та особливості психотерапевтичної допомоги хворим.

Ключові слова: гіпертонічна хвороба, артеріальний тиск, особистісні риси, лікування, психотерапія.

 

17.024.1053.67

О.М. Молчанова

Становлення совісті особистості в юнацькому віці

В статті приводиться теоретичний аналіз психологічних досліджень з проблеми становлення совісті та її складових в юнацькому віці. Подаються результати експериментального дослідження з даної проблематики в віковому та гендерному аспекті.

Ключові слова: совість, моральна самосвідомість, моральні знання, моральні цінності, відповідальність, самоконтроль, емпатія.

 

УДК 37.035.7:17.022

М.С. Муравська

Моральна самооцінка як конструктивний елемент моральної самосвідомості військових курсантів

У статті розкрито основні психологічні параметри моральної самооцінки особистості – її сутність, структура, функції та розвиток. Обґрунтовано роль самооцінки як значущого орієнтира, що впливає на моральну поведінку та життєдіяльність людини. Емпірично досліджено та висвітлено особливості структури самооцінки військових курсантів.

Ключові слова: самооцінка, моральна самооцінка, моральна свідомість, моральна самосвідомість, рівень домагань, рефлексія.

 

УДК 159.922.73

М.І. Мушкевич

Психічний розвиток дітей з особливим потребами дошкільного віку

У статті представлено сучасні підходи до поняття “діти з особливими потребами”. Автором виділені концепції психічного розвитку дітей з фізичними та психічними дисфункціями. На основі результатів теоретичного аналізу, та спираючись на досвід власної практичної роботи з дітьми з особливими потребами, представлено основні діагностично терапевтичні підходи до стимуляції їх психічного розвитку.

Ключові слова: психічний розвиток, діти з особливими потребами, дизонтогенез, аномальний розвиток, дошкільний вік.

 

УДК 378.637

Е.Л. Носенко, Н.В. Грисенко

Новий підхід до дослідження “цінностей у дії”: переваги, досвід, застосування для вивчення чинників емоційного вигорання педагога

Стаття містить опис нового опитувальника “Цінності у дії” (Values in action – VIA), розробленого М. Селігманом, К. Петерсоном і Н. Парк [2004] для дослідження “позитивних” цінностей (чеснот), дотримування яких забеспечує формування в людини “сильних” властивостей особистості (character strengths) і досягнення відчуття психологічного і суб’єктивного благополуччя. Розглядаються результати емпіричного дослідження ролі позитивних цінностей і відповідних їм властивостей особистості у попередження емоційного вигорання педагога. Окреслено перспективи подальших досліджень з використанням даного опитувальника.

Ключові слова: емоційне вигорання, попередження емоційного вигорання педагога, позитивні цінності, “сильні” властивості характеру.

 

УДК 159.95

Е.Л. Носенко, О.Б. Харченко

Стилі та форми прояву гумору як гіпотетичні аспекти імпліцитної діагностики психологічного здоров’я

Наведено стислий огляд результатів сучасних досліджень різних стилів і форм прояву гумору. Обґрунтована вірогідність зв’язку особливостей реалізації гумору з ознаками внутрішнього світу особистості та можливість здійснення на цій підставі імпліцитної діагностики психологічного здоров’я.

Ключові слова: гумор, психологічне здоров’я, імпліцитна діаг ностика, когнітивно експерієнціальна теорія, позитивна психологія.

 

УДК 159.922.6+316.752

О.В. Овчаренко

Пізнання цінностей суб’єкта методом активного соціально-психологічного навчання

У статті розкрита проблема пізнання цінностей методом активного соціально психологічного навчання (АСПН). Проаналізовано особливості глибинно психологічних цінностей, що визначають поведінку особистості, та основні закономірності функціонування психіки.

Ключові слова: аксіологія, цінність, психокорекція, активне соціально психологічне навчання, цілісність психіки, суперечливість психіки, психодинамічний підхід.

 

УДК 373.5.016:811.112.2:159.9

І.Л. Онуфрієва, Л.А. Онуфрієва

Проблеми самостійної роботи студентів у процесі оволодіння іноземною мовою (на дослідженні студентів немовних спеціальностей вишу)

Стаття розкриває проблему самостійної роботи студентів у процесі оволодіння ними іноземною мовою. Реформа загальноосвітньої, професійної та вищої школи передбачає підвищити питому вагу самостійної пізнавальної діяльності в процесі навчання, яка є важливою передумовою подальшої самоосвіти. Мета навчально виховного процесу у виші – здатність студента до самостійної діяльності як риси особистості.

Ключові слова: самостійна робота, самоконтроль, навчальна діяльність, самоорганізація, самокерування, особистість, самостійність, іноземна мова, оволодіння.

 

УДК 159.923:316.6

О.М. Павленко

Теоретично-психологічні основи дослідження соціальної компетентності дошкільників

Розглянуто проблеми соціальної компетентності у різних наукових сферах: політиці, психології, педагогіці, соціології та філософії. Виділено та описано функції, зміст і структури соціальної компетентності. Також розглядається вплив різних програм дошкільного виховання на формування соціальної компетентності дітей.

Ключові слова: соціалізація, навички взаємодії, самореалізація, відчуття, спілкування, вербальна компетентність, оперативна соціальна компетентність, комунікативна компетентність, его компетентність.

 

УДК 159.9:316.45

О.В. Павлова

Спотворення інформації в міжособовій взаємодії в контексті загальнолюдських цінностей

У статті висвітлюється явище спотворення інформації в процесі міжособової взаємодії. Розглядаються основні підходи до визначення поняття дезінформації, аналізуються існуючі погляди на природу та чинники транслювання викривлених даних, зокрема акцентується увага на моральному аспекті передачі хибної інформації комунікатором.

Ключові слова: спотворення інформації, обман, неправда, дезін формація, обман задля блага, доброчесний обман.

 

УДК 159.923.2

Т.С. Панченко

Аксіологічний вимір ставлення молоді до права

У статті подано психолого теоретичний аналіз взаємозв’язку ставлення молоді до права та особливостей ціннісних орієнтацій особистості. Розкрито сутність ставлення до права як оцінного компонента правосвідомості, його форми. Наведено та проаналізовано результати емпіричного дослідження взаємозв’язку основних цінностей особистості та особливостей її ставлення до права та правових явищ.

Ключові слова: правова соціалізація, правосвідомість, ставлення до права, цінність, ціннісні орієнтації особистості.

 

УДК 159.938.363.7:124.5057.87

Т.Б. Партико

Термінальні цінності студентів молодших курсів з різним рівнем хронічної втоми

Досліджено термінальні цінності студентів перших-других курсів, які мають різну хронічну втому. З’ясовано, що матеріальні і сімейні цінності найважливішими є для хронічно втомлених студентів. За іншими термінальними цінностями вони не відрізняються від студентів з низькою хронічною втомою. Виявлено, що найменшу роль термінальні цінності відіграють у житті помірно втомлених студентів.

Ключові слова: термінальні цінності, хронічна втома, студенти.

 

УДК: 378:005.745:061.3(477)

С.Ю. Пащенко

Становлення особистості професіонала в інтегративному освітньому середовищі

Стаття присвячена проблемі інтеграції вищої освіти України у європейський і світовий освітній простір шляхом участі викладачів і студентів вітчизняних вишів у процесах академічної мобільності в межах міжнародних академічних проектів.

Ключові слова: інтеграція, міжнародні академічні проекти, мобільність, вища школа, студенти, викладачі, Болонський процес, європейський освітній простір, міжнародна освітня програма ERASMUS MUNDUS, магістратура, соціальна інклюзія.

 

УДК 159.922.76:616.89

О.М. Перепада

Синдром дефіциту уваги та гіперактивності як медико-психологічна проблема

Розглянуто питання особливостей перебігу синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ), його діагностики та корекції в Європі та США. Окреслено проблеми вчасного виявлення та комплексної корекції СДУГ в Україні. Визначено роль психологічної служби системи освіти в ранній діагностиці та своєчасній корекції захворювання.

Ключові слова: гіперактивність, імпульсивність, розлад уваги, синдром дефіциту уваги та гіперактивності, поведінка.

 

УДК 159.923.33

Н.І. Пилат

Лояльність персоналу в умовах мотивації професійної діяльності

В статті здійснено аналіз особистісних чинників та ситуаційних чинників у формуванні лояльності працівника. В дослідженні брали участь працівники державних, приватних і громадських організацій. Результати дослідження виявили, що для працівників з високим рівнем лояльності є характерними наступні мотиваційні чинники – визнання, кар’єрна орієнтація та стабільність місця роботи. В приватних організаціях та організації з ринковою корпоративною культурою рівень лояльності є вищим.

Ключові слова: лояльність, мотивація, кар’єрні орієнтації, задо воленість роботою, психологічна атмосфера, організаційна культура.

 

УДК 37.015.3 (045)

О.Ю. Пилипчук

Формування професійного образу “Я” майбутніх менеджерів

У статті розглянуто формування професійного образу “Я” майбутніх менеджерів. Акцент в статті робиться на студентські роки, коли молодь намагається переосмислити свої окремі риси та якості, визначити напрямок свого подальшого розвитку, що призводить до формування образу “Я ідеальний спеціаліст”. Відповідність цього образу можливостям особистості сприяє внутрішній готовності до свідомої та самостійної побудови, корекції та реалізації перспектив свого особистісного та професійного розвитку.

Ключові слова: професійний образ “Я”, студенти, вуз, професійно направленість, професійне самосприйняття.

 

УДК 159.923.5

О.О. Прокоф’єва

Змістові та процесуальні аспекти спецкурсу-тренінгу запобігання маніпулятивним міжособистісним стосункам у юнацькому віці

Стаття присвячена проблемі маніпулятивних міжособистісних стосунків у юнаків, зокрема їх превенції. У статті розглядаються окремі аспекти тренінгу, метою якого є створення психологічних умов запобігання маніпулятивним взаєминам. Автор формулює мету і завдання, описує принципи, методи, структуру спецкурсу для групи ризику “маніпулятори”.

Ключові слова: юнацький вік, запобігання маніпулятивним взаєминам.

 

УДК 316.47

Н.В. Процко

Ідеальна модель соціально-психологічної структури атракції практичного психолога

У статті розглядається проблема міжособистісної атракції як соціальної установки. Результати теоретичного аналізу та емпіричного дослідження представлені у вигляді ідеальної моделі соціально психологічної структури атракції практичного психолога.

Ключові слова: атракція, міжособистісна взаємодія, соціально психологічна структура атракції.

 

УДК 159.223:331.36

А.С. Пятакова

Детермінанти формування стратегії професійного розвитку особистості в організаційному середовищі

Стаття представляє поняття стратегій професійного розвитку особистості та основне підґрунтя для конструювання таких стратегій. Подано структуру психологічних детермінант формування особистістю власної стратегії професійного розвитку.

Ключові слова: стратегія професійного розвитку, активність особистості.

 

УДК 373.2.016

С.Ш. Раджабова

Взаємозв’язок захисного механізму ідентифікації та умовних цінностей суб’єкта

У статті висвітлено проблему ідентифікації як захисного механізму та сутність його глибинної детермінації в руслі психодинамічної теорії. З’ясовано взаємозв’язок означеного механізму із феноменом умовних цінностей суб’єкта.

Ключові слова: Ідентифікація, інтроекція, едіпова залежність, умовні цінності, особистісна проблема, внутрішня суперечливість психіки.

 

УДК 159.923.2

С.О. Ренке

Захисні механізми особистості як фактор збереження цілісності “Я” – структури

У статті розглядаються процеси формування цілісної особистості та механізми захисту при виникненні конфліктних ситуацій у цьому процесі, а також види захисних механізмів і види їх впливу на структуру образу “Я” особистості.

Ключові слова: образ “Я”, особистість, механізми захисту, конфлікт, поведінка, переживання, особистісні характеристики.

 

УДК 159.923.2:17.022.1

Л.В. Романюк

Фактори становлення цінностей особистості в процесі інтеракцій

У статті аналізуються результати дослідженнь становлення цінностей в міжособистісних стосунках методом спостереження за групами в лабораторній ситуації. На основі здійсненого факторного аналізу ціннісних тверджень виділено чотири ортогональних фактори цінностей: І. Прийняття влади; ІІ. Антагонізм потреби вираження і цінності стримання; ІІІ. Егалітаризм; ІV. Індивідуалізм. Вичленені концептуально, на основі чергування, фактори сприяли становленню цінностей особистості учасників у процесі інтеракцій.

Ключові слова: становлення цінностей, ціннісні твердженння, профіль цінностей, ортогональні фактори цінностей, інтеракції, між особистісні стосунки.

 

УДК 159.9:37

М.В. Савчин

Християнське духовне виховання і самовиховання

Аналізуються особливості духовної роботи та умови духовного виховання та самовиховання.

Ключові слова: духовна робота, любов, духовне виховання, духовне самовиховання.

 

УДК: 159.923.2:323.2

І.І. Семків

Індивідуальні цінності як психологічні механізми формування соціального капіталу

У статті здійснено аналіз сучасних теорій соціального капіталу та цінностей як механізмів його формування. Здійснено опис емпіричного дослідження цінностей та соціального капіталу молоді. Доведено, що просоціальні цінності та цінності відкритості до змін є основними мотиваційними механізмами набуття соціального капіталу.

Ключові слова: цінності, соціальний капітал, ресурс, відкритість до змін.

 

УДК 159.923:159.937.53057.87

О.М. Сеник, Т.Б. Партико

Роль часової перспективи студентів молодших курсів у самоактуалізації особистості

Досліджено часову перспективу студентів перших і других курсів гуманітарного спрямування. Виявлено, що переважає орієнтація на гедоністичне теперішнє і позитивне минуле. Встановлено, що самоактуалізація пов’язана із зменшенням часової орієнтації на власне минуле. Студенти з більше вираженими рисами самоактуалізованої особистості схильні до переживання теперішнього гедоністичного, а з менше вираженими – до переживання свого негативного минулого.

Ключові слова: часова перспектива, самоактуалізація, студенти.

 

УДК 159.93 : 336.74.009

М.В. Сімків

Тип ставлення до оточуючих як чинник монетарних установок

У статті представлено дослідження взаємозв’язку ставлення до грошей та психологічних особливостей особистості. Досліджено вплив суб’єктивного контролю та типу міжособистісних взаємовідносин на ставлення досліджуваних до грошей. Виявлено залежність між інтернальністю в різних сферах діяльності та грошовими установками, а також виявлений взаємозв’язок між монетарними установками та такими типами ставлення до оточуючих, як агресивний, егоїстичний, підозрілий та авторитарний.

Ключові слова: ставлення до грошей, грошові установки, суб’єктивний контроль, міжособистісна взаємодія.

 

УДК 373.2.016:37.017.4

І.О. Стовбун

Ціннісне ставлення дітей дошкільного віку до іншої людини

У статті уточнено сутність поняття “ціннісне ставлення до іншої людини” в контексті його формування у дітей старшого дошкільного віку. На основі аналізу наукової літератури визначено теоретико психологічні засади формування ціннісного ставлення дошкільників до іншої людини. Розглянуто сутність, структуру, особливості та механізми формування ціннісного ставлення до іншої людини. Доведено, що на процес формування ціннісного ставлення до іншої людини впливає спілкування дитини з дорослими та однолітками, ставлення оточуючих до вихованця, ціннісні орієнтації значущих дорослих.

Ключові слова: ціннісні орієнтації, ставлення, структура ставлення, ціннісне ставлення, цінність іншої людини.

 

УДК 378: 373.091.12.011.3051: 37.015.3: 159.947.5

О.А. Столярчук

Динаміка мотивації фахового навчання майбутніх учителів

У роботі розглянуто актуальні проблеми формування мотиваційної готовності майбутніх учителів до фахової діяльності. Здійснено аналіз результатів комплексного дослідження динаміки професійно спрямованої мотивації студентів педагогічного університету на етапі фахового навчання.

Ключові слова: професійна діяльність, педагогічна спрямованість, фахове навчання, мотивація вибору професії, мотивація фахового навчання.

 

УДК 152.32

Х.І. Турецька

Особливості особистісної ідентичності користувачів інтернету як чинник Інтернет-адикції

У статті проаналізовано результати емпіричного дослідження особливостей особистісної ідентичності користувачів Інтернету та виявлено специфіку особистісної ідентичності як чинника схильності до Інтернет залежності. Також наведені характеристики когнітивного, афективного, часового, міжособистісного, діяльнісного та ціннісного аспектів особи стісної ідентичності, схильних до Інтернет залежності осіб.

Ключові слова: Інтернет залежність, особистісна ідентичність, дифузія ідентичності.

 

УДК 159.922

Ю.Н. Фархутдінова

Внутрішній конфлікт як одна з причин агресивної поведінки підлітків

У статті теоретично проаналіздвано причини виникнення агресивності у підлітків. Представлено результати емпіричного дослідження впливу внутрішнього конфлікту на агресивну поведінку підлітків.

Ключові слова: підліток, агресивність, внутрішній конфлікт.

 

УДК 159.9 – 055.82

Р.М. Хавула

Психолого-педагогічні чинники формування психологічної готовності юнаків до батьківства

У статті подано аналіз психологічної готовності юнаків до батьківства. Виокремлюються рівні систем факторних впливів та розглянуто педагогічні і психологічні чинники формування батьківства на кожному системному рівні. Робиться акцент на формування певної моделі батьківства.

Ключові слова: батьківство, материнство, чинник, готовність до батьківства, суспільний вплив, батьківська сім‘я.

 

УДК 159.9

О.Б. Цешнатій

Психодинаміка автономії Арно Грюєна

У статті викладено та проаналізовано основні тези робіт психо-аналітика Арно Грюєна, що мають значення щодо розуміння психологічних механізмів конформності. Розглядаються причини зради справжнього Я, що ведуть до втрати суб’єктом можливості автономії. Простежується зв’язок між конформністю та агресивністю. Пропонується модель психопатології нормальності і робиться спроба побудувати інтегровану картину патологічно спотвореної свідомості конформіста. Наводяться можливі умови ефективного психокорекційного впливу.

Ключові слова: психодинаміка, конформність, автономія, агресивність.

 

УДК 378.011.3 (477.43) “1918/1920”:159.9

О.А. Чеканська

Цінність психолого-педагогічних поглядів Л.Т. Білецького у Кам’янець-Подільському державному українському університеті (1918−1920 рр.)

У статті розглядається наукова діяльність Л.Т. Білецького, спрямована на вивчення проблеми становлення та розвитку психологічної і педагогічної науки, в контексті діяльності Кам’янець-Подільського державного українського університету (19181921 рр.).

Ключові слова: історія психології, педагогіка, Л.Т. Білецький, розвиток особистості, Поділля.

 

УДК 159.9.019.4 : 336

О.М. Чигир

Глибинні мотиви фінансової поведінки особистості: теоретичне вивчення феномена

У статті розглядаються ключові теоретичні розробки вивчення фінансової поведінки особистості. Наведено різні стратегії поведінки людини стосовно грошей. Аналізуються основні аспекти глибинної мотивації фінансової поведінки особистості. Виділяється чотири мотиви такої поведінки: відчуття безпеки, прагнення влади, прагнення любові та прагнення свободи.

Ключові слова: фінансова поведінка, гроші, гедоністична спрямованість, накопичення, борги, ієрархія накопичувальних виборів, стратегії витрачання, глибинні мотиви фінансової поведінки, типи фінансової поведінки, установки щодо грошей.

 

УДК 316.62053.6

С.М. Чолій

Мотиваційно-ціннісний аспект соціальної активності молоді

У статті проаналізовано мотиваційні та особистісні чинники соціальної активності молоді. Описано відмінності в рівні соціальної активності молоді, що є залученою в громадську діяльність. Наведено адаптацію модифікованої шкали соціальної активності М. Левицької.

Ключові слова: соціальна активність, громадська діяльність, мотиваційна сфера особистості.

 

УДК 159.922.7

А.В. Шамне

Теоретико-методологічні засади дослідження психосоціального розвитку особистості в період дорослішання

У статті проаналізовано теоретичні основи дослідження психо-соціального розвитку в онтогенезі. Обгрунтовується системний погляд на період 11-21 року як перехідний від дитинства до дорослості.

Ключові слова: психосоціальний розвиток, дитинство, дорослість, онтогенез, методологія, реорганізація, структури розвитку.

 

УДК 159.923

С.І. Шевченко

Багатоаспектність казкотерапії як напрямку сучасної практичної психології

У статті аналізуються переваги методу казкотерапії при роботі з дитиною. Викладені основні принципи психологічного аналізу при роботі з казками, створеними дітьми. Автор також розглядає основні функції, які виконують казки, і можливості, які дає робота з клієнтом у рамках казкотерапії.

Ключові слова: казка, казкотерапія, діагностика, корекція, розвиток.

 

УДК 159.923

З.М. Шевчук

Особливості психологічного змісту духовних цінностей особистості та їх розвиток у виховному діапазоні

У статті розглядаються наукові та релігійні погляди, поняття духовних цінностей. Обґрунтовуються теоретичні матеріали, що вказують на значущість і необхідність вивчення духовних цінностей у психології. Розкривається напрямок розвитку духовних цінностей у виховному діапазоні.

Ключові слова: цінності, духовні цінності, особистість, розвиток, методи виховання.

 

УДК 159.9.072.433

О.С. Шило

Вплив рівня впевненості у собі на прояв креативності студентів педагогічних спеціальностей

Зміни у суспільстві та системі освіти підвищують вимоги до підготовки студентів педагогічних спеціальностей. Розвиток креативності та творчої індивідуальності сприятиме підвищенню компетентності та професіоналізму майбутніх педагогів. У статті розглянуто питання впливу рівня впевненості у собі на прояв креативності майбутніх вчителів.

Ключові слова: креативність, індивідуальність, впевненість у собі, оригінальність, творчий саморозвиток.

 

УДК 159.922.8:159.924.7

А.О. Широка

Емпіричне дослідження процесу сепарації в дочірньо-материнських стосунках дівчат юнацького віку

Процеси дорослішання дівчат юнацького віку досліджено крізь призму процесу сепарації та набуття автономії, в сенсі саморегуляції власних переживань та поведінки. Особливий наголос зроблено на критичній та вирішальній ролі мами, зокрема у тому, як дівчина переживає її ставлення до власного дорослішання. Спираючись на кількісні та якісні методи дослідження, емпірично обґрунтовано п’ять відмінних типів дочірньо-материнської взаємодії у процесі сепарації.

Ключові слова: сепарація, автономія, саморегуляція, дочірньо материнські стосунки.

 

УДК 159.923.2055.26:613.86

О.С. Шишук

Соціально-психологічні характеристики та особливості психічних станів жінок із небажаною вагітністю

У статті аналізуються соціально-психологічні характеристики та особливості психічних станів жінок із небажаною вагітністю. Проаналізовано психологічні особливості психічних станів вагітних жінок. Досліджено соціально-психологічні особливості жінок із небажаною вагітністю та особливості самосприйняття вагітності.

Ключові слова: психологічне здоров’я жінки, вагітність, небажана вагітність, самосприйняття вагітності, фрустрація, тривожність, агресія, ригідність, особистісна тривожність, ситуативна тривожність.

 

УДК 159.923.2

О.С. Штепа

Формування умінь самоменеджменту методом соціально-психологічного тренінгу в гуманістичній парадигмі

У статті наведено результати теоретичного та емпіричного дослідження формування функції самоменеджменту у студентів, учителів та працівників сфери менеджменту – молодих спеціалістів.

Ключові слова: самоменеджмент, тренінг умінь самоорганізування.

 

УДК 159.923.2

І.М. Щербакова

Духовний вимір психологічного здоров’я особистості в сучасному глобалізованому просторі

Стаття присвячена розгляду ролі освіти і виховання у формуванні психологічного здоров’я особистості, зокрема його духовного виміру в умовах глобалізаційних суспільних змін.

Ключові слова: психічне і психологічне здоров’я, особистість, духовність.

 

УДК 159.922.6.055.2

О.К. Яковенко

Особливості структури любові та очікувань щодо образу чоловіка серед дівчат з гармонічних та дисгармонічних родин

Стаття присвячена емпіричному дослідженню гендерних установок та атитюдів щодо взаємин з протилежною статтю серед дівчат з гармонійних та дисгармонійних родин. Продемонстровано розподіл очікувань відносно образу чоловіків. Було визначено відмінності в сприйнятті жіночого образу дівчатами контрольної та експериментальної групи. Також були виявлені відмінності в структурі любові.

Ключові слова: гендерний атитюд, дисгармонійна родина, структура любові, образ чоловіків.

 

УДК 159.922

Л.В. Дзюбко

Психологічні проблеми переходу учнів з молодшої до основної школи

Стаття присвячена особливостям перехідного періоду з молодшої до середньої ланки загальноосвітньої школи. Висвітлено особливості ситуації розвитку і навчання дітей на цьому етапі навчання. Наголошено, що підґрунтям психологічної готовність до навчання в основній школі є психовікові новоутворення молодшого шкільного віку. Розглянуто особливості молодших підлітків (вікові, індивідуальні). Наведено причини і зовнішні прояви дезадаптації до середньої школи. Проаналізовано причини можливих труднощів у навчанні дітей цього перехідного періоду. Наведено складові готовності до навчання в середній школі.

Ключові слова: психологічна готовність до навчання в середній школі, перехідний період з молодшої до основної школи, молодший підлітковий вік.