Випуск 12

УДК 159.923

С.Д. Максименко

Методологічні проблеми психології особистості у сучасному вимірі

У статті розкрито методичні проблеми психології особистості у сучасному вимірі. Авторові вдалося реалізувати унікальний погляд на те, як внутрішня картина світу людини, реалізуючись у переживаннях, вибудовує саму тканину життя із власних психічних станів, та подолати спрощений логіко-механістичний підхід до визначення структури особистості, яка виникає як своєрідне відображення світу, в якому доведеться жити.

Ключові слова: методологічні проблеми, психологія особистості, внутрішня картина світу, людина, переживання, рефлексія, життєвий досвід.

 

УДК 316.362:316.6

О.В. Айрапетян, Д.В. Логвінова

Психологічні особливості сімейних відносин у сучасних моно- та поліетнічних сім’ях

У статті подається інформація теоретичного і експериментального характеру щодо проблеми подружніх взаємовідносин у моно- та поліетнічних сім’ях. Особливості міжособистісних відносин пов’язуються нами з соціально психологічними трансформаціями, які відбуваються у сучасному суспільстві (глобалізація та інформатизація соціуму). Результати дослідження засвідчили, що зміст психологічних і сімейно рольових відносин піддається великим змінам у процесі розвитку суспільства, що вимагає більшого усвідомлення, координування самим подружжям своїх шлюбних відносин.

Ключові слова: подружні взаємовідносини, психологічна сумісність, моноетнічні сім’ї, поліетнічні сім’ї, задоволеність шлюбом, сімейні цінності, рольова адекватність, актуальний смисловий стан.

 

УДК 159.9 (075.8)

О.А. Андрущенко

Відповідальна статева поведінка молоді як науково–психологічний феномен

Стаття присвячена вивченню проблеми відповідальної статевої поведінки. На матеріалі вивчення психологічної літератури здійснено аналіз наукових пошуків і досліджено теоретичний та практичний внесок окремих авторів у створення науково-теоретичної та практичної бази для формування відповідальної статевої поведінки.

Ключові слова: сексуальність, статева поведінка, відповідальна статева поведінка, молодь.

 

УДК 159.923.2051

Н.О. Антонова

Темпераментальні детермінанти готовності до професійної діяльності у студентів психологічного факультету

Дослідження, що було проведене за допомогою авторських психодіагностичних процедур, спрямоване на вивчення особливостей взаємозв’язку між темпераментальними властивостями особистості студентів психологічних факультетів (сила, активність) та рівнем їх готовності до професійної діяльності. Отримані результати показали, що більш важливою для професійної діяльності психолога є така ха рактеристика, як “активність”, однак, найбільш оптимальним можна визнати поєднання високої сили і високої активності, тобто сангвінічний тип темпераменту.

Ключові слова: темперамент, сила, активність, готовність до професійної діяльності, ідентичність, мотивація.

 

УДК 159.922.2

Л.М. Балецька

Відповідальність як індикатор формування успішної ідентичності

Об’єктом дослідження статті є динамічні зміни концепту “відповідальність” як індикатора формування успішної ідентичності в контексті життєвих світів. Прослідковується його подальший вплив на суб’єктивність відчуття “успішності”, “цілепокладання”. У статті здійснено теоретичний SWOT аналіз атрибутів конкретного морально відповідального варіанта життя – переваги, недоліки, можливості та загрози поведінкового вектора інтернальність-екстернальність.

Ключові слова: “відповідальність”, життєвий світ, “успішна ідентичність” “атрибуція успіху”.

 

УДК 373.51

Б.В. Барчі

Вивчення мотивів вибору професії у психологічних дослідженнях

У статті представлено огляд і аналіз проблеми мотивів вибору професії. На матеріалі вивчення психологічної літератури конкретизовано теоретичний і практичний внесок науковців із означеної проблематики, висвітлено критерії прийняття рішення про вибір професії. Розкрито роль мотивів у повторному професійному само визначенні, пов’язаним із переходом до нової професії, оволодінням новими професійними знаннями, вміннями і навичками, адаптацією до нової професії через реконструкцію сталої професійної “Я-концепції”.

Ключові слова: мотив, професійне становлення, мотиви вибору професії, безробітний.

 

УДК 159.9

М.С. Барчій

Психолого–педагогічні підходи до формування професійно-особистісних якостей педагога

У статті проаналізовано психолого педагогічні погляди на професійно-особистісні якості вчителя, підходи до визначення даного поняття та розглянуто точки зору вчених на виявлення комплексу професійних особистісних якостей вчителя.

Ключові слова: професійні якості, особисті якості, вчитель.

 

УДК 378.1:159.923.2:005.336.5

Г.Б. Бердник

Генезис процесу формування професійної стійкості майбутнього фахівця в період навчання у ВНЗ

У науковій статті розглянуті основні концептуальні положення щодо визначення проблеми стійкості у сучасній психологічній науці. З аналізу психологічної літератури, основних положень концепції психологічної стійкості особистості й експериментальних досліджень, присвячених даній проблемі, виявлено, що якість психологічної стійкості характеризує зрілу особистість, що має високий рівень інтелектуальної та етичної культури, високорозвинені креативні здібності. Це зумовлює рідкість, якщо не унікальність стійкої особистості. У статті описана структура основних компонентів професійної стійкості майбутнього практичного психолога: мотиваційний, когнітивний, конотативний, рефлексивно-ціннісний і регулятивно-вольовий компоненти. Емпіричне дослідження базувалося на теорії С. Мадді, що основане на вивченні проблем творчого потенціалу особистості та регулювання стресу.

Ключові слова: професійна стійкість, особистість, мотивація, “hardiness”, самоствердження, творчість, стрес, психологічна освіта.

 

УДК 37.013.77.

І.М. Білецька

Особливості рефлексії професійної діяльності молодих викладачів вишу

На пробемі навчання і виховання особистості, здобуття нею соціально-виправданої і в той же час незалежної лінії життя сфокусована увага філософів і соціологів, психологів і педагогів. Тільки високоморальна, культурна, професійна особистість може сформувати і навчити іншу культурну особистість. З розвитком педагогічної рефлексії у викладача вишу пов’язано рішення багатьох кардинально важливих запитань: підготовка до самореалізації в педагогічній сфері (перш за все, відхід від шаблонів і стереотипів), вироблення програми вимог до себе, до процесу і результату професійної діяльності; усвідомлення змісту педагогічної складової професії; набуття зацікавленого, критичного відношення до різних її аспектів; послідовне збагачення професійного досвіду в педагогічній діяльності, доведення їх до рівня актуальних психолого-педагогічних і соціокультурних потреб. Відомо, що розвинутою рефлексією володіють не всі педагоги, відповідно виникає необхідність не тільки діагностувати рефлексивні дії і здібності до професійного мислення, але й компенсувати їх шляхом розвитку рефлексивної культури, що повинно забезпечити використання професійно-педагогічного мислення в навчально-виховному процесі. В даній статті представлений аналіз основних особливостей стану проблеми рефлексії і найбільш перспективних напрямків її подальшої розробки, а також основне дослідження було спрямоване на безсумнівну корисність рефлексії в педагогічній діяльності, звернуто увагу на причини, що гальмують розвиток рефлексії, а також види рефлексії і особливості рефлексії молодих викладачів.

Ключові слова: рефлексія, молодий викладач, самосвідомість, педагогічна діяльність.

 

УДК 316.6 – 057.875

М.Б. Боднар

Особливості особистісного зростання студентської молоді: етнопсихологічний аспект

У статті охарактеризовано особливості самоактуалізації студентської молоді з огляду на зміст, структуру, ієрархію етнопсихологічних життєвих орієнтацій. Виділено окремі психологічні чинники підвищення самоактуалізації особистості, які недостатньо актуалізовані в етнічній самосвідомості.

Ключові слова: самоактуалізація, особистісне зростання, етно-психологічні життєві орієнтації, етнічна ідентифікація, студентська молодь.

 

УДК 159.922.27

І.І. Брецко

Психологічна симптоматика емоційного вигорання особистості

Стаття розкриває психологічні особливості емоційного вигорання людини. Встановлено основні сутнісні ознаки і симптоми психо-емоційного вигорання, встановлено закономірності його негативного впливу на діяльність особистості.

Ключові слова: особистість, емоційні розлади, емоційне вигорання, симптоми психоемоційного вигорання.

 

УДК 159.922.8

Т.Ю. Бубряк

Деякі аспекти дослідження проблеми самоідентичності

Представлене дослідження присвячено актуальним проблемам – дослідження самоідентичності. У статті проведений психологічний аналіз проблеми самоідентичності, доведено її складність, неоднозначність трактувань, з’ясовано сутність і структуру самоідентичності, розкрито значення її формування, щодо розвитку особистості. Проведено порівняння результатів теоретичних досліджень зарубіжних і вітчизняних науковців з даної проблеми.

Ключові слова: самоідентичність, самоідентифікація, особистісно-професійна самоідентичність.

 

УДК 159.9

І.С. Булах

Історичний екскурс за логікою етапів становлення консультативної психології

На основі узагальнення історичного досвіду етапів становлення медичної та немедичної психотерапії виокремлюється чіткий простір консультативної психології як нової, автономної від попередніх, галузі психологічних знань, що націлена на професіональну підготовку психолога консультанта.

Ключові слова: психотерапія, психологічне консультування, консультативна психологія, психотерапевт-консультант, психолог-консультант.

 

УДК 316.752.4

І.В. Ващенко, Л.В. Кондрацька

Фактори, що сприяють виникненню сімейних конфліктів

У статті висвітлено результати експериментального дослідження факторів, що сприяють виникненню сімейних конфліктів. Виявлено, що здебільшого сімейні конфлікти зумовлені наступними факторами: незадоволення потреби в значущості свого “Я”, неповага почуття гідності з боку партнера; погіршення матеріального стану сім’ї; неможливість нормально працевлаштуватися; тривала відсутність житла; незадоволення потреби в позитивних емоціях; неадекватні рольові очікування; несумісність характерів, конфліктність, грубість, агресивність; відмінність поглядів на сумісне подружнє життя, виховання дітей, ставлення до батьків або родичів; обмеження свободи, активності дій, самовираження членів сім’ї, сімейний контроль; фобія утрати дитини батьками; сексуальна дисгармонія партнерів по шлюбу та ін. З’ясовано, що сімейні конфлікти позначаються на психологічному стані кожного члена сім’ї. Доведено, що частота виникнення подружніх конфліктів, тривалість сімейного конфлікту і спосіб їх вирішення залежить від типу сім’ї (кризова, конфліктна, проблемна).

Ключові слова: емоційна сфера, сімейні конфлікти, тривожність, конфліктність, агресивність.

 

УДК 159.922.1

І.В. Ващенко

Професійна успішність працівників правоохоронної сфери: онтологія проблематики

Стаття присвячена проблемі вивчення професійної успішності. За даною тематикою проведений порівняльний аналіз наукових підходів. Розкрито психологічні детермінанти професійної успішності оперативних працівників МВС.

Ключові слова: успішність діяльності, оперативний працівник ОВС, правоохоронна сфера, професійна успішність.

 

УДК 159.9

О.Ю. Воронова

Рефлексія педагога–вихователя: принципи та особливості дослідження

У цій статті здійснюється теоретичний аналіз поняття рефлексії, розглядаються теоретико методологічні аспекти та технологічні принципи вивчення даного феномена. Представлене дослідження дозволяє розглядати рефлексію як самостійний феномен, як елемент педагогічної діяльності, як показник рівня розвитку творчого потенціалу педагога, перцептивно рефлексивних здібностей педагога вихователя.

Ключові слова: рефлексія, саморефлексія, професійна рефлексія, професіоналізм психологічна компетентність, рефлексивна компетентність, професійна спрямованість, саморозвиток, самовдосконалення.

 

УДК 159.923.2 + 159.923.32

В.І. Вус

Особливості аксіогенезу підлітків у процесі релігійної освіти

Статтю присвячено питанню формуючого впливу на ціннісно-смислову сферу підлітків. Вперше розглянуті особливості особистісного аксіогенезу підлітків, вихованців релігійних закладів освіти на Україні. Обговорюються результати проведеного емпіричного дослідження, яким охоплені ієрархічні системи цінностей як позитивного, так і негативного рівнів. Порівнюються особливості аксіогенезу підлітків учнів традиційних освітніх закладів та підлітків вихованців релігійних закладів освіти.

Ключові слова: аксіогенез, релігійна освіта, релігійно-моральні цінності, ціннісні орієнтації особистості.

 

УДК 376056.36:81028.31

О.В. Гаврилов

Емоційно збагачені ситуації та їхній вплив на розвиток мовлення дітей з помірною і тяжкою розумовою відсталістю

У статті розглядаються групи дітей з помірною і тяжкою розумовою відсталістю за рівнем розвитку їхнього мовлення та визначається ефективність використання емоційно збагачених ситуацій як одного з напрямків його корекції в умовах спеціального будинку для дітей інвалідів.

Ключові слова: емоційно збагачені ситуації, мовлення, діти з помірною та тяжкою розумовою відсталістю, корекційна робота.

 

УДК 159.9.07

Л.О. Гапоненко

Модель розвитку рефлексивного спілкування в студентів–психологів та критерії її виміру

У статті розглянуто структурно функціональну модель розвитку рефлексивного спілкування, розкриті структурні компоненти, описані чотири етапи новоутворень цієї властивості,представлені критерії виміру й рівнів готовності студентів застосувати рефлексивне спілкування в професійній діяльності.

Ключові слова: рефлексія, рефлексивне спілкування, конгру ентність, емпатія, новоутворення.

 

УДК: 159.9

Н.В. Гаркавенко, І.І. Солійчук, Я.В. Чаплак

Формування готовності психолога-практика до консультативної взаємодії на основі особистісно–акмеосинергетичного підходу

У статті розкриваються особистісно-професійні якості майбутнього психолога консультанта відповідно до ідеальної моделі діяльності працівника психологічної служби; обґрунтований особистісно-акмеосинергетичний підхід як психолого-педагогічний принцип підготовки практикуючого психолога до професійної діяльності; на основі вищезазначеного принципу описані акмеологічна модель готовності психолога та програма і методика формування компонентів цієї моделі (теоретичний, практичний та особистісний) у процесі підготовки спеціаліста психологічної служби.

Ключові слова: особистісно-професійні якості, акме форми, особистісно-акмеосинергетичний підхід, акмеологічна модель готовності.

 

УДК: 37.015

Н.В. Гаркавенко, Я.В. Чаплак

Зміст і механізми соціалізації підлітків в умовах родинної депривації

У статті розкриваються зміст і механізми соціалізації підлітків в умовах родинної депривації. Доведено, що родинна депривація негативно впливає на розвиток ідентифікації та самоусвідомлення, створюючи певні труднощі у здійсненні цілісної особистості. На основі особливостей описаних інтерпретацій, можна зробити висновок, що в умовах родинної депривації часто відбуваються порушення механізмів соціалізації, зумовлюючи їх специфіку, яка визначатиметься особливостями соціально-психологічних впливів соціальної ситуації розвитку, в якій перебуває підліток.

Ключові слова: механізми соціалізації підлітків, родинна депривація, ідентифікація, самоусвідомлення, соціально-психологічні впливи, соціальна ситуація розвитку.

 

УДК 37.015.3

Є.Л. Гергель

До проблеми зв’язку креативності з психопатологією (на прикладі дослідження акцентуацій характеру в підлітковому віці)

У статті представлено погляд на проблему зв’язку креативності і психопатології. Спираючись на аналіз досліджень, проведених як за кордоном, так і у вітчизняній психології автор робить висновок про необґрунтованість певного ототожнення цих понять. Результати власного емпіричного дослідження автора підтверджують припущення про відсутність зв’язку між креативними здібностями підлітків і акцентуаціями, які відрізняються афективністю і ригидністю, а саме: збудливою, емотивною і застрягаючою.

Ключові слова: антиципація, креативність, креативні здібності, акцентуації характеру, шизофренія.

 

УДК 159.922.7:316.647.5

Г.В. Гладуш

Формування толерантності як основи позитивних міжособистісних стосунків у підлітковому віці

У статті розглядаються питання взаємозв’язку толерантності особистості підлітка як основи поліпшення сфери його міжособистісних стосунків. Описані результати дослідження особливостей толерантних проявів. Зокрема вказується, що толерантність підлітків має переважно середній рівень вираженості, причому особистісна толерантність поступається ситуативній і етнічній. Експериментально доведено, що деякі види комунікативної інтолерантності підлітка мають кореляційні взаємозв’язки зі схильністю до агресії, тому висувається припущення про необхідність формування толерантності підлітків, що стане не лише умовою поліпшення їхньої соціальних взаємин, але й сприятиме зниженню агресивності.

Ключові слова: толерантність, комунікативна толерантність, агресія, агресивність.

 

УДК 159.922.7+37.018.1

О.Ю. Горбачова

Сімейне виховання як чинник формування ціннісних орієнтацій дошкільника

Стаття присвячена розгляду проблем психології сімейного виховання, останнє автор розглядає як один з чинників формування ціннісних орієнтацій дошкільника, відносить до мікросередовища становлення його смислової сфери. Для аналізу автор пропонує старший дошкільний вік як такий, що є відправним у становленні смислової сфери, а отже, потребує значної уваги з боку усіх агентів розвитку: батьків, вихователів, близького оточення. Автор аналізує основні помилки сімейного виховання, що призводять до неадекватного розвитку смислової сфери дитини. Пропонується варіант найбільш дієвого становлення ціннісних орієнтацій у сім’ї.

Ключові слова: смислова сфера, ціннісні орієнтації, сім’я, протекція.

 

УДК 159.9423.2.–053.6

А.Я. Гринечко

Особливості самовизначення тривожних підлітків

У статті досліджується проблема залежності між явищами самовизначення та тривожності в середовищі школярів підлітків. Наводиться порівневий аналіз сформованості особистісного самовизначення в дітей з різним рівнем прояву тривожності. Емпірично досліджуються явища особистісної, ситуативної, шкільної тривожності, особистісної ідентичності, цінностей та ціннісно-мотиваційних типів у школярів підліткового віку. Акцентуються характерні рівні становлення ідентичності та сформованості особистісних цінностей у підлітків з підвищеним рівнем тривожності.

Ключові слова: особистісна тривожність, ситуативна тривожність, шкільні страхи, особистісне самовизначення, дифузна ідентичність, мораторій ідентичності, досягнута позитивна ідентичність, псевдо-позитивна ідентичність, термінальні цінності, інструментальні цінності, ціннісно-мотиваційний тип.

 

УДК 159.922

Г.В. Грищенко

Психофізіологічна комп’ютерна діагностика в процесі збереження психічного та фізичного здоров’я

У статті розглядаються теоретичні аспекти проблем збереження психічного та фізичного здоров’я особистості. Представлено авторську модель об’єднуючого програмного комплексу психофізіологічної діагностики за допомогою комп’ютерних технологій.

Ключові слова: психічне та фізичне здоров’я, особистість, психофізіологічна діагностика, газорозрядна візуалізація, Лонгитюд.

 

УДК 371.044+371.398

О.М. Гріньова

Проблема характеру в українській та зарубіжній психології (теоретичний аспект)

У статті досліджуються питання формування характеру в дітей шкільного віку в роботах українських і зарубіжних вчених. Представлено результати теоретичного аналізу розуміння змісту поняття “характер”, особливостей взаємозв’язку становлення характеру та інших феноменів психіки (особистості, темпераменту, волі тощо). Також вивчено підходи вчених до проблем детермінант, співвідношення індивідуального та типового в структурі характеру, типологій, динаміки генезису характеру, в тому числі – вольових і моральних якостей характеру у дітей молодшого шкільного, підліткового і старшого шкільного віку.

Ключові слова: характер, особистість, шкільний вік, акцентуації, вольові якості, моральні якості, типологія характеру, структура характеру.

 

УДК 159.944.4

Т.В. Грубі

Методи профілактики та синдром “професійного вигорання” в професійній діяльності працівників державної податкової служби України

У статті зроблено спробу розкрити методи профілактики та розглянути основні напрямки профілактики при синдромі “професійного вигорання” в працівників державної податкової служби України. Розглянуто такі методи профілактики синдрому професійного вигорання, як: “Відсторонення”, “Візуалізація”, “Зміна тактики”, “Магічний погляд”, “Виведення опонента з рівноваги”, “Прояв співчуття”, “Метод чудового слухача”, “Я тебе правильно зрозумів?”, “Розмова з другом”, “Зіпсована платівка”, “Туман”, “Коментар”, “Приваблення”, “Рівень щастя”, “Центр спокою”, “Як підняти собі настрій за 1 хвилину”, “Навчіться нюхати троянди”, “Вибіркового сприймання”, “Маленький таємний будинок”.

Ключові слова: профілактика, метод, синдром “професійного вигорання”, податківці, державна податкова служба України.

 

УДК 616.89

В.В. Грубляк, В.Т. Грубляк

Практичне застосування методик оцінки когнітивної недостатності та психічного статусу

У літературі можна знайти вказівки про велику кількість тестів, опитувальників і шкал, які використовуються для виявлення і оцінки когнітивних порушень. Проте для отримання базових відомостей про психічний статус за коротший час фахівцеві необхідно мати в своєму арсеналі певний набір тестів. При потребі в поглибленому вивченні когнітивних функцій його доцільно виконувати спільно з клінічним психологом або нейропсихологом, застосовуючи методи, що добре зарекомендували себе в міжнародній практиці. Одними з таких методик, що дозволяють отримати необхідний і достатній для клінічної практики об’єм даних про когнітивні порушення, є шкала MMSE і тест візуальної ретенції Бентона. Оцінка психічного стану повинна включати в себе дослідження відчуттів та сприйняття, пам’яті, мислення та інтелекту, емоційної та рухово вольової сфери.

Ключові слова: когнітивні порушення, психічний статус, шкала MMSE, тест візуальної ретенції Бентона.

 

УДК 159.922.8

І.А. Гуляс

Життєва перспектива особистості як предмет теоретико-методологічного аналізу

Статтю присвячено надзвичайно актуальній і важливій проблемі – життєвій перспективі особистості, під якою розуміють цілісну картину майбутнього, що формується у складному взаємозв’язку очікуваних і планованих подій. Указаний феномен розглянуто в єдності ціннісно смислових й організаційно-діяльнісних аспектів, де істотними є активність особистості, усвідомлене та реалістичне ставлення до побудови планів на майбутнє. Зазначено, що життєва перспектива тісно пов’язана з психологічним минулим і теперішнім особистості, оскільки формується на тлі минулих досягнень, з одного боку, і задає основні орієнтири діяльності людини – з іншого.

Ключові слова: життєва перспектива, життєві цілі, плани, програми, ціннісні орієнтації особистості.

 

УДК 159.91

О.В. Гурова

Вивчення внутрішньоособистісної конфліктності школярів на фоні психічних порушень

У статті представлено особливості внутрішньоособистісної конфліктності школярів на фоні психічних порушень. Запропоновано психологічні концепції внутрішньоособистісної конфліктності школярів та способи її впровадження у практику. Подано характеристику внутрішньо-особистісної конфліктності при неврозах, креслено шляхи її подолання. Виокремлено підвищену схильність до розвитку неврозів психопатичних особистостей. Невротичному розвитку індивіда сприяють почуття відчуження, ворожості, страху, непевності у своїх силах тощо.

Ключові слова: психокорекція, психодіагностика, медичний психолог, внутрішньоособистісна конфліктність, психічні порушення.

 

УДК 159.923.2051

Н.М. Дідик

Психолого-дидактичні засоби розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів

У статті проаналізовано психологічні та дидактичні засоби розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості у студентів напряму підготовки “Психологія”. Подано методичні рекомендації для підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх психологів. Обґрунтовано власний досвід розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів.

Ключові слова: особистісна зрілість, майбутній психолог, воркшоп, активне соціально-психологічне навчання, акмеологічні технології, психолого-дидактичні засоби, арттерапія, проблемне навчання, тренінг.

 

УДК 159.923.2

А.C.Доброскок

Сучасні підходи до розвитку й формування професіоналізму практичного психолога

В статті розкриваються сучасні підходи з точки зору процесів розвитку й формування професіоналізму практичного психолога у традиційній та сучасній психологічній науці.

Ключові слова: професіоналізм, професійні завдання, компе тентність, майстерність, самореалізація.

 

УДК 631.15: 378

Л.В. Долинська

Розвиток здатності до самоуправління як механізму особистісно-професійного становлення вчителя

У статті проаналізовано проблему розвитку здатності до самоуправління як механізм особистісно професійного становлення вчителя: обґрунтовано поняття “особистісно-професійне зростання” та простежено його зв’язок зі здатністю майбутніх учителів до самоуправління; розкрито психологічну сутність понять “особистісні зміни”, “особистісне зростання”, їх види і умови розвитку. Експериментально доведено, що розвиток у студентів здатності до самоуправління актуалізує їх особистісно професійне зростання.

Ключові слова: особистісні зміни, особистісне зростання, особистісно професійне зростання, самоуправління, особистісно-професійне становлення, майбутній вчитель.

 

УДК 159.922.72

С.В. Дорофей

Особливості оволодіння молодшими школярами прийомами розумової діяльності

У статті представлено проблему особливостей оволодіння прийомами розумової діяльності молодшими школярами. Узагальнено результати досліджень розвитку розумових дій (аналіз, внутрішній план дій, рефлексія) в процесі навчальної діяльності вітчизняних учених. Обґрунтовано залежність опанування прийомами розумової діяльності молодшими школярами від спеціально організованого розвиваючого навчання, що, безумовно, створює більш широкі можливості для психічного розвитку й використання розумового потенціалу молодших школярів.

Ключові слова: розумові дії, аналіз, внутрішній план дій, рефлексія, розвиваюче навчання.

 

УДК 159.946.3

Т.В. Дуткевич, Т.А. Панчишина

Особливості ставлення до вивчення іноземної мови та його формування у студентів аграрних спеціальностей

Ставлення до навчання є визначальним особистісним фактором успішності цього процесу. Проаналізовано три типи ставлення студентів аграрних спеціальностей до вивчення іноземної мови. Акцептивне ставлення (19,4% досліджуваних) має такі прояви, як висока успішність з предмета, задоволеність його вивченням, самостійність та креативність виконання завдань. Реф’юзивне ставлення (42,8%) має такі прояви, як низька успішність з предмета, незадоволеність його вивченням, залежність при виконанні завдань. Індефінітивне ставлення (37,8%) відзначається нестійкістю та ситуативністю. Оптимальним для успішності вивчення іноземної мови є акцептивне ставлення.

Ключові слова: особистість, ставлення, мотив, вивчення, акцептив ний, реф’юзивний, індефінітивний тип ставлення до навчання.

 

УДК 159.9(075.8)

Т.В. Дуткевич, О.В. Савицька

Психологічний супровід професійної діяльності викладача вищої школи (з досвіду роботи соціально– психологічної служби університету)

У статті проаналізовано досвід роботи соціально-психологічної служби університету із забезпечення психологічного супроводу професійної діяльності викладача. Розкрито мету діяльності соціально-психологічної служби в університеті, яка полягає у забезпеченні психологічного супроводу процесу підготовки фахівців з вищою освітою, наданні психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу, практичному впровадженні накопиченої науково-практичної інформації, узагальненні, систематизації та поширенні психологічних знань. Зафіксовано позитивні результати психологічного супроводу професійної адаптації молодого викладача та розвитку взаємин між викладачами й студентами.

Ключові слова: соціально-психологічна служба, психологічний супровід, професійна діяльність, професійно-важливі якості.

 

УДК 372.013.4:159.9

О.О. Жигайло

Психолого-педагогічні аспекти формування креативного мислення дітей молодшого шкільного віку

У статті розкрито психолого-педагогічні особливості формування креативного мислення молодших школярів. Проаналізовано основні принципи креативної освіти молодших школярів та умови для їх творчого розвитку. Описано аспекти розвитку творчого потенціалу учнів і подано рекомендації щодо розвитку креативного мислення молодших школярів.

Ключові слова: креативне мислення, молодший школяр, творчий розвиток, творчий потенціал, творчі здібності.

 

УДК 159.922.7(043.3)

О.Я. Жизномірська

Особливості форм самоствердження у молодших та старших підлітків

Стаття присвячена вивченню специфіки розмаїття форм, засобів утвердження “Я” особистості підліткового віку та проаналізовано особистісні зміни життєвих пріоритетів у їх соціальному середовищі.

Ключові слова: самоствердження, саморозкриття, самореалізація, самоцінність, особистість підлітка.

 

УДК 159.923.2 : 378.4

Л.І. Іванцев, Н.І. Іванцев

Особливості і типологія динаміки ціннісних уподобань у свідомості сучасної студентської молоді

Статтю присвячено дослідженню проблеми особливостей, динаміки і чинників структурування ціннісних орієнтацій майбутнього фахівця. В ній подається структура змістовних характеристик ціннісної сфери особистості студента, їх динаміка. Виокремлено і проаналізовано провідні фактори, що зумовлюють своєрідність і міжгрупові відмінності у змісті та ієрархії ціннісних настанов. Встановлено взаємозв’язок між динамікою ціннісних уподобань студентів і динамікою їхньої професійної та особистісної ідентичності.

Ключові слова: ціннісні орієнтації, соціальна ідентичність, ідентифікація, групова належність, настановлення, атрибуція, суб’єкт діяльності.

 

УДК 159.923.5

А.А. Иванченко

Духовность как стартовый плацдарм для развития креативности личности

Стаття присвячена вивченню психологічного змісту духовності та її енерговпливу на психо сомостабільність організму людини. Показано, що духовність надає стимулюючу енергопоповнюючу дію і сприяє розвитку креативності. Зафіксовано підвищення престижності серед молоді прагнення до духовного росту.

Ключові слова: духовність, креативність, енерговплив, задатки духовності, психо-фізіологічна резистентність організму.

 

УДК 159.9

В.В. Іванченко

Особливості психодіагностики сформованості ціннісних орієнтацій старших гімназистів

Розкрито особливості психодіагностики сформованості ціннісних орієнтацій старших гімназистів. Коротко проаналізовано найбільш уживані психодіагностичні методики вітчизняних і зарубіжних психологів, що дозволяють виявити у старшокласників основні цінності і їх життєві спрямування. Висвітлено на підставі аналізу філософсько-історичних та психолого педагогічних досліджень значущість процесу формування ціннісного єства гімназистів. Розглянуто сутність таких основних понять, як гімназія, термінальні та інструментальні цінності, ціннісні орієнтації, психодіагностика.

Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, гімназія, психо-діагностика.

 

УДК 159.922.7

О.В. Ігнатенко

Психологічні особливості формування елементів особистісного рівня репродуктивної установки у юнаків та дівчат

У статті здійснено аналіз формування елементів особистісного рівня репродуктивної установки осіб юнацького віку; розглянуто соціально-психологічну проблему усвідомленого батьківства сучасної молоді України; розкрито сутність усвідомленого батьківства; наведено статистичні дані на основі факторного аналізу. У статті представлено методику та психологічний аналіз результатів формувального експерименту.

Ключові слова: усвідомлене батьківство, репродуктивна установка, юнацький вік, формувальний експеримент.

 

УДК: 159. 923. 2: 316. 61

О.В. Іщук

Усвідомлення ідентичності як чинник успішної соціалізації

У статті розглядаються проблеми ідентичності та успішної соціалізації особистості. Висвітлюється феномен ідентичності як широка концепція, що включає всі якості особистісних сполучень, які обумовлені великою кількістю біологічних, соціальних, психологічних, культурних факторів тощо, та чому усвідомлення власної ідентичності виступає як чинник успішної соціалізації особистості. У статті представлений теоретичний аналіз проблем ідентичності, проаналізовані види, рівні та типи ідентичності особистості, що впливають на процес соціалізації людини. Також представлено роботу з узагальнення сучасних досліджень феномена соціалізації, його рівні, завдання, окрім цього, наявний обґрунтований аналіз взаємозв’язку усвідомлення ідентичності та успішної соціалізації особистості.

Ключові слова: ідентичність, ідентифікація, соціалізація, адаптація, самосвідомість, самокатегоризація, самоототожнення, соціальна поведінка, інтеріоризація, агенти соціалізації, суспільство.

 

УДК 159.9

Т.В. Каменєва

Розвиток професійного мовлення психолога і формування особистості.

Чи пов’язуються ці процеси автоматично? Автор аналізує проблему формування професійного мовлення в тісному взаємозв’язку з особистісним розвитком студента психолога в період набуття фахової компетентності.

Ключові слова: особистісний розвиток, розвиток професійного мовлення психолога, фахова компетентність.

 

УДК. 159.923

Я.Ю. Каплуненко

Розвиток соціального інтелекту як чинник успішної соціалізації особистості

Стаття присвячена вивченню соціального інтелекту в контексті соціалізації особистості. На основі теоретичного аналізу встановлено взаємозв’язок та взаємовплив соціального інтелекту та соціалізації особистості, описано теоретичні засади та шляхи оптимізації процесу соціалізації за рахунок формування соціального інтелекту. В статті розкривається соціально-психологічна сутність поняття соціалізації особистості, наводяться різні погляди стосовно поняття “соціальний інтелект” та його компонентів як орієнтири для емпіричного дослідження та розробки методичних рекомендацій щодо його формування.

Ключові слова: соціальний інтелект, соціалізація, соціальна адаптація

 

УДК 37.015.3:159.922.8

О.Д. Карнюхіна

Вивчення проявів самопрезентації особистості в товариських і дружніх стосунках у процесі саморозкриття в ранньому юнацькому віці

У статті представлено результати емпіричного дослідження психологічних особливостей самопрезентації у товариських і дружніх стосунках у процесі саморозкриття. Обґрунтовано когнітивний критерій і показники саморозкриття особистості в товариських і дружніх стосунках у ранньому юнацькому віці. Проаналізовано психологічні особливості здатності до самопрезентації у старшокласників.

Ключові слова: саморозкриття, самопрезентація, товариські й дружні стосунки, ранній юнацький вік.

 

УДК 159.942.5:61

Т.А. Каткова

Вплив стресового стану та емоційного вигорання на розвиток особистості викладача

У статті розглядається проблема емоційного вигорання як стресу, що впливає на розвиток особистості викладача. Детально представлений аналіз особливостей синдрому “емоційного вигорання”, акцентується увага на його виникненні у сучасного вчителя в процесі професійної діяльності. У статті також представлений теоретико-методологічний аналіз сучасної вітчизняної і зарубіжної літератури з проблеми емоційного вигорання особистості в процесі трудової діяльності. Визначено рівень емоційного вигорання у працівників освіти. Охарактеризовано складові емоційного вигорання викладачів. Експериментально досліджено феномен вигорання, розроблені методичні рекомендації щодо профілактичних заходів з вчителями, які переживають емоційний дискомфорт на робочому місці. Намічаються перспективи подальшої роботи.

Ключові слова: стрес, робочий стрес, синдром вигорання, вчителі, професійна діяльність.

 

УДК 159.9.07+ 159.943.8+ 159.942.32+ 616005+ 616.1/.9

І.А. Коваль

Готовність до ризику як комплексний механізм зменшення внутрішньої напруги у соматичних хворих

Проведено дослідження для виявлення зв’язку між готовністю до ризику та компенсованістю особистості, визначення внутрішніх факторів, що впливають на формування гармонійної особистості у соматичних хворих. Вивчення способів взаємодії особистості з оточуючим середовищем та механізмів компенсації дає практично необмежені можливості корекції і терапії соматичних хворих найбільш ефективними і швидкими способами. Досягнення внутрішнього динамічного спокою є важливим елементом розвитку здорової, активної і соціально адаптованої особистості. Готовність до ризику – ступінь високого рівня опанування складної діяльності, що потрібно для підтримання мотиваційної структури особистості та її самоповаги.

Ключові слова: адаптація, готовність до ризику, соматичні хворі, гармонійна особистість.

 

УДК 159.922.2

І.О. Корнієнко

Аналіз соціально–психологічних аспектів життєвого простору особистості

Розкривається зміст поняття життєвого простору особистості. Розглядається ситуативний контекст поведінки особистості, її тілесний простір. Доводиться, що у систему вимірювання просторових структур буття необхідно, крім просторової організації та тілесності, включати цінності і ціннісні орієнтації, що становлять ідентифікаційний простір людини. Розглядаються процеси перетворення потенційного змісту життєвого світу в актуальний зміст життєвого простору.

Ключові слова: життєвий простір, ідентифікаційний простір, простір повсякденності, конструювання, тілесність.

 

УДК 37.011.3051:316.61

М.О. Коць

Структурно-функціональна модель розгортання процесу педагогічної взаємодії майбутнього вчителя

У статті представлено авторську структурно-функціональну модель розгортання процесу педагогічної взаємодії майбутнього вчителя, яка дозволила визначити чинники, що розкривають ситуації підготовки і змісту подальшої професійної діяльності майбутнього вчителя.

Ключові слова: суб’єктність, майбутній вчитель, діалог, гума нізація, педагогічна взаємодія.

 

УДК 159:81”253057.875

О.С. Кочубей

Психологічні засади організації усної перекладацької діяльності студентів-філологів

Статтю написано на основі глибокого вивчення механізмів формування усної перекладацької діяльності студентів філологів. Статтю присвячено проблемам мовної особистості в лінгвістиці та використання цих поглядів у практиці викладання іноземної мови. Риторика методики навчання обговорюється поєднано з формуванням лінгвістичних здібностей особистості.

Ключові слова: переклад, психологічні механізми, текст, компетенція, компетентність, аудіювання, сприймання.

 

УДК 159.9:34.01

О.І. Кудерміна

Психологічні особливості професійного спілкування суб’єктів правоохоронної діяльності

У статті розглядаються питання психологічних особливостей професійного спілкування правоохоронців. Проведений теоретичній аналіз дозволив визначити основні положення психології спілкування та юридичної психології, що обумовлюють інтегративний підхід до зазначеної проблематики. Визначене місце та роль професійного спілкування правоохоронця в процесі вирішення ним завдань правоохоронної діяльності.

Ключові слова: професійне спілкування, професійна взаємодія, правоохоронна діяльність, суб’єкт діяльності.

 

УДК 159.922.7:058.862

М.М. Кулеша-Любінець

Психологічні аспекти міжособистісних взаємин педагогів та вихованців в умовах закладів інтернатного типу

У статті проаналізовано психологічні аспекти міжособистісних взаємин педагогів та вихованців закладів інтернатного типу. Зокрема, розглянуто особливості емоційної депривації вихованців шкіл інтернатів та її вплив на особистісний розвиток дитини. В результаті дослідження встановлено, що в організації міжособистісних взаємин педагогів та вихованців важливою є реалізація опікунсько-виховної функції школи інтернату. Одним із засобів досягнення цієї функції є емоційно насичене та прихильне спілкування педагогів з вихованцями державних закладів опіки, що здійснюється у формі суб’єкт суб’єктних відносин.

Ключові слова: соціальні сироти, емоційна депривація, інституалізація, школа інтернат, взаємини в системі “педагог–вихованець”.

 

УДК 159; 615.851.1

С.І. Лазуренко

Можливості aутогенного відновлення психофізіологічного стану людини

Життєдіяльність людини пов’язана з емоційною і психічною напругою. Одним з ефективних способів саморегуляції, відновлення психофізіологічного стану як основи для формування моторних установок є різні види аутогенного тренування. Воно включає декілька взаємозв’язаних елементів, і після оволодіння ними можна успішно здійснювати регуляцію, відновлення психічних і фізіологічних функцій організму.

Ключові слова: аутогенне тренування, відновлення, психофізіологічний стан, регуляція функцій організму.

 

УДК 37 : 159.942

В.Д. Лісіцин

Особливості та стрес-фактори професійного становлення учнів ПТНЗ

У статті аналізуються особливості професійного та особистісного розвитку учнів в процесі здобуття ними освіти в ПТНЗ. Розглядаються зовнішні та внутрішні чинники вибору молодою людиною як місця навчання ПТНЗ, аналізуються психологічні та психосоціальні фактори стресових станів, зокрема вплив навчального процесу як стрес-фактора на особистість учня, простежуються взаємозв’язки між окремими чинниками стресів.

Ключові слова: стрес, дистрес, стрес-фактор, професійне навчання, професійне становлення, професійний вибір, академічна перевантаженість, навчальна успішність

 

УДК 159. 922. 763

І.М. Лисенко

Специфіка життєвого самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою

У статті здійснено вивчення особливостей життєвого самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою. Розроблено систему корекційно розвивальних заходів з його активізації.

Ключові слова: життєве самовизначення, делінквентна поведінка підлітків, корекційно-розвивальні заходи, активізація розвитку життєвих орієнтирів.

 

УДК: 316.614053.6

Д.В. Логвінова

Гендерні особливості соціально– психологічної адаптації у старшому підлітковому віці

У статті подається інформація теоретичного та експериментального характеру щодо проблеми соціальної адаптації у старшому підлітковому віці. Особливості адаптаційних процесів пов’язуються нами з особли востями формування гендерної ідентичності підлітків, наданням переваг копінг-стресовим поведінковим стратегіям, що обираються у процесі адаптації.

Ключові слова: соціально-психологічна адаптація, гендер, гендерна ідентичність, маскулінність, фемінність.

 

УДК 152. 27: 34

Н.М. Лук’яненко

Теоретичні підходи щодо вивчення проблеми формування особистості бездоглядного підлітка

Розглянуто основні теоретичні концепції у зарубіжній та вітчизняній літературі, щодо формування особистості підлітка. Виокремлено основні особливості розвитку дитини у підлітковому віці. Розділено та розкрито суть понять: “діти вулиці”, “дитяча бездоглядність” та “дитяча безпритульність”.

Ключові слова: підліток, підлітковий вік, структура особистості, підліткова бездоглядність.

 

УДК 159.923.2

О.В. Магдич

Функційні особливості принципу задоволення і принципу реальності та їх роль у соціальній активності особистості

У статті проаналізовано точки зору стосовно поглядів на соціалізацію в різних наукових парадигмах. Висвітлено функційні особливості принципу задоволення та принципу реальності в психічній організації суб’єкта. Особливий акцент поставлено на інтерпретації в психоаналітичній та психодинамічній парадигмах феномена соціалізації, ролі принципів задоволення та реальності у соціальній активності особистості. Проведено порівняльний аналіз понять “розвиток особистості” та “виховання” та диференційовано їх подібні та відмінні ознаки в ракурсі соціалізації. Охарактеризовано взаємозв’язок асоціальної поведінки з ситуативним домінуванням принципів задоволення та реальності. Виявлено сфери функціонування та специфічність прояву цих принципів в соціальній поведінці суб’єкта. Акцентовано увагу на суперечливому характері функціонування та перетягування психічної енергії на свою користь принципами задоволення та реальності. Досліджено витоки інфантилізму, неконструктивного використання внутрішньої енергії, що має негативний вплив на соціалізацію в цілому. Окреслено особливості психокорекційної роботи за методом АСПН в напрямку зменшення внутрішнього напруження, розширення перспектив самоактуалізації та ефективної соціалізації особистості.

Ключові слова: принцип реальності, принцип задоволення, внутрішня напруга, соціальна активність особистості, соціалізація, свідоме, несвідоме, інфантильність, психічна енергія

 

УДК. 159.9:61+159.97

К.С. Максименко

Сутність багаторівневої детермінації психічних станів

У статті висвітлено сутність та підходи до вивчення проблеми детермінації психічних станів у контексті існування особистості. Підкрелимо, що психічні стани тісно пов’язані з індивідуальними особливостями особистості.

Ключові слова: психічні стани, детермінація психічних станів, становлення особистості, психологічні поняття: сполучальність, “функціональне коло переживань”, дискретний проникаючий акт.

 

УДК 159.9:378

Н.П. Максимчук

Професійні ціннісні орієнтації майбутнього вчителя в системі особистих ціннісних орієнтацій

У статті обґрунтовано актуальність розробки системи завдань і вправ, спрямованих на переструктування і розширення педагогічних ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя. Представлено результати, що свідчать про усвідомленість учасниками спецсемінару своєї системи особистих ціннісних орієнтацій і співвідношення їх з ціннісними орієнтаціями майбутньої професії вчителя.

Ключові слова: ціннісні орієнтації, професійні цінності, життєві цінності, професійно педагогічна спрямованість, професійне само визначення.

 

УДК 159.94:371.12

Т.М. Маланьїна

Особливості психологічного захисту вчителів при подоланні внутрішньоособистісних конфліктів

У статті представлено результати дослідження специфіки подолання вчителями внутрішньоосбистісних конфліктів. Виявлено, що внутрішньоконфліктні вчителі схильні до наднормативного застосування психологічних захистів. Крім традиційних форм, механізми захисту можуть проявлятися зниженням значущості цінностей та дисфункціональністю системи внутрішнього Я-відмежування, що обмежує можливості саморозуміння.

Ключові слова: внутрішньоособистісний конфлікт, подолання внутрішньоосбистісного конфлікту, психологічний захист, цінності, Я-відмежування.

 

УДК 159.922.8

М.О. Марценюк

Проблеми надання психологічної допомоги в рамках психологічного консультування

У статті розкривається зміст поняття “психологічне консультування” в контексті надання психологічної допомоги особистості. Розглядаються передумови і джерела виникнення професій, що безпосредньо належать до галузі надання психологічної допомоги. Окреслюється специфіка та основні проблеми психологічного консультування та його відмінність від інших видів психологічної допомоги.

Ключові слова: зміст психологічної допомоги, галузі застосування консультування, психотерапія, підходи, клієнт, психолог консультант.

 

УДК. 159. 922.73:504

Н.М. Матейко

Особливості збереження психічного здоров’я дітей в умовах екологічно забрудненого довкілля

У результаті медико-психологічного обстеження дітей та підлітків на радіаційно забрудненій території виявлено велику кількість осіб з донозологічними нервово психічними порушеннями, які проявлялися, емоційною нестійкістю, підвищеним рівнем невротизації. Серед основних шляхів збереження психічного здоров’я в такій ситуації є необхідність формування адекватного ставлення до власного життя, адекватність оцінювання минулого, теперішнього та майбутнього, що створює умови для успішної інтеграції в ситуації, що склалася.

Ключові слова: психічне здоров’я, радіоекологічне забруднення, емоційна нестійкість, астенізованість, донозологічні відхилення, невротизація, психопатизація.

 

УДК 159.923.2:37.032

О.І. Мешко

Ціннісно-смислове ставлення до професії у координатах розвитку професійно-педагогічної позиції особистості вчителя

У статті розглянуто особливості ціннісно смислового ставлення вчителя до педагогічної професії та її місце в системі його смисложиттєвих орієнтацій. Показано, що перетворення ціннісно-смислового ставлення вчителя до своєї професії у компонент ієрархії сенсу життя стає важливим фактором і складником його професійно-педагогічної позиції, наповнюючи її особливим змістом і спрямуванням. Доведено, що якість формування особистості вчителя та її успішна самореалізація у педагогічній професії обумовлюються актуалізацією і розвитком професійно-смислового потенціалу фахівця на всіх етапах його становлення.

Ключові слова: особистість учителя, ціннісно-смислове ставлення вчителя до педагогічної професії, смисложиттєві орієнтації особистості вчителя, професійно-педагогічна позиція особистості.

 

УДК 159.944.4

А.В. Михальський, Ю.О. Царьов

Посттравматичний стресовий розлад: історичний огляд

У статті розкриваються основні причини виникнення посттравматичного стресового розладу, його епідеміологія, фази протікання, симптоми, теоретичні передумови вчення про ПТСР та даються діагностичні критерії відповідно міжнародної класифікації хвороб (МКХ) 10. Автором проведено історичний огляд вивчення проблеми посттравматичного стресового розладу, особлива увага приділена впливу військового стресу на особистість і його наслідки.

Ключові слова: посттравматичний стресовий розлад, травматичний невроз, стрес, травматичні події.

 

УДК 37.016:81028.31:159.923.2

С.А. Михальська

Особливості впливу комунікативно-мовленнєвого розвитку на формування особистості дошкільника

Комунікативно-мовленнєва складова є важливою характеристикою особистості, оскільки визначає специфіку особистості через реалізацію та включення дитини в суспільні відносини. Особистість – виражений феномен, що проявляється під час спілкування з оточуючими людьми.

Ключові слова: комунікативно-мовленнєвий розвиток, особистість, дошкільник.

 

УДК 613.1

Ю.А. Михальська

Наукові підходи до поняття проблеми ставлення до здоров’я

На сьогоднішній день життя людини пов’язане з багатьма небезпеками. Однією з них є постійна загроза її здоров’ю, як фізичному, так і психічному. Фізичне та психічне здоров’я у всі часи було нескороминущою цінністю для кожної людини, хоча в певні історичні періоди деякі суспільства, безсумнівно, втрачали або ігнорували усвідомлення реальної цінності індивідуального та суспільного здоров’я, обмежуючись її декларацією. Науковий інтерес до ставлення як психічного явища виник як результат спроб осмислення спостережуваних регулярностей в поведінці індивіда. Відношення людини до свого здоров’я виступає внутрішнім механізмом саморегуляції діяльності.

Ключові слова: ставлення до здоров’я, здоров’я людини, здоровий спосіб життя, захворювання, психічне здоров’я.

 

УДК 159.9

І.Ю. Наконечний

Розвиток саморегуляції поведінки підлітків під час навчально-тренувальних занять панкратіоном

Здійснено загальну характеристику і аналіз саморегуляції поведінки підлітків та навчально тренувального процесу з бойового мистецтва – панкратіону. Визначені основні засоби впливу на розвиток саморегуляції та створена система, що підвищує рівень саморегуляції поведінки підлітків під час занять панкратіоном. За допомогою психологічних корегувальних програм значно підвищився розвиток саморегуляції поведінки підлітків, підтвердженням чого є приріст показників компонентів саморегуляції, що доведено на прикладі вольової саморегуляції.

Ключові слова: саморегуляція, компонент, корекція, панкратіон

 

УДК 378.015.3:81»243

І.Л. Онуфрієва, Л.А. Онуфрієва

Психологічні особливості формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів – майбутніх випускників немовних спеціальностей ВНЗ

У статті розглядаються активні методи навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей вишу, які сприяють формуванню іншомовної комунікативної компетенції, підвищують навчальну мотивацію та сприяють професійному й особистісному зростанню студентів. Аналізуються психологічні особливості організації комунікативно спрямованого навчання та його вплив на пізнавальну мотивацію студентів. Зроблено спробу дати варіант інтерпретації досвіду навчання іноземної мови з позиції психологічних особливостей формування мовленнєвої компетенції студентів майбутніх випускників немовних спеціальностей ВНЗ.

Ключові слова: психологічні особливості, формування, іншомовна комунікативна компетенція, студент, немовні спеціальності, комунікативна взаємодія.

 

УДК 378.016:159.9

Л.А. Онуфрієва

Проблема психологічної підготовки майбутніх педагогів

Формування професіоналізму вчителя нового типу обумовлює в науковому і викладацькому середовищі необхідність пошуку й обґрунтування шляхів, факторів та умов, які б забезпечили ефективніший вплив психології на професійну підготовку майбутнього педагога. Формування особистості майбутнього педагога розглядається дослідниками як тривалий і поетапний процес, який забезпечується поєднанням психолого-педагогічного курсу з використанням активних форм навчання, залученням студентів до науково-дослідницької роботи, участю студентів у громадській роботі, що уможливить подолання проблеми психологічної підготовки майбутнього педагога.

Ключові слова: психологічна підготовка, професіоналізм, майбутні педагоги, професійна підготовка, формування особистості, навчання, розвиток, здібності, навички.

 

УДК 159.9.07:37.011.3051

Л.А. Онуфрієва, С.О. Ренке

Конфліктна компетентність як складова комунікативної компетентності

Стаття розглядає основні, такі поняття як: конфлікт, компетентність, комунікативність та конфліктна компетентність як складова комунікативної компетентності. Розглядаються ряд поглядів різних вчених, які відповідно до структури суспільства розподілили вивчення конфліктності як взаємодії (внутрішньоособистісної та зовнішньоособистісної) в першу чергу. Також виділено основні фактори, які викликають конфліктну взаємодію між опонентами. Конфліктна компетентність розподіляється на два рівні, які в процесі ведуть до спільного, єдиного та оптимального досягнення цілі, зокрема до компромісу.

Ключові слова: поняття, конфлікт, конфліктність, комунікативність, компетентність, структура, взаємовідносини, підхід, явище, до слідження, погляд, структура, фактор, образ, результат, особистість, поведінка, пристосування, компроміс.

 

УДК 37.015.3:15.9.07

С.О. Ренке

Компетентність як предмет наукового аналізу

Стаття розглядає поняття “Компетентність” як предмет наукового аналізу різних психологічних шкіл та напрямків. Особливо порівнюючи дві основних психологічних школи американську та російську; їхні підходи, погляди та розбір самого поняття на деталі, дані школи розділяють компетентність на різновиди – з видом діяльності і взаємодії та об’єднують у дві великі групи. Особливо виділяється таке поняття, як “соціальна компетентність” та її значення у житті кожної людини взагалі. Також у статті розглянуті погляди певних вчених на те, що найбільше впливає на формування компетентності і які результати компетентності виходять у професійному житті.

Ключові слова: компетентність, аналіз, психологічний підхід, інтерпретація, майстерність, поняття, знання, вміння, навички, розвиток, інтелект, особистість, спілкування.

 

УДК 159. 943

Р.Т. Сімко

Психологічна підготовка і готовність працівників патрульно-постової служби міліції до професійної діяльності

У статті розкрито специфіку професійної діяльності та пов’язані з цим особливості психологічної підготовки працівників патрульно-постової служби міліції до виконання своїх функціональних обов’язків. Зазначено етапи підготовки майбутніх співробітників правоохоронних органів до проходження служби в органах внутрішніх справ. Здійснено загальну характеристику психологічних чинників готовності особистості до професійної діяльності. Зосереджено увагу на формуванні психологічної готовності працівників патрульно-постової служби міліції. Визначено зовнішні та внутрішні показники готовності суб’єкта до діяльності.

Ключові слова: психологічна підготовка, професійна діяльність, професійна готовність, особистість, правоохоронні органи, патрульно-постова служба.

 

УДК 37.091.31059.1

Л.П. Скорич

Вивчення особливостей переживань старшокласниками своїх взаємовідносин із учителями

У статті обґрунтовано необхідність вивчення позиції учнів відносно проблеми індивідуального підходу. Автор аналізує особливості переживань старшокласниками своїх стосунків з учителями, висвітлює результати вивчення типів взаємовідносин між суб’єктами учбової діяльності і рівня задоволеності учнями реальними відносинами з учителями.

Ключові слова: індивідуальний підхід, взаємовідносини між суб’єктами учбової діяльності, типи взаємовідносин.

 

УДК 159.923.2 – 057, 875

Н.В. Старинская, О.Г. Солодухова

Проблема самоактуализации личности студентов

У статті розкриваються основні особливості та показники самоактуалізації студентів в процесі навчання у вузі; розглядаються способи впливу на студента, які б сприяли самоактуалізації його особистості, розкриттю потенційних можливостей.

Ключові слова: самоактуалізація, самоактуалізація студентів, соціально-психологічна адаптація, креативність, рефлексія, саморозвиток.

 

УДК 152.2

Є.В. Тополов

Акмеологічні особливості прояву чинників професійної агресивності особистості

У статті викладено результати емпіричних досліджень автора, спрямованих на виявлення особливостей загальних та особистісно-професійних чинників професійної агресивності особистості.

Ключові слова: агресія, професійна агресивність, генеза агресивності.

 

УДК 159.96

А.М. Шевчук

Ціннісно-смислові орієнтації особистості як фактор переживання наслідків психічної травми

У статті розглянуто проблему переживання людиною наслідків екстремальної ситуації. Проаналізовано основні підходи до проблеми ціннісно-смислових утворень особистості у сучасній психології та їх роль у механізмах переживання наслідків психотравмуючої ситуації. Досліджено зв’язок психічних розладів і кризових станів особистості з особливостями її ціннісно-смислових орієнтацій. Наведено результати вивчення ціннісно-смислової сфери та ціннісної ієрархії у осіб, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації.

Ключові слова: психічна травма, стрес, постраждалі, надзвичайна ситуація, ціннісні орієнтації, ціннісно-смислова сфера.

 

УДК: 155.413+303.32+305.235

Ван Джун

Психологічні відмінності молодшого школяра та молодшого підлітка на певному етапі соціалізації

У статті представлено аналіз психологічних відмінностей молодшого школяра та молодшого підлітка на етапі соціалізації. Встановлено, що молодший підлітковий період (молодші школяри 10–12 років) є найбільш благоприємним та сензитивним щодо формування позитивного, особистісно-орієнтованого процесу соціалізації.

Ключові слова: психологічні відмінності, молодший школяр, підліток, соціалізація.