Випуск 20

УДК 159.923

С.Д.Максименко

К вопросу о внутреннем пространстве свободы личности

У статті розглядаються філософсько-методологічні підстави вивчення психологічних особливостей внутрішнього простору свободи особистості. Аналізуються погляди мислителів, починаючи з епохи Античності аж до Нового часу. Обґрунтовується важливість категорії життєвої енергії для здійснення і розвитку внутрішнього простору особистісної свободи. Зроблено висновок, що особливості внутрішнього простору свободи особистості обумовлені з позицій психологічного аналізу існуванням життєвої енергії, яка констатує можливості вільних особистісних дій, вільного вибору індивідуальності, вільного розвитку людини.

Ключові слова: свобода, особистість, внутрішній простір, психологія, філософія, методологія, життєва енергія.

 

УДК 159.9

В.Н.Александровская

«Идеальный образ» и «Образ-я»: грани взаимодействия

У статті розглядається взаємозв’язок ідеального образу і феномена психічного відображення, їх соціокультурна природа. Автор використовує вітчизняні та зарубіжні наукові джерела та концепції, показує об’єктивний характер, застосовує методологію наукового аналізу. У статті представлені вітчизняні концепції «образу-Я», його місце і роль у свідомості особистості, його психофункціональні призначення, органічний зв’язок ідеального образу і «образу-Я» особистості. Дослідник широко представляє італійську онтопсихологію А. Манегетті, зв’язок ідеального образу зі свідомістю і несвідомим в його теорії. У даній роботі вчений представляє діалектико-матеріалістичну теорію відображення, її концептуально-методологічну роль і функціональний потенціал у дослідженні психічної природи і психічної взаємозв’язку процесів формування ідеальних образів і персонального «образу-Я». Автор аргументовано доводить наукову актуальність даного дослідницького напрямку і подальшу необхідність даної проблематики.

Ключові слова: ідеал, ідеальне, ідеальний образ, образ-Я, психічне відображення, соціокультурні детермінанти ідеального, взаємодія.

 

УДК 159.93+371.381

А.В.Альошичева

Обґрунтування умов збереження психічного здоров’я спортсменів

Встановлено залежність рівня психічного здоров’я від двох груп чинників: об’єктивних і суб’єктивних. Об’єктивні – це масштабність змагань, насиченість їх екстремальними ситуаціями, інформаційна невизначеність, необ’єктивність суддівства. Суб’єктивні – переживання за результати власного виступу, здатність до протидії впливу психотравмуючих факторів. Умовами підтримки і збереження психічного здоров’я спортсменів є опанування ними методами підвищення психологічної і емоційної стійкості та здатності до саморегуляції своїх психічних станів і процесів.

Ключові слова: психічне здоров’я, спортсмени, саморегуляція, психологічна стійкість, психіка.

 

УДК 159.923

О.С.Андрєєв

Новий метод оцінки особистісного зростання

Обґрунтовано необхідність створення опитувальника, призначеного для дослідження особистісного зростання за допомогою оцінки сукупності його характеристик. Пропонований опитувальник дозволяє оцінити основні характеристики особистісного зростання: виділити набір характеристик, які можна використовувати в якості критеріїв особистісного зростання: усвідомленість, адаптація, самореалізація, трансценденція, дбайливість і екологічність, увага, сензитивність, прийняття, адекватність, здатність до саморозвитку, внутрішній локус контролю; довільна саморегуляція, стійкість до стресів, креативність, відкрите емоційне самовираження, зсув домінуючих потреб від дефіцітарних до буттєвих, інтуїція.

Ключові слова: особистісне зростання, дослідження,опитувальник.

 

УДК 159.9

Т.П.Бабаенко

Влияние психофизиологических показателей на показатели результатов психологического тестированная

У статті представлені результати дослідження впливу психофізіологічних показників на показники психологічного тестування. Надано аналіз впливу показників електроенцефалограми лівої і правої півкулі на індивідуально – типологічні особливості особистості. Увага приділена аналізу певних зв’язків – відносин між показниками електроенцефалограми і факторами психологічної методики Пятифакторная особистісного опитувальника МакКрае – Коста «Велика п’ятірка». Отримані результати дослідження лягли в основу математичного моделювання. Вивчаючи нейрофізіологічне забезпечення психічних актів і станів необхідно виявляти спеціалізацію півкуль головного мозку. Математичне моделювання можна вважати коректним підходом у визначенні латералізації.

Ключові слова: електроенцефалограма, індивідуально – типологічні особливості, вплив правого і лівого півкулі, межполушарная латерализация, нейрофізіологічне забезпечення психічних актів і станів.

 

УДК 159.9

Н.И.Болтакова

Формирование коммуникативной компетентности будущих логопедов как необходимое условие подготовки к речевому развитию детей

У статті розглядається значення професійної підготовки логопедів до мовного розвитку дітей, і фактори, які впливають на її результативність. Головним при комунікативній технології навчання є зміст мовної поведінки, яке складається з усвідомлення мовної ситуації і мовних вчинків. Показано, що мовна підготовка фахівців набуває особливого значення: не знаючи розвитку і функціонування мовної системи в нормі, неможливо професійно грамотно займатися корекцією мовних розладів різного виду. Все це диктує необхідність особливої організації викладання для студентів, що навчаються за напрямом «Спеціальна (дефектологічна) освіта».

Ключові слова: професійна компетентність логопедів, мовленнєвий розвиток, комунікативна компетентність.

 

УДК 159. 923.: 37. 013. 42

Н.О.Бочаріна

Особливості впливу ціннісного ставлення до інших на розвиток гуманістичної спрямованості майбутнього соціального педагога

У статті подано теоретичний аналіз проблеми емоційно-ціннісної обумовленості розвитку гуманістичної спрямованості майбутнього соціального педагога. Встановлено, що розвиток професійно важливих для соціального педагога якостей, зокрема чуйності, щирості, толерантності, емпатії та альтруїзму сприятимуть формуванню в майбутнього фахівця ціннісного ставлення до інших, що впливає на розвиток гуманістичної спрямованості особистості.

Ключові слова: ціннісне ставлення до інших, гуманістична спрямованість, соціальний педагог, чуйність, щирість, толерантність, емпатія, альтруїзм.

 

УДК 159.9..019.3

Н.В.Ванда

Можливості та обмеження застосування герменевтичного методу у психології

Досліджено можливості та обмеження у застосування герменевтичного методу в психології. Показано зв’язок застосування герменевтики у психології з розумінням як психічним процесом. З’ясовано принципове значення індивідуальних відмінностей суб’єктів дослідження при використанні герменевтичного методу. Вказано, що варіантами герменевтичного методу є графологічний та фізіогномічний методи, психоаналітична інтерпретація, сукупність проективних методик, аналіз продуктів діяльності, біографічний метод, а також психологічна інтерпретація. Зроблено висновок, що кожна концепція, отримана на основі даного методу, є психологічно специфічною, тобто підходить для опису психічної реальності та поведінки лише деякого психологічного типу людей.

Ключові слова: герменевтичний метод, психологія, розуміння, інтерпретація, індивідуальні особливості.

 

УДК 159.9

А.М.Веремчук

Рефлексія у педагогічній діяльності

У дослідженні встановлено професійну рефлексію як психологічний механізм професійного самоудосконалення і самоактуалізації, що виявляється в здатності фахівця займати аналітичну позицію по відношенню до себе і професійної діяльності, одним з критеріїв сформованості якої є психологічна готовність до здійснення цієї діяльності; професійна рефлексія є необхідним компонентом психограми багатьох професій, міжособистісних стосунків, які відносяться до професійної сфери і спільної узгодженої діяльності в її межах. Доведено, що у структурі професійної діяльності рефлексія набуває системоутворюючого характеру, стаючи особистісною основою професіоналізму фахівця.

Ключові слова: рефлексія, педагогічна діяльність, професійна діяльність, професіоналізм, фахівець.

 

УДК 316.61

Н.О.Видолоб

Особливості міжособистісної взаємодії в процесі соціалізації в підлітковому віці

У статті представлено загальний огляд праць вітчизняних та зарубіжних психологів, у яких відбувається пошук можливостей соціалізації в підлітковому віці завдяки з’ясуванню умов міжособистісної взаємодії, структури процесу конструювання міжособистісного простору, механізмів взаєморозуміння та форм у традиційній та сучасній психологічній науці, наводяться емпіричні дослідження якісних показників цього феномена. Значна роль в цьому процесі належить шкільному психологу як організатору корекції поведінки школярів, їх взаємин з іншими.

Ключові слова: міжособистісна взаємодія, міжособистісний простір, механізми взаєморозуміння, форми взаємодії.

 

УДК 159.943.8

Н.К.Вічалковська

Корекція сенсорної сфери дітей із порушеннями психофізичного розвитку

У статті розкрито корекційну спрямованість навчання та виховання, що передбачає кваліфіковане знання та врахування структури дефекту аномальної дитини, виявлення та використання її потенційних можливостей. В основу корекційної роботи вчителі намагаються покласти ідею розвитку збережених функцій, включаючи заходи медичного, фізичного, психологічного та соціального впливу на особистість учня. Корекційна допомога надається відповідно до характеру порушення.

Ключові слова: діти з особливими потребами, розумова відсталість, сенсорна інтеграція, баламетрика, розвиток, корекція, дизонтогенез, моторна чутливість.

 

УДК: 101.1; 371.13

С.О.Ганаба

Потенціал концепції цілісної особистості Степана Балея в осмисленні проблем освітньої діяльності

У статті розглядається концепція цілісної природи особистості Степана Балея. Цілісний підхід у розвитку особистості дослідник трактує як єдність та взаємодію психічних, анатомічних, фізіологічних характеристик людини. Наголошується, що особистість презентується дослідником як багатоаспектне, позбавлене узвичаєної абстрактної форми поняття, що пов’язане із реаліями життя та сутнісною природою конкретної людини. Акцентується увага, що саме з позицій розвитку та саморозвитку особистості С. Балей розглядає мету та завдання освіти. Він пропонує концептуальні засади гуманістично спрямованої педагогіки, яка враховує внутрішній потенціал і природу особистості, її здатність трансгресувати.

Ключові слова: особистість, цілісність, психіка, освіта, трансгресія, розвиток.

 

УДК 159.9

І.А.Горобець

Особистісна культура вчителя як чинник розвитку креативності підлітка

У статті проаналізовано особистісну культуру вчителя в професійній діяльності педагогів; охарактеризовано основні чинники розвитку креативності підлітка; обґрунтовано розвиток творчої діяльності вчителя у психологічній науці. Встановлено, що лише через спілкування можлива передача знань і засвоєння професійних знань, формування професійних вмінь і навичок, розвиток професійного світосприйняття майбутнім спеціалістом у ході навчально-виховного процесу.

Ключові слова: конвергентне мислення, дивергентне мислення, креативність, творча діяльність.

 

УДК 159.922

Н.М.Гринникова

Психологические особенности топ-менеджеров

У статті розглядається мотивація, яка займає особливе місце в структурі особистості і є одним із основних понять, які використовуються для пояснення рушійних сил поведінки і діяльності людини, а також особливості мотивації, соціальної фрустрації, тривожності, ліні й перфекціонизму в менеджерів першої ланки. Показано, що більшість керівників вищої ланки емоційно стійко реагують на труднощі, які виникають і прагнуть уникати невдачі більше, ніж досягти бажаної мети, й мають середній рівень перфекціонізму.

Ключові слова: мотивація, перфекціонізм, соціальна фрустрованість, тривожність, топ-менеджер.

 

УДК 159.922:351.746.1

Т.М.Дерев’янко

Креативне мислення в системі професійно важливих якостей кримінальних аналітиків оперативно- розшукових підрозділів державної прикордонної служби України

У статті проведено теоретичний аналіз сутності креативності та значення креативного мислення у професійній діяльності кримінальних аналітиків оперативно-розшукових підрозділів, його місця в системі професійно важливих якостей даної категорії оперативних працівників. Розглянуто залежність креативного мислення та його психологічних механізмів від суб’єктивних якостей кримінального аналітика та пріоритетні характеристики креативного потенціалу кримінальних аналітиків, реалізація якого обумовлює успішність виконання ними задач в галузі оперативного та стратегічного кримінального аналізу.

Ключові слова: креативність, креативне мислення, креативний потенціал, професійна діяльність, професійно важливі якості, кримінальний аналітик.

 

УДК 159.922

И.А.Дмитриева, Л.М.Попов

Развитие способности к целеполаганию у студентов и аспирантов

У статті проаналізовано проблеми цілепокладання у сучасній психології, подано результати емпіричного дослідження здатності до цілепокладання студентів КФУ на початковому, середньому та кінцевому термінах навчання і аспірантів, розроблені рекомендації з організації тренінгу розвитку здатності особистості до цілепокладання на різних етапах навчання. Розроблено та апробовано технологію тренінгу розвитку здатності особистості до цілепокладання. Особливість тренінгу полягає у тому, що вплив здійснюється на всі компоненти здатності до цілепокладання (інтелектуальний, діяльнісний, особистісний). Доведено можливість розвитку цієї здатності, формування її позитивної динаміки в умовах тренінгової роботи.

Ключові слова: цілепокладання, розвиток здатності особистості до цілепокладання, технологія, тренінг, навчальна діяльність, самореалізація.

 

УДК 159.923 : 316.64 – 32

О.Ю.Дроздов

Індивідуально-психологічні чинники геополітичних уявлень особистості

Стаття присвячена проблемі індивідуально-психологічної обумовленості геополітичної свідомості (ГПС). Наводяться результати авторського емпіричного дослідження, які відображають помірний зв’язок геополітичних уявлень з такими факторами, як тип індивідуальної моделі світу та особистісні риси «Великої п’ятірки» (Big Five).

Ключові слова: геополітична свідомість (ГПС), індивідуальна модель світу, фактори «Великої п’ятірки» (Big Five).

 

УДК 159.9:316.77,159.9:37.015.3

Т.В.Дуткевич

Психологічний зміст поняття конфліктності

Конфліктність у психології розглядається як різнорівневе та інтегральне об’єктивно-суб’єктивне утворення, що зумовлене певними особистісними властивостями й знаходить прояв у її спілкуванні, взаємодії, взаєминах з навколишніми як бурхливий та емоційно гострий тип реагування на конфліктогени. Питання нормалізації конфліктності лежить у площині її соціалізації, тобто зростання в поведінковому репертуарі частки соціально і морально прийнятних форм реагування на конфліктогени, посилення конструктивної складової, переходу від біологічно зумовлених і слабо контрольованих форм конфліктної поведінки до конфліктно компетентної.

Ключові слова: конфлікт, конфліктність, особистість, конфліктогени, симптомокомплекс, міжособистісні взаємини.

 

УДК 159.9

І.М.Жмайло

Ціннісні орієнтації батьків різного соціально-економічного статусу у вихованні власних дітей

Розглядаються ціннісні орієнтації батьків різного соціально – економічного статусу у вихованні власних дітей. Отримані результати анкетування батьків та експертної оцінки класних керівників вказують на існування відмінностей в планах батьків визначених груп на майбутнє своїх дітей. Серед основних обставин, що ускладнюють виховання, вважають опір дитини, власне завантаження і акцентують увагу на небажаному впливові ровесників та деяких членів родини.

Ключові слова: соціально-економічний статус сім’ї, ціннісні орієнтації батьків, стиль виховання.

 

УДК 37.015.31:316.42-056.26

Б.А.Зємба

Роль соціальної роботи у вирішенні адаптаційних проблем батьків, які мають розумово відсталу дитину

У статті розглядається тема адаптаційних труднощів у батьків, які мають розумово відсталу дитину. Для батьків виховання недорозвиненої дитини є значним викликом і вимагає певних змін у сприйнятті проблеми та змін в організації сімейного життя. Підкреслюється також роль і допомога соціального працівника в реалізації цих змін. Автор обговорює принципи, які повинні сприяти відновленню розумових і фізичних функцій дитини та наголошує на необхідності ролі психолога у подоланні негативних емоційних станів батьків.

Ключові слова: неповносправність, розумове відхилення, сім’я, соціальна допомога, соціальна робота, адаптація, синдром Дауна.

 

УДК 159.923:378

О.М.Ічанська

Особистісні детермінанти становлення образу професіонала у студентів- психологів у процесі професійного навчання

У статті представлено аналіз поняття «образ професіонала», визначено основні критерії для його класифікації, описані змістовні характеристики та особистісні детермінанти його становлення на різних етапах професійної підготовки у студентів-психологів. Ставлення до образу професіонала на різних етапах навчання визначається різними чинниками: самоактуалізованість (у різних її характеристиках), креативність, вид кар’єрних орієнтацій. Встановлено, що однозначний лінійний зв’язок існує лише між типовістю та вербальною креативністю.

Ключові слова: образ професіонала, образ психолога, самоактуалізація, креативність, емоційний інтелект, мотивація афіліації, кар’єрні орієнтації.

 

УДК 376-056.36

Т.С.Калініна

Особливості соціально-психологічної компетентності молодших підлітків із затримкою психічного розвитку

Стаття присвячена вивченню особливостей формування компонентів соціально-психологічної компетентності молодших підлітків із ЗПР спеціальної школи, в порівнянні з однолітками, що нормально розвиваються. Охарактеризовано зміст кожного з компонентів соціально-психологічної компетентності. Розглянуто цілі та завдання психодіагностичних методик, які було підібрано для організації дослідження компонентів соціально-психологічної компетентності. Проаналізовано результати формування структурних компонентів соціально-психологічної компетентності молодших підлітків із затримкою психічного розвитку, отриманих в ході констатувального експерименту, яке мало декілька етапів.

Ключові слова: діти із затримкою психічного розвитку, молодші підлітки, компоненти соціально-психологічної компетентності.

 

УДК 316.6(043.3)

О.В.Камінська

Характеристика психологічних особливостей інтернет-залежності

У статті аналізуються специфічні особливості інтернет-залежності, визначаються етапи її формування та критерії оцінки ступеня її сформованості. Розкриваються ті риси інтернет-середовища, що сприяють виникненню інтернет-адикції. Розглядаються погляди зарубіжних та вітчизняних вчених на проблему інтернет-залежності, визначаються індивідуальні особливості особистості, що можуть стати передумовою виникнення адикції. Аналізуються особистісні зміни, що відбуваються під впливом залежності. Визначається її вплив на міжособистісні стосунки індивіда та спосіб його життя. Порівнюються різні погляди та трактування чинників, що здатні викликати інтернет-залежність.

Ключові слова: інтернет-залежність, адикція, адикт, психологічна залежність, комп’ютерна залежність, інтернет-середовище, інтернет- комунікація.

 

УДК 159.922.1+37.015.3

О.М.Кікінежді

Батьківсько-дитячі стосунки у розвитку гендерного образу «Я» підлітка

У статті представлено емпіричне вивчення впливу батьківсько-дитячих стосунків на гендерний розвиток образу «Я» підлітків. Виявлена статева диференціація особливостей гендерної поведінки у міжособистісних взаєминах, а також сприйняття образів батьків як моделей-еталонів статево-рольової поведінки. Експериментальне вивчення впливу батьків на гендерне виховання підлітків за тестом ADOR виявило значущу кореляцію в оцінці еталонів гендерної поведінки у взаємоперехресних лініях «мати-син/донька», «батько-донька/син». Закарбування образу дитячо-батьківських стосунків в очах підлітка визначає специфіку його гендерних орієнтацій.

Ключові слова: статеворольова ідентифікація, гендерні орієнтації, гендерний образ «Я», гендерний стереотип, батьківсько-дитячі стосунки.

 

УДК 159.923

М.В.Козлова

Взаємозв’язок психологічного захисту з часовою перспективою (пілотажне дослідження)

У статті розглядається поняття психологічного захисту, наведені його визначення і різновиди. Проведено пілотажне дослідження, яке дає можливість припустити, що часові перспективи пов’язані з психологічним захистом і можуть відображати різні форми адаптаційної поведінки в реагуванні індивідів у різних ситуаціях.

Ключові слова: психологічний захист, часова перспектива.

 

УДК159.922.8

І.О.Корнієнко

Копінг-поведінка сім’ї як предмет психологічного дослідження

У статті розглядаються теоретичні концепції копінг-поведінки сім’ї у працях зарубіжних та вітчизняних психологів. Аналізуються різні точки зору щодо поняття та виникнення сімейного стресу, копінг-ресурси, як фактори допомоги людині в стресових ситуаціях. Визначається роль соціальної підтримки з урахуванням поділу за фактором статі та аналіз фактора підтримки у взаєминах між батьками та дорослими дітьми. У статті також вивчається конфлікт як першочергова ознака стресу. Здійснена спроба проаналізувати особливості впливу факторів ризику чи несприятливої події на вразливість до стресу, поняття стійкої сім’ї, сімейного опанування в рамках різних підходів: соціологічного, адаптивного та системного.

Ключові слова: копінг-поведінка, копінг-ресурси, стрес, соціальна адаптація, дезадаптація, криза, конфлікт.

 

УДК 159.9

Г.О.Коцюба

Образ тіла та особливості його сприйняття жінками з синдромом залежного кохання

У статі розглянуто особливості тілесної ідентичності жінок, які знаходяться у стосунках залежного кохання. Вивчено особливості образу тіла у залежних жінок та визначено рівень задоволеності власним тілом в експериментальній групі жінок. Показано, що тілесна ідентичність залежних жінок не містить сексуально-еротичних компонентів, вони ідентифікують себе з такими частинами тіла, як руки, обличчя та шия, тоді як специфічною для групи незалежних жінок є ідентифікація тіла з геніталіями. У жінок, які знаходяться у стосунках залежного кохання спостерігається негативне ставлення та низький рівень уваги до тіла. Тіло для залежних жінок має інструментальну функцію, тоді як незалежні жінки – асоціюють тіло із задоволенням. Також показано, що в обох дослідницьких групах задоволеність сексуальним життям і задоволеність здоров’ям представлені як два взаємовиключні показники, і це може бути пов’язано з певними соціокультурними особливостями.

Ключові слова: тілесна ідентичність, залежне кохання, емоційні стосунки, задоволеність власним тілом, інструментальна функція тіла.

 

УДК 159.923:111.12

О.М.Легун

Сенс життя і філософія смерті

У статті розглядається динаміка змін у визначенні понять сенсу життя і смерті від античності до наших днів. Розвиток уявлень людини, які вона асоціює зі смертю, проливають світло і на сприймання людьми сенсу свого життя та основних його цінностей. Трансформація відбувалась у напрямку від розуміння смерті як природного продовження і завершення життя, до повного їх розриву, роз’єднання у свідомості людини.

Ключові слова: сенс життя, цінності, філософія смерті.

 

УДК 159.923.98

И.И.Либ

Психологические особенности успешных женщин-предпринимателей в Украине

У статті вивчені і представлені особистісні особливості успішних жінок-підприємців України. Встановлено, що успішні жінки-підприємці ставляться до владно-лідируючого типу, мають високу мотивацію досягнення, прагнення до успіху, вони орієнтовані на результат, у них превалює мотивація альтруїзму, з відомою часткою розумного егоїзму. Зроблено висновок, що на досягнення високих результатів в підприємницькій діяльності впливають такі якості, як задоволеність життям і постійне прагнення до саморозвитку та самовдосконалення, внутрішня свобода і життєстійкість, включеність, осмисленість життя, вміння ставити цілі і знаходити сенс; здатність контролювати власне життя і керувати життям, товариськість, впевненість, незалежність, самодостатність і т.д.

Ключові слова: успішність, жінка-підприємець, підприємництво, психологічні особливості особистості, психологічний портрет.

 

УДК 159.9.

І.М.Лисенко

Вивчення особливостей прояву відхильної (делінквентної) поведінки особистості підліткового віку

У статті вивчаються особливості прояву відхильної (делінквентної) поведінки особистості підліткового віку, проаналізовано погляди зарубіжних та вітчизняних науковців на проблему соціальних відхилень поведінки підлітків. Встановлено, що делінквентна (відхильна) поведінка підлітків супроводжується різноманітними проявами соціальної дезадаптації, а це зумовлює здійснення ними низки протиправних діянь – крадіжок, актів вандалізму, бійок, зловживання спиртними напоями, які порушують соціальні і правові норми, а також становлять загрозу для суспільного порядку і благополуччя оточуючих.

Ключові слова: прояви відхильної поведінки, делінквентна поведінка підлітків, соціальні відхилення.

 

УДК 316.6

Н.М.Макаренко, О.О.Андрійченко, М.В.Торяник

Подолання комунікативних бар’єрів у спілкуванні з носіями мови

У статті йдеться про дослідження проблеми комунікативних бар’єрів у спілкуванні українських студентів з носіями іноземної (англійської) мови та шляхи зниження цих бар’єрів: причини їх виникнення, шляхи подолання. Аналіз теоретичних досліджень з проблеми представлено у вигляді класифікацій, які надають інформацію, опис комунікативних бар’єрів. На основі науково-теоретичних досліджень проблеми зарубіжними та вітчизняними авторами представлено емпіричне вивчення процесу аудіювання, розроблено індивідуальні профілі слухачів іноземної мови. Детальний аналіз труднощів сприймання іноземної мови, практичні рекомендації щодо долання бар’єрів можуть значно вплинути на розуміння іноземної мови, покращити комунікацію.

Ключові слова: комунікація, міжкультурна комунікація, бар’єри, тезаурус, носії мови.

 

УДК 159. 9

Л.Л.Макарова

Проблема складових соціальної ідентичності в психологічній науці

Розглядаються теоретичні аспекти соціальної ідентичності як необхідної умови успішної соціалізації особистості, погляди вчених на особливості та складові соціальної ідентичності в різних напрямках психологічної науки. Уточнюються теоретичні засади проблеми соціальної ідентичності в зарубіжній та вітчизняній психології. Подається теорія національної ідентичності, що розглядається у межах двох базових підходів: примордіалізму і модернізму. Автором визначаються стадії розгортання соціальної ідентичності згідно з вченням Гегеля про стадії переходу з буття в поняття та особливості різних рівней ідентичності на цих стадіях: етнічної, національної, цивілізаційної ідентичностей.

Ключові слова: ідентифікація, соціальна ідентичність, ідентичність, соціалізація, національна ідентичність, етнічна ідентичність.

 

УДК 159.94

К.С.Максименко

Психотерапевтическая реконструкция «Я» непсихотических личностных расстройств

Стаття присвячена аналізові проблематики терапевтичної реконструкції «Я» в клініці непсихотичних особистісних розладів, які викликаються станами стресу, особливостями системи відносин, конфліктними ситуаціями і т.д. Аналізуються особистісні особливості пацієнта, які впливають на специфіку переживання психічної травми,розглядаються механізми психотерапевтичних інтервенцій і моделі особистісних змін. У статті вводиться розрізнення понять «фактори» і «механізми» лікувальної дії психотерапії.

Ключові слова: непсихотичний особистісний розлад, психотерапевтична реконструкція «Я», психотерапевтичний механізм, психотерапевтичний фактор, особистісна зміна.

 

УДК 378.015.3:7159.94]:351.74

Т.М.Малкова

Уявлення майбутніх співробітників органів внутрішніх справ про професійну діяльність працівників міліції у світлі теорії мотивації трудової діяльності К. Альдерфера

У статті представлено результати опосередкованого вивчення мотивації професійної діяльності працівників міліції на основі аналізу сприйняття та оцінення особливостей цієї діяльності майбутніми міліціонерами (курсантами-випускниками) в контексті теорії мотивації та стимулювання трудової діяльності К Альдерфера. У результаті дослідження встановлено, що задоволення потреб соціальних (R) можливе за рахунок підвищення статусу професії міліціонера у суспільстві, зміцнення авторитету міліції, укріплення поваги до роботи міліції з боку держави, а також визріла необхідність більш тісної взаємодії підрозділів ОВС і вишів системи Міністерства внутрішніх справ.

Ключові слова: мотивація, професійна діяльність працівників міліції, теорія мотивації та стимулювання трудової діяльності К. Альдерфера.

 

УДК 159.944

І.В.Матієшин

Спортивна невротизація людини: теоретико-емпіричні доробки сучасної психології

У статті розкрито основні теоретичні та емпіричні позиції вивчення невротизації особистості і такого її різновиду, як спортивна невротизація. Окреслення методологічних меж аналізу неврогенезу особистості, психологічних ознак i показників невротичної поведінки дає можливість конкретизувати показники та чинники спортивної невротичної поведінки. Встановлено, чим вищий рівень вираження реальної загрози для життя людини при виконанні діяльності в певних умовах, тим вищий її рівень нервово-психічної напруги.

Ключові слова: невроз, неврогенез, невротична поведінка, невротизація, спортивна невротизація.

 

УДК 159.923.2:37.015.3

Н.Ю.Мельнік

Антиципаційна компетентність як фактор становлення професійної iдентичності

Стаття присвячена опису особливостей становлення професійної ідентичності у студентів гуманітарних спеціальностей. Теоретично обґрунтовані й експериментально виявлені психологічні і організаційно- методичні умови, що детермінують досягнення вираженої професійної ідентичності в процесі навчання у вищому навчальному закладі. Представлено опис умов, які сприяють гармонізації власної часової перспективи, формуванню відповідної мотивації щодо побудови образу позитивного майбутнього в її учасників, а також на розвиток антиципаційної здатності, рефлексії, відповідальності, осмисленості життя, на проектування образу професійного майбутнього та актуалізацію своїх професійних ресурсів.

Ключові слова: професійна ідентичність, антиципація, часова перспектива.

 

УДК159.942.5:82-34

Г.М.Мікляєва

Застосування казкотерапії в діяльності шкільного психолога по забезпеченню психологічного здоров’я молодших школярів

В умовах психологічного експерименту вивчена емоційна сфера дітей молодшого шкільного віку. Показано, що образи, герої, метафори казки створюють позитивний інформаційний резонанс в емоційній сфері дітей. Розумовий розвиток дітей молодшого шкільного віку характеризується сформованим образним мисленням, що дозволяє дитині з допомогою рольової гри створювати моделі тієї дійсності, з якою він має справу. Успішне програвання учнем певної ролі казки забезпечується адекватним підходом практичного психолога до особистості молодшого школяра, що забезпечує останньому психічний комфорт, сприяє зняттю психічних бар’єрів, тривоги, страху і невпевненості.

Ключові слова: емоції, молодший шкільний вік, страхи, тривожність, казка, інформаційний резонанс.

 

УДК 159.928:356.13:928

В.Р.Міляєва, Н.К.Лебідь, Ю.В.Бреус

Теоретичний аналіз поняття «потенціал особистості»

У статті здійснено теоретичний аналіз поняття «потенціал особистості», визначені його основні властивості та види. Розглянуто співвіднесення термінів «потенціал особистості» та «людський потенціал». Представлено розроблену авторами модель структури потенціалу особистості, яка включає три блоки: мотиваційний, стильовий та інструментальний. Виділено основні види потенціалу особистості: соціальний потенціал, потенціал діяльності, особистісний потенціал. Потенціал особистості визначений авторами як динамічне інтегративне утворення, яке забезпечує успішність процесів індивідуалізації, соціалізації та професіоналізації.

Ключові слова: потенціал особистості, потенціальні ресурси, особистісний потенціал, соціальний потенціал, потенціал діяльності.

 

УДК 159.9: 159.94

С.М.Мордюшенко

Психологічний аналіз діяльності кінологів-рятувальників державної служби України з надзвичайних ситуацій

У статті розглянуто особливості професійної діяльності кінологів- рятувальників. Зроблено психологічний опис професії кінолог-рятувальник з інтерпретаційним аналізом операціонально-технологічного змісту діяльності. На основі виділених етапів професійної діяльності кінологічних підрозділів нами визначено основні їх професійні завдання та проаналізовано їх психологічний зміст.

Ключові слова: психологічний аналіз діяльності кінологів-рятувальників, професіографія, психограма, професійно важливі якості.

 

УДК 159.98

О.І.Морозова-Ларіна

Проблема шкал достовірності у сучасній психодіагностиці

У статті аналізуються механізми роботи сучасних шкал достовірності, їх специфіка та недоліки. Особлива увага приділяється шкалам достовірності у тестах ММРІ та ММРІ-2. Означені проблеми розглядаються як з точки зору сучасної психодіагностики, так і з точки зору глобальних гуманітарних тенденцій сьогодення. Пропонуються механізми такого аналізу, які можуть надавати додаткову глибинну психологічну інформацію щодо досліджуваного, який вдався до неправдивих відповідей.

Ключові слова: шкали достовірності, ММРІ-2.

 

УДК 159.316

В.В.Москаленко

Проблема індивідного та надіндивідного в дослідженні соціалізації особистості

У статті аналізується актуальна для соціальної психології проблема співвідношення індивідного та надіндивідного в процесі соціалізації особистості. Розглядаються погляди на це питання вітчизняних та зарубіжних психологів. Висвітлюються різноманітні погляди на природу індивідуального і надіндивідуального в історії психології: від ствердження абсолютної автономності цих феноменів до її заперечення, розуміння індивідуального як частки надіндивідуального. Проаналізовано проблему співвідношення людини і світу. Розкривається нове розуміння соціальної ідентичності, що випливає безпосередньо із соціальної категоризації і виглядає як каузальна база групових процесів.

Ключові слова: індивідне, надіндивідне, процес соціалізації особистості, система «Людина – Світ», образ світу, комунікативний стан, біляіндивідний простір, соціальна ідентичність, концепція самокатегоризації.

 

УДК 159.9

О.Ю.Набочук

Розвиток екологічної свідомості особистості: актуальність проблеми

У статті розкрито сутність феномена екологічної свідомості особистості. Охарактеризовано екологічну свідомість людини з точки зору психологічних напрямків, а саме: а) напрямку, що стосується розгляду екологічної свідомості особистості як передумови формування екологічного світогляду людини; б) напрямку, який розглядає екологічну свідомість як складну психічну структуру, що, передусім, висвітлює ставлення людини до оточуючої дійсності, діяльності інших суб’єктів, суспільства в цілому, а також наслідків цієї діяльності; в) напрямку, що пов’язаний з розвитком екологічного мислення людини, творчого потенціалу її особистості; г) напрямку, який ми би назвали аксіопсихологічним, згідно якого екологічна свідомість людини розглядається як найвища особистісна цінність.

Ключові слова: свідомість, екологічна свідомість, екологічний світогляд, екологічне мислення, творчий потенціал, аксіопсихологічний напрямок.

 

УДК 159.9

Ю.П.Недайбiда, Ю.В.Котова

Актуальність урахування впливу психічних особливостей «людини-оператора» на функціонування інформаційно-управляючих систем

У статті визначено специфіку розподілу функцій між людиною та технічними засобами, висвітлено основні психологічні властивості оператора, що впливають на ефективність управління сучасними складними технічними системами. Відмічено напрямок розгляду питання створення складних інформаційно-управляючих систем на основі екстраполяції виникнення можливих ситуацій. Наведено дефініції управління й стани ергатичної системи в процесі функціонування.

Ключові слова: ергономіка, ергатична система, інформаційно- управляючі системи, людський чинник, людина-оператор.

 

УДК 159. 922. 7(045)

О.О.Олійник

Адекватна самооцінка особистості: віковий дискурс

У статті теоретично обґрунтовано і експериментально перевірено програму формування адекватної самооцінки. Встановлено, що поєднання різних форм роботи зі старшими дошкільниками, з педагогами, методистами, психологами дошкільних навчальних закладів; з батьками досліджуваних виступає оптимальним шляхом процесу формування адекватної самооцінки та розвитку мислення, пізнавальної активності й стійких позитивних емоційних станів як її психологічних умов. Рекомендовано щодо впровадження в систему сучасної освіти.

Ключові слова: адекватна самооцінка, системна програма, старший дошкільник, рівень домагань, емоції, захоплення.

 

УДК 378.016:159.9

L.A.Onufriіeva

To the problem of formation of professionalism and psychological preparation of the future specialists of socionomic professions

Стаття розглядає актуальну проблему формування професіоналізму і психологічної підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій. Досліджено, що в умовах сучасної вищої освіти необхідним є формування фахівця нового типу, який гармонійно поєднує ініціативність і самостійність, професіоналізм і творчість, розвинені загальнолюдські цінності, високий рівень культури і відповідальності. Встановлено, що формування особистості майбутніх фахівців соціономічних професій розглядається дослідниками як тривалий і поетапний процес, який забезпечується поєднанням педагогічно-психологічного курсу з використанням активних форм навчання, залученням студентів до науково-дослідницької роботи, участю студентів у громадській роботі, що має велике значення для вирішення проблеми формування професіоналізму і становлення особистості майбутніх фахівців соціономічних професій.

Ключові слова: професіоналізм, психологічна підготовка, майбутні фахівці соціономічних професій, професійна підготовка, формування особистості, навчання, розвиток, здібності, навички.

 

УДК: 159.973

К.О.Островська

Особливості інтелектуального розвитку дітей зі спектром аутистичних порушень

На основі дослідження інтелектуального розвитку дітей зі спектром аутистичних порушень встановлено, що рівень розумового розвитку дітей із спектром аутизму відповідає на щабель нижчій, ніж біологічний вік, віковій категорії дітей. Обґрунтовано використання рівня розумового розвитку дітей як критерію вікових меж освіти дітей із спектром аутистичних порушень у дошкільних навчальних закладах та загальноосвітній школі. Встановлено, що розвиток дітей зі спектром аутистичних порушень істотно відрізняється від нормального, однак, має спільні риси, зокрема криза 3 років, пов’язана з формуванням правої півкулі та інтенсифікацією міжпівкульної взаємодії у здорових дітей, охоплює у дітей з аутизмом період від 3 до 5 років, що проявляється у значній затримці розвитку таких параметрів, як адаптація до змін, слухова реакція, запам’ятовування, акустичний гнозис та впізнання предметів, що зумовлено фізіологічними порушеннями у задній півкулі головного мозку, які відповідають за спотворення цілісного сприйняття предметів у дітей із спектром аутистичних порушень.

Ключові слова: діти, спектр аутистичних порушень, рівень розумового розвитку.

 

УДК 159.9:378

Н.П.Панчук

Вплив самоактуалізації на спрямованість ціннісних орієнтацій майбутнього спеціаліста

У статті розглядаються психологічні особливості та динаміка становлення ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки, проаналізовано зміст поняття «самоактуалізація особистості», висвітлено вплив самоактуалізації на рівень підготовки майбутнього професіонала, розкрито зв’язок змісту ціннісних орієнтацій з рівнем самоактуалізації, проведено порівняльний аналіз загальних індексів самоактуалізації особистості майбутніх учителів з індексами шкали ціннісних орієнтацій, проаналізовано результати експериментального дослідження впливу рівня самоактуалізації на спрямованість ціннісної сфери майбутнього вчителя.

Ключові слова: ціннісні орієнтації, професійні цінності, спрямованість ціннісних орієнтацій, професійне самовизначення, рівень самоактуалізації.

 

УДК 159.923.33

В.В.Подляшаник

Економічна свідомість особистості: методологічні обрії аналізу проблеми

У статті представлено основні теоретико-методологічні підходи до визначення економічної свідомості особистості. Запропоновано теоретико-емпіричний матеріал щодо визначення структури, форм і функцій економічної свідомості особистості та обґрунтовано центральні тенденції економічної соціалізації особистості. Встановлено, що цінністю більшості наукових напрацювань є підкреслення ролі вивчення економічної культури особистості, яка повинна забезпечити відповідне адекватне ставлення людини як суб’єкта економічних відносин до економічних об’єктів та ситуацій, та, відповідно, й процес ефективної економічної соціалізації особистості.

Ключові слова: свідомість, економічна свідомість, економічна соціалізація, економічна культура особистості.

 

УДК 159.923-057.87

Л.В.Помиткіна

Цілепокладання як основа прийняття студентами стратегічних життєвих рішень

У статті висвітлено результати теоретичного дослідження проблеми прийняття студентами стратегічних життєвих рішень. Подано результати емпіричного дослідження постановки та реалізації життєвих цілей студентів у найважливіших сферах життя: професійному самовизначенні, виборі шлюбного партнера та визначенні власної життєвої позиції. Зроблено висновок про необхідність запровадження у практику ВНЗ заходів щодо підготовки студентської молоді до постановки та реалізації життєвих цілей, які лежать в основі прийняття стратегічних життєвих рішень та визначають життєвий шлях особистості.

Ключові слова: цілі, життєві цілі, рішення, прийняття стратегічних життєвих рішень студентами.

 

УДК 159.922.7:316.772

О.А.Поцулко

Роль комунікацій у формуванні особистості дитини юнацького віку (16-22 роки)

У статті характеризуються особливості нейрофізіологічного та психологічного розвитку психіки дитини юнацького віку; аналізуються основні комунікативні знання та навички, якими повинні володіти діти в цьому віці; розглядаються домінуючі чинники отримання та обробки інформації дитиною 16-22 років, а також роль комунікацій у формуванні його особистості. Автор торкається проблеми спілкування як комунікації, розглядаючи його основні функції та види, а також основні критерії комунікативної культури людини як суб’єкта моралі та права. Значна роль у формуванні особистості юнацького віку належить такій якості психіки, як егоцентризм, який в більшості своїй не сумісний з усталеним психопростором, в якому психіка нового покоління намагається проявити свої внутрішні потенціали. Тому автор пропонує свої засоби вирішення цієї проблеми для молодої психіки.

Ключові слова: комунікація, юнацький вік, особистість, спілкування, інформація, інформаційний простір, образ, внутрішнє «Я», знак, символ.

 

УДК 159.9.316.6

О.О.Продан

Розгляд психологічних чинників, які впливають на самоусвідомлення сучасної молоді

У статті розглянуто підходи вітчизняних та зарубіжних дослідників до впливу психологічних чинників на самоусвідомлення сучасної молоді. Розглянуто поняття «чинник», визначені його особливості, а також поняття «ідентичність» та її модальності. Проаналізовано механізми розвитку самоусвідомлення особистості. Виділено чинники, які впливають на формування світогляду особистості: освітня система, державна ідеологія і політика, засоби масової інформації, міжособистісні відносини, культура та ціннісні орієнтири.

Ключові слова: особистість, молодь, ідентичність, самосвідомість, самоусвідомлення, чинники.

 

УДК 159.92

А.А.Рикун

Дослідження рівня володіння мовними навичками у майбутніх практичних психологів

У статті розглядаються особливості визначення у студентів рівня володіння мовними навичками, здійснюється порівняльний аналіз отриманих результатів у констатувальному дослідженні та на заключному зрізі формувального експерименту. Отримані результати засвідчили ефективність використання спеціалізованого навчання, спрямованого на формування мовних навичок у майбутніх спеціалістів у сфері практичної психології.

Ключові слова: комунікативні бар’єри, емоційні контакти, домінуюча стратегія психологічного захисту в спілкуванні, комунікативне настановлення.

 

УДК 159.98:37.015.3

О.О.Рудакова

Оцінка психологічних особливостей кризового реагування молодших школярів за допомогою методів арт-терапії

Вікова криза переходу від дошкільного дитинства до молодшого шкільного віку пов’язана як з особливостями соціальної ситуації, так і з екзогенними обставинами, які безпосередньо посилюють дестабілізуючу ситуацію. Завдання психолога – оцінити, діагностувати і скоригувати кризові утруднення дітей цієї вікової групи, що найефективніше вирішуються за допомогою засобів арт-терапії, яка дозволяє дитині у безпечній для його психіки формі за допомогою художніх образів виразити детермінанти кризового реагування.

Ключові слова: арт-терапія, криза, вікова криза «семи років».

 

УДК 159.9

І.І.Савенкова

Прогностичні показники прояву реактивної та особистісної тривожності хворих на психосоматичні захворювання

У статті представлено прогностичні показники прояву реактивної та особистісної тривожності у хворих на психосоматичні захворювання з позиції психології часу. Експериментально доведено, що форми прояву тривожності узгоджуються з локалізацією психосоматичних захворювань у безперервному спектрі «τ-типів», що дало можливість побудувати «психологічний профіль» особистості таких хворих. Побудова хронопсихологічного портрета хворих на психосоматичні захворювання дозволила встановити наявність системи взаємозв’язку і взаємозалежності між індивідуально-типологічними особливостями суб’єкта, часовими параметрами й соматичними порушеннями.

Ключові слова: тривожність, «τ-тип», психосоматичні захворювання.

 

УДК 159.923:33

В.О.Сич, В.М.Сич

Взаємозв’язок соціально-демографічних характеристик та особливостей когнітивного компонента в структурі економічного самовизначення студентської молоді

У статті розглядається проблема економічного самовизначення студентської молоді. Проаналізовано результати дослідження особливостей впливу соціально-демографічних характеристик особистості студентської молоді на когнітивний компонент економічного самовизначення. Зокрема, проведено порівняння результатів дослідження структурних елементів (уявлення про багатство, уявлення про бідність, значущість грошей, джерело доходу та уявлення про власника) когнітивного компонента економічного самовизначення студентської молоді залежно від статі, факультету навчання та курсу навчання.

Ключові слова: економічне самовизначення, економічна свідомість, економічна активність, уявлення про багатство, уявлення про бідність, значущість грошей, джерело доходу, уявлення про власника, соціально-демографічні характеристики.

 

УДК 159.922

Н.Є.Скулиш

Методики вимірювання креативної активності та виявлення рівня розвитку творчого мислення професійного самовизначення студентів ВНЗ

У відношенні професійного самовизначення в період навчання у ВНЗ можна розглядати як професійне навчання і підготовку до професійної діяльності як стадію оволодіння знаннями, уміннями і навичками майбутньої професії. Встановлено, що застосування такої системи форм навчальної роботи повинне здійснюватися диференційовано й поетапно залежно від обсягу накопичених знань у студентів. Необхідними умовами розвитку креативної активності студентів є: диференціація цілей, обсягу й форм самостійної роботи студентів; комплексне дослідження всіх форм активізації й контролю самостійної роботи.

Ключові слова: самовизначення, мотивація, мотиваційні чинники, креативність, творчість, особистість, студенти.

 

УДК 159. 923

Э.Ф.Смеричевский

Проблема национального характера в современной психологии

У статті досліджується історія становлення проблеми національного характеру в сучасній психології. Викладено ідеї щодо вивчення культури різних етносів Історичною Школою Ф. Боаса. Проаналізовано погляди Р. Бенедикт про формування характеру особистості під впливом етнічної культури, теорія М. Мід про унікальність різних культур і національних характерів, використовуються основні ідеї З. Фрейда, які увійшли в основу етнопсихології. Представлено два основних напрямки щодо дослідження національного характеру: культурно-центрований та особистісно-центрований. Розглядаються ідеї А. Кардинера, К. Дюбуа, А. Інкельса, Д. Левенсона, Р. Лінтона щодо формування характеру представників різних етносів.

Ключові слова: етнос, етнопсихологія, особистість, національна культура, національний характер.

 

УДК 316.654

О.О.Ставицький

Відмінності у ставленні до інвалідизованих залежно від місця проживання

У статті наведено змістовну інтерпретацію результатів емпіричного вивчення проявів гандикапності стосовно людей з особливими потребами за допомогою анкети дослідження ступеня прояву гандикапності. Отримані результати на достатньо репрезентативній вибірці (n = 1217) дозволяють констатувати закономірність – прояв рис гандикапності прямо пропорційний чисельності населення у місці проживання особистості: жителі сіл та невеликих містечок проявляють більшу толерантність до людей з особливими потребами ніж жителі мегаполісів.

Ключові слова: гандикапізм, гандикап, гандикапність, інвалідність.

 

УДК 159.94: 159.947

В.А.Старик

До проблеми деонтології в діяльності екстремальних психологів

У статті подається аналіз проблеми деонтології в різних сферах соціальної практики. Розглядаються специфічні етичні норми поведінки основних груп професій, вектор діяльності яких спрямований на допомогу. До цих груп належать лікарі, юристи, педагоги, практичні психологи. Аналізується специфіка професійної діяльності екстремальних психологів та обґрунтовується необхідність морально-етичної регламентації діяльності цих фахівців.

Ключові слова: деонтологія, професійна етика, етичний кодекс психолога, екстремальні психологи.

 

УДК 159.922.8:82

Н.А.Терновик

Психолого-педагогічні та культурологічні засади розвитку підлітка як суб’єкта пізнавальної діяльності

У статті проаналізовано психолого-педагогічні та культурологічні засади розвитку підлітка як суб’єкта пізнавальної діяльності. Розглянуто сутність основних психологічних особливостей діалогічної взаємодії у навчальному процесі як необхідної складової розвитку суб’єктності підлітків у пізнавальній діяльності. Встановлено, що необхідною передумовою розвитку суб’єктності учнів є сформованість у них навчальної діяльності, зокрема навчання повинно бути організовано так, щоб школярі не тільки одержували знання, а й оволоділи функціями управління своєю діяльністю, тобто змогли здійснити перехід від навчальної діяльності під керуванням учителя до самонавчання.

Ключові слова: суб’єктність особистості, пізнавальна діяльність, діалогічна взаємодія.

 

УДК 615.8

О.М.Тохтамиш

Метод Фельденкрайза в психотерапії та розвитку особистості

У статті проведено аналіз і виокремлено основні теоретико-методологічні та прикладні аспекти тілесно-орієнтованого методу М. Фельденкрайза, досліджено його характеристики й можливості застосування в профілактиці, реабілітації й особистісному розвитку людини. Встановлено, що застосування методу М. Фельденкрайза привносить адаптивний, профілактичний, терапевтичний, реабілітаційний та удосконалюючий ефект як у професійну діяльність, так і у приватну сферу буття людини та може розглядатися як один з провідних методів покращення якості її життя.

Ключові слова: навчання, саморозвиток, усвідомлювання рухів, недирективність, пропріоцепція, зворотність.

 

УДК 159.98

В.М.Федорчук

Сучасні підходи до оцінювання ефективності тренінгу

У статті розглядається проблема різних підходів щодо визначення показників (критеріїв) ефективності проведеного тренінгу у професійній підготовці в сучасній освіті. На основі аналізу наявних підходів і власного досвіду виокремлено комплексний підхід до визначення ефективності тренінгу. Ефективність його визначається трьома основними чинниками: емоційним – кількість переживань (позитивних і негативних), когнітивним – залишкові знання, навички і уміння, конотативним – поведінка в посттренінговий період.

Ключові слова: тренінг, ефективність, чинники, показники (критерії), оцінка.

 

УДК 159.923

С.Ф.Устименко, А.В.Шамне

Методологічний плюралізм та поліпарадигмальність підходів у поясненні психіки

У статті представлено аналіз нових теоретико-методологічних підходів до пояснення природи психічного. Обґрунтовується можливість використання потенціалу поліпарадигмальності, методологічного плюралізму, ідей постнекласичної психології до її концептуалізації. Розглянуто нові тенденції у поясненні природи психічного: прагнення відійти від пояснення психіки на основі рефлексу; визнання субстанціональності психологічної реальності; розгляд психіки з позиції інформаційно-енергетичних процесів; визнання аказуальності як принципу пояснення психічного, детермінації психічного психічним; відмови від раціональності в поясненні психічного і заміни його метафоричністю, ірраціональністю, інтуїтивністю, міфологізацією психічних явищ і свідомості; прагнення відділити психологію від психофізіології.

Ключові слова: плюралістична методологія, постнекласична психологія, постмодернізм, поліпарадигмальність, психофрактал, аказуальність, психіка, рефлекс, психічні феномени.

 

УДК 159.922.1

В.С.Цихоня

Досвід конструювання методики дослідження уявлень про сексуальні стосунки у жінок

Дану статтю присвячено аналізу досвіду процедури конструювання та стандартизації авторської методики. В публікації представлені основні етапи розробки методики, подані та інтерпретовані статистичні дані у відповідності до вимог, що висуваються до процедури стандартизації тесту. В статті поданий детальний опис всіх етапів стандартизації тесту: підготовчого етапу, пілотного проведення тестування, обрахунку проміжних результатів, повторного пред’явлення та кінцевого підрахунку результатів, приділена особлива увага етичним аспектам дослідження. Презентовані результати розрахунку показників дискримінативності, внутрішньої узгодженості, дані ретестової надійності,очевидної та конструктної валідності.

Ключові слова: уявлення про сексуальні стосунки,еротичні фантазії, мотивація сексуальної поведінки, цінності, що важливі при виборі сексуального партнера, дискримінативнсть, внутрішня узгодженість, факторний аналіз, ретестова надійність, очевидна валідність, конструктна валідність.

 

УДК 159.9

М.Чапка, А.Йохимчик

Адміністративно-правові аспекти охорони здоров’я споживачів продуктів харчування в Польщі

Автори статті розкривають адміністративно-правові аспекти охорони здоров’я споживачів продуктів харчування у Польщі, адже введення Європейським союзом правил щодо регулювання в сфері харчового законодавства, започаткувало нову галузь права, яка охоплює всі сфери адміністративного права, тобто матеріальну, устрою та частково процесуальну, щодо охорони здоров’я споживачів харчових продуктів. Автори зазначають, що варто пам’ятати про те, що в недалекому майбутньому відбудеться централізація правових регулювань, які поширюються на цю сферу.

Ключові слова: харчове законодавство, адміністративне законодавство, охорона здоров’я споживачів продуктів харчування, контроль якості продуктів харчування, призначених для продажі.

 

УДК 159. 922. 6

І.С.Черевко

Вплив екологічної освіти на формування особистості підлітка як суб’єкта научіння

У статті здійснено аналіз інтегративних складових екологічної освіти, яка повинна починатися у молодшому дошкільному віці та тривати впродовж усього життя людини. Розглянуто чинники формування екологічної спрямованості, екологічної культури, свідомості та компетентності особистості. Висвітлено проблему підвищення ефективності процесу формування та соціально значущі функції екологічної свідомості підлітків. Виокрелено деякі фактори, що впливають на розвиток екологічної культури підлітків. З’ясовано життєво важливу необхідність в екологізації освіти, в стійкому розвитку, екологічному імперативі, зміні антропоцентричної свідомості на екоцентричну.

Ключові слова: екологічна освіта, екологічна спрямованість, екологічна культура, екологічна свідомість, екологічна компетентність.

 

УДК 159.922.7

А.А.Чернов

Моральний вчинок як міра духовного розвитку особистості молодшого школяра

У статті розглядається проблема морального розвитку молодшого школяра та його індивідуальна активність у сфері соціальних відносин. Показником цієї активності виступає моральний вчинок. Розглядається структура та передумови здійснення молодшим школярем морального вчинку, описуються стадії його розвитку згідно провідних теорій морального дозрівання, аналізуються безперечні досягнення та недоліки цих теорій. Особлива увага приділяється мотиваційному та вольовому компоненту у структурі морального вчинка молодшого школяра, розкриваються його етапи.

Ключові слова: вчинок, мотивація, моральний вибір, мета, намір, соціалізація.

 

УДК 159.923’956.2

І.В.Шаронова

Психічне здоров’я особистості як предмет психологічного дослідження

У статті висвітлюються окремі аспекти дослідження психічного здоров’я особистості, розглядаються різні трактовки даного поняття, визначаються критерії психічного здоров’я та фактори, які впливають на його формування. Розглядається стан проблеми психічного здоров’я в сучасних умовах життєдіяльності особистості. Встановлено, що психічні процеси здорової людини характеризуються максимальним наближенням суб’єктивних образів до відображення об’єктів дійсності, адекватним самосприйманням, розвиненими здібностями концентрувати увагу, утримувати в пам’яті інформацію, здатністю до логічної обробки інформації, критичністю мислення, креативністю.

Ключові слова: здоров’я, психічне здоров’я, психологічне здоров’я, критерії психічного здоров’я.

 

УДК 159.9.07

Т.В.Шипелик

Проблема становления личностно смыслового уровня психического здоровья у подростков

У роботі досліджується вплив особистісної незрілості на якість життя та психоемоційне здоров’я підлітка. Аналіз здоров’я в досліджуваних групах виявив, що з падінням гармонійності від високогармонійної до низькогармонійної групи спостерігається значний ріст різноманітної психосоматичної та соматичної патології, зростає ризик розвитку поведінкових розладів, значно знижується якість життя за рахунок впливу дезадаптивних чинників.

Ключові слова: психічне здоров’я, інфантилізація особистості, дисгармонійний розвиток, гармонійність особистості, дезадаптуючі чинники, якість життя.

 

УДК 159.923.2

О.С.Штепа

Особливості резервної мотивації

У статті теоретично проаналізовано особливості резервної мотивації у порівнянні з явищем резигнації, ефектами автономізації мотиву й «чуття потоку» за критеріями «відсутність–наявність особистої зацікавленості у виконанні завдання» та «жорсткі зовнішні вимоги–внутрішня свобода у виборі засобів виконання завдання». Наведено результати апробації авторського опитувальника резервної мотивації особистості. Емпірично показано відмінності резервної мотивації та адаптивної поведінки. На основі емпіричних даних уточнено зміст резервної мотивації як мотивації долання критичних життєвих ситуацій, яка виявляється у наданні людиною меті власних дій особистісної змістовності.

Ключові слова: резервна мотивація, мотиваційна криза, долання критичних життєвих ситуацій, особистісна змістовність.

 

УДК 159.922.7: 316.47

Д.І.Шульженко

Дослідження чинників сором’язливості старшокласників

У статті розглянуто психологічні, особистісні та соціальні чинники сором’язливості старшокласників, проаналізовано самооцінку причин сором’язливості, фізичні та поведінкові прояви сором’язливості. Встановлено, що фактор «соціальна взаємодія», який поєднує в собі негативні аспекти шкал «реактивної агресивності» та «відкритості» є показником чинників сором’язливості у групі старшокласників. Показано, що для досліджуваних характерна підвищена ідентифікація з соціальними нормами, конформність, поступливість, скромність, залежність, вузьке коло інтересів.

Ключові слова: сором’язливість, старшокласники, психологічні, особистісні, соціальні чинники сором’язливості.

 

УДК 159.955

Т.І.Щербак

Особливості інтелектуального розвитку особистості у період репрезентації інтелекту

У статті проаналізовано теоретичні підходи до проблеми, виявлено психологічні особливості інтелектуального розвитку особистості у період репрезентації інтелекту та розкрито особливості інтелектуальних дій через образи. Встановлено, що основними механізмами інтелектуального розвитку виступають інтелектуальні дії асиміляції і акомодації та характерними ознаками репрезентативного інтелекту є: вміння працювати з образами, подумки їх перетворювати, планувати дії; вирішення розумових задач в уявленні; розвиток міркувань, допитливості; перехід від використання готових зв’язків і відносин до більш складних; складаються передумови самостійності, гнучкості, оригінальності мислення, допитливості.

Ключові слова: репрезентація інтелекту, інтелектуальні дії, асиміляція, акомодація, образне мислення.

 

УДК 159.9

М.В.Яворський

Соціально-психологічний зміст процесу формування довірчих стосунків в інтернет-середовищі

Стаття присвячена теоретичному аналізові процесу формування довіри в Інтернеті в контексті впливу на його складові (довірливі переконання, диспозиційна, системна і ситуативна довіра) таких специфічних факторів віртуальної комунікативної взаємодії як фізична не представленість, анонімність, обмежений сенсорний досвід, текстуальність та ін. Встановлено, що диспозиційна довіра залишається стабільною у віртуальному середовищі, оскільки Інтернет постає для довірителя продовженням його соціального простору спілкування, засобом усвідомлення та об’єктивації особистісного досвіду.

Ключові слова: Інтернет, довіра, соціально-психологічні складові і фактори процесу формування довіри.

 

УДК 367.6:612.821

С.Д.Яковлева

Фізіологічні аспекти відхилень у розвитку дітей з сенсорними деприваціями

У статті висвітлюється актуальна проблема відхилень дітей з сенсорними порушеннями з точки зору психофізіології. В даний час виховання та навчання дітей з психофізичними відхиленнями у розвитку має спиратися на чітку діагностику, психолого-педагогічну підтримку сім’ї та ранню корекційну роботу з дитиною. Компенсація порушень перцептивно-когнітивного розвитку дітей – це комплексна проблема, яка використовує системні можливості функціональної активності, тобто залежить від організації і структурно-функціонального стану апарату міжнейронних зв’язків, які найбільш інтенсивно розвиваються в початковому шкільному віці, що має значення при формуванні всіх сенсорних систем, про що йдеться у змісті даної публікації.

Ключові слова: сенсорні вади розвитку, нейрофізіологічні механізми розвитку, компенсація психофізіологічних порушень, перцептивне сприйняття, пластичність структур головного мозку.

 

УДК 159.9

А.О.Яцюрик

Вивчення феномена креативності в зарубіжній психології

У статті окреслено вихідні принципи традиційної емпіричної асоціативної психології, які сприяли описові креативності прихильниками асоціативного підходу. Описано особливості аналізу досліджень креативних рис особистості, творчого мислення представниками гештальт-психологічного підходу. Обґрунтовано детермінанти формування креативності в межах психоаналітичного та когнітивного підходів. Розкрито сутність параметрів креативності, спираючись на роботи представників психометричного підходу.

Ключові слова: креативність, креативні риси особистості, творче мислення, асоціативний підхід, гештальт-психологічний підхід, психоаналітичний підхід, когнітивний підхід, психометричний підхід.