Випуск 21

УДК 159.923

С.Д.Максименко

Психология жизненной силы (нужды) личности

У статті описуються атрибутивні характеристики життєвої енергії людини. Аналізується поняття «особистість» і адекватний метод її дослідження – генетико-моделюючий метод. Показано, що життєва енергія специфічно з’єднує біологічні і соціальні детермінанти людського існування і представляє собою початкову рушійну силу саморозвитку особистості як окремої людської істоти. Суперечлива діалектична єдність біологічного і соціального, свідомого і несвідомого, яка здійснюється у «вузлі світу» – особистості, породжує найважливіші атрибутивні характеристики останньої. Встановлено, що постійна енергетична напруга життєвої енергії створює реальні умови формування самою особистістю реципрокних механізмів, котрі, базуючись на потужних соціальних впливах, трансформуються в онтогенезі в біологічні (морфологічні) і психічні структури.

Ключові слова: життєва енергія, атрибут, особистість, генетико-моделюючий метод, розвиток.

 

УДК 159.9

В.Н.Александровская

Психическое отражение и идеальный образ: синергетические взаимосвязи

У статті розглядається складна синергетична взаємодія психічних процесів, які породжують відносини між ідеальним образом, образом-Я особистості на основі психічного відображення як загальної властивості живої матерії. Автор дає основні моменти теорії відображення, цитує дослідників даної проблеми, історію формування розуміння і появу терміна «відображення» в різних видах знання і науках, від античної філософії до сьогодні. Автор вказує на функціональну активність відображення як властивості високоорганізованої матерії, її здатність обумовлювати психічні стани свідомості особистості і т.п.

Ключові слова: ідеал, ідеальне, ідеальний образ, образ-Я, психічне відображення, соціокультурні детермінанти ідеального, взаємодія.

 

УДК 159.9.072

С.О. Вільдгрубе, М.Ю. Рогозіна

Гендерні відмінності маніпулятивної поведінки студентів

У статті розглянуто питання, пов’язані з вивченням комплексних, багаторівневих соціально-психологічних феноменів, як макіавеллізм і маніпуляція, та їх гендерних особливостей. Представлені результати емпіричного дослідження гендерних відмінностей маніпулятивної поведінки студентів. Отримані результати свідчать про те, що юнаки та дівчата позитивно ставляться до можливості маніпуляції в поведінці, володіють однаково високим рівнем макіавеллізму. Гендерні відмінності полягають в переважних сферах маніпулятивного впливу: маніпулятивна поведінка юнаків реалізується в професійній та економічній сферах, дівчат – в родині і стосунках з друзями.

Ключові слова: здатність до маніпулятивної поведінки, схильність до маніпуляції, макіавеллізм, гендерні розбіжності.

 

УДК 159.964.21:37.011.3-051

І.А. Власенко

Проблема внутрішньоособистісного конфлікту в контексті психологічних досліджень особистості

У статті аналізується теоретичний аспект проблеми внутрішньоособистісного конфлікту. Дається короткий огляд підходів до проблеми в зарубіжній та вітчизняній психології. Розглянуто ключові питання проблеми внутрішньоособистісного конфлікту у зв’язку з теоретичними концепціями дослідників, зокрема з’ясовано передумови, причини, природу, види внутрішньоособистісного конфлікту, умови його подолання. Сутність внутрішньоособистісного конфлікту пов’язується з боротьбою мотивів, ідей, цілей, цінностей особистості. Підкреслюється соціальна обумовленість внутрішньоособистісних конфліктів, їх зв’язок із загостренням суперечливих відносин особистості.

Ключові слова: внутрішньоособистісний конфлікт, суперечність, психологічний захист, мотиви, потреби, переживання.

 

УДК 159.922.8

С.Й. Гаваші, М.М. Лалакулич

Креативність як умова самореалізації фахівця

У статті здійснюється аналіз на основі психолого-педагогічної літератури креативності як умови самореалізації особистості, визначені ідеї та думки з приводу педагогічної творчості, особливостей творчої самореалізації в процесі професійно-педагогічної діяльності. Для аналізу було розглянуто наукові підходи щодо визначення сутності явища креативності (концепція редукції творчості до інтелекту, концепція креативності Дж. Гілфорда і Е. П. Торренса, концепція креативності М. Воллаха і Н. Когана, концепція креативності А. Медника, «теорія інвестування» Р. Стернберга і Д. Лаверта), розуміння креативності як умови психічного балансу і самоактуалізації особистості (А. Маслоу, К. Роджерс, Д. О. Леонтьєв, О. Ф. Лосєв, В. А. Петровський) та як професійно значущої характеристики особистісної зрілості фахівця.

Ключові слова: креативність, творчість, самореалізація, самоактуалізація, творчий потенціал, готовність до творчості.

 

УДК 159.9.072

А.В. Гордєєва, А.П. Єфименко

Особливості сенсу життя та особистісного потенціалу підлітків, позбавлених батьківського піклування

У дослідженні було вивчено особливості уявлень про сенс життя, ступінь розвитку та сформованості якісних складових особистісного потенціалу у підлітків, позбавлених батьківського піклування. Встановлено, що для даної категорії дітей притаманний більш низький рівень розвитку смислової сфери та окремих складових особистісного потенціалу (життєстійкість й самоефективність), на відмінну від дітей з повних сімей. Соціальне середовище, в якому знаходяться старшокласники з інтернату, негативно впливає на вірне розуміння ними сенсу життя і не сприяє розкриттю моральної сили, яка є основою подолання життєвих труднощів і реалізації особистісного потенціалу.

Ключові слова: сенс життя, особистісний потенціал.

 

УДК 316.624.2

Н.В. Гребінь

Зміст маніпуляції як різновиду прихованого психологічного впливу

У статті проаналізовано зміст поняття психологічного впливу та маніпуляції як різновиду прихованого психологічного впливу. Визначаються критерії, на основі яких обґрунтовується доцільність виокремлення маніпулятивного впливу серед інших видів психологічного впливу. Окреслено характерні ознаки маніпуляції: ставлення до об’єкта маніпулювання як до засобу досягнення власних цілей; прагнення отримати односторонній виграш; прихований характер впливу; використання психологічної вразливості; прагнення ввести партнера по взаємодії у психологічну залежність; створення в адресата маніпуляції ілюзії самостійності прийняття рішень та дій.

Ключові слова: психологічний вплив, маніпуляція, маніпулятор, макіавеллізм.

 

УДК 159.923.2

О.М.Гріньова

Проблема смисложиттєвих орієнтацій в українській та зарубіжній психології

У статті досліджується проблема смисложиттєвих орієнтацій особистості. Проаналізовано теоретичні підходи вчених до даної проблеми у контексті більш широкого поняття – смислу життя особистості. Висвітлено погляди українських і зарубіжних вчених на зміст, структуру, чинники смисложиттєвих орієнтацій. Виявлено, що у роботах психологів значна увага приділяється вивченню даного феномена в сензитивному періоді – юнацькому віці. Проаналізовано дослідження проблеми взаємозв’язку смисложиттєвих орієнтацій юнаків з іншими феноменами особистісного розвитку. Розглянуто дослідження смисложиттєвих орієнтацій як детермінанти професійного зростання юнаків.

Ключові слова: смисл, смисл життя, смисложиттєві орієнтації, юнацький вік, цінності, потреби, мотиви.

 

УДК 159.923

Г.В. Джабраілова

Психічний стан бездітних чоловіків, які перебувають у ситуації розлучення

У статті розкриваються особливості переживання чоловіками, які не мають дітей, такої критичної ситуації, як розлучення. Зокрема, проаналізовано основні причини стресу і способи компенсації викликаної ним внутрішньої тривоги і напруженості, а також ряд інших параметрів психічного стану чоловіків, що розлучаються. Крім того, ґрунтуючись на наукових роботах вітчизняних і зарубіжних дослідників, розкрита динаміка емоційного стану подружніх пар, що розлучаються, через етапізацію процесу розлучення, когнітивні й інтерактивні стратегії, залежність вищевказаних особливостей від стилю прихильності і типу розлучення.

Ключові слова: критична ситуація, ситуація розлучення, психічний стан, стрес, компенсація.

 

УДК 159.92-053

Л.І. Дідковська

Психологічні особливості феномена креативності у старшокласників

У статті наведено результати дослідження психологічних особливостей прояву феномена креативності у старшокласників. У ході дослідницької роботи сформульоване визначення креативності та обґрунтовано вибір відповідних діагностичних процедур. Емпіричним шляхом досліджено психологічні особливості креативних старшокласників: спонтанність, емоційна імпульсивність, соціальні сміливість, гнучкість, оригінальність. Показано, що феномен креативності у старшокласників є результатом і важливою складовою загального адаптаційного механізму, який обумовлює збалансований, рівномірний, гармонійний розвиток особистості без виражених невротичних та психічних аномалій. Визначено основні напрямки подальших досліджень проблеми: розробка більш простих і точних інструментів діагностики креативності, а також технологій її розвитку в різних вікових періодах.

Ключові слова: креативність, феномен креативності, оригінальність, вербальна та невербальна креативність.

 

УДК 159.922.7 (043.3)

О.Я. Жизномірська

Проблеми підростаючої особистості: психологічний вимір самоствердження

У статті презентується інформація теоретичного та експериментального змісту щодо психологічної проблеми самоствердження підростаючої особистості у різних соціальних взаємодіях. Психологічні особливості процесу самоствердження підлітка проявляються у позитивному «Я» вимірі (прагнення до розуміння, схвалення, поваги тощо) та негативному «Я» вимірі (прагнення до агресивності, конфліктності, зухвалості тощо). Результати дослідження засвідчили, що зростаюча особистість (сучасний учень) в навчально-виховному процесі якомога швидше прагне самоствердитися та самовизначитися з власними бажаннями, вподобаннями та намірами у різноманітному спектрі «Я».

Ключові слова: особистість підлітка, самоствердження, саморозкриття, самовизначення, самореалізація, самоцінність, самоповага.

 

УДК 159.922.76-056.313:943

Н.В. Жиляк

Методологічні засади дослідження смислових завдань моторних дій у структурі рівнів психологічного відображення

У статті здійснено теоретико-методологічний аналіз підходів до дослідження смислових завдань моторних дій. Розкрито значення діяльності парадигми для вивчення закономірностей та механізмів керування моторними діями за допомогою смислових завдань. Розглянуто особливості застосування принципів детермінізму, системності, розвитку як методологічних засад дослідження відображувальної та регулятивної функцій психіки людини. Визначено рівні реалізації смислових завдань (сенсорно-перцептивний, уявлень, мовно-мислительний (вербально-логічний)), а також сторони образного відображення (образ-мета, концептуальна модель, оперативний образ).

Ключові слова: діяльність, смислові завдання, моторні дії, принципи психології, рівні психічного відображення, образне відображення.

 

УДК 159.9

Н.Б. Іванцова

Методологія дослідження професійної спрямованості студентів-психологів

У статті описано положення концепції спрямованості особистості як динамічні тенденції, які у якості мотивів визначають поведінку людини. Деталізовано показники професійної спрямованості студентів-психологів прогностичної моделі: потреби, цінності, ставлення студентів до обраної спеціальності, характеристики мотиваційно-потребової сфери студентів- психологів, а також творчі здібності, які виявляються у навчально-професійній діяльності.

Ключові слова: потреби, цінності, ставлення студентів до обраної спеціальності, мотиваційно-потребова сфера, творчі здібності, навчально-професійна діяльність, соціальна ситуація розвитку, культурно-історична детермінованість психіки, спрямованість особистості.

 

УДК: 159.9.072.43

Ю.Б. Ірхін

Теоретико-психологічний аналіз довірливості в оперативно-службовій діяльності органів внутрішніх справ

У статті здійснено теоретичний аналіз психологічних основ формування довірчих відносин у діяльності органів внутрішніх справ з позицій макровиміру. Розкрито сутність довірчості як провідного компоненту оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України. Констатовано, що поточний стан традиційного підходу до теоретичних засад формування довірчих відносин в оперативно-службовій діяльності міліції потребує технологічного регулювання. Визначено оптимальні шляхи налагодження партнерських відносин з населенням, установлення, розвитку й підтримання довірчих відносин з об’єктами оперативно-службової діяльності. Визначено психологічні засади довірчості в дискурсі правоохоронної діяльності.

Ключові слова: довірчі відносини, психосемантика, психологічний вплив, партнерські відносини з населенням, імідж міліції.

 

УДК 159.922.8

С.М. Йолич, І.О. Корнієнко

Дослідження конституційної репрезентації як детермінанти формування копінг-стратегій особистості

У статті обговорюються результати дослідження тілесності і механізмів її впливу на розвиток опанувальної поведінки особистості, а саме: суб’єктивної значущості для індивіда його тілесної структури, поведінкових стратегій та механізмів подолання стресу, а також, діагностика захисних механізмів, які на рівні підсвідомості впливають на формування копінг-поведінки особистості та відношення особистості до свого внутрішнього «Я». Кореляційний аналіз отриманих даних та порівняння результатів дослідження різних вікових груп респондентів на основі критерію U-Манна Уїтні.

Ключові слова: копінг, опанування, конституційна репрезентація, тілесність, копінг-стратегії, копінг-ресурси, копінг-механізми, самовідношення.

 

УДК 376-056.36

Т.С. Калініна

Теоретичні аспекти особливостей розвитку особистості та поведінки молодших підлітків із затримкою психічного розвитку

Стаття присвячена теоретичному вивченню особливостей особистості і поведінки підлітків із затримкою психічного розвитку. Розглянуто порівняльний аналіз розвитку особистості молодших підлітків з нормальним психічним розвитком і молодших підлітків із затримкою психічного розвитку. Проаналізовано індивідуально-вікові особливості молодших підлітків із затримкою психічного розвитку, які розглядаються в спеціальній психології в останні роки. Визначено характерні особливості особистості молодшого підліткового віку і необхідність проведення спеціальної, цілеспрямованої роботи по підготовці дітей із затримкою психічного розвитку до переходу в середні класи.

Ключові слова: діти із затримкою психічного розвитку, молодші підлітки, особливості особистості, дезадаптація.

 

УДК 159.98-0-057.4:316.472.4

М.О. Кандиба

Соціально-психологічний аналіз сутності поняття «міжособистісна толерантність», як професійно важливої якості психолога

Автор статті аналізує основні теоретичні підходи до визначення міжособистісної толерантності. Толерантність, згідно його аналізу визначається як особливість особистості психолога, що передбачає успішність його професійної діяльності й самореалізації. Етап професійної підготовки є оптимальним періодом розвитку особистості майбутнього професіонала-психолога, періодом, коли найбільш ефективне впровадження й можливе відстеження результатів програми соціально-психологічного супроводу.

Ключові слова: толерантність, особистість, людина, професійна свідомість, інтолерантність, самосвідомість.

 

УДК 159.922.1+37.015.3

О.М.Кікінежді

Психологічні детермінанти гендерної соціалізації підлітків

У статті представлено результати дослідження соціально-психологічних детермінант гендерної соціалізації підлітків. З’ясовано, що субкультура підліткового середовища, орієнтована на ідентифікаційну паритетність міжстатевих стосунків, приносить з собою нормативи андрогінії, які виступають в амбівалентному змісті особистісних очікувань. Встановлено залежність розвитку статеворольового образу «Я» підлітків від батьківських настановлень – традиційних чи егалітарних. Специфіка виховання хлопчиків і дівчаток підліткового віку полягає у психологічних перешкодах на шляху до егалітарної соціалізації.

Ключові слова: статеворольова ідентифікація, гендерна соціалізація особистості, гендерні орієнтації, гендерний стереотип, гендерний образ «Я».

 

УДК 159.922+316.752

О.Б. Климентович

Гендерна диференціація індивідуальних цінностей сучасної молоді

У статті проаналізовано гендерні особливості сучасної молоді, які проявляються в диференціації інструментальних і термінальних цінностей. Розглянуто терміни «цінності» та «ціннісні орієнтації». Окреслено типово «чоловічі» та типово «жіночі» цінності. Досліджено питання ціннісних орієнтацій чоловіків та жінок, пов’язаних з гендерними стереотипами. Виявлено індивідуальні цінності, які являються спільними та відмінними для обох статей. Розглядаються соціально-психологічні аспекти досліджуваного феномена, що недостатньо вивчені з точки зору динаміки соціальної ситуації, через призму даних здійсненого автором емпіричного дослідження.

Ключові слова: гендер, гендерні стереотипи, цінності, термінальні цінності, інструментальні цінності.

 

УДК 159.923:316.613.4

М.Б. Кліманська

Психологічні особливості використання гумору медичними працівниками

Представлені результати емпіричного дослідження стильових особливостей гумору медичних працівників. Встановлено схильність до надання переваги афіліативному та агресивному стилям гумору. Визначено вищий рівень таких психологічних характеристик, як невротичність, депресивність, фемінність, симптому емоційного вигорання «загнаність в клітку» та уникнення у використанні самопідтримувального гумору у медичних працівників з високим рівнем використання гумору як ресурсу подолання стресу. Визначено психологічні особливості осіб, які мають полярні показники за різними стилями гумору. Емпірично обґрунтовано класифікацію досліджуваних залежно від особливостей використання різних стилів гумору.

Ключові слова: почуття гумору, афіліативний гумор, агресивний гумор, самопідтримувальний гумор, самопринизливий гумор.

 

УДК 37.035:378

Л.В. Клочек

Атрибуція справедливих і несправедливих вчинків у педагогічній взаємодії викладачів і студентів

У статті представлене дослідження природи інтерпретації справедливих і несправедливих вчинків у педагогічній взаємодії, їх вплив на атрибуцію особистісних рис суб’єктів взаємодії. Проаналізовано різноманітні підходи до визначення атрибуції у міжособистісній взаємодії. Відмічено, що педагогічна взаємодія і атрибуція ситуацій, що в ній виникають, мають соціальну природу. Розглянуто, як відбувається інтерпретація студентом справедливих і несправедливих вчинків викладача у педагогічній взаємодії. Зроблено висновок, що під час аналізу вчинків та характеристик викладачів вони дають суб’єктивну оцінку на власну користь.

Ключові слова: справедливість, педагогічна взаємодія, справедливий вчинок, несправедливий вчинок, атрибуція вчинку, атрибуція рис, самоатрибуція.

 

УДК 159.923:331.101.264 – 053.88

О.Г. Коваленко

Вплив професійної зайнятості у похилому віці на психологічні особливості особистості

У статті проаналізовано особливості впливу професійної зайнятості у похилому віці на психологічні характеристики особистості. Початок похилого віку пов’язаний із виникненням нормативної кризи психічного розвитку. Це час, коли особа пристосовується до нових умов життєдіяльності, пов’язаних із закінченням професійної діяльності та виходом на пенсію. Але дехто у похилому віці продовжує працювати. Виявлено, що професійна зайнятість у похилому віці значно впливає на смисложиттєві орієнтації особистості, задоволеність життям, вольові якості, самоконтроль, симпатію до себе, комунікативні й організаторські схильності, суб’єктивне відчуття самотності, потребу у спілкуванні, динаміку спілкування.

Ключові слова: професійна зайнятість особистості, похилий вік, нормативна криза психічного розвитку.

 

УДК 616.89-053.9:614.4:159.9.019.2

І.А. Коваль

Вплив психоедукації на адаптацію соматичних хворих з коморбідними психічними розладами

Стаття присвячена сучасній проблемі – застосуванню комплексного медико-психолого-педагогічного підходу, який призводить до підвищення ефективності курації (лікувальних та реабілітаційних заходів) соматичних хворих з коморбідними психічними розладами. Виявлено істотний вплив застосування психоедукації на ефективність функціонування пацієнтів у виробничій сфері та на характер їх міжособистісного функціонування після виписки зі стаціонару. Доведено, що застосування комплексного медико-психолого-педагогічного підходу у соматичних пацієнтів з психічними розладами дає стійке і тривале покращення показників ефективності усього процесу їх курації. А також, що ефект впливу психоедукації з часом мало нівелюється, що підтверджує доцільність проведення психотерапевтичних занять як у період стаціонарного лікування, так і після виписки пацієнтів зі стаціонару. Підкреслено, що сучасна комплексна медико-психологічна допомога передбачає також застосування спеціальних педагогічних умінь, за допомогою яких лікар і психолог в кожному конкретному випадку повинен використовувати найбільш ефективні засоби впливу на пацієнтів.

Ключові слова: комплексний медико-психологічний підхід, соматичні хвороби, коморбідні психічні розлади, комплаєнс, психоедукація.

 

УДК 159.923.2

О.В. Кострікін

Формування та розвиток професійних якостей особистості майбутніх керівників засобами тренінгу в навчально-виховному процесі ВНЗ

У статті обґрунтовано актуальність і перспективи формування та розвитку професійних якостей особистості майбутніх керівників. Розглянуто проблему використання прикладних методів і методик формування та розвитку професійних якостей особистості майбутнього керівника. Доведено, що професійні якості є найважливішими чинниками професійної придатності фахівця. Успішне виконання професійної діяльності людини залежить від оволодіння нею низкою характеристик, зокрема професійних якостей особистості. Будь-яка професійна діяльність реалізується на базі системи професійних якостей. У процесі освоєння й виконання діяльності психологічні якості поступово професіоналізуються, утворюючи самостійну підструктуру. Проаналізовано доцільність використання активних форм навчання та виховання, які розглядаються як ефективний засіб цілеспрямованого розвитку професійно важливих якостей особистості.

Ключові слова: професійні якості, активні форми і методи виховання та навчання, тренінг, тренінгові технології.

 

УДК 159.96

О.Б. Кузьо, Ю.З. Кузьо

Особливості розуміння суїциду з позиції психології та християнського віровчення

Здійснено теоретичний аналіз концепцій щодо розуміння поняття суїциду в психології, а також розглянуто особливості трактування суїциду з точки зору християнського віровчення. Зроблено спробу порівняння та інтеграції даних підходів з подальшою перспективою дослідження профілактики потенційних суїцидентів. Встановлено, що християнське віровчення є надпотужним превентивним фактором суїциду серед християн. Натомість психологічна допомога стосується більше попередження та запобігання рецидивів самогубства в кожному окремому випадку і не носить масового характеру. Саме тому Христова віра та наукові досягнення в психології доповнюють одне одного і повинні виступати у взаємодії при вирішенні проблеми самогубства. Лише за цієї умови, на наш погляд, відсоток здійснення суїциду може суттєво знизитись.

Ключові слова: суїцид, аутоагресія, мотиви суїцидальної поведінки, психологія, християнське віровчення.

 

УДК 159.9.072.432

А.Т. Курбанова

Особенности коммуникативных качеств личности подростков, принадлежащих различным гендерным типам

У статті розкрито емпіричне дослідження особливостей комунікативних властивостей особистості підлітків. Досліджено показники спрямованості особистості на спілкування, на справу і на себе; емпатійність; самоконтроль у спілкуванні. Досліджувані – школярі у віці 13-15 років. Показано, що при порівнянні хлопчиків і дівчат необхідно враховувати психологічну стать. Підлітки – андрогіни чоловічої і жіночої статі різняться більше, ніж маскулінні хлопчики і фемінінні дівчата. Хлопчики різних гендерних типів різняться сильніше, ніж дівчата.

Ключові слова: міжстатеві відмінності підлітків; психологічна стать, гендер; гендерний тип; маскулінний; фемінінний; андрогінний; комунікативні властивості особистості; спрямованість особистості на спілкування, на справу і на себе; емпатійність; самоконтроль у спілкуванні.

 

УДК:159.9;355.457.1

О.В. Лазоренко

Психологічний аналіз екстремальних умов несення прикордонної служби

Статтю присвячено теоретичному аналізу підходів в психологічній літературі щодо визначення та характеристик екстремальних умов зовнішнього середовища і діяльності. Визначено психологічну сутність екстремальних умов та відмінність понять «екстремальні умови» та «екстремальні ситуації». Розглянуто сутність і зміст по няття «екстремальні умови несення прикордонної служби». Визначено найбільш небезпечні екстремальні ситуації під час несення служби прикордонними нарядами. Висвітлено особливості діяльності прикордонних нарядів в екстремальних умовах та чинники, які обумовлюють екстремальність професійної діяльності прикордонника.

Ключові слова: екстремальні умови, несення прикордонної служби, професійна діяльність, екстремальні ситуації.

 

УДК 159.928.234+159.922.8

Н.І. Левус, О.В. Терендій

Особливості локусу контролю у старшокласників з різним рівнем навчальної успішності

У статті розглядається проблема впливу особливостей локусу контролю на досягнення старшокласників у навчанні. Результати дослідження демонструють залежність успішності і неуспішності учнів від суб’єктивних психологічних факторів, зокрема їх спрямованості на приписування відповідальності за результати своєї діяльності зовнішнім силам (для екстернального локусу контролю), і приписування відповідальності власним здібностям (для інтернального локусу контролю). Виявлено, що учні із високою навчальною успішністю мають високий рівень суб’єктивного контролю над емоційно важливими подіями та ситуаціями, на відміну від учнів з низькою успішністю у виконанні навчальних завдань.

Ключові слова: локус контролю, мотивація, самооцінка, навчальна успішність, старшокласники.

 

УДК 316.647.5

М.І. Лендел, Т.Д. Щербан

Деякі аспекти вивчення проблеми толерантності, етнічної толерантності у психології

У статті розглядається поняття толерантності через призму інтерпретацій різних напрямів. Виокремлено суть різних концептуальних підходів щодо вивчення толерантності, а саме: аксіологічного, ідеально-типологічного, конфліктологічного, онтолого-історичного, екзистенційно-гуманістичного та інших. Також у структурі феномена толерантності виділено два компоненти – сенсуальний та диспозиційний. Розглянуто п’ять рівнів етнічної толерантності. На підставі теоретичного узагальнення зазначено основні напрями дослідження етнічної толерантності.

Ключові слова: толерантність, етнічна толерантність, етнічно толерантна особистість, етнічна ідентичність, етнічна упередженість.

 

УДК 159.922 + 165. 24

О.М. Лозова

Структура самоставлення майбутніх психологів як основа конструювання образу світу професії

Професійну самосвідомість розглянуто в контексті життєконструювання особистості, як основу її професійного розвитку та конструювання образу світу професії. Останній потрактовано як фактор, що опосередковує собою взаємозалежність індивіда з професійно визначеним зовнішнім світом. Образ світу професії вбирає в себе операціональні моделі суб’єктів професійної діяльності, предмет, процес праці, образ Я самого працівника. Здатність до життєконструювання у професії спирається на стійкі уявлення про власні професійні, соціальні, психологічні й моральні якості. Однією з актуальних соціальних практик є професіоналізації студентів, при цьому позитивне самоставлення передумовою успішного життєконструювання особистості у професії. Означені феномени досліджувалися у студентів психологічних спеціальностей як окрема система смислів – суб’єктивна семантика професійної свідомості, яка перебуває у стадії свого формування. Констатовано, що студенти-майбутні психологи виявляють позитивне самоставлення, аутосимпатію та самоінтерес, екстрапунітивність, низький рівень самокерівництва, самоповаги та самовпевненості, острах негативної оцінки. В цілому, виявлено нестійкість позитивного самоставлення студентів, його високу диференційованість та вибірковість.

Ключові слова: образ світу професії, життєконструювання, самоставлення, студенти.

 

УДК 159.922.7

Ю.В. Маєр

Психологічні особливості розвитку емпатії у підлітків – вихованців навчальних закладів закритого типу

У статті розкрито поняття емпатії як цілісного феномена, що пов’язує між собою свідому і підсвідому інстанції психіки, мета якого – «проникнення» у внутрішній світ іншої людини. Проаналізовано підходи вітчизняних та зарубіжних дослідників щодо розуміння поняття емпатії, особливо у підлітків, в різний період розвитку психологічної науки. Висвітлено два основних напрямки у дослідженнях проблеми емпатії: когнітивний та емотивний. Представлено результати порівняльного аналізу особливостей емпатії у підлітків-представників різних умов та форм соціалізації: тих, які виховуються в сім’ях, перебувають в дитячих будинках, притулках та інтернатах.

Ключові слова: емпатія, емпатійні почуття, соціалізація, заклади закритого типу.

 

УДК 159. 9

Л.Л. Макарова

Теоретичне та емпіричне вивчення особливостей «я-концепції» в структурі самосвідомості

Розкриваються теоретичні аспекти формування Я-концепції як необхідної умови успішної соціалізації особистості. Розглядаються визначення, особливості та складові самосвідомості та Я-концепції в різних теоріях. Надається також визначення особистісної та етнічної Я-концепцій, їх особливості та складові. Наводяться дані емпіричного дослідження особливостей Я-концепції студентської молоді, що відносить себе до української та російської етнічних спільнот і проживає в Східному та Південному регіонах України. Робляться висновки про східні особливості Я-концепції студентів-українців та студентів-росіян Східного та Південного регіонів України.

Ключові слова: самосвідомість, Я-концепція, особистісна Я-концепція, етнічна Я-концепція, самооцінка, самопізнання, саморегуляція, ідентичність.

 

УДК 159.9

К.С. Максименко

Реконструктивная психотерапия в клинической психологии

У статті здійснено огляд проблеми співвідношення теоретичних концепцій особистісного «Я» і специфіки примінення реконструктивної психотерапії в клінічній психології. Починаючи з робіт У.Джемса і до сучасних досліджень прослідковується динаміка розуміння людиною самої себе і вплив хворобливих станів на деструкцію особистісного «Я». Уточнюються цілі психокорекційної і психотерапевтичної роботи з пацієнтами залежно від первинних, вторинних і третинних рис, а також від нозологічної специфіки і етіології страждання. Аналізується взаємодія декількох груп факторів, притаманних для психотерапії.

Ключові слова: реконструктивна психотерапія, особистісне «Я», особистісні риси, етіологія страждання, стресор.

 

УДК159.964.21

О.Г. Максименко

Фіктивна ідентичність як форма самодепривації психіки суб’єкта

У статті розглядаються проблеми формування ідентичності особистості в умовах батьківської депривації. Аналізуються форми, механізми і ознаки самодепривації. Наголошується, що факт фрустрації батьками потреб дитини, а саме батьківська депривація, детермінує механізми самодепривації психіки особистості, яка формується. Феномен самодепривації визначається як процес, що дезінтегрує психіку суб’єкта і визначає становлення помилкової самості або фіктивної ідентичності. Відзначається зв’язок самодепривації з базисним дефектом, тенденцією до психологічної імпотенції та психологічної смерті.

Ключові слова: базисний дефект, едіпальна залежність, самодепривація психіки, фіктивна ідентичність, дезадаптивність, адиктивна поведінка.

 

УДК 159.922.8

О.П. Малильо, І.О. Корнієнко

Опанувальна поведінка особистості в процесі розвитку сімейних відносин

У статті представлено аналіз відомих зарубіжних досліджень опанувальної поведінки в сім’ї як колективного явища. Дається визначення поняттям: “копінг-поведінка”, “копінг-стратегії”, “діадичний та сімейний копінг”. Описуються форми сімейного опанування, розвиток і динаміка опанувальної поведінки в сім’ї, оцінка ефективності опанування. Формулюються основні положення, концепції сімейного опанування. У серії досліджень, присвячених інтегральному вивченню опанувальної поведінки в сім’ї в ситуації нормативних сімейних криз, визначено форми опанувальної поведінки, використовувані в ситуаціях стресу в близьких відносинах.

Ключові слова: поняття копінгу, сімейне опанування, діадичний і сімейний копінг, стрес, ефективність, динаміка опанування, життєвий цикл сім’ї.

 

УДК 159.98:316.47:35.084.62

Н.П. Медвідь

Діагностичний компонент технології соціально-психологічної атестації керівника у сфері державного управління

У статті розкрито розробку діагностичного компонента технології соціально-психологічної атестації керівника у сфері державного управління, який включає в себе апробовану авторську методику «Соціально-психологічна атестація керівника у сфері державного управління» та інші методи і методики соціально-психологічної оцінки. Авторська методика основана на кваліметричній факторно-критеріальній моделі оцінювання та методиці діагностики цілісного розвитку особистості М. П. Лебедика. Кінцевим показником є індекс соціально-психологічної оцінки, який отримується шляхом порівняння самооцінок керівника з експертними оцінками за єдиними критеріями оцінювання.

Ключові слова: технологія, діагностичний компонент, соціально-психологічна атестація, керівник у сфері державного управління, кваліметрія, факторно-критеріальна модель оцінювання, методика М. П. Лебедика.

 

УДК 37.015.3+159.922.7

О.Ю. Михайленко

Рольовий підхід до вивчення особистості

У статті досліджується актуальна проблема щодо вивчення рольової структури особистості. Розглядаються історико-філософські витоки формування рольової структури особистості. Зроблено спробу проаналізувати теоретичні засади вітчизняних ( П. Горностай, З. Мірошник) і зарубіжних ( І. Кон, Дж. Мід, Т. Парсонс, Т. Шибутані) науковців стосовно даного питання. Зазначено, що основними передумовами для самовизначення є самоусвідомлення людиною самої себе та наявність соціокультурного середовища, у якому вона виокремлює себе з-поміж інших людей. Встановлено, що процес самовизначення відбувається в умовах вибору з урахуванням вимог та норм суспільства.

Ключові слова: особистість, роль, соціальна роль, локус рольового конфлікту, рольовий розвиток.

 

УДК 159. 923: 81’22

Н.О. Михальчук

Проведення рефлексивно-поетичного тренінгу з використанням англійських приказок та прислів’їв з компонентом “діяльність людини”

У статті дано структурно-семантичну характеристику прислів’ям та приказкам. Описано два типи паремій з компонентом “діяльність людини”. Окреслено структурну своєрідність прислів’їв, що відзначається на лексичному, граматичному і структурно-стилістичному рівнях мови. Розроблено та описано аксіологічно зорієнтовані тренінги та семінари (в тому числі рефлексивно-поетичний тренінг), під час яких може бути використаний паремійний матеріал з компонентом “діяльність людини”. Усі складові в їх взаємозв’язку та взаємозумовленості розглядалися як створення аксіумов, спрямованих на поступальне особистісне становлення школярів, формування їх індивідуального образу світу, що закономірно призводить до позитивної динаміки особистісного розвитку старшокласників, зокрема ціннісно-смислової сфери їх особистості, сприяє наближенню учнів до трансцендентального духовного суб’єкта зі сформованою аксіопсихікою.

Ключові слова: паремії, структура паремій, прислів’я, приказки, аноніми прислів’я, паремійний матеріал з компонентом “діяльність людини”, тренінги та семінари аксіологічного змісту, рефлексивно-поетичний тренінг.

 

УДК 159.923.2:371.15

З.М. Мірошник

Вивчення семантичного простору рольових позицій учителя початкових класів

У статті розкрито специфіку вивчення семантичного простору рольових позицій учителя початкових класів. Встановлено факторну структуру ролей, утворену детермінантами (дії та вчинки), що їх породжують, розкривають зміст кожної ролі і вказують на їх взаємозв’язок із педагогічною діяльністю вчителя. Доведено, що такі ролі, як «знавець дитячої психології» та «фасилітатор» входять до рольової групи «психолог», ролі «наставника» й «дидакта» об’єднані у групі «педагог», а ролі «няні» і «партнера» – у групі «соціал».

Ключові слова: семантичний простір, рольові позиції, детермінанти, ролі, учитель початкових класів.

 

УДК 159.947.5

О.Є. Мойсеєва

Мотиваційні детермінанти агресивної поведінки

У статті розглянуто мотиваційні передумови формування агресивної поведінки. Досліджено стадії формування мотиву агресивної поведінки. Проведено аналіз психологічних досліджень, що вивчали різні аспекти взаємозв’язку агресивності та мотиваційних особливостей особистості. Визначено роль особистісних властивостей у формуванні агресивної поведінки. Зроблено висновок, що критеріями оцінки характеру того чи іншого агресивного ексцесу слугують переслідувані індивідом цілі, рушійні мотиви та реалізовані в процесі виявлення агресивних імпульсів цінності.

Ключові слова: агресія, мотив, поведінка, інтелект, самооцінка, стадії формування мотиву агресивної поведінки, емпатія, гнів.

 

УДК 159.9

И.А. Нигматуллина

Инновационные направления повышения профессиональной мобильности студентов – будущих учителей-логопедов в структуре Казанского (Приволжского) федерального университета

Аналіз підготовки вчителів-логопедів у країнах Європи показав, що відповідна система у Росії, зокрема в Казанському (Приволзькому) федеральному університеті розвивається у відповідності з інноваційними напрямками, зосереджуючись на впровадженні моделі безперервної освіти і зберігаючи при цьому, згідно з Маастріхтським договором, незалежність своєї освітньої системи, яка відзначається глибокими національними традиціями та розвивається під впливом таких чинників, як місцеві та галузеві особливості та залучення соціальних партнерів.

Ключові слова. Безперервна освіта, професійна підготовка, єдиний освітній простір, активні технології навчання на робочому місці.

 

УДК 159.923.38

І.В. Новицька

Психологічні аспекти дослідження успішності розпізнавання прихованих мисленнєвих образів (стан вивчення проблеми)

Аналіз досліджень зарубіжних і вітчизняних фахівців, представлений у статті, свідчить про те, що серед «людських чинників», які можуть впливати на успішність розпізнавання прихованих мисленнєвих образів, більшу роль, ймовірно, відіграють не демографічні фактори (стать, вік та навіть професійне спрямування), а певні особистісні фактори (досвід, установки та ін.), які поки що досліджені недостатньо, але актуальність їх ідентифікації суттєво зростає на сучасному етапі розвитку психології, що характеризується збільшенням інтересу до імпліцитних методів діагностики особистості.

Ключові слова: приховані мисленнєві образи, розпізнавання неправди, особистісні фактори, установка на правду, міжособистісна комунікація.

 

UDC 159.923.2:159.9.07

L.A. Onufriyeva

To the issue of future socionomic specialists’ professional personality formation

У статті акцентується увага на проблемі становлення особистості професіонала майбутніх фахівців соціономічних професій. Встановлено, що пізнання студентами-майбутніми фахівцями соціономічних професій себе і формування на цій основі певного ставлення до себе як до майбутнього професіонала, самоствердження і зміна самооцінки сприяють становленню особистості і професійному зростанню особистості майбутнього професіонала. Доведено, що важливою для розвитку особистості професіонала і професійної діяльності є гармонія особистісної й професійної зрілості суб’єкта праці, яка уможливить розвиток особистості в діяльності, формування і становлення еталонної концепції «Я-професіонал», самоствердження, самореалізацію і повну адаптацію особистості професіонала до соціального і професійного середовища. Встановлено, що розвиток особистості професіонала майбутнього фахівця соціономічних професій детермінує професійна діяльність, яка є і засобом формування суб’єкта діяльності, може стати потребою, ціллю, цінністю і сенсом життя.

Ключові слова: професіонал, становлення особистості, майбутні фахівці соціономічних професій, самооцінка, самоствердження, саморегуляція, самовизначення, професійне становлення, професійна діяльність.

 

УДК 159.922.6:159.923.2

Н.К. Орішко

Специфіка самовдосконалення особистості на різних етапах її онтогенезу

У статті розглядаються й аналізуються особливості вікової динаміки самовдосконалення як однієї з форм особистісного самотворення через призму змістових компонентів структури психологічного віку; з’ясовуються основні індивідуально – й соціально-психологічні чинники, а також провідні мотиви діяльності і найбільш значимі компоненти самотворення, які, відповідно до кожного вікового етапу, вирішальним чином детермінують зміст, якість та ефективність перебігу даного процесу, визначають його кінцевий результат, перспективи прояву й реалізації у подальші періоди онтогенезу.

Ключові слова: самовдосконалення, самотворення, саморозвиток, самосвідомість, індивідуалізація, самореалізація, самоактуалізація.

 

УДК 159.947.5-053.67:796.853.26

К.С. Осика

Динаміка структури мотивації спортивної діяльності юнаків-каратистів

У статті розглянуто динаміку структури мотивації спортивної діяльності та категорії мотивації досягнення у юнаків-каратистів на початку і після закінчення формувального експерименту. Доведено, що динаміка мотивів спортивної діяльності пояснюється специфікою психотренінгу, зокрема, особливістю тренінгових вправ, спрямованістю їх на розвиток певних мотиваційних структур та мотивів. Зміцнення категорій мотивації досягнення зумовлене належністю їх до сфери прагнення до успіху й засвоєнням спортсменами прийомів рефлексії, самоаналізу, керування власною мотивацією. Наведено рангові місця мотивів спортивної діяльності та категорій мотивації спортивної діяльності. Представлено дані контрольних та експериментальних груп юнаків-каратистів.

Ключові слова: динаміка, структура, мотивація, спортивна діяльність, юнак-каратист.

 

УДК 159.923:615.851

О.В. Осика

Логотерапія В.Франкла в психокорекційній роботі зі школярами

У статті розглянуто основні положення і поняття логотерапії В.Франкла. Визначено мету, позицію психолога та школяра в теорії логотерапії. Окреслено основоположні методи (дерефлексії, пара доксальної інтенції) і прийоми («сократівський діалог», персональне осмислення життя) логотерапії. Розглянуто теорії сучасної суїцидології. Наведено провідні методи та прийоми профілактики суїцидальної поведінки: 1) вислуховування школяра; 2) баналізація; 3) естетичний підхід; 4) згадування про батьків та друзів; 5) зважування; 6) погляд з майбутнього; 7) методи контрастування та провокативний; 8) використання наявності досвіду рішення проблем; 9) доведення до абсурду; 10) позитивне майбутнє; 11) переключення клієнта на допомогу іншим; 12) розширення кола інтересів. Наведено класифікаційну систему вчинкового світу людини в логотерапії.

Ключові слова: В.Франкл, логотерапія, метод, прийом, школяр.

 

УДК 159.9:378

Н.П. Панчук

Ціннісні орієнтації як системоутворюючий фактор соціально активної позиції майбутнього фахівця

У статті розглядаються характеристики ціннісних орієнтацій як центральних компонентів психологічної структури особистості, досліджено особливості соціальної детермінації людської поведінки, її саморегуляції та прогнозування, проаналізовано особливості мотиваційно-ціннісних структур, адекватних новій ситуації, що склалася, а також вивчено мотиваційно-ціннісні стани і процеси формування громадянської самосвідомості, встановлено вплив змісту ціннісних орієнтацій на професійне самовизначення майбутніх вчителів в процесі навчання у вузі, зокрема проаналізовано специфіку цінностей сучасних студентів педвузу, виявлено ієрархію «значущих цінностей» залежно від мети, на яку ці цінності зорієнтовані, визначено розподіл засобів конкретних діяльностей, які необхідні для втілення в життя тої чи іншої цінності.

Ключові слова: ціннісні орієнтації, ціннісність, професійні цінності, життєва мета, структура особистості, професійно-педагогічна спрямованість.

 

УДК 159.923:316.75–053.8

Т.Б. Партико

Особистісні чинники вікових змін життєвих цінностей у дорослому віці

Досліджено особистісні чинники життєвих цінностей у ранній та середній дорослості. Найбільше риси особистості впливають на життєві цінності чоловіків раннього дорослого віку, найменше – на цінності жінок цього віку. Одні біологічно зумовлені риси (експресивність та екстраверсія) мають значний вплив, інші (емоційність) – незначний. Соціально зумовлені риси (самоконтроль і прихильність) найбільше впливають на ціннісні орієнтації чоловіків у ранній дорослості; для жінок такого впливу не виявлено. У дорослому віці пріоритетними для чоловіків є власний престиж, соціальні контакти, захоплення і фізична активність; для жінок – збереження індивідуальності, саморозвиток і захоплення.

Ключові слова: життєві цінності, екстраверсія, експресивність, самоконтроль, дорослість.

 

УДК 159.923.159.9.02

О.Л. Пахомова

Внутрішньомовленнєва діяльність як основа розвитку діалогічного мислення у майбутніх психологів

У статті розкрито роль внутрішньомовленнєвої діяльності в розвитку діалогічного спілкування та мислення у майбутніх психологів. Мислення в діалогічному спілкуванні виступає важливою основою пізнання партнера спілкування, розробкою контексту змісту спілкування, розвитку уявлень про образ думок іншої людини, стилю її мислення, напряму думок суб’єкта. Мислення в діалогічному спілкуванні включено в структуру впливу на іншу людину чи потенціального клієнта в умовах взаємодії та взаєморозуміння, тому без мислення не може існувати діалогічне спілкування, узагальнення інформації та знань.

Ключові слова: розвиток внутрішньомовлення, культурологічно орієнтований навчальний діалог, діалогічна стратегія навчання, професійне становлення майбутнього психолога, діалогічне спілкування, діалогічне мислення.

 

УДК 159:351:741

Є.С. Подкопаєв

Психологічний аналіз основних вимог до особистості керівника органу внутрішніх справ

Здійснено психологічну характеристику суб’єкта управлінської діяльності в ОВС. Проведено аналіз наукових поглядів щодо основних вимог до особистості керівника органу чи підрозділу внутрішніх справ. Визначено найбільш значимі професійно-важливі якості управлінця: високий рівень інтелектуального розвитку, здатність до комунікативної взаємодії, стійка мотивація та високі моральні стандарти, здатність швидко приймати керівні рішення, але основною є професійна компетентність. Визначено, що професійно важливі якості у керівників органів внутрішніх справ України слід формувати і розвивати впродовж усього періоду проходження служби, а в процесі їх підготовки необхідно ставити за мету розвиток професіоналізму у майбутнього керівника, що стане запорукою високоефективного управління.

Ключові слова: керівник; особистість керівника; управління; управлінська діяльність; професійні обов’язки, професійно важливі якості та вміння.

 

УДК 159.922.7:316.772

О.А. Поцулко

Роль комунікацій у формуванні особистості у період ранньої зрілості (22–30 років)

У статті характеризуються особливості нейрофізіологічного та психологічного розвитку психіки людини раннього зрілого віку; аналізуються основні комунікативні знання та навички, якими повинні володіти молоді люди в цьому віці; розглядаються домінуючі чинники отримання та обробки інформації людиною 22-30 років, а також роль комунікацій у формуванні її особистості. Автор торкається проблеми самостійності, як фактора адаптації психіки до псипростору, яка розвиває ряд найважливіших властивостей особистості, а також проблеми активної життєвої позиції. Наскільки психіка активно буде являти свій творчий потенціал в цей період часу, настільки швидше вона придбає характеристики особистості. Найважливіша роль у формуванні особистості раннього зрілого віку належить такій значущій для психіки події, як створення сім’ї та народження і виховання дитини. Тому автор аналізує основні проблеми, пов’язані з цим показником розвитку особистості.

Ключові слова: комунікація, ранній зрілий вік, особистість, спілкування, інформація, інформаційний простір, псипростір, образ, внутрішнє «Я».

 

УДК 159.922.8:616.89-008.44

О.О. Прокоф’єва, Т.О. Работа

Активне соціально-психологічне навчання як метод вивчення і корекції впливу психотравмуючих переживань на емоційний стан юнаків

Стаття присвячена проблемі вивчення впливу психотравмуючих переживань на емоційний стан юнаків. Акцентується увага на детермінанти психотравматизації та можливі прояви її в майбутньому людини. Розглядаються можливі шляхи корекції цих станів за допомогою методу активного соціально-психологічного навчання (АСПН). Основою даного методу є внутрішня модель психіки. Розробила цю модель Т.С. Яценко. Актуальною проблемою особистості є травма. Найчастіше вона пов’язана з дитячо-батьківськими стосунками. Завдяки роботі в групі АСПН, людина має можливість активізувати позитивний потенціал та направити його на вирішення певної проблеми. Також, у даній роботі висвітлюються особливості психіки в юнацькому віці. Знаючи їх, психолог може обрати найоптимальніший корекційний підхід.

Ключові слова: активне соціально-психологічне навчання (АСПН), травма, психологічна травма, юність.

 

УДК 159.923.2

І.А. Рубежанська, І.І. Галецька

Особливості самоставлення в осіб з межовими психічними розладами

У статті представлено результати дослідження особливостей самоставлення і часової перспективи в осіб з межовими психічними розладами. У 60% досліджених виявлено нижчий, порівняно з умовно здоровими особами, рівень самоповаги, самоприйняття, самоінтересу, більш песимістичні очікування щодо ставлення довколишніх, низький рівень саморозуміння. Найбільш вираженими в таких осіб є часові орієнтації на негативне минуле та фаталістичне теперішнє. Інші 40% пацієнтів характеризуються сильно вираженою схильністю до самозвинувачення, а за іншими показниками мало відрізняються від умовно здорових осіб.

Ключові слова: самоставлення, самооцінка, самоприйняття, часова перспектива, межові психічні розлади.

 

УДК 159.9:316.6

Н.Л. Руда

Соціальний інтелект у структурі інтелекту

У статті розкрито розуміння структури інтелекту в межах факторного та експериментально-психологічного підходів. Представлено трактування ієрархічної моделі інтелекту прибічниками факторного підходу. Охарактеризовано генеральний фактор інтелекту. Встановлено, що експериментально-психологічні теорії інтелекту констатують, що в структурі інтелекту існують незалежні інтелектуальні здібності. Розкрито специфіку експериментально-психологічного підходу до аналізу структури інтелекту. В межах кожного з підходів визначено місце соціального інтелекту у структурі інтелекту.

Ключові слова: структура інтелекту, факторні теорії інтелекту, експериментально-психологічні теорії інтелекту, ієрархічна модель інтелекту, генеральний фактор, соціальний інтелект.

 

УДК 159.9.072

І.І. Савенкова

Хронопсихологічне прогнозування перебігу нефроурологічних захворювань

У статті представленo результати дослідження прояву «С-метрики» на прикладі нефроурологічних розладів у різні періоди хвороби. Експериментально доведено, що місце найменшого опору виявляється найбільш враженим наприкінці тривалого великого біологічного циклу або його тривалих чвертей. Результати дослідження переконують, що у різних індивідів їх «переважаюча» хвороба проявляється з певною «С-періодичністю». Отримані результати дослідження дозволили встановити систему взаємозв’язку і взаємозалежності прояву психосоматичних захворювань від хронопсихологічних особливостей суб’єкта.

Ключові слова: нефроурологічні захворювання, С-метрика, великий біологічний цикл життя індивіда.

 

УДК 159.947.5.

О.В. Савицька

Статеві та вікові особливості мотивів вибору професії та мотивів навчання студентської молоді

У статті розглянуто теоретичні аспекти проблеми мотивів та результати емпіричного дослідження статевих та вікових особливостей мотивів вибору професії та мотивів навчання студентської молоді. З’ясовано, що навчально-професійна діяльність студентів педагогічних спеціальностей вишу є полімотивованою. Виявлено статеві відмінності у переважанні зовнішніх та внутрішніх мотивів вибору професії та їх поєднанні, кількісні зміни в структурі мотивів навчання студентів. Встановлено, що в процесі професійної підготовки у студентів домінуючим стає один з мотивів навчання та один з мотивів вибору професії. Окреслено основні напрямки формування мотивів навчання у виші та мотивів вибору професії.

Ключові слова: мотив, мотивація, статеві відмінності, мотиви навчання у виші, мотиви вибору професії, зовнішні та внутрішні мотиви, професійні мотиви, пізнавальні мотиви, прагматичні мотиви.

 

УДК 159.99

Е.О. Самотаєва

Особливості взаємин батьків з підлітками у сучасних сім’ях

Стаття присвячена актуальній проблемі взаємин батьків з підлітками в сучасних сім’ях. Подано аналіз результатів дослідження взаємозв’язку особливостей взаємин підлітків з батьками із структурою сім’ї. Дослідження проводилося в рамках структурного підходу до психоконсультаційної та психотерапевтичної практики роботи з сім’єю. В якості гіпотези дослідження виступило припущення про те, що збалансованість і функціональність сімейної системи визначають особливості взаємин підлітків та їх батьків. Гіпотеза підтвердилась: в сім’ях з найбільш збалансованою і функціональною сімейною системою взаємини батьків і підлітків більш позитивні та сприяють розвитку й становленню особистості підлітка.

Ключові слова: сім’я, батьківсько-дитячі відносини, структура сім’ї, підлітки.

 

УДК 316.614.032

Г.В. Сирова, Т.Д. Щербан

До проблеми самореалізації педагога

У статті розглядається процес самореалізації вчителя. Досліджуються особистісні якості, необхідні для успішної професійної самореалізації. З’ясовано зміст та специфіку поняття самореалізації. Наведено аналіз теоретичних підходів щодо феномена самореалізації. Встановлено, що формування самореалізації визначається рівнем певних психологічних якостей особистості. У дослідженні представлені емпіричні результати, за допомогою яких виокремлені тенденції розвитку майбутнього вчителя, які виступають детермінантами процесу його самореалізації. Отримані дані допоможуть намітити шляхи корекційної роботи зі студентами в період навчання у ВНЗ.

Ключові слова: самореалізація, самореалізація вчителя, самореалізація майбутнього вчителя, чинники самореалізації майбутнього вчителя.

 

УДК159.9.07.072.433

М.М. Скиба, Т.Д. Щербан

Психологічний супровід розвитку творчих здібностей молодших школярів

У статті обговорюються теоретичні аспекти здібностей молодших школярів їх види, діагностика та результати дослідження творчих й інтелектуальних здібностей учнів. Проведено порівняння результатів творчості та інтелекту. Надано поради батькам та вчителям щодо обдарованих дітей. У дослідженні використані методики, які дозволяють ефективно дослідити творчість, рівень інтелекту молодших школярів, а саме: «Методика дослідження творчого компонента» (автор методики П. Торренс – «Закінч малюнок», методика визначення рівня розумового розвитку Е.Ф.Замбацявичене, визначення рівня уяви О.М. Дяченко, визначення пізнавальних здібностей та пізнавальної активності.

Ключові слова: здібності, творчість, обдарованість, інтелект.

 

УДК 159.9

Н.В. Тарасенко

Проблеми профілактики віктимної поведінки студентів

У статті аналізуються сфери сучасних віктимологічних досліджень. Акцентується увага на недостатній дослідженості проблеми попередження віктимізації поведінки осіб студентського віку. На підставі результатів теоретичного аналізу проблеми одним з напрямів профілактики їх віктимної поведінки виділено оволодіння студентами адаптивними поведінковими стратегіями подолання (копінг-стратегіями). Зауважується на недостатній дослідженості характеру впливу застосування різних копінг-стратегій на рівень схильності студентів до віктимної поведінки. Наводяться дані пілотного емпіричного дослідження, котрі підтверджують наявність означеного зв’язку, а також необхідність подальших досліджень.

Ключові слова: віктимологія, віктимна поведінка, копінг-стратегії.

 

УДК 159.922.73

А.А. Теплюк

Сім’я як первинне джерело психічного здоров’я дитини дошкільного віку

У статті теоретично обґрунтований один із базисних компонентів психічного здоров’я дитини – емоційне благополуччя в умовах сімейного спілкування. Підкреслено проблему психічного здоров’я дитини дошкільного віку в сьогоденні. Розглянуто значення найбільш складної психологічної системи – сім’ї. Проаналізовано чинники, які мають вплив на психічне здоров’я дитини і, зокрема, на виникнення невротичних реакцій. Розкрито стилі виховання дітей в сім’ї, параметри відносин дітей з батьками та наслідки неповноцінного спілкування дорослого з дитиною дошкільного віку. Підкреслено важливість узгодженості методів виховання між батьками дитини та негативний вплив суперечностей батьків на розвиток дитини.

Ключові слова: сім’я, психічне здоров’я дитини, неврози, соціально-психологічний фактор, соціально-культурний фактор, соціально- економічний фактор.

 

УДК 159.942 : 37.015.3

Р.О. Труляєв

Вплив позитивних цінностей педагога на формування позитивних цінностей та «сильних» рис характеру учнів

У статті розкрито психологічний механізм впливу позитивних цінностей та «сил характеру» педагога на оптимальне функціонування учнів як суб’єктів навчально-пізнавальної діяльності. Наведено результати дослідження впливу позитивних цінностей педагога на формування позитивних цінностей та «сильних» рис характеру школярів. У результаті емпіричного дослідження встановлено, що вираженість позитивних цінностей вчителя лежить в основі формування відповідних позитивних цінностей та оптимально високої самооцінки учнів і, таким чином, забезпечує їх суб’єктивне благополуччя. Особливу роль при цьому відіграє тріада позитивних цінностей педагога «Мудрість», «Гуманність», «Справедливість».

Ключові слова: позитивний особистісний потенціал, позитивні цінності, «сильні» риси характеру, самооцінка, суб’єктивне благополуччя.

 

УДК 159.9.072.592

О.Ю. Фаринич, Т.Д. Щербан

Психологічні особливості студентських сімей

У статті представлено результати теоретичного аналізу концептуальних підходів до проблеми вивчення: готовності молоді до створення сім’ї; виявлення чинників, які впливають на формування готовності до шлюбу; психологічні особливості функціонування студентських сімей. У статті обговорюються результати дослідження психологічних особливостей студентських сімей. Проведено порівняння результатів дослідження «задоволеності шлюбом» та рівнів тривожності. Визначено самооцінку ситуативного та особистісного рівнів тривожності. Визначено категорії задоволеності шлюбом та рівні тривожності.

Ключові слова: «молода сім’я», «студентська сім’я», готовність до шлюбу, «задоволеність шлюбом», рівні тривожності.

 

УДК 159.923.5

М.І. Федорко, І.О. Корнієнко

Формування професійної самоідентичності майбутніх психологів

У статті обговорюються результати дослідження формування професійної самоідентичності в студентів – психологів. Дослідження особливостей формування професійної самоідентичності за допомогою спеціальних психодіагностичних методик включає вивчення типу професійної ідентичності, її становлення упродовж навчання у ВНЗ, діагностики особистісного егоцентризму, мотивації професійної діяльності, вивчення факторів привабливості професії, їх вплив на становлення професійної самоідентичності. Проведено опис результатів порівняльного аналізу за Н – критерієм Краскала-Уоллеса.

Ключові слова: самоідентичність,професійна самоідентичність, тип професійної самоідентичності, особистісний егоцентризм, мотивація,фактори привабливості професії.

 

УДК 37.015.3:159.955

О.Г. Шайда

Експериментальне дослідження психологічних особливостей становлення професійного мислення майбутніх учителів гуманітарного профілю

У статті висвітлено результати емпіричних досліджень психологічних особливостей становлення професійного мислення майбутніх педагогів. Представлено діагностичний інструментарій, який може успішно використовуватись психологами під час психологічного супроводу студентів вищих навчальних закладів. Розроблена діагностична програма встановила психологічні чинники, які впливають на розвиток професійного мислення: індивідуальні властивості мислення (рефлексивність, розумові здібності, розуміння переносного змісту, швидкість та ригідність мислення, інтелектуальна лобільність; комбінаторні здібності); стилі мислення, а також індивідуально-типологічні властивості особистості.

Ключові слова: професійне мислення, становлення професійного мислення, діагностика, стилі мислення.

 

УДК 316.625

С.П. Шанта, Т.Д. Щербан

Деякі психологічні особливості стилю керівництва організацією

У статті розглянуто основні напрями дослідження проблематики психології управління. Ґрунтовно розкрито психологічний аспект діяльності керівника. Проаналізовано класичні стилі управління. Виокремлено істотні фактори прийняття управлінських рішень. Обґрунтовано поняття професійної готовності до управління. Розкрито значення відповідальності як основного критерію системи управління. Представлені емпіричні результати щодо дослідження відповідальності майбутніх фахівців, що розглядається через призму стилів керівництва організацією.

Ключові слова: управління, лідерство, керівництво, стиль керівництва, професійна готовність до управлінської діяльності, професійна відповідальність.

 

УДК 159.9:61

В.І. Шебанова

Функціональне значення метафоричності внутрішньої тілесності

У статті обґрунтовано актуальність для сьогодення проблеми харчових розладів. Показано необхідність їх вивчення з погляду порушення психосоматичного функціонування тіла. Проаналізовано можливості застосування метафори під час роботи з розладами харчової поведінки. Проведено узагальнюючий аналіз поглядів на походження та лікування симптомів. Показано, що функціональне значення метафоричності внутрішньої тілесності полягає в можливості перекладу з неусвідомлюваної мови інтероцептивних відчуттів на усвідомлювану мову екстероцептивних відчуттів. Зроблено висновки щодо застосування методу метафоризації у системі діагностичної та психокорекційної роботи з психосоматичними клієнтами, зокрема з ожирінням та іншими розладами харчової поведінки.

Ключові слова: розлади харчової поведінки, інтероцептивні відчуття, метафора, утилізація симптомів, трансформація.

 

УДК 159.922.8:159.924.7

А.О. Широка

Спроба інтеграції концепції сепарації-індивідуації у вітчизняну психологію

Представлено теорію сепарації-індивідуації, в якій йдеться про внутрішньопсихічні зміни індивіда в процесі дорослішання. Окреслено вплив цих змін на розвиток у індивіда більшої компетентності, саморегуляції, незалежності, більш зрілих взаємин з батьками. Наведено критерії оцінки психічної автономії молодої людини. Зроблено огляд вітчизняних досліджень дитячо-батьківських стосунків в підлітково-юнацькому віці. Запропоновано західну теорію сепарації-індивідуації як вихідну систему координат для розуміння та дослідження феноменів психологічного дорослішання індивіда.

Ключові слова: сепарація-індивідуація, дорослішання, дитячо- батьківські стосунки, автономія.

 

УДК 159.923.2

О.С. Штепа

Особливості зв’язку психологічної та персональної ресурсності особистості

У статті наведено результати аналізу сумірності особистісних, соціальних, персональних та психологічних ресурсів.Персональну ресурсність розкрито згідно контексту концепції «консервування ресурсів» С. Хобфолла. Психологічну ресурсність, з авторського погляду, охарактеризовано як досвід усвідомлення особистістю власних можливостей, який стає потенціалом для надання підтримки іншим, саморозкриття та творчого саморозвитку у професії. Головними результатами емпіричного дослідження є те, що відчуття людиною себе психологічно ресурсною пов’язано з її внутрішніми персональними ресурсами, а здатність виявляти власну ресурсність – із соціальними персональними ресурсами.

Ключові слова: персональна ресурсність, психологічна ресурсність, особистісні ресурси, соціальні ресурси

 

УДК 376.42:376.3

С.Д. Яковлева

Вплив корекційно-розвивального навчання на динаміку нейропсихологічних процесів у дітей з вадами інтелекту

У статті представлено результати застосування корекційно-розвивального навчання в дітей з порушенням інтелектуального розвитку, а також динаміку нейропсихологічних процесів та вищих психічних функцій під дією адекватних методів адаптивної корекції. Оскільки провідним симптомом розумової відсталості є порушення пізнавальної діяльності, психолого-педагогічна робота повинна бути спрямована на стимуляцію розвитку і формування пізнавальної діяльності. Особливо важливого значення набуває розвиток мислення на спеціальних заняттях. У результаті проведення корекційних заходів у дітей з розумовою відсталістю різного ступеня відповідно до стану сили та рухливості нервових процесів, тобто в групі РВД та дітей з ЗПР, відбулися зміни мотиваційного та поведінкового компонентів.

Ключові слова: інтелектуальні вади розвитку, нейропсихологічні процеси, вищі психічні процеси, корекційний вплив, діти з порушенням інтелекту.

 

УДК 159.923:658-051

С.Г. Яновська

Соціально-економічні та психологічні ознаки підприємництва

У статті проаналізовано соціально-економічні та психологічні характеристики підприємництва. Визначено підприємництво та підприємницьку діяльність, відмежовано її від суміжних видів діяльності. Подано матеріали вітчизняних та зарубіжних досліджень підприємництва. Узагальнено різні варіанти визначення підприємництва та виділено наступні основні характеристики, що приписуються підприємництву: інновативність, автономність, ризик і контроль. Подано декілька підходів до класифікації підприємницьких новацій. Показано відмінності між поняттями «інвентор», «капіталіст», «менеджер» та «підприємець», проаналізовано характеристики контролю та ризику підприємницької діяльності.

Ключові слова: підприємець, підприємницька діяльність, інвентор, капіталіст, менеджер.

 

УДК 159.937

М.І. Яновський

Проблема психологічного впливу мистецтва на особистість

У статті психологічний вплив мистецтва розглядається як різновид психологічного впливу. Наводиться огляд класифікацій психологічних впливів. Обговорюється можливість їх застосування для аналізу впливу мистецтва. Аналізується роль форми як фактора психологічного впливу мистецтва. Проведено аналіз співвідношення понять «вплив» і «сприйняття». Теоретично виявлено можливість складного нелінійного зв’язку між ними: чим менш контрольоване сприйняття твору мистецтва, тим більш примусовим може бути його вплив на реципієнта. Виходячи з цього можна оцінити явний і неявний аспекти психологічного впливу творів мистецтва.

Ключові слова: психологічний вплив, мистецтво, сприйняття, образ, контроль.