Випуск 22

УДК 159.923

С.Д. Максименко, К.С. Максименко

Генетико-моделюючий метод: його евристичний і розвиваючий потенціал

У статті розглядаються основні, суттєві риси і принципи генетико- моделюючого методу. Доводиться, що цей метод – один з небагатьох у психології (поряд з лонгітюдним ), що дають можливість дослідити розвиток психіки, а отже, і її сутнісні особливості. Розкрито можливості методу для вікової та консультативної психології. Відзначено, що теоретико – методологічні пошуки і отриманий емпіричний матеріал підтверджують ідею про надзвичайну наукову і прикладну продуктивність генетико-моделюючого методу. Показано, що генетична психологія (і генетико-моделюючий метод як її основа) є тією областю психологічного знання, яка може забезпечити прогнозування розвитку особистості, але тільки за умови реалізації ідеографічного підходу (у вітчизняній психології цьому терміну відповідає поняття «клінічний підхід»).

Ключові слова: генетико-моделюючий метод, психологія особистості, дослідження, методологія, розвиток, криза, допомога.

 

УДК 159.923.2:378.147

Т.В. Алексєєва

Духовність та відповідальність як екзистенціали людського буття

Статтю присвячено дослідженню психологічних особливостей екзистенціалів як духовно-практичних феноменів, що характеризують емоційно-психологічні переживання особистості та є результатом її вільного вибору. Висвітлено особливості кризи основних буттєвих і ціннісних параметрів людського існування. Наведено основні наукові напрями дослідження проблеми духовності. Окрему увагу у статті присвячено співвідношенню духовності та відповідальності як провідних елементів професійної придатності майбутнього фахівця. Підкреслено важливість розвитку відповідальності в студентський період життя людини, коли в ході особистісного і професійного становлення йде усвідомлення й інтерпретація життєвого досвіду, відбувається набуття професійних навичок.

Ключові слова: екзистенціал, духовність, відповідальність, майбутній фахівець, людське буття, студентство, професійне становлення, життєвий досвід.

 

УДК 37. 047

І.П. Андрійчук

Специфіка психологічних та соціально-психологічних відносин у структурному підрозділі вищого навчального закладу

У статті проаналізовано особливості психологічних та соціально-психологічних відносин у колективі. Розглянуто специфіку психологічних та соціально-психологічних відносин у структурному підрозділі вищого навчального закладу. Охарактеризовано фактори, що визначають цю специфіку для виявлення сильних і слабких сторін підрозділу в наявних умовах. Доведено, що навчальний заклад формує своє власне освітнє середовище й організаційну культуру. Виявлено два різновиди взаємодії – міжособистісну і міжгрупову. Управління персоналом здійснюється в межах організаційних структур, через які реалізується планомірний і систематичний вплив на поведінку членів колективу організації та відносини між ними.

Ключові слова: психологічні відносини, соціально-психологічні відносини, міжособистісна взаємодія, міжгрупова взаємодія, організаційна культура.

 

УДК 159.92

О.М. Боровицька

До питання про глибинні передумови творчого світосприймання

Творче світосприймання розглядається як процес, що ґрунтується на стратегіальній організації та регуляції. Вихідною позицією наших міркувань бачиться стратегіальний підхід В.О. Моляко щодо розуміння феномена творчого світосприймання. Творче світосприймання досліджується крізь призму концепції глибинних праобразних передумов його організації, де праобрази слугують психічними детермінантами перцептивного конструювання образу світу. Творче світосприймання, засноване на інтерсуб’єктивних засадах конструювання образу, розглядається як комплексна система диспозицій. Уніфікований комплекс диспозицій розуміється як цілісне настановлення – стратегіальна диспозиція (синтетична готовність до сприймання). Вихідні форми досвіду об’єднуються завдяки цій стратегіальній структурі потенційної дії, на засадах інтерсуб’єктивності як глибинного операційно-мотиваційного чинника творчого світосприймання, де головна увага приділяється ролі несвідомого у з’ясуванні праобразних передумов перцептивного конструювання образу світу.

Ключові слова: творче світосприймання, праобразні передумови, праобраз, несвідоме, досвід, стратегія, інтерсуб’єктивне сприймання, диспозиція.

 

УДК 159.922

А.В. Васильченко

Дослідження переживання заздрощів у юнацькому віці

У статті оприлюднюється авторська дослідницька програма, метою якої є вивчення переживань заздрощів у юнацькому віці як сенситивному періоді усвідомлення власних здобутків і надбань та формування ставлення до життєвого успіху оточуючих. Будуючи стратегію і тактику дослідницької роботи, ми виходили з того, що формування заздрощів є складним, цілісним системним утворенням, психологічна природа якого відображає особливості самосвідомості людини, її потребо-мотиваційної та емоційно-вольової сфер. У зв’язку з цим, особлива увага була приділена вивченню у юнаків глибинних смислових уявлень про заздрощі, дослідженню психологічних особливостей потреб і мотивів юнацького віку, а також специфіки емоційних проявів і вольової організації у цьому віковому періоді. Генералізація та екстраполяція отриманої інформації дозволять створити психологічний портрет осіб, які мають виражені неспецифічні психологічні ознаки заздрощів, що знаходять своє відображення на рівнях поведінкових, когнітивних та емоційних проявів.

Ключові слова: заздрощі, самосвідомість, самореалізація, фрустрація потреб, дестабілізація психоемоційного стану, амбівалентність переживання заздрощів, деструкції поведінки, ідентичність.

 

УДК 159.923.2

С.О. Вільдгрубе

Вплив специфічної соціальної ситуації на самоставлення підлітків, які перебувають в умовах соціальної депривації

Стаття присвячена теоретичному й емпіричному дослідженню самоставлення, наявності зв’язку між модальностями самоставлення підлітків, які перебувають в умовах соціальної депривації. Розглядається проблема відображення соціальної ситуації на будові самоставлення, складність побудови самоставлення, рівень вираженості самоставлення і його окремих модальностей. Відображається вплив специфічної соціальної ситуації розвитку, яка створює умови для нерівнобічного формування структурних компонентів самоставлення, що забезпечує різний рівень реалізації функцій самоставлення, впливає на особливості зв’язків між компонентами самоставлення та ступінь інтегрованості компонентів самоставлення в єдину систему.

Ключові слова: особистість, самоставлення, підлітки, компоненти самоставлення, модальність, соціальна ситуація, депривація.

 

УДК 378.147:37.019.3

О.О. Грейліх

Психологічні особливості підготовки студентів до педагогічної взаємодії в сучасних умовах

У статті розглянуто та проаналізовано основні напрями підготовки майбутніх вчителів до професійної міжособистісної взаємодії. Здійснено психологічний аналіз змісту особистісної підготовки фахівця системи освіти. Визначено принципи організації професійної взаємодії в системі «вчитель-вчитель». Висвітлено теоретичні положення та практичні підходи до вивчення проблеми підготовки майбутніх вчителів до міжособистісної взаємодії. Висвітлено підходи до розгляду проблеми професійної міжособистісної взаємодії як українськими, так і російськими психологами. Теоретико-методологічні засади підготовки вчителів до міжособистісної взаємодії в сучасних умовах є єдністю теорії і практики, а також змістом психолого-педагогічної підготовки. Вивчення визначеної проблеми пов’язане з категоріями суб’єкт – суб’єктних взаємодій. Вираженням їх в гуманістичній психології є дії суб’єкт – суб’єктних навчальних стосунків системи «вчитель – учень» та професійних в системі «вчитель – вчитель». Педагогічна взаємодія в даній статті включає професійну міжособистісну взаємодію, яка розглядається в стосунках «вчитель – вчитель» та «вчитель – учень».

Ключові слова: міжособистісна взаємодія, педагогічне спілкування, особистісна підготовка, саморегулювання, самоаналіз, самооцінка, емпатія, рефлексія, мотиваційна спрямованість, гуманістична спрямованість, професійна компетентність, комунікативність.

 

УДК 159.922.75

О.В. Гудима

Статево-вікові уявлення підлітків про конфлікти

Існують різні підходи до вивчення особливостей міжособистісного конфлікту як соціального явища і наукової категорії та способи їх вирішення у середовищі підлітків. Однією з центральних проблем вивчення міжособистісного конфлікту підлітків є їх уявлення про соціальні явища і феномени, про конфлікт загалом. Однак, незначна увага приділяється питанням усвідомлення самими підлітками конфлікту, його структури, динаміки, переживань людей в конфлікті, оцінки конфлікту і індивідуальних особливостей поведінки людей в конфлікті. У статті подано дані та аналіз дослідження статевовікової специфіки і динаміки уявлень підлітків про структурні компоненти конфлікту.

Ключові слова: конфлікт, конфліктна ситуація, конфліктна взаємодія, міжособистісний конфлікт, підліток.

 

УДК 378.147.091.31-051:159.9

Н.М. Дідик

Теоретичне обґрунтування формувального експерименту з розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів

У статті описано особливості проведення формувального експерименту, спрямованого на розвиток професійно значущих характеристик особистісної зрілості у майбутніх психологів. Обґрунтовано погляди різних дослідників на формування професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів з допомогою різноманітних психологічних методів, прийомів і форм. Доведено, що найбільш ефективними є методи активного соціально-психологічного навчання, психотренінги різного спрямування, ведення щоденників, написання автонаративів, релаксація, психогімнастика, ігрові техніки, групові дискусії.

Ключові слова: особистісна зрілість, професійно значуща характеристика, майбутній психолог, формувальний експеримент, розвиток, метод, прийом, форма, самоактуалізація, професійна підготовка.

 

УДК 316.64 – 32

О.Ю.Дроздов

Соціальні уявлення про Захід та Схід України як складові масової геополітичної свідомості

Наведено результати авторського емпіричного дослідження образів двох регіонів (Західна та Східна Україна) як складових масової геополітичної свідомості сучасної молоді. Описані соціальні уявлення про ці частини країни, які існують у мешканців дев’яти різних регіонів України, а також особливості уявлень на загальнодержавному рівні. Було виявлено, що: 1) існуючі регіональні асоціації за характером часто є культурними (Захід) або культурно-політичними (Схід); 2) геополітичні образи Заходу та Сходу України мають ряд схожих рис, а регіональна специфіка соціальних уявлень про них переважно проявляється у пріоритетності тих чи інших образів (або їхніх складових); 3) Західна частина України сприймається та оцінюється молоддю дещо краще, ніж її Східна частина.

Ключові слова: геополітична свідомість, геополітичний образ, соціальні уявлення, асоціації, Західна Україна, Східна Україна.

 

УДК 316.613.434-053.6

О.Б.Єгорова

Особливості прояву ворожості у хлопців і дівчат підліткового віку

У статті розглядаються основні підходи і визначення ворожості, що існують в сучасній науці. Проводиться аналіз концепцій і напрямів медико-психологичних досліджень, що займаються вивченням даного феномена. Встановлено, що найбільша частина інформації в літературних джерелах присвячена аналізу прояву ворожості в різних ситуаціях. Вивченню особливостей прояву ворожості і її психологічних складових в учбовому процесі присвячено надзвичайно мало досліджень. Проведено дослідження особливостей прояву ворожості у хлопчиків і дівчаток підліткового віку. Зроблено висновки про необхідність враховування показників ворожості в роботі з підлітками. Представлено перспективні шляхи подальшого дослідження.

Ключові слова: ворожість, гнів, агресія, медико-психологічні теорії, особистість, підліток, хлопці та дівчата.

 

УДК 316.614.5

І.М.Жмайло

Міжособистісні взаємини як соціально-психологічна проблема

Міжособистісні взаємини – необхідна умова життєдіяльності та повноцінного формування особистості. Вони означають взаємні зв’язки та впливи людей у процесі сумісної діяльності, яка характеризується єдністю і взаємообумовленістю процесів пізнання та спілкування людей, що беруть участь у цій діяльності. Міжособистісні взаємини виникають і складаються на основі певних почуттів, які народжуються у людей по відношенню один до одного. Спілкування розуміють як процес взаємодії людини з людиною, де реалізуються міжособистісні взаємини. В системі міжособистісних взаємин у кожної людини своя міжособистісна роль, яка накладає на неї права та обов’язки.

Ключові слова: міжособистісні взаємини, взаємини, психологічні механізми, зміст, структура, види міжособистісних взаємин, емпатія, спілкування, ролі.

 

УДК 159.9 + 316.6 + 616.89

О.А. Заржицька

Соціальні уявлення про тіло у сучасної молоді: розробка, адаптація і стандартизація комп’ютерного візуального тесту EmAT v 1.4 («Embodiment assessment tool v_1.4»)

У статті представлено результати адаптації та стандартизації нової авторської методики «Комп’ютерний візуальний тест EmAT v_1.4», призначеної для вивчення особливостей соціального впливу на зміст і структуру соціальних уявлень про тіло. Результати проведеного психометричного аналізу дозволяють стверджувати, що «Комп’ютерний візуальний тест EmAT v_1.4» відповідає психометричним стандартам і може бути використаний для діагностики вмісту образного компонента соціальних уявлень про тіло, ступеня незадоволеності тілом і виділення осіб групи ризику порушень харчової поведінки. Виконана стандартизація дозволяє використовувати тест як з дослідницькими цілями, так і в індивідуальній психологічній роботі.

Ключові слова: соціальні репрезентації, структурний підхід, теорія центрального ядра.

 

УДК 376-058.68:316.362

B.A.Zięba

Значення компетентного вчителя-вихователя в процесі навчання здібної дитини з дисфункційної сім’ї

Стаття присвячена ролі освітньо-виховних компетенцій вчителя-вихователя, який опікується дитиною, що знаходиться у важкій ситуації через нехтування батьками своїх обов’язків щодо потреб загального розвитку особистості, а також потреб, пов’язаних з навчальними особливостями, що стосуються здібностей та прихованих талантів дитини. Важливо, щоб у момент розпізнання проблеми виховної дисфункції чи патології, що розвивається в сім’ї, швидко виявити потреби дитини і забезпечити її не тільки тими, що дають відчуття безпеки або тими, що необхідні для відповідного фізичного і психічного розвитку, але і виховною опікою з використанням вчительських компетенцій, які сприятимуть розвитку пізнавальної сфери, талантів, які можуть стати додатком до розвитку самостійності дитини, її самореалізації, що сприятиме підвищенню якості її життя.

Ключові слова: дисфункціональна сім’я, виховне занедбання, здібна дитина, талант, вихователь, вчитель, компетенції, розвиток, соціалізаційний осередок, освіта.

 

УДК 159.9

Н.Б.Іванцова

Динаміка потреб студентів у структурі професійної спрямованості студентів-психологів

У статті розглянуто потреби як основні детермінанти активності. Описано становлення індивіда як особистості у процесі соціалізації, що супроводжується трансформацією його потреб. Роз’яснено призначення процесу соціалізації у забезпеченні розвитку і вдосконаленні потреб, перехід їх на якісно вищий рівень розвитку особистості. Розглянуто потреби як змістовні елементи мотиваційної сфери індивіда, що передбачає їхнє вивчення у відносно цілісній представленості. Роз’яснено відбір у перелік потреб, уключених в опитувальник для емпіричного вивчення: потреба у гарних матеріальних умовах життя; сексуальному задоволенні; у правопорядку і безпеці життя; релігійній вірі; моральна потреба (у доброті, співчутті, чесності); потреба у спілкуванні, дружбі, створенні родини, естетична потреба (сприймати красу світу, людей і творити її); потреба у творчій діяльності (технічній, художній, науковій), соціальному визнанні, політичних знаннях і діяльності; знаннях; праці; самореалізації себе як особистості (у професійній та іншій сферах).

Ключові слова: задоволена потреба, особистий і суспільний характери потреб, потреба, соціалізація, трансформація потреб.

 

УДК 316.6(043.3)

О.В. Камінська

Психологічні детермінанти формування інтернет-залежності. Проаналізовано фактори, що здатні впливати на процес виникнення інтернет-залежності, описано їх роль у формуванні внутрішніх змін та зрушень в структурі особистості адикта. Визначено, що інтернет-залежність є важливою та актуальною проблемою, оскільки здатна в значній мірі вплинути на особистість, призвести до її деформації, порушити здатність людини встановлювати взаємозв’язки з соціумом. Узагальнено підходи до розуміння тих причин, що сприяють формуванню інтернет-залежності, які можна розділити на декілька груп: індивідуально-психологічні, соціально-психологічні та властивості інтернет-середовища. Обґрунтовано доцільність віднесення до властивостей інтернет-середовища, що сприяють виникненню залежності таких рис, як анонімність, доступність.

Ключові слова: інтернет-залежність, адикт, адикція, особистісні детермінанти, соціальні детермінанти, інтернет-середовище, психологічна залежність, мережа Інтернет.

 

УДК 159.98:647.5

М.О. Кандиба

Взаємозв’язок професійного становлення особистості та розвитку її особистісних якостей

Автор статті аналізує основні теоретичні підходи до визначення професійного становлення особистості. Професійне становлення розглядається з точки зору екзистенційно–особистісного, системного і суб’єктно–діяльнісного підходів. Етап професійної підготовки є оптимальним періодом розвитку особистості майбутнього професіонала–психолога, періодом, коли найбільш ефективне впровадження і можливе відстеження результатів програми соціально–психологічного супроводу.

Ключові слова: толерантність, особистість, професійна свідомість, інтолерантність, самосвідомість.

 

УДК 159.923.33-056.26:316.477

О.Є.Клименко

Конструювання життєвої перспективи крізь призму ситуації інвалідності

Проаналізовано особливості життєвої перспективи як динамічного компонента в структурі особистості. Визначено детермінанти конструювання життєвого шляху осіб з інвалідністю, серед яких провідним чинником є життєва ситуація, в котрій перебувають люди з обмеженими фізичними можливостями. Здійснено аналіз підходів до означення ситуації в психології та роль життєвої ситуації на динаміку та побудову життєвої перспективи і життєвого світу осіб з інвалідністю. Проаналізовано об’єктивні та суб’єктивні параметри ситуації, значення критичної ситуації в житті осіб з вродженою інвалідністю.

Ключові слова: життєва перспектива, життєвий світ, життєва ситуація, індивідуальне сприйняття ситуації, ситуативний підхід, часова перспектива майбутнього, особа з інвалідністю.

 

УДК 159.9:37.015.3

І.В. Коваль

Філософсько-психологічні засади навчання студентів розумінню текстової інформації на заняттях з іноземної мови

У статті аналізується сутність процесу розуміння текстової інформації на заняттях з іноземної мови. Наголошується, що існуючі способи або підходи до вивчення розуміння пов’язані з філософією та логікою. Досліджуються особливості процесу розуміння студентами текстової інформації, яка пропонується іноземною мовою, базуючись на філософсько-психологічних засадах, що детермінують перебіг даного процесу під час навчання у вищому навчальному закладі. В статті розкрито специфіку обґрунтування розуміння як предмета вивчення філософії та логіки, психологічну характеристику процесу розуміння та виокремлено особливості організації навчання студентів на заняттях іноземної мови.

Ключові слова: розвиток, особистість, філософсько-психологічні засади, мислення, розуміння, творче завдання.

 

УДК 376.1-058.862

О.В. Коган, І.Л. Рудзевич

Психолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя в учнів з вадами інтелекту

У статті висвітлюються питання особливостей формування здорового способу життя в учнів з вадами інтелекту. Здійснено аналіз проблеми формування здорового способу життя у сучасній практиці. Визначено мотиваційний компонент формування здорового способу життя у розумово відсталих учнів та закономірності їх розвитку, що впливають на когнітивний, емоційно-мотиваційний та поведінковий компоненти здорового способу життя. Розглянуто інноваційні підходи та деякі методики формування здорового способу життя в учнів з вадами інтелекту, особливості формування мотивів і потреб у систематичних заняттях фізкультурною чи спортивною діяльністю; формування знань і методичних умінь з використанням засобів фізичної культури для підтримки нормального психофізичного стану, а також навичок їх практичної реалізації у повсякденній життєдіяльності.

Ключові слова: здоровий спосіб життя, компоненти здорового способу життя, навчально-корекційний процес, учні з вадами інтелекту, валеологія, фізкультурно-оздоровча діяльність.

 

УДК 159.9+347.965

С.В.Кононенко, В.Ю.Кузьміна

Мотиваційні складові розвитку правосвідомості майбутніх юристів

У статті розглядаються смислові детермінанти мотивації професійної діяльності юристів, семантичні уявлення юристів про професійну діяльність та мотиваційні складові, які впливають на розвиток правосвідомості майбутніх юристів. Мотивація правосвідомості юриста визначається складним співвідношенням різних спонукань, що входять до потребнісно-мотиваційної, когнітивно-емоційної та комунікативної сфери. Вона розглядається як рушійний фактор підвищення ефективності професійної діяльності та розвитку професіоналізму, що в комплексі сприяє розвитку професійної освіченості та акмеологічної культури особистості юриста.

Ключові слова: професійно важливі якості майбутніх юристів, мотивація, правосвідомість, професійна компетентність.

 

УДК 159.922.8:159.923.2

Т.О. Костіна

Використання методики кольорового вибору М. Люшера для визначення ставлення особистості до життєвого сценарію

Стаття присвячена аналізу можливостей використання проективного підходу (на прикладі методики «Тесту кольорового вибору» М. Люшера») у дослідженні відношення людини до наявного життєвого сценарію. Охарактеризовано позиції ставлення особистості до себе та до життєвого сценарію («Я+, Сценарій+», «Я-, Сценарій+», «Я+, Сценарій-», «Я-, Сценарій-»), виокремлення яких здійснюється на основі використання методу кольорового вибору. Визначено можливості особистості щодо розуміння специфіки проявів наявного сценарію життя у відповідності до виділених позицій. Надано рекомендації щодо використання методу кольорового вибору для дослідження особливостей сценаріїв життя людини.

Ключові слова: життєвий сценарій, життєвий шлях, колірний вибір, позиція ставлення до життєвого сценарію, позиція ставлення до себе, проективний метод, транзакційний аналіз, юність.

 

УДК 159.98:005.34

І.А. Костюченко

Проблема стилю у зарубіжній та вітчизняній психологічній літературі

У статті на основі теоретичного аналізу психологічної літератури представлено аналіз становлення та розвитку поняття «стиль» та його значення для розвитку індивідуального стилю управління юристів в умовах вимог сьогодення. На основі інтеграції сучасного знання про особистісні і управлінські стилі запропоновано підхід до побудови психологічної концепції розвитку індивідуального стилю юриста. Запропоновано підхід до вдосконалення професійного стилю взаємодій і управління юристів на основі їх ознайомлення з сучасним розумінням проблеми стилю, побудови ідеальної моделі стилю управління юристів і, на цій основі, корекції фахівцем власного стильового функціонування.

Ключові слова: стиль, індивідуальний стиль, стиль управління, теоретичні підходи, індивідуальний стиль юриста, професійний стиль, формування стилю управління, розвиток стилю юриста.

 

УДК 159.923.2

І.О. Котик

Психосемантичне дослідження уявлень студентів ВНЗ про особистісну надійність людини

У статті обґрунтовано концепцію особистісної надійності як системи характеристик особистості, що є основою успішної саморегуляції у різних сферах життєдіяльності. Предметом аналізу є ментальний образ надійної людини як орієнтація та готовність до ефективної професійної діяльності студентів ВНЗ. Висвітлено теоретико-методологічні основи та програму психосемантичного експерименту, розкрито структуру та зміст дослідницьких методів, серед яких методи прямих і ланцюгових асоціацій, вільного опису слів, суб’єктивного шкалювання, модифікований варіант методики семантичного диференціала Ч.Осґуда. Викладено результати емпіричних досліджень та охарактеризовано ментальний образ надійної людини.

Ключові слова: особистісна надійність, ментальний образ, уявлення, психосемантика, асоціації, семантичний простір, семантичний диференціал, майбутні фахівці, студенти, професіонали.

 

УДК 159.922.1-055.

В.П. Кутішенко

Духовні орієнтири становлення статевої ідентичності сучасної жінки

В статті висвітлюється спроба намітити орієнтири становлення статевої ідентичності жінки у сучасних умовах у напрямку її духовного зростання. Стверджується, що в цьому процесі для жінки важливі традиційні статеворольові орієнтири (базові, незмінні) та динамічні, які залежать від особливостей соціально-економічного розвитку суспільства на даний момент і призводять до формування тих характеристик, які сприятимуть більш успішній її адаптації до змін суспільства. Рекомендується сучасній жінці дозволити собі вести повноцінне життя, бути жіночною, вийти на такий рівень, коли вона не гратиме ролі, а усвідомлюватиме свою внутрішню силу, поєднуючи свої ділові особистісні характеристики з сутнісними жіночими, що дозволить їй здійснювати осмислене задоволення своїх глибинних духовних потреб.

Ключові слова: духовний розвиток, жіночність, маскулінність, статева ідентичність, статеворольові орієнтири, самобутність, традиції, духовні потреби.

 

УДК 159.922.4:159.923.2

Н.І. Левус

Особистість етнічно толерантної людини: яка вона?

У статті розглянуто особистісні риси етнічно толерантної людини. Етнічна толерантність розуміється як складне утворення особистості і проявляється в терпимому ставленні до інших етнічних груп. Толерантність як особистісна риса не сумісна з дратівливістю, агресивною поведінкою і прагненням до домінування. Проведений порівняльний аналіз між особами з різним рівнем толерантності дозволив виявити відмінності у їх особистісній структурі. Етнічно толерантні досліджувані впевнені в собі, емоційно стійкі, терпимі до невизначеності, у них широкі різноманітні інтереси, вони проявляють зацікавленість у морально-етичних та світоглядних проблемах. Етнічно інтолерантні особи агресивні, егоїстичні, прагнуть до домінування.

Ключові слова: толерантність, інтолерантність, соціальна толерантність, етнічна толерантність, етнонігілізм, етнофанатизм, етнічна ідентичність, фрустраційна нетолерантність.

 

УДК 159.942

О.П. Лящ

Емоційний інтелект як предмет психологічних досліджень

У статті розглянуто проблему емоційного інтелекту як особливого конструкта та здатності особистості. Приділено увагу вітчизняним та зарубіжним концепціям у розумінні емоційного інтелекту, їх спільним та відмінним позиціям стосовно його структури та ґенези розвитку. Здійснено порівняльний аналіз емпіричних результатів у дослідженні емоційного інтелекту різними психологічними школами. Зосереджено увагу на внутрішньоособистісному та міжособистісному емоційному інтелекті. На основі проведеного аналізу встановлено, що емоційний інтелект є інтелектуальною здатністю, спрямованою на розуміння і керування емоційними проявами (емоційними переживаннями, емоційними станами, відносинами та ін.).

Ключові слова: емоційний інтелект, внутрішньоособистісний емоційний інтелект, міжособистісний емоційний інтелект, конструкт особистості, інтелектуальна здібність, психологічні концепції.

 

УДК:159.922.736.4

Н.М. Макаренко

Інвективна лексика як форма міжособистісного спілкування

У статті подається аналіз проблеми лихослів’я як основної форми міжособистісного спілкування у середовищі дорослих та підлітків, аналізується психологічна природа, семантичне коріння явища, визначаються причини вживання означеної лексики. Надано класифікацію основних причин: рішення конфліктів, приклад батьків, зв’язок слів у реченні. Виділено негативні (погіршення міжособистісних стосунків) та позитивні (зняття емоційної напруги) наслідки вживання даної лексики, надано стислий опис колекційної програми (коуч-тренінгу) щодо зниження рівня лихослів’я у підлітковому та юнацькому віці, покращення міжособистісного спілкування без вживання інвектив.

Ключові слова: інвектива, лихослів’я, агресія, деструктивна поведінка, лайф-коучінг, міні-ВААЛ.

 

УДК 159.923.2-053.81

С.А. Михальська, Н.С. Славіна

Особливості становлення професійної самосвідомості в юнацькому віці

У статті розкрито особливості становлення професійної самосвідомості в юнацькому віці. Зроблена спроба довести, що самосвідомість формується в життєдіяльності і спілкуванні з навколишніми людьми і є результатом пізнання себе, своїх дій, психічних якостей і т. д., а професійна самосвідомість – це проекція усіх структурних компонентів самосвідомості на професійну діяльність. Ефективність здійснення професійної діяльності у майбутньому залежить від того, наскільки гармонійно розвиненою є особистість і самосвідомість майбутнього фахівця, якою мірою він здатен самоорганізовуватись, адекватно реагувати на несприятливі чинники середовища, активно діяти, володіючи відповідним набором психологічних властивостей, якостей і особливостей.

Ключові слова: самосвідомість, юнацький вік, самовизначення, професійна самосвідомість, “Я-концепція”, навчання, самооцінка, особистість, рефлексія.

 

УДК 159.9.075

С.А. Мул

Результати дослідження стилів керівництва в охороні державного кордону прикордонним офіцером

У статті розкриваються результати проведеного дослідження стилів керівництва офіцером-прикордонником, практично доведено психологічний вплив вибраного офіцером стилю на управлінські дії керівництва підпорядкованим особовим складом підрозділу охорони державного кордону. Вибірка досліджуваних дала можливість проаналізувати стилі керівництва в процесі оперативно-службової діяльності офіцера, розмежувала використання того чи іншого стилю в офіцерів–чоловіків і офіцерів – жінок. Результати дослідження конкретизували характеристики наявних стилів:авторитарного, демократичного, ліберального. Описано змішані стилі керівництва та їх взаємозв’язки в службовій діяльності прикордонного керівника.

Ключові слова: стиль,керівництво, управління,готовність, офіцер, вплив, суб’єктивність, індивідуальність,діяльність, професіоналізм, досвід.

 

УДК 37.013.77

Януш Мьонсо

Персоналістична концепція людини як антропологічно-допоміжна основа медіальної педагогіки

У своєму виступі з нагоди Всесвітнього Дня ЗМІ у 1981 р. Іван Павло ІІ підкреслював, що власне гідність людини вимагає, щоб вона діяла особисто і свідомо, керуючись власним внутрішнім вибором, без зовнішнього тиску або сліпого внутрішнього імпульсу. Ця думка є мобілізацією до перманентного пошуку і підтримки такої концепції людини і суспільства, яка буде настільки антропологічною, що опиратиметься потужному впливу медіа, не дасть підпорядкувати людину сумнозвісним „іграшкам”, а вчинить її знаряддям для збагачення особистості і суспільства (з виступу Івана Павла ІІ, 1981). Автор даного дискурсу вважає, що такою антропологічно-допоміжною концепцією є системний персоналізм, який міцно підтримує людину як особистість і суспільство як спільноту особистостей з великою шкалою внутрішньої потужності і постійного прагнення до вищих цінностей, особливо правди, добра, краси, а понад усе – любові у вимірі дару і трансценденції

Ключові слова: антропологія, системний персоналізм, медіальна педагогіка, особистість, мультимедіа, концепція людини.

 

УДК 159.923.2:316.6

А.М. Ондо Анге

Науково-теоретичні підходи до вивчення життєвої позиції як психологічного феномена

Життєва позиція розглядається як внутрішній психологічний аспект особистості, сформоване, відносно стійке утворення з власною структурою, яка визначає її особливості. На суб’єктивному рівні структурної організації особистості виділяють диспозиції (“суб’єктивні” позиції), основу яких складає життєва позиція особистості як стійка спрямованість на певні цінності. Виділяють его- центричну, споглядальну, суперечливу та інші види життєвих позицій. Становлення життєвої позиції безпосередньо співвідноситься з індивідуальністю людини. Життєву позицію можна розглядати як основну характеристику людини в її самореалізації.

Ключові слова: позиція, життєва позиція, внутрішня позиція, особистість, Я-концепція, відносини, сенс життя, взаємодія, роль.

 

УДК 159.923.2 – 057.87

Л.А. Онуфрієва

Самооцінка як складова Я-концепції особистості майбутніх фахівців соціономічних професій

У статті досліджується самооцінка як складова Я-концепції особистості майбутніх фахівців соціономічних професій. Проаналізовано, що самооцінка визначає формування цілої низки професійно значущих якостей. Досліджено, що у майбутніх фахівців соціономічних професій повинні бути сформовані тенденції до самореалізації, самоактуалізації та навички саморегуляції. Показано, що саме навчальна діяльність студента формує значну частку процесів саморегуляції та рефлексії, а розходження чи збіг між бажаним образом «Я» та фактичними властивостями породжують незадоволеність, тривожність, дискомфорт або спокій, впевненість у собі. Встановлено, що оцінка власних переваг і недоліків, оцінка своїх досягнень і можливостей є суттєвим аспектом самооцінки, що впливає на те, які цілі в процесі своєї професійної діяльності ставить людина. Самооцінка виконує регулюючу функцію і є відношенням особистості до результатів зіставлення своїх образів реального й ідеального «Я».

Ключові слова: самооцінка, самоконтроль, самовираження, саморегуляція, рефлексія, самосвідомість, Я-концепція, професійна діяльність, майбутні фахівці соціономічних професій, особистість.

 

УДК 378.011.3-051:005.336.5

Т.Л. Опалюк

Aдаптаційні процеси в структурі професійного становлення майбутнього вчителя

У статті порушується проблема адаптаційних процесів у контексті професійної підготовки майбутнього вчителя, зокрема йдеться про особливості адаптації студента до нової освітньої ситуації, обумовленої переходом від інформаційно-репродуктивної до особистісно-орієнтованої системи професійної освіти, що реалізується впродовж життя. Обґрунтовується позиція, за якою ефективність професійної підготовки буде вищою, якщо забезпечити спрямування адаптації на навчальний процес інноваційного рівня, а також посилити його професійну орієнтованість. Доводиться, що високий адаптивний потенціал навчального процесу реалізується за рахунок домінування цінностей, пов’язаних насамперед з розвитком студента як особистості. Ця позиція виступає умовою адекватного вибору змісту, форм та методів організації навчання, активного використання інтерактивних методів навчання. Цілі, пов’язані з формуванням особистості фахівця, здатного до особистісного та професійного саморозвитку, позиціонуються як професійно значущі.

Ключові слова: адаптація, адаптивність, адаптаційні процеси, професійна підготовка, професія, едукація, компетентнісна освіта.

 

УДК 159.9:001.8

В.Г. Панок

До питання про сутність прикладної психології та її місце в системі психологічної науки і психологічної практики

У статті здійснено теоретико-методологічний аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних дослідників стосовно сутності феномена прикладної психології, визначено її роль, специфіку і місце у системі психологічного знання. Визначено також сутність психологічної практики та її зв’язок з науковою, позанауковою і побутовою (ужитковою) психологією. Доведено, що основною методичною одиницею у практичній психології є цілісна психологічна (соціальна) технологія, що спрямована на розв’язання типових життєвих проблем клієнта.

Ключові слова: прикладна психологія, психологічна практика, наукова психологія, позанаукова психологія, побутова (ужиткова) психологія, види психологічного знання, психологічна технологія.

 

УДК: 159. 923.22

Г.Б. Панфілова

Гендерні особливості динаміки Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях

У статті представлено результати дослідження динаміки Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях на прикладі екзаменаційної сесії. Визначено основні особливості динаміки самовідношення, самооцінки, самоописів, сприйняття себе в часі і просторі життєвих подій, самооцінки невротичних проявів у структурі Я-концепції студентів в ускладненій життєвій ситуації. В статичних умовах хлопці мають вищі показники із самовпевненості, самокерування і самозвинувачення, а в дівчат трохи вищі показники з відображеного самоставлення. Також для хлопців характерна більш висока самооцінка за всіма шкалами, окрім шкали «вродливий», де лідерами є дівчата. В оцінці подій психологічної автобіографії хлопці є більш оптимістичні, а дівчата – більш песимістичні. Хлопці мають нижчі показники з суб’єктивної оцінки невротичних проявів, ніж дівчата.

Ключові слова: Я-концепція, особистість, психологічна автобіографія, психологічні особливості студентів, студентський вік, ускладнена життєва ситуація.

 

УДК 316.346.2+316.614.5

Н.С. Пелих, Н.І. Левус

Особливості статево-рольової соціалізації підлітків з повних та неповних сімей

Cтатя присвячена вивченню особливостей статево-рольової соціалізації підлітків з повних та неповних сімей. Емпірично досліджено вплив сім’ї на формування ґендерних характеристик підлітка. Окреслено теоретичні підходи до статево-рольової соціалізації підлітків, психологічні особливості формування гендерних ролей у дівчат та хлопців. Охарактеризовано роль сім`ї у статево-рольовій соціалізації дітей підліткового віку. Аналізуються статево-рольові особливості формування особистості підлітка в неповній родині. Вивчено окремі аспекти взаємин між батьками та дітьми-підлітками. Аналіз результатів дослідження дав можливість визначити причини формування різної ґендерної ідентичності в залежності від батьківського виховання.

Ключові слова: соціалізація, статево-рольова соціалізація, стать, статева роль, підліток, сім’я, ґендер, гендерна ідентичність.

 

УДК 37.015.3

В.М. Поліщук

Криза 23 років як феномен вікового розвитку

За результатами емпіричного дослідження в руслі концепції симптомокомплексів вікових криз (нормативних і ненормативних) аналізується гендерний зміст базової симптоматики кризи 23 років, або кризи входження в дорослість, що дозволяє визначити вікове місце особистості у системі вікового розвитку. Встановлено, що структура її симптокомплексу у зіставленні з конкретним віковим інтервалом виокремлює поняття «вікова норма кризового розвитку». Розглядаються психологічні особливості наступного розвитку названої кризи порівняно з попередніми кризами (кризою 13 і кризою 17 років), а також динаміка її окремих симптомів.

Ключові слова: базова симптоматика, вікова норма кризового розвитку, криза входження в дорослість, криза 23 років, переживання, симптом, симптомокомплекс, фаза.

 

УДК 159.9+820.85+351.74

В.В. Пономаренко

Об’єктивні та суб’єктивні чинники розвитку професійної свідомості адвокатів

У статті розглядається професійна свідомість адвоката як особлива форма свідомості, на яку впливає низка об’єктивних (соціальних) і суб’єктивних (психологічних) факторів. Показано, що у соціальному житті об’єктивними чинниками розвитку професійної свідомості особистості адвоката є соціальні інститути та соціум, які впливають на становлення й розвиток професійної свідомості адвоката й обумовлюють процеси соціалізації та культуризації. Досягнення оптимального рівня розвитку професійної свідомості адвоката вимагає внесення змін до всіх її структурних компонентів. У процесі такого розвитку компоненти, взаємодіючи між собою, породжують інтегруючу, активізуючу, пізнавальну, розвиваючу, соціалізуючу, регулюючу, стимулюючу функції.

Ключові слова: професійна діяльність адвокатів, свідомість, професійна свідомість, самосвідомість, об’єктивні та суб’єктивні чинники розвитку професійної свідомості, професійно-особистісний потенціал.

 

УДК 377.034

Е.М. Попович

Особливості морального розвитку учнівської молоді в системі професійно-технічної освіти: результати експериментального дослідження

У статті розглянуто теоретичні концепції морального розвитку особистості в психологічній парадигмі. Прослідковано погляди науковців, які торкалися проблеми морального розвитку. Зокрема, розглянуто походження, функціонування структури моральних феноменів у руслі вітчизняних психологічних досліджень. Висвітлено проблеми морального розвитку молоді в ПТНЗ. У статті представлена програма експериментальної роботи щодо дослідження особливостей морального розвитку учнівської молоді закладів професійно-технічної освіти. Наведено результати експериментального дослідження морального розвитку учнів ПТНЗ. Сформульовані вимоги, необхідні для ефективної реалізації програми морального розвитку учнів ПТНЗ.

Ключові слова: моральний розвиток, моральна свідомість, соціально-психологічні установки, моральне виховання, смисложиттєві орієнтації, ціннісні орієнтації, психологічний тренінг, психологічні методи.

 

УДК 159.944.4.

Г.М. Ришко

Основні концептуальні теорії та підходи до вивчення феномена стресостійкості особистості

У статті проаналізовано узагальнені основні підходи та теорії вивчення феноменології проявів стресу та стресостійкості особистості. Проаналізовано публікації вітчизняних і зарубіжних науковців про дослідження природи стресу та стресостійкості. Розглянуто результати досліджень ланцюгів саморегуляції людини, копінг –стратегій та механізмів психічного захисту. Узагальнено поняття стресостійкості як властивостей психіки та розглянуті різновиди стресу, основні типи його адаптаційних механізмів. Акцентовано увагу на індивідуально–психологічних чинників, що визначають стресостійкість особистості,проаналізовані теорії та моделі концепцій професійного стресу. Відокремлено психологічні механізми стресостійкості у контексті різноманітних підходів. На основі аналізу філософських та психолого – педагогічних поглядів розкривається феномен стресостійкості особистості.

Ключові слова: стрес, стресостійкість, особливості формування психологічних механізмів стресостійкості, психологічні чинники стресостійкості, професійний стрес, психологічний захист, копінг – механізми, емоційна стійкість,саморегуляція людини,властивості психіки.

 

УДК 159.9.07

О.В. Романенко

Застосування системного аналізу в процесі експериментального вивчення психіки

Стаття присвячена особливостям застосування системного аналізу в процесі проведення психологічного дослідження. Здійснено розкриття основ системного аналізу, який виконує функцію логічної організації та формалізації наукового змісту. Обговорено різні підходи щодо сутності системної методології, її теоретичних аспектів, особливостей застосування в емпіричних дослідженнях. Визначено позиції психологічних шкіл, які по-різному реалізують принцип системності в наукових дослідженнях. Представлено зміст основних складових системного опису психічних феноменів. Запропоновано напрями аналізу результатів експериментального вивчення психіки з позицій теорії функціональних систем. Визначено перспективний напрям подальших досліджень щодо з’ясування сутності системної структури свідомості.

Ключові слова: раціоналістична філософія, каузальна послідовність подій, системний аналіз, онтологічний статус, структурно-рівнева система, мультисистемність, комплексний підхід, структурний підхід, цілісний підхід.

 

УДК 159.923.2

В.А. Сіверський

Особливості формування «Я-концепції» в юнацькому віці

Психологічні умови розвитку особистості майбутнього професіонала технічного профілю не в повному обсязі забезпечує сучасна система вищої освіти, особливо в умовах постійного скорочення психолого-педагогічних дисциплін. Професійна «Я-концепція» уможливлює специфічне бачення робочих проблем, їх адекватну оцінку та регуляцію успішності діяльності фахівця технічного профілю. Від рівня сформованості й адекватності професійної «Я-концепції» залежить у цілому ефективність конкретної діяльності працівника, його соціалізація у професійному суспільстві, розвиток та самовдосконалення фахівця у його професії.

Ключові слова: «Я-концепція», самосвідомість, самооцінка, ідентичність, суб’єктивний, об’єктивний, рефлексія, соціалізація.

 

УДК 159.923

Ю.М. Сошина

Цінності та ціннісні орієнтації в системі ціннісно-смислової сфери підлітка

У статті розглянуто компоненти ціннісно-смислової сфери особистості підлітка. Подано аналіз «цінностей» та їх груп: термінальні та інструментальні цінності; духовні, матеріальні та суспільно-політичні; суспільні ідеали, ціннісні ідеали та цінності особистості. Наведено визначення ціннісних орієнтацій. Виявлено психологічну базу цінностей та ціннісних орієнтацій – це стійке коло інтересів підлітка. Визначено систему значимих цінностей: безпека, соціальність, зрілість, насолода та ціннісних орієнтацій: свобода, здоров’я, розваги, активне діяльне життя, любов, впевненість у собі (термінальні цінності); незалежність, сміливість у відстоюванні своєї думки, чуйність (інструментальні цінності).

Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, підлітковий вік, ціннісно-смислова сфера, особистісні цінності, ціннісні ідеали, самовизначення, самоставлення.

 

УДК 159.923.2

Л.М. Співак

Вікова динаміка емоційно-ціннісного ставлення особистості до себе як до представника української нації в юності

У статті проаналізовано основні особливості сучасного стану проблеми розвитку національної самосвідомості особистості юнацького віку та визначено найбільш перспективні напрями її подальшої розробки. Доведено, що значущою умовою конструктивного вивчення окресленої проблеми є виокремлення такої одиниці національної самосвідомості як емоційно- ціннісне ставлення особистості до себе як до представника конкретної нації. Запропоновано й обґрунтовано методику дослідження емоційно-ціннісного ставлення особистості до себе як до представника нації. Презентовано нові експериментальні та емпіричні матеріали, які розкривають вікову динаміку емоційно-ціннісного ставлення особистості до себе як до представника української нації в юності.

Ключові слова: національна самосвідомість особистості, нація, емоційно-ціннісне ставлення особистості до себе як до представника конкретної нації, емоційно-ціннісне ставлення юнака до себе як до представника української нації, позитивність, невизначеність, юнацький вік.

 

УДК 159.92-055: [005.95:061]

М.Г. Ткалич

Типи гендерної взаємодії персоналу організацій: розробка діагностичного інструментарію

У статті розглядається розроблена автором структура гендерної взаємодії персоналу організацій, заснована на виділенні трьох груп компонентів: когнітивно-комунікативного, емоційно-оцінного та поведінкового. Описано процес розробки методики діагностики домінуючого типу гендерної взаємодії персоналу організацій на основі запропонованої моделі. Виокремлюються типи гендерної взаємодії: наближений професійний, наближений соціальний та дистантний, надається характеристика кожного з типів, нормативні показники та стандартизація балів за методикою. У додатку наводиться текст методики та ключ до обробки даних.

Ключові слова: гендерна взаємодія, персонал організацій, тип гендерної взаємодії, діагностичний інструментарій, нормативні показники, стандартизація балів.

 

УДК 159.922.7

Н.М. Токарева

Динаміка мотивації відповідальної поведінки підлітка у контексті суб’єктогенезу

Стаття присвячена аналізу проблеми психолого-педагогічного супроводу особистісного розвитку підлітків у контексті суб’єктогенезу. Здійснено теоретичне узагальнення динаміки особистісного становлення в період несталого суспільства епохи постмодернізму. Концепт суб’єктогенезу розглядається як важливий фактор розвитку особистісних сценаріїв життєтворчості. Визначено специфіку генезу суб’єктного самоздійснення у підлітковому періоді розвитку. Представлено результати вимірювання особливостей мотивації відпо- відальної поведінки школярів підліткового віку. Визначено тенденції психолого-педагогічного супроводу конструктивного розвитку мотивації відповідальної поведінки підлітків.

Ключові слова: епоха постмодернізму, підлітковий вік, суб’єктогенез, активність, саморегуляція, відповідальність, відповідальна поведінка, мотивація.

 

УДК 378.11:005.574

О.С. Толков

Вплив організаційно-професійних чинників на розвиток психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін

Аналіз психологічної літератури показав, що проблема психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін раніше не виступала об’єктом спеціальних досліджень. Також у наявних наукових джерелах ґрунтовно не проаналізовано впливу різноманітних чинників на забезпечення психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін. У зв’язку з цим наше дослідження спрямоване на визначення особливостей впливу організаційно-професійних чинників (посади, рівня освіти, типу освіти, стажу роботи) на розвиток психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін.

Ключові слова: соціально-економічні зміни, психологічна готовність, персонал вищої школи, організаційно-професійні чинники.

 

УДК 159.9

О.Є.Фальова

Установки до сексу жінок та чоловіків з кризисних сімей та жінок зі звичайних сімей

У статті надається загальна характеристика установок до сексу у жінок і чоловіків з кризисних сімей та жінок зі звичайних сімей, приводяться результати порівняльного аналізу жіночої та чоловічої вибірки та результатів жінок з кризисних та звичайних сімей. Представлено результати за 14 шкалами. Результати дослідження свідчать про статистично значущі розбіжності між жінками та чоловіками з кризисних сімей за показниками сексуальної сором’язливості, цнотливості, сексуальної збудливості, агресивного сексу, маскулінності – фемінінності. Відмінності у показниках сексуальних установок жіночих вибірок існують на рівні тенденцій, статистично значущих розбіжностей не виявлено.

Ключові слова: установки до сексу, дозволеність, реалізованість, сексуальна невротичність, знеособлений секс, порнографія, сексуальна сором’язливість, цнотливість, сексуальна відраза, сексуальна збудливість, фізичний секс, агресивний секс, сексуальне лібідо, сексуальна задоволеність, маскулінність – фемінінність.

 

УДК 796.2.071.5

А.А. Хижняк

Психологічний супровід педагогічної діяльності викладача фізичного виховання у професійному становленні

У статті наведено результати дослідження динаміки показників загальної адаптації та дезадаптаційних процесів особистості викладачів фізичного виховання, як діагностичної та аналітичної сторони психологічного супроводу їх педагогічної діяльності. Розглянуто адаптаційну сферу особистості викладачів фізичного виховання як основний фактор успішної професіональної діяльності у сфері фізичної культури і спорту. Визначено особливості зміни показників загальної адаптивності особистості, а також дезадаптаційних процесів особистості викладачів фізичного виховання в залежності від гендерної відповідності.

Ключові слова: адаптація, дезадаптація, психологічний супровід, професійна діяльність, емоційне вигорання.

 

УДК 159.922.8.001-053.66

К.В. Хоменко

Науково-теоретичні підходи до вивчення проблеми самоставлення в юнацькому віці

У статті формулюється проблематика та актуальність вивчення феномена самоставлення особистості юнацького віку у психологічній науці в рамках теорії самосвідомості. Аналізуються та узагальнюються погляди зарубіжних та вітчизняних вчених щодо сутності самоставлення як складової самосвідомості у юнацькому віці, наводяться результати сучасних досліджень. Докладно розкриваються структурні особливості, механізми функціонування особистості цього вікового періоду, закономірності розвитку самосвідомості, складові самоставлення, кризові елементи у розвитку та надбання юнацького віку. Обґрунтовується визначення самоставлення як складної багаторівневої емоційно-оцінної системи, структурного компонента Я-концепції особистості.

Ключові слова: свідомість, самосвідомість, самоставлення, емоційно-оцінне ставлення, уявлення, поведінка, Я-концепція, юнацький вік.

 

УДК 159.923.2 – 053.6

О.П. Хомчук

Сутність впевненості у собі та її особистісні детермінанти в підлітковому віці

У статті розкривається сутність впевненості у собі, її структура та взаємозв’язок з іншими психічними явищами особистості, проаналізовано останні дослідження даної проблеми. Проведено аналіз та узагальнення літературних джерел щодо обґрунтування особистісних детермінант розвитку впевненості у собі в підлітковому віці. Розвиток впевненості у собі в підлітковому віці обумовлюється впливом домінуючих внутрішніх чинників, якими можуть бути наступні особистісні детермінанти – рефлексія, оптимізм, автономність. Рівень розвитку впевненості у собі взаємопов’язаний з рівнем вияву особистісних детермінант.

Ключові слова: автономність, впевненість у собі, оптимізм, рефлексія, підлітковий вік, самосвідомість, саморегуляція, самооцінка.

 

УДК 159.99

А.В. Циганаш

Роль академічної мобільності у професійному розвитку майбутніх фахівців

У статті розглядається поняття «академічна мобільність» майбутнього фахівця з позиції сучасних психолого-педагогічних інновацій у вищій школі. Її становлення та розвиток, які насамперед можливі завдяки активній особистісній позиції індивіда у процесі навчання. Його прагнення володіти професійно значущою інформацією, опрацьовувати інформаційний простір та здобувати певну професійну кваліфікацію. А також сутність «академічної мобільності», її значення, детермінанти та психологічні умови розвитку в процесі здобуття вищої освіти, які проявляються через вміння глибоко осмислювати здобуту інформацію, та виділяти ключові компоненти.

Ключові слова: академічна мобільність, особистість, функції мобільності, синергетичні процеси, соціально-професійна мобільність, індивідуально-психологічні фактори, компоненти академічної мобільності, маршрут розвиваючої спрямованості.

 

УДК 37.015.4:371.134:371.123

О.І. Чепішко

Психологічні умови розвитку професійної свідомості майбутніх учителів

Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню психологічних умов розвитку професійної свідомості майбутніх вчителів. Показано сучасний стан дослідження проблеми розвитку професійної свідомості вчителя та перспективи її вирішення. Проведено теоретичний аналіз вказаних умов та особливостей їх становлення на окремих етапах навчання у ВНЗ. До означених умов віднесено розвиненість пізнавальних та професійних мотивів у мотиваційному синдромі учіння; високий рівень готовності до професійного саморозвитку; наявність спрямованості вчителя на розвиток та результат; розвиненість в майбутнього вчителя цінностей універсалізму, доброти й безпеки.

Ключові слова: професійна свідомість, професійна свідомість вчителя, психологічні умови розвитку професійної свідомості, навчальна діяльність, мотивація навчальної діяльності, готовність до професійного саморозвитку, професійна спрямованість, особистісні цінності.

 

УДК 159.922

О.В. Шелестова

Науково-теоретичні підходи до вивчення проблеми впливу деприваційної травми на адаптаційні розлади військовослужбовців

У статті формулюється проблематика й актуальність феномена деприваційної травми в психологічній науці та її вплив на розлади адаптації у військовослужбовців. Аналізуються й узагальнюються погляди зарубіжних та вітчизняних вчених щодо причинності виникнення деприваційної травми, наводяться результати сучасних досліджень щодо закономірностей виникнення, розвитку порушень адаптації, психопатологічних проявів і патопсихологічних механізмів зміни соціального статусу, її вплив на психоемоційний стан, специфіку міжособистісних відносин, соціальну адаптивність, ресурси, стресостійкість особистості, психологічні захисти особистості.

Ключові слова: депривація, адаптація, травма, стресостійкість, поведінка, комунікація, психічні розлади.