[:ua]Випуск 33[:en]Issue 33[:]

[:ua]Випуск 33

УДК 159.923

С.Д.Максименко

Концепція саморозвитку особистості

Досліджено, що рушійними силами розумового розвитку дитини (а також джерелом її саморуху) є внутрішні протиріччя, що виникають в її житті, діяльності, взаєминах з навколишнім середовищем, протиріччя між новими потребами, прагненнями дитини і рівнем розвитку її можливостей, між поставленими перед нею вимогами і ступенем опанування необхідними вміннями та навичками, між новими задачами і сформованими раніше звичками, способами мислення і поведінки, між зростаючими внутрішніми можливостями дитини, що випереджають її спосіб життя, і об’єктивним становищем у сім’ї та колективі. Зазначено, що врахування специфічних законів розумового розвитку зводиться до врахування послідовності стадій розвитку інтелекту. Констатовано, що логіка теоретичного підходу до розвитку психіки людини дозволяє стверджувати, що генетичні психологічні закономірності не бувають абсолютними, вони завжди соціально обумовлені і мають свою специфіку. Зроблено висновок, що завдання формування учбової діяльності передбачає становлення її мотиваційної основи і засвоєння операційної структури. З’ясовано, що структура учбової діяльності в міру її розвитку перетворюється на форму суб’єктивної активності дитини, тобто в учня формується відповідне ставлення до людей і навколишньої дійсності. Показано, що необхідною умовою оволодіння учнями новими словами є формування у них спеціальних способів розв’язання мовних задач. Встановлено, що з віком в учнів зростає роль логічного аспекту мовного компонента комунікативної діяльності педагога.

Ключові слова: розвиток психіки, особистість, саморозвиток, мислення, учбова діяльність, вміння, навички, формування, діяльність.

 

УДК 159.9. 616.092

Б.В. Андрейко

Основні аспекти формування класифікації порушення розвитку дитини

У статті науково проаналізовано терміни: вада, порушення розвитку, психофізичні розлади. З’ясовано, що суб’єктом корекційної освіти, на який спрямоване вивчення, виховання, навчання й корекційна психолого-педагогічна допомога, є дитини з вадами психофізичного розвитку. Науково обґрунтовано вплив народження дитини з вадами розвитку на психоемоційний стан та адапта- цію батьків. З теоретичного аналізу з’ясовано, що сім’я, яка виховує дитину з обмеженими психофізичними можливостями, дитину, якій встановлено інвалідність, або хронічно хвору дитину, проходить стадії розвитку або адаптації залежно від захворювання. З’ясовано важливий факт того, що період встановлення діагнозу може варіювати від півроку до п’яти років. У статті проаналізовано та оцінено основні аспекти формування діагнозу захворювання дитини раннього віку. Виділено основні стадійні чинники і критерії до постановки діагнозу. Проаналізовано основні аспекти формування класифікації порушення розвитку дитини. Теоретично досліджено найбільш поширені у корекційній освіті класифікації дитя чих аномалій за видом порушення. З’ясовано, що саме з урахуванням виду порушення визначаються зміст і методи роботи з дитиною, добирається заклад для неї та форма організації навчання і виховання. Обґрунтовано проблематику в постановці діагнозу, подано розуміння і наукове формулювання нового наступного терміну. Науково обґрунтований термін – несприятливий прогноз розвитку дитини раннього віку, який позначає і включає в себе порушення розвитку дитини, які, в свою чергу, бувають різного ґенезу, ступеня важкості та характеру протікання, але через ранній термін не можуть бути визна- чені однозначно і поставлені як діагноз.

Ключові слова: корекційна освіта, психофізичний розвиток, порушення розвитку, ранній дитячий вік, сім’ї дітей із порушенням розвитку, діагноз, органічні ураження, сенсорні розлади, інвалідність, несприятливий прогноз розвитку.

 

УДК 159.922.7:15 (075.8)

Д.В. Анпілова

Психологічне значення довіри для самоактуалізації особистості в період ранньої дорослості

У статті пропонується розгляд феномену довіри як важливого ресурсу, який впливає на процес самоактуалізації чоловіків і жінок раннього дорослого віку. Наведений узагальнений огляд досліджень провідних типів довіри: довіри до себе як безумовної віри, переконаності людини в своїй визначально позитив- ній внутрішній природі, власній компетентності, значущості, цінності; довіри до романтичного партнера як впевненості в його порядності і доброзичливості, а також необхідної умови і результату гармонійних, суб’єктивно задовольняючих любовних стосунків; довіри до інших людей, груп і соціальних інститутів як впевненість в тому, що існуючі довірчі очікування особистості будуть виправданими і соціальна / інституціональна взаємодія не несе ризику бути обманутим, зрадженим. Представлені результати емпіричного дослідження зв’язку зазначених типів довіри з основними параметрами, за якими визначається рівень самоактуалізації особистості: орієнтація в часі, опора на себе, позитивні цінності, гнучкість поведінки, сензитивність, спонтанність, самоповага, самоприйняття, погляд на природу людини, синергійність, прийняття агресії, контактність, пізнавальні потреби, креативність і загальний рівень самоактуалізації. Виявлено, що довіра до партнера позитивно пов’язана з орієнтацією у часі, опорою на себе, позитивними ціннісними орієнтаціями, гнучкістю поведінки, спонтанністю, самоповагою, самоприйняттям, прийняттям агресії та загальним показником самореалізації; довіра до себе позитивно пов’язана з такими сферами само- актуалізації як самоповага, опора на себе, самоприйняття, прийняття агресії. Доведено, що довіра до партнера має велике позитивне значення для самоактуалізації в період ранньої дорослості. В меншій мірі на самоактуалі-зацію впливає довіра до себе і взагалі зворотне значення для даного процесу має соціальна /інституціональна довіра.

Ключові слова: довіра, типи довіри, довіра до себе, міжособистісна довіра, соціальна довіра, самоактуалізація, гендерні відмінності, рання дорослість.

 

УДК 159.923.31-055.2

К.В. Бондар.

Дослідження саморефлексії тілесного потенціалу молодої жінки

У статті представлено результати дослідження саморефлексії тілесного потенціалу молодої жінки. Тілесність жінки в змістовному аспекті представлена як усвідомлене психічне утворення, об’єктами якого виступають різноманітні тілесні процеси, розпізнані свідомістю жінки. Стверджується, що взаємодія жінки і складної життєвої ситуації, пов’язаної з тілесним досвідом, включає у себе процеси переживання, розуміння, осмислення ситуації в контексті цілісного життєвого шляху, у результаті чого формується нове ставлення у єдності емоційного, когнітивного і поведінкового компонентів, що виражає внутрішню позицію особистості, або позицію по відношенню до життя. Зазначається, що інтеграція тілесного досвіду у суб’єктивну картину життєвого шляху жінки може носити дезадаптивний характер і призводити до трансформації тимчасових і смислових аспектів структури суб’єктивної картини життєвого шляху. Визначено чинники дезадаптивного реагування молодої жінки на тілесний досвід. Проаналізовано феномен тілесності як феномен самосвідомості та джерела самоактивності молодої жінки, її самопрезентації та умови життєпроектування. Зафіксовано відсутність в образі «Я» конструктів, які б указували на роль і місце в структурі самосвідомості «Я» її тілесної складової. Описано результати дослідження саморефлексії тілесного потенціалу за допомогою методики «Опитувальник саморефлексії тілесного потенціалу» А.Ю. Рождественського. Представлено результати дослідження саморефлексії, за якими найбільша кількість респонденток (46,7%) належать до особистісного типу саморефлексії тілесного потенціалу. Для цього типу характерна орієнтація «на себе». Тілесний потенціал безпо- середньо інтегрується у «Я»-структуру, стає його іманентною характеристикою, яка ні за яких умов не може бути відділена від «Я».

Ключові слова: образ «Я», саморефлексія тілесного потенціалу, ставлення жінки до власної тілесності, тілесна орієнтація, тілесний досвід, тілесність, тіло, феномен тілесності.

 

УДК 159.9 (076)

І.С. Булах.

Життєва криза як імпульс до самоціннісної траєкторії особистісного зростання людини

У статті проаналізовано особистісні змінювання людини, які актуалізуються фоном пережитої нею життєвої кризи. Охарактеризовано переживання людиною ситуації життєвої кризи. Розкрито сутність особистісного розвитку людини в контексті життєвої кризи. Акцентовано увагу на вирішенні особистістю життєвої кризи. Відзначено, що перший важливий момент у відродженні особистості пов’язаний з актуалізацією її особистісної автономії (самості). Стверджується, що саморозвиток збільшує рівень самоповаги людини та розширює її внутрішню свободу. Підкреслено зв’язок другого моменту з тим, що оновлений після пережитої кризи досвід людини стає поштовхом для розвитку творчості, нових відкриттів, поглядів. Третій момент визначає, що пережита криза сприяє глибокому сприйняттю людиною реалій життєвого простору. Вона розпочинає сприймати життєвий світ і себе в ньому більш чітко, правдиво, реально. Наголошено, що цей рівень осягнення себе і життєвого світу засвідчує досягнення людиною особистісної зрілості. Встановлено підвищення чутливості людини до зовнішніх впливів після пережитих нею життєвих криз. Висвітлено основні акценти роботи кризового консультанта. Охарактеризовано психічну переадаптацію клієнта як важливий механізм виходу з кризи. Доведено, якщо особистість виявляє продуктивне ставлення до кризових ситуацій у житті й прагне конструктивно їх вирішувати, то вона оновлює і збагачує власний особистісний простір.

Ключові слова: особистісне зростання, життєва криза, особистісна автономія, суб’єктність особистості, продуктивна стратегія життя, са- морозвиток.

 

УДК 376 (075.8)

О.М. Вержиховська.

Особливості розвитку та виховання розумово відсталої дитини в сім’ї

У статті проаналізовано теоретико-експериментальні основи психофізичного розвитку та виховання розумово відсталих дітей в сім’ї, зокрема звертається увага на характеристику, сутність, аналіз і змістовність питання щодо сімейного виховання цієї категорії дітей. Автором чітко визначено та описано загальні дидактичні принципи і методи виховання дітей з типовим розвитком у сім’ї, які покладаються в основу сімейного виховання дітей з розумовою відсталістю. Зазначено, що психофізичний розвиток розумово відсталих дітей іде за аналогічними законами , які характерні для нормально розвинених дітей, але він є своєрідним, на що вказує клініка, етіологія та патогенез цього порушення, а саме наявність у розумово відсталих дітей дифузних порушень в корі головного мозку призводить до відхилень у їх пізнавальній діяльності та активності, а надалі до порушень у розвитку вищих психічних функцій, емоційно-вольової та особистісної сфер, що необхідно враховувати батькам у процесі їх виховання. Встановлено , що вивчення даної проблеми потребує аналізу: клінічних та психофізіологічних особливостей розвитку розумово відсталих дітей, їх урахування батьками у процесі сімейного виховання; особливостей фізичного, інтелектуального, морального, національного виховання цієї категорії дітей у сім’ї; їх мовленнєвого розвитку; адаптаційних ті соціальних проблем, які виникають у процесі розвитку та виховання ; особливостей роботи сім’ї щодо розвитку та формування провідних видів діяльності у розумово відсталих дітей ; взаємодії школи та сім’ї у вихованні цієї категорії дітей та підготовки корекційних педагогів до роботи з їх батьками; специфіки використання інноваційних технологій корекційного навчання та виховання при роботі з розумово відсталими дітьми.

Ключові слова: розвиток розумово відсталих дітей, етіологія та патогенез розумової відсталості, типовий розвиток, сімейне виховання розумово відсталих дітей, параметри сімейного виховання, умови сімейного виховання.

 

УДК 159.2

Bronisław Wyczawski \ Б. Вичавський

Психосуспільні обумовленості та виховання молоді.

У статті проаналізовано різноманітні позиції та прояви поведінки дітей і молоді у сім’ях, які наслідують ровесників або суспільні групи, в яких вони виховуються. Багато авторів, які займаються проблематикою виховання чи психосуспільною поведінкою підростаючої молоді, вказують на вплив і домінування ровесників у формуванні їх свідомості та способу поведінки чи прийнятті життєвих рішень. Автор, ґрунтуючись на поглядах багатьох наукових авторитетів, вказує, що суспільний вплив – це певна зміна позицій, поведінки чи почуттів людини в результаті того, що думають, роблять і відчувають інші люди. Така ситуація веде до основних змін в житті: змін рівня виконання завдань індивідом у присутності інших осіб. Автор підкреслює, що виховання не лише базується на вміннях, які традиційно передаються в сім’ї, але вимагає постійного вдосконалення фахової літератури з психології і педагогіки, яка допомагатиме батькам у вихованні дітей. Аналізуючи проблеми сім’ї, варто звернути увагу і підкреслити, що те, які цінності будуть передаватись дитині, залежить від самих батьків. Тому численні дослідження на тему сім’ї, які проводяться у психології, соціології чи педагогіці, показують образ неоднорідності ієрархії цінностей в сім’ї. Варто також підкреслити, що існують такі цінності, які вважаються основними і не залежать від людини, на їх формування впливає хід історії і культура країни. До таких цінностей ми можемо зарахувати: мужність, справедливість, розсудливість, працьовитість, скромність, вдячність, готовність допомагати, співчуття і відповідальність.

Ключові слова: сім’я, виховання, психосуспільна поведінка, групи ровесників, ієрархія цінностей.

 

УДК 159.9:371

А.В. Вознюк.

Психологічні особливості створення та функціо- нування освітніх округів

У статті проаналізовано основні підходи до створення освітніх округів. Визначено освітній округ як добровільне об’єднання організацій (незалежно від їх підпорядкування, типу і форм власності) на певній території, яке виступає дієвим механізмом забезпечення максимально повних освітніх послуг для формування конкурентоспроможної особистості, мобільної на ринку та спроможної навчатися впродовж життя. Обґрунтовано стратегічну мету діяльності освітнього округу, яка має складатися з двох основних напрямів, перший із яких передбачає здійснення організації для надання якісних освітніх послуг, враховуючи всі потенційні ресурси, а другий – створення умов для розширення професійних можливостей та особистісно-професійного зростання педагогічних працівників. Розкрито основні завдання та напрями діяльності освітнього округу. Виокремлено низку психолого- управлінських проблем щодо створення та функціонування освітнього округу, які об’єднано у три блоки: блок проблем, стосується управління освітнім округом в цілому; блок проблем, відображає специфіку управління педагогічними працівниками в освітньому окрузі; блок проблем, пов’язаний із якісною організацією навчально-виховного процесу в освітньому окрузі. Охарактеризовано особливості управлінської діяльності керівника опорної школи щодо створення та функціонування освітнього округу. Визначено, що даний напрям управлінської діяльності керівника опорної школи включає в себе такі складові: стратегічно-моделюючу; організаційно-координаційну; аналітико-коригуваль- ну; інформаційну. Визначено зміст і проаналізовано основні завдання складових управлінської діяльності керівника опорної школи щодо створення та функціонування освітнього округу.

Ключові слова: освітній округ, стратегічна мета діяльності освітнього округу, завдань діяльності освітнього округу, психолого-управлінські проблеми створення й функціонування освітнього округу, управлінська діяльність керівника опорної школи, стратегічно-моделююча складова, організаційно-координаційна складова, аналітико-коригувальна складова, інформаційна складова.

 

УДК 159.942.5 : 616 – 085

П.Д. Гайдучик.

Ідентифікаційна детермінація сепараційних пе- реживань в умовах лікувальної реабілітації

Стаття присвячена теоретичному та емпіричному обґрунтуванню ідентифікаційної детермінації сепараційних переживань людини в умовах лікувальної реабілітації. Презентований теоретико-методологічний аналіз проблеми феномена сепарації, висвітлення його психологічного змісту і особливостей прояву в умовах лікувальної реабілітації, а також з’ясування концептуальних позицій вивчення ідентифікаційної детермінації поведінки людини, дало змогу констатувати, що сепараційні переживання зумовлені ідентифікаційним досвідом людини. Запропоновано проведення індивідуально-орієнтованого дослідження з метою вивчення ідентифікаційної детермінації сепараційних переживань хворих, які перебувають на лікуванні у стаціонарних відділеннях. Розроблено програму емпіричного дослідження, а також комплекс використаних методів математичної обробки результатів дослідження, що дають змогу конкретизувати ідентифікаційні чинники сепараційних переживань людини в умовах лікувальної реабілітації. Зазначено, що хворі із вираженою сепараційною тривожністю характеризуються загостреним переживанням самотності, що на загальному психоемоційному фоні є фактом їх комфортного стану, а серед ідентифікаційних чинників сепараційної тривожності хворих домінуючу позицію займають неконструктивні форми, які блокують їх самостійність і відповідальність; хворим із низькою сепараційною тривожністю властиві більш виражений рівень психічної активації, інтересу, емоційного тонусу, які є допоміжними засобами ефективного переживання стану самотності, зумовленої умовами лікувального процесу, а ознаки конструктивних форм особистісної ідентичності забезпечують почуття спрямованості та осмисленості життя.

Ключові слова: ідентифікація, сепарація, тривожність, ідентифікаційні чинники, сепараційні переживання, лікувальна реабілітація, хворі.

 

УДК 159.9

Л.О. Гапоненко

Єдність рефлексивного спілкування та внутрішнього діалогу: теорія і практика

Досліджено рефлексне спілкування як механізм породження нових смислів у розвитку рефлексивного спілкування в процесі професійної освіти майбутнього практичного психолога. У роботі представлено внутрішній діалог як стимулюючий матеріал розвитку рефлексивного мислення, яке переходить у рефлексивну свідомість і завершається в рефлексивному спілкуванні. Емпіричне дослідження відбувалося за матеріалом проведених аналізів вербалізації внутрішнього діалогу, які надавали студенти- психологи в процесі інтерпретації психомалюнків (курс «Активне соціально-психологічне навчання»). На основі аналітичних сесій встановлено, що розгортання внутрішнього діалогу протікає успішно за умов рефлексії того, що робить студент, для чого це він робить і яке перспективне значення ця робота має для нього в подальшій професійній діяльності. Виявлено, що рефлексивне перероблення зовнішньої інформації обумовлено наявністю протиріч, які усвідомлює студент – це протиріччя між навчальною задачею і особистісним смисловим значенням. Внутрішній діалог, як механізм породження нових смислів, функціонує в нерозривній єдності з рефлексією завдяки актуалізації усвідомленого й неусвідомленого змісту психіки. Визначено, що витиснені у несвідомість приховані змісти виявлялися в контекстах внутрішнього діалогу завдяки рефлексивному спілкуванню студентів у процесі обговорення психомалюнка. Відстеженні породження нових рефлексивних актів у контексті розгортання внутрішнього діалогу, який за смисловим значенням студента був особистісно проблемним. Розвиток рефлексивного спілкування представлено в поступовому накопиченні нових комунікативних контекстів, які виникають спочатку як внутрішній діалог, а тільки потім як зовнішній діалог. На цьому етапі актуалізуються процеси асоціацій, які поступово осмислюються. Представлено основну різницю внутрішнього діалогу й рефлексивного спілкування: перший протікає як реалізація взаємодії за S-S принципом; другий – як інтрапсихічний процес відображення інформації у спілкуванні.

Ключові слова: рефлексія мислення, рефлексивна свідомість, рефлексивне спілкування, суб’єктно-рефлексивна модель, внутрішній діалог, психологічний аналіз психомалюнка, аналіз тексту, контекст.

 

УДК 159.922.2

Т.В. Грубі

Генезис перфекціонізму

Проаналізовано, що проблема перфекціонізму активно вивчається багатьма закордонними та українськими науковцями. Визначено перфекціонізм як психологічний конструкт, що поєднує прагнення суб’єкта до досконалості, високі особисті стандарти, прагнення доводити результати власної діяльності до найвищих стандартів (моральних, естетичних, інтелектуальних). У статті досліджено генезис перфекціонізму особистості, базуючись на існуючих підходах та розробленій авторській моделі. Виявлено, що на розвиток перфекціонізму впливають чинники, які умовно можна розділити на мікрорівень, мезорівень та макрорівень. Проаналізовано індивідуально-психологічні особливості особистості та внутрішньоособистісні конфлікти, що вливають на мікрорівень. Виділено риси особистості, які притаманні перфекціоністам: обов’язковість, педантизм, акуратність, старанність, завзятість, відповідальність, нейротизм, тривожність, почуття провини, самокритика, схильність до «самокопання», тощо. Проаналізовано, що перфекціоністська орієнтація первісно має соціально-приписаний характер і вирішальну роль відіграє мікросоціум – вплив сім’ї та сімейного виховання. Досліджено, що мезорівень характеризується соціальним оточенням в навчальних закладах, організаціях, робочими колективами, в яких працює і проводить більшу частину часу особистість. Проаналізовано, що на формування перфекціоністських тенденцій активно впливає шкільне оточення, але поява перфекціонізму можлива і в більш дорослому житті. Виявлено, що професійна діяльність формує людину та накладає свій відбиток на її особливості. Проаналізовано соціально-культурні чинники, які впливають на макрорівень. Досліджено перфекціонізм як соціально-детерміноване явище.

Ключові слова: перфекціонізм, генезис, мікрорівень, мезорівень, макрорівень, особистісні риси, сім’я, колеги, соціум, культура.

 

УДК 371.134+159.92

Н.В. Гуртовенко

Роль тренінгових занять у формуванні готовності студентів-майбутніх педагогів до реалізації особистісно-орієнтованого підходу

У статті досліджено проблему готовності в контексті формування професіонала та можливостей самореалізації майбутніх педагогів у процесі вузівської та післявузівської підготовки. Констатовано вплив модернізації суспільства на досліджуваний феномен та його вимоги до педагога, як особистості індивідуальної, діяльність якої спрямована на особистісно-орієнтований підхід та надання можливості обміну досвідом. Визначено фактори, що значною мірою впливають на формування досліджуваного процесу становлення майбутнього педагога щодо реалізації підходу у практичній діяльності. З’ясували відмінні ознаки традиційної системи освіти від сучасної та головні тенденції змін, а також їх вплив на формування та реалізацію визначеного підходу. Представлено рівні та погляди вчених на психологічну готовність і її формування у майбутніх професіоналів. Також оцінено роль тренінгових занять у процесі підготовки студентів, визначено індивідуальні якості особистості педагога, які можна сформувати таким чином. Проаналізовано тренінгові заняття та констатовано той факт, що під час тренінгових занять студенти повинні мати можливість побудувати власний перспективний план поетапних шляхів саморозвитку, розглянути проблемні ситуації під призмою діяльності педагога, оцінити себе та ефективність своєї самореалізації в умовах вищого навчального закладу, де більшість студентів реально мають усвідомлювати свої слабкі і сильні сторони, виховувати стійке бажання розвивати себе в умовах навчального закладу. Крім того, визначено перспективу подальших досліджень з обраного напрямку та її роль у самореалізації особистості.

Ключові слова: готовність, тренінг, особистісно-орієнтований підхід, педагог, діяльність, самореалізація, гуманізм.

 

УДК 159.922

М.Т. Дригус

Проблема особистісної ефективності у контексті наукової спадщини Г.С. Костюка

У статті представлено результати дослідження творчої спадщини фундатора сучасної вітчизняної психології Г.С. Костюка, зокрема: здійснено уперше аналіз концептуального підходу вченого до проблеми особистісної ефективності. Констатовано, що Г.С. Костюк ініціював проблему особистісної ефективності школяра в освітньому просторі, означивши її у сенсовому полі як створення умов для особистості «зростати власними силами». Зазначено, що висунута ідея «прогресивного психічного саморуху» як вектор змін «внутрішнього, особистого» – це унікальна антиципація Г.С. Костюком сенсу особистісної ефективності. Акцентовано, що проблему становлення особистісної ефективності Г.С. Костюк розкрив у контексті концепції психічного розвитку дитини зі стрижневою ідеєю саморозвитку та саморуху особистості. Виокремлено окреслені ученим теоретико-методологічні положення, які є підґрунтям становлення особистісної ефективності дитини – школяра: пріоритетний статус внутрішніх, а не зовнішніх умов психічного розвитку, роль власної активності дитини в засвоєнні досвіду; формування власних сил підростаючої особистості в процесі засвоєння досвіду в культурно-ціннісному контексті; здійснення такого виховного керування психічним розвитком, за якого виховні впливи перетворюються у внутрішні стимули до розвитку зростаючої особистості; становлення дитини як суб’єкта власного розвитку. Показано, що ознаки особистісної ефективності школяра Г.С. Костюк окреслив у мотиваційній парадигмі. Встановлено, що концепт «ефективність» учений розкрив у таких спектрах: концепції психічного розвитку дитини; психологічному аналізі навчальної діяльності та учіння; освітньому середовищі. Зроблено висновок, що учений вперше самобутньо ініціював у педагогічній та віковій психології (як у вітчизняній, так і зарубіжній) проблему ефективності у системному вимірі.

Ключові слова: особистість, розвиток, саморозвиток, ефективність, особистісна ефективність, самоефективність, саморух, психічний розвиток, внутрішні умови, мотиваційна парадигма.

 

УДК 159.923:351.746.1

Д.Ю. Єрьоменко

Особливості відновлення психологічної стійкості прикордонників після бойових зіткнень на державному кордоні

У статті визначено особливості відновлення психологічної стійкості прикордонників після бойових зіткнень на державному кордоні. Проаналізовано характер впливу негативних чинників на психологічну стійкість прикордонника в екстремальних умовах професійної діяльності. Крім того, виділено структурні компоненти психологічної стійкості прикордонника, а саме: емоційно-вольовий, пізнавальний та індивідуально-професійний. За результатами опитування та анкетування військовослужбовців, які безпосередньо брали участь у проведенні антитерористичної операції визначено, що вказані негативні чинники можна поділити на ті, що мають безпосередній та опосередкований вплив на психічний стан прикордонника. Також визначено, що переважна більшість негативних наслідків для психічного і фізичного здоров’я прикордонника (як результат перебування в екстремальній ситуації в умовах найсильнішого психоемоційного стресу, пов’язаного з постійним ризиком для життя та здоров’я) проявляється вже після повернення із зони бойових дій, через декілька днів або навіть місяців після повернення до нормальних умов життя. Отже, в ході дослідження було з’ясовано, що негативні психічні зміни у прикордонників, які перебували у зоні проведення антитерористичної операції, розвиваються після повернення їх до звичайних умов життєдіяльності. Зазвичай саме після повернення відбувається додаткова психотравматизація, коли умови життєдіяльності для багатьох учасників бойових дій стають джерелом додаткового стресу і негативних психічних змін, які сприяють виникненню різних посттравматичних проявів. За результатами дослідження визначено особливості відновлення психологічної стійкості прикордонників, які будуть покладені в основу комплексної методики відновлення психологічної стійкості прикордонників після бойових зіткнень на державному кордоні.

Ключові слова: психологічна стійкість прикордонників; учасники бойових дій; психічний стан, екстремальні чинники, стрес.

 

УДК: 159.9:005;355.237:351.746.1

В.В. Журавльов

Зміст і структура тренінгу «Організаційно-психологічна підготовка до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону»

У статті акцентується увага на результативносты впровадження тренінгів у системі професійної підготовки керівного складу органів охорони державного кордону, для формування психологічної готовності на основі психологічної грамотності, компетентності та організаційної культури. Проаналізовано сутність технологічного підходу щодо підготовки до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону. Визначено сутність тренінгової програми, завдання, критерії, розподіл обсягу часу. Запропоновано структуру тренінгу «Організаційно-психологічна підготовка до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону». Представлено методику варіантів проведення тренінгових модулей із урахуванням особливостей тренінгових груп. Реалізація тренінгової підготовки сприятиме комплексній психологічній підготовці, використанню психологічного потенціалу керівника в подоланні негативних проявів управлінського впливу. Аргументовано необхідність використання інтерактивних технік, які сприяють формуванню потреби та вмінь учасників тренінгових занять використовувати отримані знання на практиці з метою оптимізації/результативності професійно-управлінської діяльності. Крім того, здійснено аналіз результатів апробації тренінгової підготовки. Емпірично зафіксовано позитивну динаміку змін підготовки керівних кадрів на організаційно-психологічних засадах.

Ключові слова: професійно-управлінська діяльність, тренінг, психологічна готовність, керівники органів охорони державного кордону.

 

 

 

 

УДК 159.97-056.3:340.63

Н.В. Завязкіна

Сучасні міждисциплінарні підходи до діагностики психічних розладів у кримінальному та цивільному процесах

Досліджено проблему психічних девіацій особистості як міждисциплінарну задачу. В роботі представлено аналіз розуміння психічного здоров’я в психології як тісно пов’язаного із загальним уявленням про особистість і механізми її розвитку. Підкреслено, що психічна хвороба сама по собі не є безпосередньою причиною скоєння злочинів: це умова, на тлі якої дійсність, що негативно впливає на хворого, переломлюючись через деформовану психічним розладом свідомість, знаходить відображення в його суспільно небезпечному реагуванні на даний вплив. Зазначено, що ризик здійснення психічно хворим суспільно небезпечних дій – зазвичай тимчасовий стан, при якому психопатологічні зміни особистості зумовлюють неадекватну ситуації поведінку. З’ясовано, що це обумовлює глибшу диференціальну діагностику психопатологічних станів зі схожою клінічною симптоматикою та виявляє стержневі структури особистості, що грають ключову роль у її психічній дезадаптації. Доведено, що предметом дослідження експерта-психолога є особливості і порушення структури та динаміки психічної діяльності, що мають юридичне значення і певні правові наслідки. У більшості видів судово-психологічної експертизи об’єктом уваги стають такі властивості психіки, які порушують здатність підекспертного до здійснення діяльності, передбаченої кримінальним або цивільним законодавством, і сформульованої в певних юридичних критеріях.

Ключові слова: психологічна діагностика, експертиза, психічний розлад, обмежена осудність, обмежена дієздатність, хворий.

 

УДК 316.6. 159.923.2: 004.7

І.І. Іванків

Моделі розвитку ідентичності підлітка в умовах кіберсоціалізації

У статті представлено результати емпіричного дослідження ідентичності підлітка в умовах кіберсоціалізації. Досліджено особливості формування ідентичності підлітка в кіберпросторі, що дало можливість отримати моделі розвитку ідентичності підлітка в соціальних мережах. Виявлено дві моделі розвитку ідентичності сучасного підлітка в соціальних мережах, а саме досягнутої та дифузної ідентичності підлітка. Визначено основні показники або критерії моделей розвитку ідентичності підлітка в умовах кіберсоціалізації, зокрема в соціальних мережах. Розглянуто концепцію формування ідентичності підлітка в соціальних мережах. Проаналізовано моделі розвитку ідентичності підлітка в соціальних мережах, за такими показниками: в житті; процес і результати життя; локус контролю «Я» та життя загалом; загальний показник усвідомленості життя; рівень рефлексії; ситуативна та особистісна тривожність; мотиваційні індуктори; часовий код; вміння до оцінки та диференціації; уявлення про власне «Я» в кіберпросторі. Проведено порівняння моделей розвитку ідентичності підлітка в соціальних мережах із типом поведінки в соціальних мережах, тобто їх рольова поведінка. Описано також якісні змінні між досліджуваними моделями та вказано основні відмінності. Здійснено кластерний аналіз отриманих результатів, а також проведено статистичний аналіз за t-критерієм Стюдента. Отримані дані зображено у вигляді діаграми. Показано емпіричну важливість отриманих даних, які вказують на практичну цінність отриманих результатів при дослідженні та вивченні впливу кіберпростору, а саме соціальних мереж на ідентичність підлітка, що, в свою чергу, розкривають особливості формування ідентичності підлітка в умовах кіберсоціалізації. Зроблено висновок про переважання в підлітків моделі розвитку дифузної ідентичності, що пояснюється перш за все надмірним використанням кіберпростору.

Ключові слова: ідентичність, досягнута ідентичність, дифузна ідентичність, соціальна мережа, кіберсоціалізація, рефлексія.

 

УДК 925 : 159.923

Е.З. Івашкевич

Емпіричні дослідження соціального інтелекту особистості

В статті описано результати проведених вченими емпіричних досліджень соціального інтелекту особистості, зроблено висновки щодо його структури та особливостей становлення. Зазначено, що результати емпіричних досліджень вчених показали, що для розвитку соціального інтелекту, формування здатностей до самопізнання і саморегуляції важливу роль відіграє механізм мотивації. Описано структуру соціального інтелекту суб’єкта, в якому виокремлюються три його базові компоненти, а саме «соціальне пізнання», «соціальна перцепція» та «соціальне сприйняття». Запропоновано та описано авторську концепцію соціального інтелекту педагога. Зазначено, що соціальний інтелект педагога вміщує три підструктури: когнітивну, мнемічну та емпатійну тощо. Встановлено, що когнітивна підструктура соціального інтелекту включає в себе сукупність досить стійких знань, оцінок, правил інтерпретації подій, поведінки людей, їх взаємовідносин і т.д. на основі сформованої системи інтерпретацій на мікроструктурному і макроструктурному рівнях. Показано, що мнемічна складова соціального інтелекту педагога характеризує наявність в індивіда здатності до інтерпретації явищ, подій життя, поведінки інших людей і свого власного як суб’єкта цих подій. Зроблено висновок, що емпатійна складова соціального інтелекту більшою мірою залежить від того, яку форму поведінки педагог обирає в якості пріоритетної, що очікує від оточуючих його суб’єктів, який ціннісний інтерпретаційний комплекс у ставленні до навколишнього світу сформувався у людини, які можливості є у даного індивіда в плані використання механізмів антиципації у розв’язанні різних проблем професійного та соціального життя тощо.

Ключові слова: інтелект, соціальний інтелект, інтелектуальні здатності, соціальне пізнання, соціальна перцепція, соціальне сприйняття, когнітивна, мнемічна та емпатійна підструктури соціального інтелекту.

 

УДК 159.920.7:[965-12]

І.В. Івашкевич

Модель професійної компетентності спеціаліста юридичної сфери діяльності

У статті проаналізовано проблему структури професійної компетентності фахівця юридичної сфери діяльності. Зазначено, що в роботах, присвячених дослідженню професійної компетентності юриста, розрізняють такі її види: спеціальна; соціальна; аутокомпетентність; екстремальна професійна. Запропоноване авторське визначення професійної компетентності фахівця юридичної сфери діяльності. Зазначено, що професійна компетентність є особистісним новоутворенням особистості студента, що структурно складається з компонентів, які, у свою чергу, вміщують складові, що у своїй сукупності визначають певну психологічну категорію, яка так чи інакше детермінує становлення професійної компетентності фахівця. Наголошено, що професійна компетентність юриста складається із таких компонентів: 1) мотиваційно-цільового; 2) когнітивного; 3) соціального; 4) аксіологічного; 5) аутопсихологічного. У статті охарактеризовано структуру мотиваційно-цільового компонента професійної компетентності фахівця юридичної сфери діяльності, який включає: мотивацію виконання юридичної діяльності; мотивацію досягнення успіху; здатність ставити цілі власної діяльності та їх досягати; професійне самовизначення; професійну готовність як стан студента, який характеризується науково-теоретичною, психологіною, юридичною, фізичною готовністю тощо. Визначено, що когнітивний компонент професійної компетентності фахівця юридичної сфери діяльності передбачає сформованість у людини знань, умінь і навичок, професійно значущого досвіду тощо, а також висвітлює розвиток здатності спеціаліста до використання цих знань, умінь та навичок, фреймів професійно значущого досвіду на практиці. Зазначено, що до структури соціального компоненту професійної компетентності юриста належать комунікативна компетентність, емоційно-експресивні особливості особистості та моторно-вольові якості фахівця. Визначено, що базовими підструктурними елементами аутоп-сихологічного компонента є професійне самовизначення та самоактуа- лізація юриста.

Ключові слова: професійна компетентність, мотиваційно-цільовий компонент, когнітивний компонент, соціальний компонент, аксіологічний компонент, аутопсихологічний компонент.

 

УДК 159.922.63

О.Н. Карпинская

Механизмы формирования акмеологических ресурсов представителей пожилого возраста

В статье проанализирована и оценена роль акмеологических личностных ресурсов для раскрытия и увеличения личностного потенциала представителей пожилого возраста. Рассмотрены точки зрения разных ученых относительно проблемы старения и реализации личностного опыта отношения с миром. Определены показатели, описывающие данную дефиницию, согласно нашей прагматической концепции. Сам акмеологический личностный ресурс рассматривается как система показателей психологических тестов (ориентация на будущее, на позитивное прошлое, личностная зрелость, я-концепция, потребность в достижении, диспозиционный оптимизм, интернальный локус контроля), с целью изучения механизмов геронтогенеза. Применены методы построения математических моделей, визуализирующих дефиницию акмеологический личностный ресурс в нескольких исследуемых группах. Сравнены данные представителей пожилого, зрелого и юношеского возраста по всем обозначенным показателям. Отслежены различия показателей с помощью вычисления коэффициентов соотношения и их погрешностей. Определены отношения, формирующиеся между показателями с помощью множественной линейной регрессии и корреляции. Полученные данные обобщены и результаты представлены в виде графов, а также таблицы. Проанализированы построенные математические модели, которые дают возможность предположить, что в связи с возрастом размерность психики увеличивается, что и обеспечивает увеличение личностного потенциала. С помощью полицикличных мультиграфов показано именно возрастание количества регрессионных связей отношений между показателями.

Ключевые слова: акмеологический личностный ресурс, личностный потенциал, личностная зрелость, личностное развитие, пожилой возраст, математическое моделирование, система.

 

УДК 159.9

П.А. Казар’ян

Участь студентів-психологів у волонтерському русі як форма їх особистісного зростання

У статті волонтерська діяльність студентів-психологів розглядається як форма їх особистісного зростання. Представлено проект «Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі». Найбільш дієвими способами подолання стигми по відношенню до актуальних соціальних проблем визначено: творчість, власний приклад, «Рівний-рівному», волонтерська діяльність. Зазначається, що волонтерський рух – це добровільна форма об’єднання для мобілізації соціальної ініціативи, досягнення суспільно значущих цілей, спільного вирішення спільних проблем, що сприяє особистісному зростанню його учасників і розвитку соціальної активності молоді. Визначено, що волонтерська діяльність характеризується добровільністю включення волонтерів у різні види соціально-цінної діяльності, правом вибору засобів досягнення мети при спільному вирішенні проблем. Представлено, що волонтерська діяльність характеризується також визнанням рівності особистих і суспільних потреб, усвідомленням власної соціальної захищеності волонтерів при готовності захищати інтереси інших; поєднанням самоврядування з послідовним розвитком демократичних засад в управлінні. Описано також такі принципи волонтерської діяльності: неформальність, нестандартність змісту діяльності, цілеспрямоване використання навчання і виховання як засобу досягнення соціально значущих цілей й особистісного росту волонтерів. Проаналізовано п’ять взаємопов’язаних етапів особистісного зростання волонтера: вибору і самопізнання, самовдосконалення, самовизначення, самореалізації, творчого росту.

Ключові слова: адикції, власний приклад, волонтерська діяльність, волонтерський рух, самопрофілактика, соціальна активність, соціальна ініціатива, творчість.

 

УДК 159.942; 378.14.015.62

Я.В. Козуб

Мотивація досягнення успіху як фактор емоційного ставлення студентів до навчально-професійної діяльності

У статті відображено результати дослідження емоційного ставлення студентів до навчально-професійної діяльності у виші. Емоційне ставлення розглянуто як систему інтегральних та парціальних емоційних установок на навчання. Перевірено припущення про взаємозв’язок цих установок з різними видами мотивації успіху. У студентів діагностовано різні форми об’єктивного (екстеріоризованого) та суб’єктивного (інтеріоризованого) успіху, які проявляються в їхній навчальній діяльності в якості мотивів досягнення. Виділено три основні мотиваційні профілі. Встановлено, що група «Високомотивованих» студентів суттєво перевершує «Інтеріоризовано мотивовану» і особливо «Низькомотивовану» групи за якістю структури та рівнем сформованості позитивного ставлення до навчання. «Низькомотивовані» студенти проявляють найбільш виражене негативне емоційне ставлення до навчання у ВНЗ. Доведено, що акцентуація будь-якого мотиву успіху супроводжується посиленням того або іншого компонента позитивного ставлення студентів до навчання й ослабленням якого-небудь компонента негативного ставлення. Виявлено види мотивів успіху, надмірна активація яких приводить до зниження позитивного й посилення негативного ставлення студентів до навчання (успіх як зовнішнє визнання, успіх як влада, матеріальний успіх). У студентів із низькою успішністю роль різних видів мотивів успіху у виникненні позитивного ставлення до навчання суттєво скорочена. У таких студентів деякі мотиви успіху, навпаки, сприяють фіксації й закріпленню негативних емоційних установок на навчання. У групі успішних студентів функціонування мотивів успіху характеризуються винятковою чіткістю, а в слабоуспішної – «змішанням ролей» у виникненні й підтримці різних емоційних установок до навчання.

Ключові слова: ставлення, навчально-професійна діяльність студента, емоційне ставлення до навчання у вузі, емоційна установка, мотивація досягнення, види мотивів успіху, екстеріоризований успіх, інтеріоризований успіх.

 

УДК 378.013.77.:338.48-051

М.С. Корольчук, Ю.В.Старова

Ефективність впливу програми психологічного супроводу на компоненти професійної підготовки майбутніх менеджерів туристичного бізнесу

У статті доведено, що ефективність професійного розвитку майбутніх менеджерів туристичного бізнесу залежить від упровадження технології психологічного супроводу у вищому навчальному закладі, що передбачає систематичне психо-діагностичне визначення рівня психологічного статусу студента, інтенсивне й адекватне використання психологічних методів у навчальному процесі. З’ясовано психологічний зміст компонентів професійної підготовки менеджерів туристичної сфери, обґрунтовано інформативний комплекс психодіагностичних методик та розроблено програму психологічного супроводу на різних етапах професійної підготовки. Встановлено, що порівняльний аналіз результатів впливу програми психологічного супроводу на основні компоненти професійної підготовки майбутніх менеджерів туристичного бізнесу експериментальної групи свідчить про ефективність проведених психокорекційних заходів. Доведено, що існують статистично достовірні відмінності між показниками експериментальної групи до і після застосування програми психологічного супроводу, а також з даними контрольної групи обстежуваних зокрема: за мотиваційним, когнітивним, особистісним та професійним компонентами. Зроблено висновок на підставі отриманих результатів про те, що представлена програма має достатньо високу ефективність і може бути рекомендована в організацію навчально-виховного процесу вищого навчального закладу та його структуру, що сприяє світоглядному, когнітивному, особистісному, професійному становленню майбутнього менеджера туристичного бізнесу.

Ключові слова: ефективність, програма, психологічний супровід, компоненти, професійна підготовка, менеджери, туристичний бізнес.

 

УДК 159.923.2:159.9.072

І.О. Котик, С.В. Саричев

Експериментальне дослідження надійності особистості й групи в напружених і екстремальних умовах життєдіяльності

У статті обґрунтовано концепцію особистісної надійності як системи характеристик особистості, що є основою успішної саморегуляції у різних сферах життєдіяльності. Аналізуються методологічні й методичні проблеми використання експериментального методу дослідження надійності малої соціальної групи й особистості в напружених і екстремальних умовах життєдіяльності. На основі запропонованого авторами динамічного підходу до вивчення групової поведінки й спільної діяльності у різних соціальних ситуаціях надійність групи представлена як гіпотетичний соціально-психологічний конструкт й операціоналізована в змінних, показниках та емпіричних референтах, що вимірюються безпосередньо за допомогою відповідних психологічних методик. Верифікація гіпотези дослідження спирається на використання соціально-психологічного експерименту в трьох його різновидах – лабораторному, природному та формувальному. Результати застосування експериментального методу до різних видів малих соціальних груп дозволили виявити компоненти, соціально-психологічні механізми й способи підвищення надійності. Дані, одержані авторами, дозволяють уточнити параметричну теорію груп і концепцію організованості груп стосовно недостатньо досліджених умов і ситуацій спільної життєдіяльності. У роботі виявлені причинно-наслідкові зв’язки між організованістю, надійністю та суб’єктністю малої соціальної групи. Орієнтування особистості в організаційних характ ристиках групи відбувається у процесі зіставлення нею власних індивіду- ально-психологічних можливостей і названих вище властивостях групи.

Ключові слова: лабораторний, природний та формувальний експе- рименти, надійність групи, особистісна надійність, мала група, спільна діяльність, організованість, суб’єктність, оптимальні, напружені та екстремальні умови життєдіяльності.

 

УДК 159.923:316.47

І.А. Кочергіна

Критерії та форми психологічного насильства

У статті висвітлено результати теоретичних досліджень проблеми психологічного насильства, його форм та критеріїв. Проаналізовано різні точки зору вчених на природу психологічного насильства, їх трактування поняття. Стверджується, що існує два теоретичних підходи до вивчення психологічного насильства: перший базується на вивченні образливої, жорстокої поведінки агресора, а другий досліджує наслідки цієї поведінки щодо особи, яка їй піддавалась. Підкреслено стійкий, тривалий характер психологічного насильства, труднощі діагностики саме цього насильства, на відміну від інших видів жорстокого поводження. Наголошено на контролі, домінуванні, деспотизмі як основі психологічного насильства. Встановлено, що психологічне насильство є навмисним впливом на іншу особу, який має негативні, деструктивні наслідки. Обґрунтовано важливість як з теоретичної, так і з практичної точок зору, виділення чітких критеріїв психологічного насильства, що допоможе краще описати поняття психологічного насильства. Проаналізовано виділені критерії психологічного насильства у науковій літературі. Зроблена спроба поділу критеріїв психологічного насильства на об’єктивні та суб’єктивні, а також описано сфери особистості, через які здійснюється психологічне насильство. Показано, що психологічне насильство має вплив на такі сфери особистості: емоційну, когнітивну, поведінкову, комунікативну. Визначено форми психологічного насильства, що описуються в науковій літературі. Проаналізовано особливості кожної форми такого виду насильства, описано точки зору різних авторів, які формами психологічного насильства називають певні типи, моделі поведінки, що є агресивно образливими щодо інших людей та мають негативно забарвлені наслідки.

Ключові слова: психологічне насильство, образлива поведінка, жорстоке поводження, критерії психологічного насильства, форми психологічного насильства.

 

УДК 159.9.316.454

В.О. Крамченкова

Ціннісні орієнтації подружжя як чинник психологічного здоров’я сім’ї

У статті проаналізовано взаємозв’язок ціннісних орієнтацій подружжя та психологічного здоров’я сім’ї. За допомогою опитувальника В.В. Століна досліджено рівень задоволеності шлюбом та відібрано подружжя із достатнім рівнем цього показника. Визначено якісні показники психологічного здоров’я сім’ї, які характеризують міру її благополуччя, зокрема, схожість сімейних цінностей, функціонально-рольову узгодженість, соціально-рольову адекватність в сім’ї, адаптивність у мікросоціальних стосунках, спрямованість на сімейне довголіття за допомогою низки методик діагностики психологічного здоров’я В.С. Торохтія. Проведено порівняльний аналіз особливостей сімейної взаємодії чоловіків та жінок. Встановлено, що у подружніх пар із достатнім рівнем задоволеності шлюбом середній рівень функціонально-рольової узгодженості, спрямованості на сімейне довголіття, рольової адекватності та адаптивності в мікросоціальних стосунках, але низький рівень подібності сімейних цінностей. Шляхом кореляційного аналізу визначено характер взаємозв’язку між компонентами психологічного здоров’я та задоволеністю шлюбом подружніх пар. Показано, що задоволеність шлюбом визначається такими компонентами психологічного здоров’я сім’ї, як спрямованість на сімейне довголіття, функціонально-рольова узгодженість та адаптивність у мікросоціальних стосунках. Досліджено особливості індивідуальних ціннісних орієнтацій чоловіків та жінок, які задоволені шлюбом, за допомогою тесту ціннісних орієнтацій Ш. Шварца. Показано, що чоловікам властиві такі ціннісні орієнтації, як «стимуляція», «досягнення», «влада», які забезпечують їх домінантне становище в сімейних стосунках. Для жінок характерна перевага таких цінностей, як «універсалізм», «конформізм» і «доброта», що вважаються типово фемінними. Встановлено кореляційні зв’язки показників психологічного здоров’я сім’ї та ціннісних орієнтацій у подружніх пар, що задоволені шлюбом. Показано, що спрямованість на сімейне довголіття корелює із цінностями «традції» та «безпека», функціонально-рольова узгодженість – із цінностями «стимуляція» та «універсалізм». Отримані дані узагальнено та представлено у вигляді таблиць і кореляційних плеяд. В якості перспективного напрямку подальших досліджень може бути вивчення системних характеристик функціонування сімей із порушеннями психологічного здоров’я.

Ключові слова: подружжя, психологічне здоров’я сім’ї, схожість сімейних цінностей, функціонально-рольова узгодженість, соціально-рольова адекватність, адаптивність в мікросоціальних стосунках, спрямованість на сімейне довголіття, задоволеність шлюбом, ціннісні орієнтації.

 

УДК 159.94

К.С. Максименко

Проблема каузации в понимании психологических детерминант психических нарушений, связанных с болезненными состояниями организма

Установлено, что как в развитии личности, так и в формировании психопатологиче ской симптоматики имеют значение особенности процессов социальной коммуникации, индивидуальной реактивности организма и личностных реакций, т.е. психическое заболевание всегда оказывается результатом биосоциальных явлений с преобладанием организменных, индивидуально-психологических и социально-психологических процессов. Отмечено, что большое значение в развитии психических заболеваний имеют психические и физические травмы, а также наследственная отягощенность, но в каждом случае важно установить не только причину заболевания, но и условия, способствующие его возникновению. Доказано, что нельзя недооценивать значимость и сложность связей и переменных, лежащих в основе потенциальных и актуальных механизмов, запускающих этиологию того или иного заболевания. Установлено, что личностная компетентность в совладании со стрессом, интернальный локус контроля, всевозможные профессиональные и социальные способности и особенности социальной поддержки – всё это, будучи протективными факторами, безусловно смягчает патогенные влияния. Сделан вывод, что многосложные взаимодействия патогенных и протективных внутренних и внешних условий выступают многоступенчатой системой детерминант, составляющих сущность проблематики каузации самых разнообразных болезненных состояний организма и личности.

Ключевые слова: проблема каузации, психопатологиче ская симптоматика, заболевания, причинность, психические нарушения, болезненное состояние организма.

 

УДК 159.955:615.851

І.Ф. Манілов

Теоретичні основи психотерапевтичної конфронтаційної сугестії: раціональна психотерапія

У статті досліджено деякі теоретичні аспекти психотерапевтичної конфронтаційної сугестії. Визначено спорідненість психотерапевтичної конфронтаційної сугестії та раціональної психотерапії згідно цілої низки базових положень. З’ясовано, що психотерапевтичну конфронтаційну сугестію і раціональну психотерапію поєднує пріоритетний напрямок роботи з дисфункціональними думками. Показано, що дисфункціональні думки виникають внаслідок помилкової, викривленої оцінки різноманітних подій і ситуацій. Психологічна корекція процесу мислення призводить до змін у сприйнятті людиною оточуючого світу і, як наслідок, до змін її поведінки. З’ясовано, що психотерапевтичний вплив необхідно спрямовувати не тільки на окремі дисфункціональні думки, а і особистість клієнта в цілому. Для зміни дисфункціональних думок необхідно використовувати переконання-навіювання, коли клієнт знаходиться у стані неспання. Представлено нові дані щодо принципових відмінностей між психотерапевтичною конфронтаційною сугестією та традиційною вітчизняною раціональною психотерапією. Показано, що у відповідності з основними положеннями психотерапевтичної конфронтаційної сугестії існують базові загальнонаукові принципи та світоглядні ідеї, які є антагоністами дисфункціональних думок. Ці ідеї та принципи можна прищепити людині за допомогою навіювання. Визначено, що психотерапевтичний ефект дає навіювання ідей-принципів безперервної мінливості, взаємозв’язку, відносності, необоротності, самоорганізації, динамічної рівноваги. Зроблено висновок, що теоретичні положення раціональної психотерапії можна використовувати у розробці теоретич- них основ психотерапевтичної конфронтаційної сугестії.

Ключові слова: сугестія, навіювання, психотерапія, психотерапевтична конфронтаційна сугестія, раціональна психотерапія, адаптивне мислення, дисфункціональні думки, принципи конфронтаційної сугестії

 

УДК 159.923.2.

Ю.С. Мельник

Поняття особистісного саморозвитку в концепту- альному полі сучасної психології

У статті досліджено актуальну проблему особистісного саморозвитку в концептуальному полі сучасної психології. Проаналізовано наукові підходи вчених, що розглядали явище саморозвитку та пов’язані з ним процеси (М.Й. Боришевський, І. Кант, Л.М. Куликова, В.М. Розін, Ю.В. Шаронін та ін.). Описано результати теоретичного дослідження, базою для якого слугували праці згаданих вище науковців, що, зокрема, стосуються структури досліджуваного процесу. Зіставлено зміст понять «саморозвиток», «самопрогнозування», «самореалізація», «самоактуалізація», «самовиховання». Обґрунтовано авторське визначення особистісного саморозвитку. Виокремлено суттєві характеристики саморозвитку як складної суб’єктивної діяльності. Стверджено, що саморозвиток є індивідуальним процесом, який розгортається у внутрішньому плані особистості. Опираючись на праці окремих відомих науковців (І.Д. Беха, М.Й. Боришевського, Г.С. Костюка, С.Д. Максименка, Д.І. Фельдштейна та ін.), констатовано, що всі новоутворення у психіці та особистості загалом, які виникають під впливом навчання й виховання, характеризують більш високий рівень її організації та функціонування; при цьому їх величина та значущість може варіюватися: від невеликих якісних змін особистості до значних, інколи навіть кризових її трансформацій – тобто власне саморозвитку. Результати теоретичного аналізу процесу саморозвитку особистості дали змогу визначити ключові відповідні поняття та виокремити суттєві його характеристики: особистісну активність як джерело саморозвитку; розвиненість самосвідомості особистості; самовдосконалення, самопрогнозування, самоактуалізацію та самореалізацію. Зазначені істотні явища та характеристики пояснюють, зумовлюють, спрямовують саморозвиток як актуалізований, усвідомлений та самокерований процес прогресивних особистісних змін, у тому числі сфери духовності людини.

Ключові слова: особистість, особистісний потенціал, самосвідомість, саморозвиток, самопрогнозування, самоактуалізація, самореалізація, самовиховання.

 

УДК 159.922:005.32

О.М. Мушегов

До проблеми психологічної детермінації самоефективності працівників освітніх організацій у теоретико-методологічній парадигмі

У статті здійснено аналіз концептуального поля теоретико-методологічних засад дослідження проблеми психологічних детермінант самоефективності освітніх працівників. Висвітлено концепцію онтогенезу людської психіки, розроблену фундатором сучасної вітчизняної психології Г.С. Костюком, як ключової для розуміння сутності детермінації самоефективності. Розкрито розуміння Г.С. Костюком проблеми детермінації та рушійних сил розвитку особистості з ідеєю її «саморуху». Констатовано, що для становлення самоефективності важливою є ідея саморозвитку у генезі здійснення особистості у контексті генетико-моделюючого методу С.Д. Максименка. Зазначено, що основоположним для теоретико-експериментальних розвідок в організацій- ній психології є концептуальний підхід до детермінації освітнього про- стору Л.М. Карамушки, за яким виокремлення детермінант розвитку організаційної культури освітніх організацій відбувається не лише у рівневій парадигмі – детермінанти мезо- та мікрорівня, а й у парадигмі «зовнішні-внутрішні». Здійснено аналіз концептуального підходу до проблеми самоефективності керівників освітніх організацій О.І. Бондарчук, за яким розкрито тенденції актуалгенези самоефективності як «внутрішньої» психологічної детермінанти розвитку організаційної культури освітніх організацій. За результатами аналізу концептуального поля теоретико-експериментального дослідження детермінації самоефективності, ґрунтуючись на ідеї особистості як «системи систем» (Г.С. Костюк), запропоновано розгляд самоефективності як системної особистісної якості, продуктивність якої обумовлюється констеляцією детермінант як у рівневій парадигмі – мезо- і мікрорівня, так і у парадигмі «зовнішні-внутрішні».

Ключові слова: детермінація, психологічна детермінанта, особистість, розвиток, ефективність, самоефективність, зовнішні умови, внутрішні умови, модель, освітні організації, працівники освітніх організацій.

 

UDC 159.92

Л.А. Онуфрієва

Роль професійної самосвідомості у формуванні особистості майбутніх фахівців соціономічних професій

У результаті дослідження підтверджено, що самосвідомість – це динамічне історичне утворення, яке виступає на різних рівнях і в різних формах. Відповідно до висновків вітчизняних і зарубіжних психологів стверджується, що становлення самосвідомості включено у процес становлення особистості, і тому воно не підлаштовується під нього, а є одним із компонентів особистості. Констатовано, що центральний психічний процес студентського віку – розвиток самосвідомості. З’ясовано, що негативна «Я-концепція» особистості майбутніх фахівців соціономічних професій характеризується замкнутістю, невпевненістю, низьким самоконтролем, підвищеною тривожністю, емоційною чуттєвістю, заниженою самооцінкою. З’ясовано, що основними детермінантами формування «Я-концепції» особистості майбутніх фахівців соціономічних професій є спілкування з рідними і близькими людьми, друзями і коханою людиною. Встановлено, що однією з істотних ознак психічного розвитку особистості студентів-майбутніх фахівців соціономічних професій є подальше становлення самосвідомості, що виявляється в диференціації її внутрішньої структури, ускладненні змістовного наповнення. Наголошено, що порушення в нормативному процесі розвитку самосвідомості є важливим фактором виникнення дезадаптації, які виступають в якості особистісних факторів і стають перешкодами на шляху ефективної адаптації і розвитку особистості, надають життю майбутніх фахівців конфліктного особистісного сенсу і стають основою виникнення різних форм девіантної поведінки в студентському віці . При узагальненні теоретичного матеріалу виділено такі складові самосвідомості майбутніх фахівців соціономічних професій: пізнавальну, емоційно-оцінну, поведінково-діяльнісну, зміст яких визначають функціональні складові самосвідомості майбутніх фахівців соціономічних професій. Зроблено висновок, що формування професійної самосвідомості включає в себе самопізнання майбутніми фахівцями соціономічних професій професійних, особистісних якостей і аналіз сучасних вимог, що пред’являє професія до фахівця, формування уявлень про зміст професії і про себе як її представника; усвідомлення прикладного значення професійно-психологічних знань для майбутньої професійної діяльності.

Ключові слова: професійна самосвідомість, «Я-концепція», особистість, майбутні фахівці соціономічних професій, розвиток, самооцінка, самоконтроль, психічні процеси, самовизначення.

 

УДК 159.925+316.624+316.723

В.Р. Павелків

Вплив соціальних взаємодій як мотив деструктив- них форм компенсації особистісних деструкцій

У статті розкрито сутність і взаємозв’язок механізмів формування деструктивних форм реагування особистості та їх проявами у соціальній взаємодії. Здійснено науково-теоретичний огляд вітчизняних і зарубіжних досліджень, присвячених проблемі особистісних деструкцій у системі соціальних взаємовідносин як детермінанти формування деформованої соціалізації у суспільстві. Розкрито сутність і взаємозв’язок між мотивами деструктивних форм реагування особистості, їх проявами у соціумі. Здійснюється спроба визначення мотивів та механізмів формування деструктурування системи ціннісних орієнтацій в умовах соціально-економічної кризи суспільства, що забезпечить проведення ефективної діагностики та своєчасних цілеспрямованих профілактичних заходів щодо подолан- ня соціальних відхилень. Розглянуто психологічні особливості особистісних деструкцій як однієї з рушійних сил десоціалізації особистості. Розкрито механізми формування деформованої соціалізації, а також проаналізовано місце соціальних взаємодій у суспільстві як рушійного чинника формування деструктивних форм реагування. Здійснено аналіз соціальних відхилень поведінки особистості, які формуються під впливом соціально-психологічних змін,а також аналіз теорії причин виникнення відхилень. Здійснено аналіз феномена особистісної деструкції як соціального фактора, що формується під впливом змін суспільства. Представлено аналіз, який забезпечує системне уявлення про мотиви та форми деструктивної поведінки особистості у взаємодії з іншими суб’єктами соціального оточення та забезпечує розкриття причинно-наслідкового аналізу впливу соціальних змін на становлення та розвиток особистість.

Ключові слова: соціалізація особистості, соціальна взаємодія, особистісна деструкція, деформована соціалізація, деструктивна поведінка.

 

УДК 615.851

Р.П. Попелюшко

Особливості соціально-психологічної дезадаптації комбатантів із віддаленими наслідками стресогенних впливів

У статті проаналізовано аспекти соціально-психологічної дезадаптації комбатантів із віддаленими наслідками стресогенних впливів, як актуальної проблеми сучасної України. Наголошено, що достатньо велика увага теоретиків і практиків сучасності приділяється удосконаленню методів та шляхів соціально-психологічної адаптації та реабілітації комбатантів. Виявлено, що немає достатньої кількості досліджень, які б висвітлювали повний спектр проблем соціально-психологічної дезадаптації комбатантів з віддаленими наслідками стресогенних впливів. Визначено те, що дуже важливо привернути погляд науковців і практиків до аналізу сучасних підходів та знаходження ефективного поєднання їх при наданні допомоги та проведенні реабілітаційних заходів з подолання соціально-психологічної дезадаптації у комбатантів з віддаленими наслідками стресогенних впливів. Представлено клінічну картину ПТСР, яка включає в себе: соціальне уникнення, дистанціювання і відчуження від інших, порушення сну, зловживання алкоголем або наркотиками, високий рівень тривожної напруженості або психологічної нестійкості, зміни поведінки, антисоціальна поведінка або протиправні дії, депресія, суїцидальні думки або спроби самогубства, неспецифічні соматичні скарги. Також описано типи психічної дезадаптації комбатантів з ПТСР, які виділяються в залежності від їх цілісної поведінкової стратегії, а саме: активно-оборонний тип, пасивно-оборонний тип, деструктивний тип. Звернено увагу на те, що завчасна профілактика та ефективна діагностика, з застосуванням видів психологічної допомоги, будуть сприяти повній переробці і нейтралізації соціально-психологічної дезадаптації та усуненню віддалених наслідків стресогенних впливів у комбатантів.

Ключові слова: комбатант, соціально-психологічна дезадаптація, посттравматичний стресовий розлад, травматичний досвід, бойова травма.

 

УДК 159.9: 316.48

Є.М. Потапчук, О.Г. Резнік

Практичні рекомендації керівникам підрозділів як суб’єктам самокорекції негативних рис, що сприяють виявам босінгу

У статті визначено негативні риси керівника, які обумовлюють виникнення босінгу у військовому колективі: гордощі, егоїзм і марнославство, заздрість, жорстокість, злість і гнів, мстивість, хамство, хвастощі, панібратство, похмурість, норовистість, стервозність, пихатість, розбещеність та ін. Авторами статті обґрунтовано певні правила, які можуть допомогти керівникам у роботі із самокорекції особистісних негативних рис, які сприяють прояву босінгу. З’ясовано, що важливе значення має профілактика босінгпроцесів у військових підрозділах, яка полягає у реалізації індивідуальних та організаційних профілактичних заходів. Встановлено, що до індивідуальних профілактичних заходів належать: створення сприятливих соціально-психологічних умов для особистісних змін, розвиток мотивації на корекцію особистісних рис; стимулювання особистісних змін; корекція поведінки з урахуванням специфіки її проявів у процесі психологічного консультування або самокорекції. В якості організаційних заходів профілактики босінгу в колективах визначено наступні: створення сприятливої соціально-психологічної атмосфери; об’єктивний розгляд питань, пов’язаних із заохоченням і покаранням співробітників; сприяння швидкої та безперешкодної соціалізації нових працівників в колективі; існування зворотного зв’язку між керівником і підлеглим; розвиток професійно-кваліфікаційних і особисто-моральних якостей співробітників колективу; формування прозорого механізму прийняття управлінських рішень; чітке формулювання «бачення» керівництва і послідовне його використання в практиці професійної діяльності; запобігання інтимних та родинних зв’язків у відносинах керівник-підлеглий. Уточнено поняття «самокорекція негативних рис» і «методи самокорекції» в контексті проблеми дослідження. Запропоновано низку рекомендацій керівнику для самокорекції негативних рис.

Ключові слова: босінг, керівник, самокорекція, негативні риси, рекомендації.

 

УДК 159.923.3:640.43

О.О. Приймук

Особливості формування професійно важливих якостей майбутніх фахівців ресторанного бізнесу

У статті проаналізовано особливості формування професійно важливих якостей в процесі професійної підготовки і діяльності фахівців ресторанного бізнесу. З’ясовано, що в нинішніх умовах стрімкого розвитку ресторанного бізнесу в Україні виникає протиріччя між вимогами професії, запитами суспільства і рівнем сформованості професійно важливих якостей майбутніх фахівців, що потребує наукового і практичного його розв’язання. Встановлено, що розкриття сутності, структури й особливостей розвитку професійно важливих якостей у майбутніх фахівців сфери ресторанного господарства має суттєві взаємозв’язки із психологічними умовами їх формування в динаміці навчально-професійної підготовки. З’ясовано, що прибутковість ресторанного господарства значною мірою залежить від професіоналізму фахівця, рівня розвитку професійно важливих якостей, освіченості, професійної культури, а також від уміння працювати в умовах ринкової економіки, підвищених ризиків і конкуренції. Проаналізовано специфіку успішного ведення ресторанного бізнесу і зроблено висновок, що в системі професійної підготовки у вищому навчальному закладі є необхідність урахування важливого компонента професіоналізму майбутнього фахівця ресторанного бізнесу – психологічних особливостей формування і розвитку професійно важливих знань, навичок, умінь. Такий підхід значно поглиблює процес позитивної динаміки формування професійно важливих якостей, сприяє підвищенню мотиваційного інтересу майбутніх фахівців і вдосконаленню соціально-психологічних та організаційних структур навчально-професійного середовища.

Ключові слова: професіогенез, компетентність, фахівець, ресторанний бізнес, професійно важливі якості.

 

УДК 159.9.072.59

А.С. Проскурня

Диференціально-типологічна структура перфекціонізму як детермінанта виникнення депресивних і тривожних розладів

У статті проаналізовано такий особистісний феномен як перфекціонізм та його мультифакторну структуру. Визначено три базові типи, що розташовані на континуумі «Функціональний – Дизфункціональний перфекціонізм». Встановлено, що функціональний тип буде властивий здоровій особистості, яка критично оцінює свої можливості, ставить реалістичні цілі, бачить шляхи їх досягнення та отримує задоволення від результату. Зазначено, що дизфункціональний або, як його ще часто називають, клінічний перфекціонізм об’єднує в собі нарцисичний та обсесивно-компульсивний тип. Було встановлено, що при нарцисичному типі переважає мотивація досягнення довершеності, отримання схвалення і захоплення з боку інших, нехтування всіма іншими мотивами, перетворення досягнень і визнання головним сенсом життя. При обсесивно-компульсивному типі ідеалізований образ не витісняє всі інші мотиви й інтереси особистості. Така людина зацікавлена не тільки в результаті, але і в самій діяльності, акцент на досягнення буде пов’язаний з цінністю такої діяльності, а не тільки з однією нав’язливою потребою викликати захоплення в оточуючих. Визначено, що обсесивно-компульсивний тип перфекціонізму буде властивий людям, які в першу чергу, прагнуть досягнути ідеала задля виправдання власних очікувань. Невротик може отримувати задоволення від зробленого «недостатньо добре», хоча і переживає почуття провини. У статті проаналізовано саме клінічний перфекціонізм, який є рисою невротичної особистості і часто призводить до психопатології. В ході дослідження здійснено порівняльний аналіз для трьох груп досліджуваних, який вказує на те, що для клінічних груп буде властивий дизфункціональний перфекціонізм. Переважаючий обсесивно-компульсивний тип було виявлено в хворих рекурентним афективним розладом, упацієнтів з генералізованим три- вожним розладом було діагностовано нарцисичний тип перфекціонізму. У студентів, що не страждають афективними розладами, діагностовано нарцисичний тип, що являється клінічною формою перфекціонізму. Встановлено, що постійне прагнення виправдати чужі очікування може призводити до появи невротичних розладів, наростання внутрішньої напруги та інтенсивного розвитку ендогенних конфліктів.

Ключові слова: перфекціонізм, диференціально-типологічна структура перфекціонізму, нарцисичний тип, обсесивно-компульсивний тип, функціональний тип, генералізований тривожний розлад, рекурентна депресія, студенти.

 

УДК 159.9.072.43+316.72

О.С. Рибак

Методи дослідження когнітивних здібностей та їх використання в крос-культурній психології

У статті розглянуто особливості методів дослідження когнітивних здібностей та специфіку їх використання в крос-культурній психології. Для аналізу використано моніторинг крос-культурних досліджень в психології. Досліджено як знання чи незнання культури впливають на результати тестів інтелекту. Основою наукової методології є використання науково-коректних інструментів дослідження (тестів) і забезпечення комунікації з досліджуваними. Доведено, що без розуміння інструкцій дослідника і правильного трактування реакцій дослідження може виявитися помилковим, навіть непотрібним. На основі проведеного аналізу основних напрямків дослідження когнітивних здібностей з’ясовано, що в галузі психології проведені фундаментальні дослідження, спрямовані на вивчення здібностей, виявлення їх змісту, структури, закономірностей формування, розробку концептуальної системи знань про здібності. Докладно висвітлено історію появи перших крос-культурних досліджень та, відповідно, описано, яким методам надавалась перевага при проведенні перших досліджень. Особливо детально проаналізовано історію виникнення вимірювання інтелекту, причому, приділена особлива увага тестам інтелекту, їх використанню у якості вільних від культури методик. Проаналізовано дискусію стосовного того, яка частина інтелектуальних здібностей успадковується, а яка частина виховується в результаті нашої взаємодії із культурою. Подано опис, як культурні групи відрізняються за своїми вподобаннями до певних параметрів класифікації, за легкістю та важкістю зміни параметрів категоризації, за точністю сортування і за вербалізацією параметрів, які використовують при сортуванні. Підкреслено важливість методів дослідження креативності як одного із найбільш цінних когнітивних процесів.

Ключові слова: когнітивні здібності, інтелект, культурні відмінності, методи дослідження когнітивних здібностей, тести когнітивних здібностей, тести інтелекту, «вільні від культури тести», сортування об’єктів, просторове пізнання.

 

УДК 159.9:005.334-057.19

О.В. Рудюк

Емпірична верифікація смислодіяльнісної детер- мінації переживання кризи у безробітних

Статтю присвячено емпіричній розробці концепту переживання з позиції верифікації його смислодіяльнісного характеру. Зокрема, вивчено особливості смислодіяльнісної детермінації переживання кризи у безробітних. Емпіричними корелятами особливостей смислодіяльнісної детермінації переживання кризи у безробітних визначено характеристики їх смисложиттєвих орієнтацій, особистісної самоактуалізації та особистісних атрибуцій. Також виявлено зв’язок між рівнем інтенсивності переживання кризи у безробітних та характеристиками їх смисложиттєвих орієнтацій, особистісної самоактуалізації та особистісних атрибуцій. Узагальнення емпіричних даних дало підстави стверджувати, що смисложиттєва феноменологія, як і самоактуалізаційна, визначає змістовний характер переживання кризи у безробітних, а це може свідчити про те, що перетворення кризової ситуації професійного виключення передбачає актуалізацію процесів самодетермінації особистісно-смислової сфери безробітних. Аналіз результатів дослідження особистісних атрибуцій безробітних дозволив виявити, що у перетворенні (переживанні) кризових ситуацій, пов’язаних з втратою професійної і трудової зайнятості, важливу роль відіграє така особистісна диспозиція як інтернальний локус контролю. Зроблено висновок, що переживання кризи у безробітних має смис- лодіяльнісний характер і детермінується специфічною конфігурацією смисложиттєвих, самоактуалізаційних і атрибутивних особистісних характеристик.

Ключові слова: особистість, безробіття, криза, переживання кризи, смислодіяльнісний характер переживання, смисложиттєві орієнтації, особистісна самоактуалізація, особистісні атрибуції.

 

УДК 159. 9: 34 (075.8)

А.В. Сорока

Психологічні особливості взаємозв’язків ціннісно-нормативної сфери та системи вольової саморегуляції девіантної особистості

Дана стаття продовжує розкривати процес виконання експериментального дослідження запропонованої нами програми дослідження розвитку ефективності соціальної адаптації безхатька після звільнення від відбування терміну покарання (перші 6 місяців після відбування терміну покарання) [7]. У результаті використання кореляційного аналізу за методом обчислення коефіцієнта τ Кендела визначено психологічні особливості взаємозв’язків ціннісно-нормативної сфери та динамічної сторін вольової саморегуляції особистості після звільнення від відбування терміну покарання. Аналізуючи виявлені нами взаємозв’язки, можна виділити два їх типи: конструктивні зв’язки, такі, де високі показники компонентів ціннісно-нормативної сфери та вольової саморегуляції особистості утворюють зв’язки, що сприяють кращій ресоціалізації девіантної особистості у сучасному суспільстві. Констатовано, що такі зв’язки сприяють як покращенню ціннісно-нормативної сфери, правосвідомості особистості, так і проявам самоконтролю, вмінню регулювати свої стани, почуття та дії і загалом вольову саморегуляцію девіантної особистості. Та деструктивні зв’язки, такі, де окремі високі показники компонентів системи вольової саморегуляції особистості виступають підтримкою негативних аспектів ціннісно-нормативної сфери девіантної особистості. Так, наприклад, встановлено високий рівень сформованості такої вольової якості як «наполегливість», з одного боку, може сприяти блокуванню негативної властивості особистості як «схильність до агресії», а з іншого боку – має зворотню властивість з такими субшкалами як «прагнення підігнати партнера під себе» та «невміння пристосовуватися до інших». Зроблено висновок, що підтримка та формування конструктивних взаємозв’язків між перемінними може сприяти позитивним змінам нашого системокомплексу з метою результативної ресоціалізації девіантної особистості у сучасному суспільстві.

Ключові слова: системний підхід, системокомплекс, ціннісно-нормативна сфера особистості, вольова саморегуляція особистості, кореляційні взаємозв’язки, психокорекційна програма.

 

УДК 37.013.42 – 051:364 – 784

В.И. Спивак

Особенности профессиональной деятельности прак- тического психолога в качестве телефонного консультанта

В статье осуществляется психологический анализ и экспериментальное исследование профессиональных и личностных качеств практических психологов, осуществляющих телефонное консультирование. Проанализировано, что осознанное последовательное применение психологом целостной теоретико-практической концепции является одной из гарантий профессионализма психологической помощи, которая предоставляется. Констатировано, что на этом основании возникает необходимость рассмотреть некоторые теоретические принципы современных психологических направлений, а также личностные качества эффективного специалиста, оказывающего психологическую помощь в процессе осуществления своей профессиональной деятельности. Отмечено, что сенсорная деятельность в разных видах деятельности отличается, в первую очередь, по нагрузке на тот или иной анализатор, или комплекс анализаторов. Показано, что у работника Телефона доверия ведущим является слуховой анализатор, поскольку в процес- се работы консультант «слушает», т.е. обращает внимание не только на вещание абонента (его темп, громкость, тембр голоса, особенности лексики, характерные высказывания и обороты), но и на невербальные сигналы (дыхание, паузы, дрожь в голосе, кашель, смех, плач, изменения интонации), а также тот фон, на котором звучит голос абонента (шум улицы, голоса других людей, бытовые звуки, эфирные помехи и др.). Сделан вывод, что всю информацию об абоненте консультант получает только на слух, поэтому восприятие у него ограничено, поскольку в работе не участвуют никакие другие анализаторы. И это ограниченное поле восприятия он удерживает в сознании длительное время.

Ключевые слова: психологический анализ, профессиональные и личностные качества, практический психолог, телефонное консультирование, теоретико-практическая концепция, психологическая помощь, эффективный специалист, Телефон Доверия.

 

УДК 159.954:316.6-057.874

О.В. Сторож

Теоретико-методологічний аналіз психологічних особливостей творчої соціалізації старшокласників

Статтю присвячено дослідженню психологічних особливостей творчої соціалізації старшокласників. Здійснено аналіз наукової літератури, що розкриває зміст поняття «творча соціалізація». Теоретично обґрунтовано, що зміст і структура творчої соціалізації старшокласників базуються на їх вікових особливостях і взаємозв’язку процесів соціалізації і творчого мислення та проявляються у: соціальній творчості, соціальній креативності як вищих формах соціальної активності особистості або суспільства; творчій адаптації як процесі змін, перебудові соціальних ситуацій на основі незахисних адаптивних механізмів; творчій соціалізації як найвищому щаблі соціалізації людини в середовищі. Запропоновано теоретичну модель як інструмент дослідження психологічних особливостей творчої соціалізації старшокласників через взаємозв’язок складових їх соціалізації і творчого мислення, при високому рівні розвитку яких старшокласник адекватно, швидко реагує на різноманітні зміни соціального середовища, гнучко проявляє себе, пропонуючи саме той творчий продукт, який необхідний і цінний для суспільства, до якого він належить, і таким чином взаємодіє з ним через призму власної творчої самореалізації. Зазначено, що психологічними особливостями творчої соціалізації старшокласників є соціальне визнання, соціальний статус, набуті творчі характеристики, соціальна адаптація, фрустрація, вербальне творче мислення, образне творче мислення, оригінальність тематична. Розроблено модель-схему типології творчої соціалізації старшокласників. Виділено п’ять типів творчої соціалізації старшокласників: «соціально-нетворчо пасивний» «соціально-нетворчо адаптивний» «; «соціально-творчо неадаптивний»; «соціально-творчо проміжний»; «соціально-творчо успішний».

Ключові слова: соціалізація, творче мислення, соціальна творчість, соціальна обдарованість, творча адаптація, психологічні особливості, творча соціалізація, старшокласники, типологія.

 

УДК: 159.922.2

Ю.В. Тимош

Психосемантичні особливості моральної свідомості особистості: теоретичні аспекти

У статті висвітлено актуальні питання проблеми формування моральної свідомості особистості. Проаналізовано дослідження деяких відомих науковців-психологів щодо особливостей морального становлення особистості на різних вікових етапах розвитку. Здійснено аналіз структури моральної свідомості та її категоріального апарату. Зокрема, до категорій моральної свідомості віднесено категорії добра, зла, обов’язку, відповідальності, справедливості, гуманності, щастя та інші. Зроблено висновок, що моральна свідомість – це особливий конструкт людської психіки, складне психологічне утворення, яка має свої рівні, форми та певну структуру. Визначено, що практична значущість вивчення образу моральної людини полягає в тому, що за допомогою методів психосемантики стає можливим виявлення прихованої, імпліцитної картини внутрішнього світу суб’єкта, його індивідуального світосприймання, що включає як свідомі, так і несвідомі аспекти. У результаті зроблено висновок про те, що механізми формування психологічного сприйняття моральності обумовлені тим, що моральність означає для самої людини, її власного «Я», який сенс вона вкладає в дане поняття і як використовує його у взаємодії з навколишніми людьми. Оцінити уявлення про «моральну людину» можна за допомогою системного аналізу людської свідомості, яка складається з життєвих уявлень про навколишній світ, інших людей, самої себе, і вимагає вивчення значення як одиниці свідомості. Зазначено, що дана проблема потребує подальшого експериментального дослідження, визначення провідних ціннісних орієнтацій людей різних вікових категорій у контексті двох відмінних ідентифікацій («Я-ідеального» та «Я-реального»), як необхідного підґрунтя для суб’єктно орієнтованого аналізу результатів психосемантичного експерименту.

Ключові слова: особистість, моральна свідомість, моральні норми, принципи, мотиви, ціннісні орієнтації, психосемантика.

 

УДК 159.98: 81

C.В. Цимбaл

Пcиxoтexнoлoгiя фoрмувaння iншoмoвнoгo мoвлeння чeрeз iнтeгрaтивний лiнгвoпcиxoлoгiчний трeнiнг

У cтaттi пoдaнo пcиxoтexнoлoгiю фoрмувaння iншoмoвнoгo мoвлeння чeрeз iнтeгрaтивний лiнгвoпcиxoлoгiчний трeнiнг. Зaзнaчено, щo для кoжнoгo зaняття, якe прoвoдитьcя у фoрмi пcиxoлoгiчнoгo трeнiнгу, рoзрoбляєтьcя ocoбливий cцeнaрiй, який oб’єднує уci впрaви/iгри i пcиxoтexнiки, щo мaють пoдвiйну (пcиxoлoгiчну у лiнгвicтичну) cпрямoвaнicть i глибинний зв’язoк, i пoв’язaнi зaгaльнoю cюжeтнoю лiнiєю. Визначено, що інтeгрaтивний лiнгвoпcиxoлoгiчний трeнiнг мaє cвoю cтруктуру i лiнiю рoзвитку, згiднo з якoю cклaднicть вирiшувaниx пcиxoлoгiчниx i пcиxoлiнгвicтичниx зaвдaнь пocтiйнo зрocтaє. Показано, що фoрмувaння мoвлeння як дiючoї ceмioтичнoї cиcтeми у вiдривi вiд мoви є нeмoжливим. Вплив iнтeгрaтивнoгo лiнгвoпcиxoлoгiчнoгo трeнiнгу як зacoбу пcиxoтeрaпiї тa пcиxoкoрeкцiї нa пcиxiку людини, її пcиxoфiзioлoгiю тa aктивнicть з мeтoю рoзвитку i фoрмувaння iншoмoвнoгo мoвлeння пiдтвeрдилo гiпoтeзу прo тe, щo мoвa являє coбoю нe лишe cиcтeму знaкiв, щo викoриcтoвуєтьcя для cпiлкувaння, aлe i йoгo вищу пcиxiчну функцiю, пcиxiчний тa пcиxoфiзioлoгiчний прoцec, aктивнicть i дiяльнicть в oргaнiчнiй єднocтi уcix циx acпeктiв. Визначено, що фoрмувaння мoвлeння вiдбувaєтьcя iнтeгрaтивнo чeрeз кoмплeкcний рoзвитoк уcix зaзнaчeниx мoвлeннєвиx cтoрiн. Причoму, як дiяльнicть мoвлeння пoв’язaнe зi cвiдoмicтю, aлe як aктивнicть, пcиxiчнa, нeйрoфiзіoлoгiчнa i пcиxoфiзioлoгiчнa функцiя – вoнa прaцює у зoнi пiдcвiдoмocтi, якa вiдпoвiдaє зa aвтoмaтизм мoвлeннєвиx дiй. Пiдтвeрдилacя i гiпoтeзa прo тe, щo фoрмувaння мoвлeння зaлeжить вiд рoзвитку уcix iншиx пcиxiчниx прoцeciв, як пiзнaвaльниx, тaк i eмoцiйниx, причoму, цi прoцecи нe лишe є тaкими, щo взaємoпрoникaють oдин в oднoгo, aлe i є нeoдмiнними мoвлeннєвими cклaдoвими. Досліджено, що інтeгрaтивний лiнгвoпcиxoлoгiчний трeнiнг виявивcя oптимaльнo дiєвим зacoбoм фoрмувaння мoвлeння тoму, щo, cпiввiднocячиcь кoжнoю cвoєю мeтoдичнoї грaнню з вiдпoвiдними cтoрoнaми мoвлeннєвoгo прoцecу, цiлecпрямoвaнo впливaв нa їxнi внутрiшнi мoвлeннєвi мexaнiзми. При цьoму вплив нa фoрмувaння мoвлeння був oднoчacнo i нюaнcoвaним, i кoмплeкcним, в єднocтi уcix мoвлeннєвиx acпeктiв.

Ключoвi cлoвa: iншoмoвнe мoвлeння, ceмioтичнa cиcтeмa, iнтeгрaтивний лiнгвoпcиxoлoгiчний трeнiнг, cпiлкувaння, мoвлeннєвий прoцec, мoвлeннєвий мexaнiзм.

 

УДК 159.947

К.М. Шамлян

Дослідження взаємозв’язків між показниками вольових та формально-динамічних властивостей особистості

Аналіз досліджень показує, що прояв вольових якостей залежить від багатьох чинників – нейродинамічні та енергетичні особливості людини, її мотивація та смислова сфера, актуальна ситуація. Метою дослідження є аналіз структури взаємозв’язків між емпіричними показниками темпераментних особливостей людини та її основних вольових якостей. Використано комплекс методик опитування, спрямованих на діагностику вольових якостей (цілеспрямованості, наполегливості, терплячості, витримки, самовладання, сміливості, самостійності та ініціативності), сили нервової системи, формально-динамічних властивостей (ергічності, пластичності, швидкості, емоційності), загального та диференційного типів темпераменту у різних сферах активності (психомоторній, комунікативній, інтелектуальній). Дослідження засвідчило, що сила нервової системи по збудженню є нейродинамічною основою розвитку багатьох і базальних, і системних якостей волі. Показники базальних якостей, які уособлюють гальмівну функцію волі (терплячості, витримку та самовладання), також мають найвищі кореляції з силою нервової системи по гальмуванню. Сприятливим формально-динамічним підґрунтям розвитку у людини багатьох якостей волі є гармонійне поєднання загальної активності з низькою емоційною реактивністю. Виявлено статистично значущі позитивні кореляційні зв’язки шкали вольової сфери з показниками формально-динамічних властивостей (ергічності, активності, швидкості) у психомоторній та інтелектуальній сферах активності. Разом з цим обмаль кореляцій з показниками активності у комунікативній сфері. Виявлено високі від’ємні кореляції зі всіма показниками емоційності таких ключових якостей волі як витримка та самовладання, рішучість і сміливість.

Ключові слова: вольова сфера, базальні вольові якості, системні вольові якості, сила нервової системи, формально-динамічні властивості, диференційний тип темпераменту, сміливість, терплячість.

 

УДК 159.922:943.946

В.А. Шинкарюк

Вивчення впливу індивідуально-типологічних властивостей нервової системи на формування моторно-силових навичок юнаків

У статті досліджується проблема формування моторних навичок, у виконанні яких провідною є фізична якість «сила». Емпірично досліджено та розкрито вплив сили нервової системи учнів старших класів на динаміку формування моторно-силових навичок. Визначено показники сили нервової системи, балансу збудження і гальмування, інертності, рухливості цих процесів. Виявлено та представлено успішність формування моторно-силової навички «тяга» штанги у юнаків з індивідуально-типологічними властивостями нервової системи протягом одного тренування. Порівняно дані технічної успішності виконання моторно-силової вправи та досягнення спортивних результатів юнаків із різними за силою та балансом нервової системи через чотири мікроцикли. Представлено зміни успішності виконання моторно-силової вправи після восьми тренувальних занять. Отримано дані узагальнено та представлено у вигляді таблиць і діаграм. Показано порівняльну картину емпіричного дослідження формування моторно-силової навички техніки виконання вправи «тяга» штанги учнями старших класів з різною силою нервової системи до і після формувального експерименту. Виявлено, що на етапі формування уявлення про моторну дію вищі показники техніки виконання вправи виявили юнаки із середньою та середньо-слабкою силою нервової системи. На етапі закріплення вправи юнаки із різною силою нервової системи виявили близькі за значенням показники.

Ключові слова: сила нервової системи, процеси збудження і гальмування, моторно-силові навички, старшокласники, динаміка формування навичок.

 

УДК 159.923.2

О.С. Штепа

Магістральні механізми актуалізації психологічних ресурсів

Сформульовано проблему невизначеності психологічних механізмів актуалізації ресурсів, що може зумовлювати хибні висновки щодо детермінант ресурсів, а також ускладнювати їх феноменологічний розгляд. Теоретично метарівнем актуалізації ресурсів визначено самоздійснення особи, умовою вияву механізмів актуалізації доведено екзистенційний вибір, а психологічним новоутворенням, що зумовлене механізмами актуалізації – життєстійкість. За результатами емпіричного дослідження з’ясовано, що мотив оцінки власного потенціалу, мотив вольового зусилля, самоцінність, лабільність, когнітивність, толерантність до невирішуваності, відкритість досвіду є емпіричною основою механізмів актуалізації психологічних ресурсів. Здійснено класифікацію механізмів актуалізації психологічних ресурсів, за якою зазначені механізми охарактеризовано як мотиваційно-рефлексивні механізми, що мають значну кількість ступенів вільності та локалізуються у процесах самоздійснення особи, зумовлюючи перетворення особистісних можливостей у дійсність. Визначено, що механізми актуалізації психологічних ресурсів зумовлюють як зміни рівня умінь оперувати ресурсами, так і зміни рівня головних компонентів психологічної ресурсності. На основі результатів дослідження схарактеризовано такі магістральні механізми актуалізації ресурсів самоздійснення особи: механізм переоцінки принципів, механізм прийняття рішення щодо співпричетності, механізм долання дилеми, механізм уможливлення авторської позиції. Актуалізація психологічних ресурсів характеризує таку збалансованість процесів персоніфікації та персоналізації, за якої самоздійснення як система, що здатна до самоорганізації, характеризуватиметься як продуктивна. Продуктивність виявлятиметься у тому, що особа більшою мірою стає собою.

Ключові слова: психологічні ресурси, психологічні механізми, актуалізація ресурсів, особистісне самоздійснення, лабільність, мотив оцінки власного потенціалу, відкритість досвіду, толерантність до невирішуваності, самоцінність.

 

УДК 159.922

І.В. Яворська-Вєтрова

Динаміка образу успішного учня (ідеальне Я) у школярів молодшого шкільного та підліткового віку в контексті їх особистісної ефективності

У статті подано теоретичне обґрунтування дослідження психологічних механізмів становлення особистісної ефективності, одним із яких виступає рефлексія, на різних етапах онтогенезу. Показано, що з рівнем розвитку рефлексії безпосередньо пов’язана адекватність, реалістичність Я–концепції особистості. Проаналізовано результати дослідження динаміки образу ідеального «Я» у школярів 3– 6-х класів залежно від рівня їх особистісної ефективності. Виокремлено п’ять груп категорій, якими учні характеризують образ «успішного учня»: узагальнені характеристики; характеристики діяльності та поведінки; риси особистості (цю категорію було поділено на дві підгрупи: 1) риси особистості як суб’єкта учіння, важливі для здійснення учіннєвої діяльності; 2) особистісні риси, що характеризують суб’єкта як людину); взаємини з іншими людьми, інші характеристики. На підставі результатів аналізу образу «успішного учня», що кореспондує з ідеальним Я, констатовано: для школярів актуальним є образ учня, який має високі досягнення в навчанні, володіє широким репертуаром учнівських навичок і поведінкових характеристик, йому притаманний певний спектр рис, значущих як у сфері «Я – суб’єкт учіння», так і у сфері «Я – людина». Зауважено, що кількість і якість узагальнених характеристик успішного учня змінюється як із збільшенням віку дітей, так і з підвищенням їх особистісної ефективності. Таку саму тенденцію констатовано й щодо поведінкових і діяльнісних характеристик ідеального «Я». Встановлено, що найсуттєвіші насамперед якісні зміни відбуваються в описах особистісних рис успішного учня: «типові», «стадартні» висловлювання третьокласників змінюються у шестикласників на менш категоричні, але більш розгорнуті, психологічно обґрунтовані, рефлексивні судження.

Ключові слова: особистісна ефективність, образ «ідеальне Я», рефлексія, узагальнені характеристики, характеристики діяльності та поведінки, риси особистості, взаємини з іншими людьми, суб’єкт учіннєвої діяльності.

 

УДК 376-056.264-056.3-053.4/5

Г.В. Якимчук

Співвідношення мовленнєвого та інтелектуального розвитку у дітей із загальним недорозвитком мовлення

У статті здійснено науково-теоретичний аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури з питання співвідношення мислення та мовлення. Проаналізовано специфіку відношень мовлення та інтелекту у структурі дефекту при загальному недорозвитку мовлення. Розглянуто проблему порушень розвитку з позиції структурної організації дизонтогенезу та концепції про загальні та специфічні закономірності у психічному розвитку. Описано питання визначення провідного дефекту у структурі порушення та вторинних проявів. Порівняно результати останніх досліджень науковців з даного питання та зроблено узагальнення. Встановлено наявність складного поєднання порушень мовлення та пізнавальної діяльності у дітей із загальним недорозвитком мовлення. Визначено необхідність розмежування провідного дефекту та вторинних проявів у випадках порушення розумового, мовленнєвого розвитку, порушень емоційно-вольової сфери. Зафіксовано взаємовплив порушень мовленнєвого розвитку та розвитку інтелектуального. Представлено необхідність диференційної діагностики наявних патологій розвитку у дитини для визначення з-поміж них провідного порушення, що потребує першочергових віновлювальних заходів, для досягнення належного корекційного ефекту при ушкодженому розвитку. Крім того, встановлено також необхідність диференційованого вирішення питання відхилень пізнавальної сфери дітей із загальним недорозвитком мовлення з метою планування змісту корекційно-розвиткової роботи, добору доцільних педагогічних засобів і прийомів, зорієнтованих на особливості індивідуального розвитку дитини. Отримані дані узагальнені та представлені у вигляді описового порівняння та висновків. Визначено зміст і напрямки подальшого дослідження означеної проблеми.

Ключові слова: загальний недорозвиток мовлення, диференційна діагностика, співвідношення мовленнєвого та інтелектуального розвитку, первинні та вторинні дефекти, структура дефекту.[:en]Issue 33

UDC 159.923

S.D. Maksymenko

The concept of personality’s self-development

The article envisaged the drivers of mental development of the child (and the source of its self-motion) were the internal contradictions that arose in life, activities, relationship with the environment, the contradictions between the new needs, desires of the child and the level of his/her capabilities, between the requirements and the degree of mastering necessary abilities and skills, between new tasks and previously formed habits, ways of thinking and behavior, between the growing internal capabilities of the child, and the objective position in the family and the team. It is noted that, taking into account the specific laws of mental development considers the sequence of stages of intellectual development. It is stated that the logic of theoretical approach to the development of the human psyche suggests that genetic psychological laws are not absolute, they are always socially conditioned and have their own specifics. It is concluded that the task of forming educational activities involves the formation of motivational basis and learning the operating structure. It has been found that the structure of educational activities becomes a form of subjective activity of the child, which is the pupil has the formed attitude to people and reality. It is shown that the necessary condition for pupils’ mastering new words is the formation of special ways to solve language problems. It is established the role of logical aspect of speech component of teacher’s communicative activities increases with the increasing of pupils’ age.

Keywords: development of the psyche, personality, self-development, thinking, educational activities, abilities, skills, formation, activities.

 

UDC 159.9. 616.092

B.V. Andreiko.

The key aspects of the classification of violation of the child’s development.

The article scientifically envisages such terms as: violation, developmental disorders, psychological and physical disorders. It is found that the subject of correctional education, focused by the study, education, training and correction of psycho-pedagogical assistance, is a child with mental and physical development disorders. It is also scientifically grounded the change of the psycho-emotional state and adaptation of parents having a child with disabilities. It is studied that a family having a child with mental and physical disabilities, goes through the following stages: the stage of birth and stage of diagnosis. It is investigated the period of diagnosis can vary from six months to five years. The key aspects of developmental disorders diagnosis of early childhood are analyzed. We identified the basic phasic factors and criteria for diagnosis. Reasonable problems in diagnosis, criteria for formulating a diagnosis are distinguished. A new term of prognosis of the young child is defined. Especially adverse effects stem from the deficit of communication with adults in the first year of life, i.e. in infancy. The most common in correctional education is a child anomalies classification by type of violation. Such knowledge defined the content and methods of work with the child and form of education and training.

Key words: correctional education, psycho-physical development, developmental disorders, early childhood, families with children with developmental disabilities, diagnosis, sensory disorders, disability and prognosis of development.

 

UDC 159.922.7:15 (075.8)

D.V. Anpilova.

The psychological meaning of trust for the self-actualization in early adulthood

The article is devoted to the review of the phenomenon of trust as an important resource, which influences on the process of male and female self-actualization in the early adulthood. The summarized review of studies of leading types of trust is analysed: trust to oneself as the unconditional belief, conviction in the own positive inner essence, own competence, significance and value; trust to the romantic partner as confidence in his decency and goodwill, as well as the necessary condition and the result of harmonious, subjectively satisfying romantic relationships; trust to other people, to the groups and to the social institutions as the belief that the existing trust expectations will be justified and that the social / institutional interaction does not bear the risk of being deceived and betrayed. The results of empirical research of connection between mentioned types of trust and the basic parameters determining the level of selfactualization are represented: orientation in time, reliance on oneself, positive values, flexibility of behavior, sensitivity, spontaneity, self-esteem, self-acceptance, view on the human nature, the ability of holistic perceive of the world and other people, acceptance of own aggression, sociability, cognitive needs, creativity and common level of self-actualization. It has been found that trust to the romantic partner has positive correlation with orientation in time, reliance on self, positive values, behaviour flexibility, spontaneity, self-respect, self-acceptance, acceptance of aggression and a general index of self-realization; trust to oneself has positive correlation with such spheres of self-realization as reliance on oneself, self-acceptance, acceptance of aggression. With the help of regression analysis it is proved that trust to the partner has the great positive significance for self-actualization during the early adulthood. Trust to oneself has less influence on self-actualization and social / institutional trust has the opposite meaning for this process.

Key words: trust, types of trust, trust to oneself, interpersonal trust, social trust, self-actualization, gender differences, early adulthood.

 

UDC 159.923.31-055.2

K.V. Bondar.

The research of bodily potential self-reflection of young woman.

The article presents the results of a study of self-reflection of young woman’s bodily potential. Women corporeality in meaningful aspect is presented as a conscious mental education, and various bodily processes recognized by unconscious woman are its objects. It is emphasized that the interaction of women and difficult life situation is related to personal experiences, it includes the processes of experience, understanding, understanding of the situation in the context of a holistic way of life, resulting in a new attitude in the unity of emotional, cognitive and behavioral components, expresses the internal position of the person or stance towards life. It is noted that the integration of body experience in the subjective picture of the way of life of women can wear maladaptive character and leads to the transformation of temporal and semantic aspects of the structure of subjective picture of life. It analyzes the phenomenon of corporeality as a phenomenon of self-consciousness and a source of a young woman’s selfactivity, her self-presentation and conditions of life projection. The absence of constructs in the form of “Me”, which would point to the role and place in the structure of “Me” self-consciousness its physical component is noted. The results of the study of bodily potential self-reflection through the technique “bodily potential self-reflection questionnaire” by A.Y. Rozhdestvenskyi are described. The results of the study of self-reflection are presented. According to the results the greatest number of respondents (46.7%) belongs to the type of personal self-reflection of bodily capacities. The orientation “to oneself” is characteristic for this type. Body potential is directly integrated into the “Me” -structure, becomes its inherent characteristic that under no circumstances can be separated from the “Me”.

Key words: image of “Me”, the self-reflection of bodily capacity, the ratio of women to their physicality, bodily orientation, bodily experience, physicality, the body, the phenomenon of corporeality.

 

UDC 159.9 (076)

I.S. Bulakh.

Life crisis as an impetus to the self-worth trajectory of human’s personal growth

The human’s personal changes which are actualized by the background of his/her experienced life crisis are analyzed in the article. It is characterized the human’s experiencing life crisis situation. The essence of personal development is disclosed in the context of life crisis. The attention is focused on solving individual life crisis. It is noted that the first important moment in the revival of the individual is associated with the actualization of his/her personal autonomy. The self-development is stated to increase the level of human self-respect and expand his/her internal freedom. The relation of the second point with the renewed one after the experienced crisis is emphasized that human experience becomes the impetus for creativity development, new discoveries and views. The third point determines that the experienced crisis leads the human to a deep perception of the realities of living space. He/she begins to perceive the living world and him/herself in it more clearly, truthfully, really. It is emphasized that the level of self-comprehension and cognition of the world demonstrates the achievement of personal maturity. The increasing of human sensitivity to external influences is established after experienced life crises. The basic focus of work of a crisis counselor is explained. The mental re-adaptation of a client as an important mechanism for overcoming the crisis is characterized. It is proved, if the personality shows productive attitude to crisis situations in life and strives to solve them constructively, he/she renews and enriches his own personal space.

Key words: personal growth, life crisis, personal autonomy, subjectivity of the personality, productive life strategy, self-development.

 

UDC 376 (075.8)

O.M. Verzhykhovska.

Features of the development and education of mentally retarded children in the family

Theoretical and experimental bases of mental and physical development and education of mentally retarded children in the family are analyzed in the article. In particular, the author draws your attention to the characteristics, nature, analysis and content of the issue of family education of this category of children. General didactic principles and methods of education of children with typical development in families that are relied in the basis of family education of children with mental retardation are clearly identified and described in the article. It should be noted that the psycho-physical development of mentally retarded children goes by similar laws that are characteristic for normally developed children, but it is peculiar as that is indicated by clinic, etiology and pathogenesis of this disorder, namely the presence of diffusion abnormalities in the cerebral cortex of mentally retarded children leads to deviations in their cognitive performance and activity, and further to infringements in the development of higher mental functions, emotional and volitional and personal areas that parents need to consider in the process of education. The author has found that the study of this problem requires analysis of the following: clinical and physiological features of the development of mentally retarded children and their parents considering such features in the process of family education; features of physical, intellectual, moral and national education of such category of children in families; development of their speech; adaptation and social problems which arise during the process of development and education; features of the family work on development and formation of leading activities of mentally retarded children; interaction between schools and families in the education of this category of children and training of remedial teachers to work with their parents; specifics of use of innovative technologies for remedial training and education when dealing with mentally retarded children.

Key words: development of mentally retarded children, etiology and pathogenesis of mental retardation, typical development, family education of mentally retarded children, family education parameters, conditions of family education.

 

UDC 159.2

  1. Wychavskyi.

Psychosocial Conditionality and Education of Young People.

The author of the article analyses various attitudes and behavior of children and young people in families that imitate age-mates or social groups, in which they are brought up. Many authors who investigate the problems of education or psychosocial behavior of growing up young people specify on influence and prevailing of age-mates in forming of children’s consciousness, ways of behavior and acceptance of vital decisions. The author, being based on opinions of scientific authorities, shows that public influence is the certain change of positions, behavior or person feelings as a result of that other people think, do and feel. It leads to the basic changes in life, i.e. the changes of level of implementation of tasks by an individual in presence of other people. The author underlines that education is not only based on abilities that are traditionally passed on in family from one generation to another, but also requires permanent improvement of the special literature in the sphere of psychology and pedagogics that will help parents in education of their children. Analyzing the problems of family we should underline that parents are responsible for individual values which their children will obtain. Therefore numerous researches concerning family as a subject matter that were carried out in psychology, sociology or pedagogics show image of diverse hierarchy of values in the family. It is important to emphasize that there are values to be considered as basic that does not depend on person, history and culture of country influence on their formation. Such values consist of: courage, justice, reasonableness, capacity for work, modesty, gratitude, readiness to help, sympathy and responsibility.

Key words: family, education, psychosocial behavior, groups of agemates, hierarchy of values.

 

UDC 159.9:371

A.V. Vozniuk.

Psychological characteristics of the educational districts formation and functioning

In the article the basic approaches to creating educational districts are analyzed. The educational district is determined as a voluntary association of organizations (regardless of subordination and ownership type) in a particular area, which serves an effective mechanism to ensure the most comprehensive educational services to create competitive personality, mobile at market and able to learn throughout life. The strategic goal of educational district is grounded. It is composed of two main areas, the first of which involves the organization to provide quality educational services, taking into account all potential resources, and the second – to create conditions for the expansion of professional opportunities and personal and professional growth of teachers. The basic tasks and activities of the educational district are revealed. A number of psychological and administrative problems regarding the establishment and functioning of educational district, combined into three blocks: block of problems concerning the management of educational district as a whole; block of problems reflecting the specific management of teaching staff in the education district; block of problems associated with the quality of the educational process in the educational district. The features of the head’s managerial activities on the establishment and functioning of the educational district are characterized. It is determined that this administrative direction of the head of supporting school includes the following components: strategic and modeling; organizational and coordination; analytical and corrective; information. The content and main tasks of the components of managerial activities of supporting school concerning the establishment and functioning of the educational district are defined.

Key words: educational district, a strategic goal of the educational district activities, objectives of the educational district, psychological and administrative problems of creation and functioning of the educational district, administrative activities of the head of supporting school, strategically modeling component, organization and coordination component, analytical and corrective component, information component.

 

UDC 159.942.5 : 616 – 085

P.D. Hayduchyk.

Identification determination of separation experiences in medical rehabilitation conditions

The article deals with theoretical and empirical grounding of identification determination of separation experiences of individual in medical rehabilitation conditions. Represented theoretical and methodological analysis of the phenomenon of separation, highlighting its psychological content and manifestation of peculiarities in medical rehabilitation conditions, and also clarifying the conceptual positions of studying the identification determination of human behavior, allowed to state that separation experiences are caused by human identification experience. The carrying out of individually based study in order to examine the identification determination of separation experiences of patients who undergo stationary department’s treatment has been suggested. The developed program of empirical research and the complex of used methods of research results of mathematical processing enables to concretize the identification factors of separation experiences of human in medical rehabilitation conditions. It has been stated that patients with expressed separation anxiety are characterized by heightened experience of loneliness that in general psycho-emotional background is the fact of their comfort condition, and among identification factors of separation anxiety of patients the dominant position occupy the unconstructive forms, blocking their autonomy and responsibility; patients with low separation anxiety inherent more expressed level of mental activation, interest, emotional tone, which are auxiliary aids of loneliness state effective experiencing caused by treatment process conditions, and signs of constructive forms of personality identity ensure the sense of orientation and meaningfulness of life. The question of psychotherapeutic support of separation experiences in medical rehabilitation conditions has been actualized, and it has been stated, that emotional safety climate contributes to actualization of sick person’s internal resources, determining its personal protection and emotional comfort.

Key words: identification, separation, anxiety, identification factors, separation experiences, medical rehabilitation, patients.

 

UDC 159.9

L.O. Haponenko.

Unity of reflexive communication and internal dialogue: theory and practice

Reflex communication is investigated as the mechanism of generation of new meanings in development of dialogical communication in the course of professional education of a future practical psychologist. There is an internal dialogue as the stimulating material of development of reflexive thinking which passes to reflexive consciousness and comes to the end in reflexive communication. Empirical collecting of this material happened according to the analysis of verbalization of internal dialogue in the course of interpretation of psychodrawings during the course «Active Social and Psychological Training». On the basis of analytical sessions it is established that expansion of internal dialogue proceeds successfully on condition of a reflection of what is done by a student for what he does it and what is perspective value of this work for him in further professional activity. It is revealed that reflexive processing of external information is caused by existence of contradictions which are realized by the student, it is a contradiction between an educational task and personal semantic value. Internal dialogue as the mechanism of generation of new meanings, functions in indissoluble unity with a reflection, thanks to updating of conscious and unconscious maintenance of mentality. It is defined that the hidden meanings in contexts of internal dialogue thanks to reflexive communication of students in the course of discussion of psychodrawing have been forced out in unconsciousness. Generations of new reflexive acts in the context of expansion of internal dialogue which on the student’s semantic value was personally problem are monitored. Development of reflexive communication is presented in gradual accumulation of new communicative contexts which arise at first as internal dialogue, and only then as external dialogue. At this stage processes of associations which are gradually comprehended are updated. The main difference between the internal dialogue and reflexive communication is presented: the first one proceeds as realization of interaction according to S-S principle; the second one as intrapsychological process of display of information in communication.

Key words: thinking reflection, reflexive consciousness, reflexive communication, subject and reflexive model, internal dialogue, psychological analysis, psychodrawing, analysis of the text, context.

 

UDC 159.922.2

T.V. Hrubi

Genesis of perfectionism

This article is devoted to the study of genesis of perfectionism. The author analyzed, that for the last time, many foreign and Ukrainian scientists actively study the problem of perfectionism. In the article perfectionism has the meaning of a personality trait, which is characterized by a person’s striving for flawlessness and setting excessively high performance standards, accompanied by overly critical self-evaluations and concerns regarding others’ evaluations. In the article, the perfectionism is characterized by the desire to achieve high personal standards (moral, aesthetic, intellectual). The author, based on existing approaches, developed the model of perfectionism. In the article, factors, that have influence on the development of perfectionism, are divided, conditionally, into three levels: micro-level, meso-level and macro-level. It was investigated, that micro-level is characterized by the personal characteristics and internal conflicts. In the article, author characterized personality traits that have contribute to the development of perfectionism: pedantry, jealousy, accuracy, diligence, perseverance, responsibility, conscientiousness, anxiety, remorse about the mistakes of the past, lack of sense of joy at success achievement, self-criticism, sense of constant dissatisfaction, demands on oneself, difficulties in making decisions, the desire to finish all started things etc. It is investigated, that meso-level is characterized by the relationships in the educational institutions (schools, colleges, higher education institutions etc.), organizations, collectives in which the personality operates and spends most of time. The author described the active influence of school on formation of perfectionism, but the appearance of perfectionism is possible in adult life. In the article, the link between professional experience, its imprint and personality is considered. It is investigated, that macro-level is characterized by the culture, media, cult of perfection, etc.

Key words: perfectionism, genesis, micro-level, meso-level macro-level, personality traits, family, colleagues, society, culture.

 

UDC 371.134+159.92

N.V. Hurtovenko

The role of trainings in the formation of studentsfuture teachers’ readiness to the personality-oriented approach realization

The article studies the problem of readiness in the context of professional formation and opportunities of self-realization of future teachers in the process of University and postgraduate training. The impact of mo-dernization of society on the studied phenomenon and its requirements to the teacher as an individual personality is ascertained. The activities of the personality are focused on personality-centered approach and giving the possibility to exchange experiences. The factors which largely influence the formation of the studied process of formation of a future teacher are defined for implementation of the approach in practice. The distinctive features between the traditional system of education and nowadays system are found out. The main tendencies of changes and their impact on the formation and the implementation of a particular approach are established. The levels and the views of scientists on the psychological readiness and its formation of future professionals are presented. The role of training sessions in the process of students training is appreciated. The individual features of the personality of the teacher are defined. The training classes are analyzed and we stated the fact that during training sessions the students should be able to build their own perspective plan for phase-out paths of self-development, to examine the problematic situations under the prism of activity of the teacher, to evaluate themselves and the effectiveness of their self-realization in a higher educational institution, where most of students really should be conscious of their strengths and weaknesses, to cultivate the sustainable desire to develop themselves in the conditions of educational institutions. In addition, the prospect of further studies in the chosen direction and its role in self-realization of the personality is defined.

Key words: readiness, training, personality-centred approach, teacher, activity, self-actualization, humanism.

 

UDC 159.922

M.T. Drygus

The issue of personal efficiency in the context of scientific heritage of G.S. Kostiuk

The article presents the study of creative legacy of G.S. Kostiuk, a founder of modern Ukrainian psychology, namely: for the first time, the analysis of his conceptual approach to personal academic efficiency is performed. The article states that G.S. Kostiuk initiated examination of pupils’ personal efficiency in educational space, he designated it in the semantic field as provision of conditions for personal «growth with help of own efforts». It is indicated that the proposed idea of «progressive mental self-movement» as a vector of «internal, personal» changes proposed by G.S. Kostiuk is a unique anticipation on the way of understanding of the “personal efficiency” concept. It is stressed that G.S. Kostiuk revealed the issue of personal efficiency formation in the context of children’s mental development that included the core idea of personal self-development and self-movement. The scientist outlined the theoretical and methodological provisions that underlie pupils’ personal efficiency formation: the priority status of internal – not external – conditions of mental development; a role of child’s own activities for experience acquisition; formation of own forces of growing personality in the experience acquisition process in the cultural value context; implementation of such educational management of psychic development when external educational influence could be converted to internal stimuli for growing personality development; child’s becoming of an agent of his/her own development. It is shown that G.S. Kostiuk outlined characteristics of pupils’ personal efficiency within the motivational paradigm. The scientist revealed the «efficiency» concept in such aspects: child’s mental development; psychological analysis of educational activities and learning; the educational environment. The conclusion is made that the scientist was the first one who originality initiated, off the beaten path, in the educational and developmental psychology (both national and foreign) the issue of efficiency in the system context.

Key words: personality, development, self-improvement, efficiency, personal efficiency, self-efficiency, self-movement, mental development, internal conditions, motivational paradigm.

 

UDC 159.923:351.746.1

D.Y. Yeriomenko

Peculiarities of restoration of psychological firmness of border guards after participation in combat actions at the state border

The article touches upon the research results of peculiarities of restoration of psychological firmness of border guards after participation in combat actions at the state border. There is analysis of an extreme factors influence on the psychological firmness of border guards. Besides, we have distinguished structural components of psychological firmness of border guards: emotional-volitional, cognitive and individual-professional. According to the results of questioning of border guards who participated in combat actions during anti-terroristic operation we have found that psychological firmness in extreme conditions depends on a number of extreme factors. They can be divided into direct and indirect effects of psychic state of border guards. It is necessary to admit that participation in anti-terroristic operation is considered to be extreme situation when a border guard is in the strongest psycho-emotional stress. Thus, our investigation shows that negative psychic changes of border guards, who participated in anti-terroristic operation, develop when they have returned to their usual life. When the military men finish carrying out their service duties in the zone of anti-terroristic and return to peaceful life, additional psychotraumatization takes place and conditions of normal way of life are the sources of additional stress. As a result of our research we have found the peculiarities of restoration of psychological firmness of border guards. The findings can be used as the basis of complex techniques of restoration of psychological firmness of border guards after participation in combat operations at the state border.

Key words: negative psychic changes, stress, combat operations at the state border, psychological firmness.

 

UDC 159.9:005;355.237:351.746.1

V.V. Zhuravliov

The content and structure of the training “Organizational and psychological training for professional and managerial activity of the leadership of the state border protection bodies”

The article focuses on the impact of the introduction of the trainings in the professional training system of the leadership of the state border protection bodies with the purpose of psychological readiness formation based on psychological literacy, competence and organizational culture. The essence of the technological approach to training for professional and managerial activity of the leadership of the state border protection bodies has been analyzed. It has been determined the essence of the training program, objectives, criteria and time allocation. The structure of the training “Organizational and psychological training for professional and managerial activity of the leadership of the state border protection bodies” has been proposed. Techniques of options for training modules taking into account specific formation of training groups have been presented. Implementation of the training will help prepare the complex psychological training, use of psychological potential of a leader to overcome the negative effects of managerial influence. The necessity of using interactive techniques that contribute to the formation of needs and abilities of participants in the training sessions to use this knowledge in practice to optimize / increase efficiency of performance of professional and managerial activity has been substantiated. In addition, the analysis of the testing results of the training has been conducted. The positive dynamics of change of leadership training on organizational and psychological grounds has been empirically noted.

Key words: professional managerial activity, training, psychological readiness, leadership of the state border protection bodies.

 

UDC 159.97-056.3:340.63

N.V. Zaviazkina

Modern interdisciplinary approaches to the diagnosis of mental disorders in criminal and civil processes

The problem on mental deviations of the personality as an interdisciplinary task is envisaged in the article. The paper presents an analysis of the conception of mental health in psychology as closely connected with the general concepts of the individual and the mechanisms of his development. It is emphasized that mental illness itself is not a direct cause of crimes: it is a condition against which the validity of a negative impact on the patient, refracted through the consciousness of strain from a mental disorder, is reflected in his public response to this dangerous effects. The risk of committing mentally ill socially dangerous actions is usually a temporary condition in which psychopathological personality changes cause improper behavior situation. This causes deep differential diagnosis of psychopathological conditions with similar clinical symptoms and finds rod personality structure, which play a key role in its mental disadaptation. It is proved that the subject of an expert psychologist and research are particularly violations of the structure and dynamics of mental activity that has legal significance, and certain legal consequences. In most types of judicial psychological examination of the object of attention become such properties of the psyche, that break the ability of the subject to the implementation of the activities provided for criminal or civil law, and formulated in certain legal conditions.

Key words: psychological diagnosis, examination, mental examination, diminished responsibility, disability, patient.

 

UDC 316.6. 159.923.2: 004.7

І.І. Ivankiv

Models of adolescent’s identity development under conditions of cybersocialization

The results of empirical research of adolescent’s identity under conditions of cybersocialization are presented in the article. The features of adolescent’s identity formation in cyberspace are studied, allowing us to get the model of teen’s identity in social networks. Two models of modern teen’s identity development on social networks such are discovered such as diffuse identity and achieved identity of a teenager. The main criteria or patterns of adolescent identity development models are defined in terms of cybersocialization, such as social networks. We considered the concept of adolescent identity formation in social networks. The models of adolescent identity developmen in social networks are analyzed, on such indicators as goals in life; process and the results in life; locus of control of «Me» and life in general; the overall rate of awareness of life; the level of reflection; situational and personal anxiety; motivational inductors; time code; the ability to assess and differentiation; picture of the actual «Me» in cyberspace. The comparison of models of teen identity in social networking with the type of behavior in social networks, that is their role behavior, has been made. The qualitative variables between the studied models and main differences are described. The cluster analysis of the results and statistical analysis by Student’s t-test are conducted. The data is shown in the diagram. The empirical importance of the data is shown. It indicates the practical value of the results obtained in the investigation and study of the impact of cyberspace, such as social networks on the identity of the teenager, which in turn reveal the features of the formation of teenager’s identity in terms of cybersocialization. We have made the conclusion concerning the prevalence of the model of diffuse identity among adolescents, causing primarily the excessive use of cyberspace.

Key words: identity, achieved identity, diffuse identity, social network, cyber socialization, reflection.

 

UDC 925 : 159.923

E.Z. Ivashkevych

Empiric researches of social intellect of the personality

The article describes the results of empiric researches of the personality’s social intellect. The conclusions about its structure and peculiarities of the development were formulated. It was noted that the results of empiric researches of scientists had shown that for the development of social intellect, for the development of the ability to self-forming and self-regulation the mechanism of motivation plays the leading role. The structure of subject’s social intellect was described. In the structure of social intellect the authors underlined three its based components, such as «social cognition», «social perception» and «social acceptance». The author of the article proposed and described the conception of social intellect of a teacher. It was shown that social intellect of a teacher consisted of three substructures: a cognitive one, a mnemonic substructure and the emphatic one. It was established that a cognitive substructure of social intellect included a set of fairly stable knowledge, ratings, rules of interpretation of events, frames of human behavior, their relationships, etc. based on the existing system of interpretations on micro and macro structural levels. It was shown that a mnemonic component of social intellect of the person described developed ability to interpret events, life events, behavior of other people and their own as the subject of these events. Emphatic component of social intellect is largely dependent on what shape of the behavior the person chooses as a priority that he/she expects his/her business associated with the complex of interpretative value in relation to the world of the person. It was concluded that the emphatic component of social intellect was also dependent on what the person expected from other subjects of interpersonal interaction, what valuable interpretative complex of relations to the surround world was formed inside the person, what possibilities the subject also had when we told about the usage of mechanisms of anticipation in solving various problems of professional and social life.

Key words: intellect, social intellect, intellectual abilities, social cognition, social perception, social acceptance, cognitive, mnemonic and emphatic substructures of social intellect.

 

UDC 159.920.7:[965-12]

I.V. Ivashkevych

The model of the professional competence of a lawyer

The article deals with the problem of the structure of the professional competence of a lawyer. It was noted that in the researchers which had been devoted to the study of the professional competence of lawyers, there were the following forms of the professional competence: a special competence; a social competence; auto-competence; extreme professional competence. The author of the article proposed the definition of the professional competence of a lawyer. It was shown that professional competence was a personal individual substructure, which in turn contained some components that, taken together, defined a psychological category that somehow determined the development of the professional competence of a lawyer. The structure of the professional competence of future lawyers was disclosed. It was indicated that the lawyer’s professional competence consisted of the following components: 1) a motivational target component; 2) a cognitive component; 3) a social component; 4) axiological component; 5) autopsychological component. The author of the article describes the structure of a motivational target component of the professional competence of a specialist of legal scope, which includes: a motivation to perform legal activities; a motivation to succeed; the ability to set goals and to achieve them; professional self-determination, which is the criterion for successful realization of the professional activity; professional orientation as a psychological orientation of students performing professional activities, including contextual and motivational sides; professional readiness of students as a condition characterized by scientific, theoretical, psychological, legal and also by physical readiness. It was determined that a cognitive component of the professional competence of a specialist of legal sphere of the activity involved the development of knowledge, abilities and skills of the person, significant professional experience, and also highlighted the development of the ability to use these knowledge and skills, frames of the professional experience in practice. It was noted that the structure of social component of the professional competence of the lawyer consisted of communicative competence, emotional and expressive peculiarities of the person and the characteristics of motor-volitional sphere of a specialist. In the article it was determined that basic substructural elements of auto-psychological component of the professional competence of the lawyer were: a professional self-determination and self-actualization of a lawyer, which in general could be described as a long process of person’s attitude to his/her profession and to himself/ herself as a (potential or real) subject of the professional activity or professionalism in a whole.

Key words: the professional competence, a motivational target component, a cognitive component, a social component, axiological component, auto-psychological component.

 

UDC 159.922.63

O.М. Karpinska

Mechanisms of formation of acmeologic resources in representatives of the elderly

In the article, there is analysis and evaluation of a role of acmeologic personal resources to uncover and increase personal potential of elderly. The different scientists’ points of view on the problems of aging and the realization of the personal experience of relationship with the world are considered. The principles describing this definition are considered according to our pragmatic concept. We consider the acmeologic personal resource as a system of indicators of psychological tests (focus on the future, on positive past, personal maturity, self-concept, the need for achievement, dispositional optimism, internal locus of control) to study the mechanisms of gerontogenesis. There are applied the method of construction of mathematical models, that visualize the definition «acmeologic personal resource» in several study groups. There are compared the data of representatives of elderly, adulthood and adolescence in all the designated indicators. There are blanked different indicators by calculating the correlation between coefficients and their uncertainties. There are defined relationships that were formed between the indices by using multiple linear regression and correlation. Findings are compiled and the results are presented as graphs, and tables. The constructed mathematical models are analyzed that suggest the age increases the dimension of the psyche. This provides an increase of the personal potential. It shows an increase in the number of connections of regression relationship between indicators using polycyclic multigraphs.

Key words: acmeologic personal resource, personal potential, personal maturity, personal development, old age, mathematical modeling, system.

 

UDC 159.9

P.A. Kazarian

Students’ participation in volunteer psychologist movement as a form of their personal growth

The volunteer movement of psychology students is considered in the article as a form of personal growth. The project “Prevention of negative phenomena among young people” is presented in the study. The most effective way to overcome the stigma with respect to current social problems is identified to be: creativity, personal example, “Peer-to-peer” volunteering. It is noted that the volunteer movement is a voluntary form of association for mobilization on social initiative to achieve the objectives of public interest, the joint solution of common problems, promoting personal growth of the participants and the development of social activity of youth. The volunteering is determined to be characterized by voluntary inclusion of volunteers in various kinds of socially valuable activities, choosing the right means to achieve the goal of the joint problem solving. The volunteering is presented to be characterized by the recognition of the equality of personal and social needs, awareness of social protection of volunteers in readiness to defend the interests of others; a combination of government with the consistent development of democratic principles in governance. Such principles of volunteering as informality, irregularity of contents, purposeful use of training and education as a means of achieving socially significant goals and volunteers’ personal growth are described. Five interrelated stages of personal growth of volunteers are analyzed: choice and self-cognition, self-improvement, selfdetermination, self-realization, creative growth.

Key words: addiction, personal example, volunteering, volunteerism, self-prophylaxis, social activity, social initiative, creativity.

 

UDC 159.942; 378.14.015.62

Y.V. Kozub

The success achievement motivation as a factor of emotional attitude of students to educational and professional activity

The results of research of emotional attitude of students to educational and professional activity at a higher educational institution reflected in the article. The emotional attitude had been considered as a system of integrated and the fractional emotional installations to the learning. The assumption of interrelation of these installations with different types of motivation of success has been checked. Different forms of exteriorizated (objective) and interiorizated (subjective) success which are shown in their educational activities as motives of achievement have been diagnosed at students. Three main motivational profiles have been allocated. It is revealed that the group of «Highly motivated» students significantly surpasses the «motivated by interiorization» ones and especially «Low motivated» groups on quality of structure and level of formation of the positive attitude to educational and professional activities. «Low motivated» students show the most expressed negative emotional attitude to study at a higher education institution. It has been proved that the accentuation of any motive of success, is being followed by strengthening of that or other component of the positive attitude of students to studying and by weakening of any component of the negative attitude. There have been revealed the types of success motives which excessive activation leads to decrease of positive attitude to studying and to strengthening of negative one at students (success as external recognition, success as the power, material success). At low progress students the role of different types of success motives in emergence of the positive attitude to studying is significantly reduced. At such students many motives of success, on the contrary, promote fixing of negative emotional installations for studying at the university. At the group of high progress students the functioning of success motives are characterized by exclusive clearness, and at the low progress ones – by «mixture of roles» in emergence and maintenance of different emotional installations to the studying.

Key words: relation, educational and professional activity of a student, the emotional attitude to studying at a university, emotional installation, achievement motivation, types of success motives, exteriorizated success, interiorizated success.

 

UDC 378.013.77.:338.48-051

N.S. Korolchuk, Y.V. Starova

Comparative characteristics of the results of psychological support on the basic components of professional training of the future managers of tourism business

The article discusses that the effectiveness of the professional development of future managers of tourism business depends on the implementation of the techniques of psychological support in higher education establishments. It will provide systematic psycho-diagnostic determination of the level of student’s psychological status and adequate usage of psychological methods in the educational process. The article analyzes psychological content of the components of tourism managers’ training. The article examined information complex of psycho-diagnostic methods and a program of psychological support at various stages of training was designed. It is also established that the comparative analysis of the results of the influence of the program of psychological support on the main components of professional training of future managers of tourism business of experimental group demonstrates the effectiveness of the activities carried out psycho-corrective means. It is also proved that there are significant differences between the performance of the experimental and control group before and after applying the program of psychological support, on the basis of such components of professional training: motivational, cognitive, personal and professional components. On the basis of given results we can state that the presented program has enough high efficiency and can be recommended in the organization of educational process and structure of higher education institutions. This will contribute to cognitive, personal and professional development of future tourism business managers.

Key words: efficiency, program, psychological support, components, professional training, managers, tourism business.

 

UDC 159.923.2:159.9.072

I.O. Kotyk, S.V. Sarychev

Experimental Research of Group and Individual Reliability in Intense and Extreme Social Conditions

In the article the authors regard the concept of personal reliability as a system of individual characteristics that serve as the basis of successful self-regulation in various spheres of life and analyze methodological and methodical problems in the use of the experimental method in research of a small social group’s and individual’s reliability in intense and extreme social conditions. The authors offer a dynamic approach to the study of group behavior and joint activities in various social situations, and so present group reliability as a hypothetical social and psychological construct operated in variables, indicators and empirical referents which are measured directly by means of appropriate psychological methods. Verification of the hypothesis of the study is based on three varieties of social and psychological experiments – laboratory, natural and forming. The results of the experimental method implication to the study of different types of small social groups allow the authors to identify the components, social and psychological mechanisms and ways to improve reliability. Data collected by the authors can accurately specify the parametric group theory and the concept of groups’ organization as regards insufficiently researched conditions and situations of joint life activities. The paper identifies the causal and consequential connections in small social group’s orderliness, reliability and subjectivity. Orientation of an individual in organizational characteristics of the group occurs in the process of applying one’s own individual psychological features to the above-mentioned properties of the group.

Key words: laboratory, natural and forming experiments, group reliability, personal reliability, small group, joint activities, ability at organization, subjectivity, stability, optimal, intense and extreme social conditions.

 

UDC 159.923:316.47

I.A. Kocherhina

Criteria and forms of psychological abuse

The results of theoretical studies of the problem of psychological abuse, its forms and criteria are presented in the article. Different points of view of the scientists on the nature of psychological abuse and their theoretical concept of vision are analyzed here. It is confirmed that there are two theoretical approaches to the study of psychological abuse: the first one is based on the study of offensive, brutal behavior of the aggressor and the second one is analyzing the effects of such behavior on a person who came under such behavior. Long-term, sustainable nature of psychological abuse and difficulties in diagnosis of this type of violence unlike other ill-treatment are specified in this article. The focus is put on the control, domination, despotism as a basis of psychological abuse. It is defined that psychological abuse is the intentional impact on another person that has negative, destructive consequences. The importance of clear allocation criteria of psychological abuse both from theoretical and practical points of view is justified that it will help to describe better the concept of psychological abuse. The criteria of psychological abuse in nonfiction are analyzed. The attempt of differentiation of psychological violence into objective and subjective are made and there are described the sphere of personality through which psychological abuse is performed. It is shown that psychological abuse has a great impact on such spheres of personality as emotional, cognitive, behavioral and communicative ane. Also, there are defined forms of psychological abuse that are described in nonfiction. The features of each form of such kind of violence have been analyzed. Some points of view of different authors which call certain types, role models being aggressive and offensive to other people, having negative consequences, are forms of psychological abuse, they are described in the article.

Key words: psychological abuse, offensive behavior, brutal handling, criteria of psychological abuse, forms of psychological abuse.

 

UDC 159.9.316.454

V.O. Kramchenkova

Value orientations of the spouses as a psychological family health factor

The paper analyzed the correlation of value orientations of the spouses and family psychological health. The level of marriage satisfaction was researched by the questionnaire of V.V. Stolin. The spouses with a sufficient level of this index were selected. Quality indicators of psychological health of the family, which is characterized by the measure of its welfare, namely, the similarity of family values, the functional-role coordination, social-role adequacy in the family, adaptability in microsocial relationship, focus on marital longevity have been identified, by a battery of psychological health diagnostic techniques of V.S. Torokhtii. The comparative analysis of the features of family interaction of men and women was conducted. It was found that couples with a sufficient level of marriage satisfaction have an average level of functionally-role coordination, focus on marital longevity, role adequacy and adaptability in microsocial relationship, but a low level of similarity of family values. By correlation analysis it was determined the nature of the relationship between the components of psychological health and marital satisfaction of couples. It is shown that marriage satisfaction is determined by such components of psychological health of the family as the focus on marital longevity, functional-role coordination and adaptability in microsocial relationship. With the help of the test of value orientations of Sh. Schwartz the individual features of value orientations of men and women being satisfied with the marriage are studied. It has been shown that men are characterized by such values, as «stimulation», «achievement», «power» to ensure their dominant position in family relations. Women are characterized by the predominance of such values as «universalism», «conformism» and «kindness», which are considered typically feminine. The correlation between indicators of psychological health and family value orientations of couples satisfied with the marriage is established. It is shown that the orientation on marital longevity is correlated with the values of «tradition» and «safety». It was found that the functional-role coordination correlates with the values of «stimulation» and «universalism». These data are summarized and presented in the form of tables and pleiades of correlation. A promising area of further research may be systemic study of the functioning of families with psychological health problems.

Key words: spouses, the psychological health of the family, the similarity of family values, the functional-role coordination, social-role adequacy, adaptability in microsocial relationship, focus on marital longevity, marriage satisfaction, value orientations.

 

UDC 159.94

K.S. Maksymenko

The problem of causation in the understanding of the psychological determinants of mental disorders associated with disease states of the body

It is found that both in personal development and in the formation of psychopathologic symptoms the features of the processes of social communication, the individual reactivity and personal reactions are significant, i.e., mental illness is always the result of biosocial phenomena with a predominance of organism, individual psychological and social and psychological processes. It is noted that the great importance in the development of mental illness have mental and physical injuries, as well as family history, but in each case it is important to determine not only the cause of the disease, but also the conditions conducive to its emergence. It is proved that it is impossible to underestimate the importance and complexity of relationships and variables underlying potential and actual mechanisms that neglect the etiology of a disease. It is established that personal competence in coping with stress, internal locus of control, all kinds of professional and social skills and especially social support being a protective factor certainly softens the pathogenic influence. It is concluded that the highly complex interaction of pathogenic and protective external and internal conditions are the determinants of a multistage system, constitute the essence of a variety of issues of causation of disease states of the body and personality.

Key words: problem of causation, psychopathologic symptoms, disease, causation, mental disorders, a painful condition of the body

 

UDC 159.955:615.851

I.F. Manilov

Theoretical basics of psychotherapeutic confrontation of suggestion: rational psychotherapy

The paper represents some theoretical aspects of psychotherapeutic confrontation of suggestion. It is revealed methodological conformity between psychotherapeutic confrontation suggestion and rational psychotherapy. It is ascertained that the priority of work with dysfunctional thoughts is common for both psychotherapeutic confrontation suggestion and rational psychotherapy. It is shown that the dysfunctional thoughts arise as a result of false or distorted evaluation of life events and situations. Psychological correction of such kind of thinking inevitably results in the change of client’s perception of the surrounding world and, therefore, in changing of his behavior. It is determined that the psychotherapeutic influence has to be directed not only at the certain dysfunctional thoughts, but at the patient personality in whole. In order to modify the dysfunctional thoughts it is necessary to use psychotherapeutic persuasions-suggestions when the client is in a state of wakefulness. There are represented the new data concerning essential differences between psychotherapeutic confrontation suggestion and traditional rational psychotherapy. It is shown that, in accordance with the main principals of psychotherapeutic confrontation suggestion, there are basic and general scientific approaches and ideas which are antagonists to the dysfunctional thoughts. Such ideas and approaches can be inculcated by means of suggestion. It is found that a tangible psychotherapeutic effect is achievable through suggestion of general lifestyle principles: continuous changeability, interdependence, relativity, irreversibility, self-organization and dynamic equilibrium. The conclusions are made that the certain principles of rational psychotherapy can be used for elaboration of the theoretical basics of psychotherapeutic confrontation suggestion.

Key words: suggestion, psychotherapy, psychotherapeutic confrontation suggestion, rational psychotherapy, adaptive intellection, dysfunctional thoughts, principles of confrontation suggestion.

 

UDC 159.923.2.

Y.S. Melnyk

The concept of personal self-development in the conceptual field of modern psychology

The article reveals the problem of personal self-development in the conceptual field of modern psychology. The scientific approaches of the scientists who examined the phenomenon of self-development and are related to it processes (M.I. Boryshevskyi, I. Kant, L.M. Kulykova, V.M. Rozin, U.V. Sharonin etc.) have been analyzed. The results of the theoretical research, based on the scientific works of the above mentioned scholars, in particular, relating to the structure of the studied process are described. The meaning of the concepts “self-development”, “ self-prognostication”, “self-realization”, “self-actualization”, “self-education” have been compared. The author’s definition of the personal self-development has been substantiated. The essential characteristics of self-devopment as a complex subjective activity have been determined. The author affirms that the self-development is an individual process that takes place in the inner sense of personality. Having analyzed the scientific works of some famous scientists (I.D. Beh, M.I. Boryshevskyi, G.S. Kostiuk, S.D. Maksymenko, D.I. Feldstein etc.) as the foundation it has been stated that all formations in the psyche and personality generally arising under the influence of training and education, characterize a higher level of its organization and functioning; while their value and importance can range from small individual qualitative changes to significant ones and sometimes even to their crisis transformation – that is actually self-development. The results of the theoretical analysis of the process of self-development made it possible, therefore, to identify key relevant concepts and highlight their essential characteristics: personal activity as a source of self-development; maturity of self-development; self-improvement, self-prognostication, self-actualization and self-realization. These essential characteristics of the phenomenon explain, cause, direct the self-development, self-actualized, realized and autonomic process of progressive personality changes, including the areas of human spirituality.

Key words: personality, personal potential, self-awareness, self-development, self-prognostication, self-actualization, self-realization, selfeducation.

 

UDC 159.922:005.32

O.M. Mushehov

More on psychological determination of self-efficiency of secondary school employees in the theoretical and methodological paradigm

The article analyzes the conceptual field of theoretical and methodological foundations of the studies devoted to psychological determinants of education of employees’ self-efficiency. The concept of human psyche ontogeny is revealed; it was developed by G.S. Kostiuk, a founder of the modern national psychology, and is understood as a key to the essence of self-efficiency determination. The article notes that the scientist, defining the «development» concept, showed main lines of self-efficiency formation in the terms of personality. The article discusses G.S. Kostiuk’s approach to the issue of determining and driving forces of personal development and his idea of «self-movement». It is noted that the idea of personal self-realization on the way of personal self-performing is crucial for self-efficiency formation in the educational field, which was substantiated in the geneticmodeling method proposed by S.D. Maksymenko. The conceptual approach to educational field determination proposed by L.M. Karamushka is shown as a fundamental one to theoretical and experimental research in organizational psychology. Emphasizing of determinants of organizational culture development within educational institutions can be performed not only on the base of the level paradigm – determinants of meso- and micro-levels, – but also with the «external-internal» approach which allow scientists to expand systematically the issue of determination of organizational culture development in education. The conceptual approach to self-efficiency of educational top-managers proposed by O.I. Bondarchuk is analyzed also. The trends of actual genesis of self-efficiency as an «internal» psychological determinant of organizational culture development of educational organizations are revealed using the theoretical and experimental approaches. The performed analysis of concepts used for theoretical and experimental investigation of self-efficiency of employees in education, based on the idea of personality as a «system of systems» (G.S. Kostiuk), leads to conclusion about possibility to examine self-efficacy as a systemic personal quality which performance is caused by a constellation of determinants in the paradigm level – meso- and micro-levels, together with the «external-internal» approach.

Key words: determination, psychological determinants, personality, development, efficiency, self-efficiency, external conditions, internal conditions, model, educational organizations, employees of educational organizations.

 

UDC 159.92

L.A. Onufriieva

The role of the professional self-consciousness in the formation of future socionomic specialists’personalities

In the result of the research it is proved that self-consciousness is a dynamic historical formation, which acts at various levels and in various forms. According to the findings of domestic and foreign psychologists we argue that the self-consciousness formation is included in the process of a personality becoming, and therefore it does not adapts to it, and is one of the individual components. It is stated that the central mental process of college age is the development of self-consciousness. It is found that the negative “Me-concept” of future socionomis specialists’ personality is characterized by insularity, insecurity, low self-control, increased anxiety, emotional sensuality, low self-esteem. It is noted that the main determinants of the formation of “Meconcept” of future socionomic specialists’ personality are the communication with family and native people, friends and loved one. It is stated that one of the essential features of students-future socionomic specialists’ mental development of a personality is further formation of self-consciousness, which manifests itself in the differentiation of its internal structure, complication of substantive content. The violations in the regulatory process of the development of selfconsciousness are considered to be an important factor of maladjustment occurrence, which act as personal factors and become obstacles to effective adaptation and development of the personality, give the life to conflict personal meaning and become the basis for the emergence of various forms of deviant behavior in the student’s age. Generalizing the theoretical material we identify the following components of future socionomic specialists’ selfconsciousness: cognitive, emotional evaluation, behavioral and activitybased, the essence of which is determined by the functional components of self-consciousness of future specialists in socionomic professions. It is concluded that the formation of the professional self-consciousness includes future socionomic specialists’ self-cognition of the professional, personal qualities and the analysis of the current requirements of the profession to the expert, the formation of representations about the content of the profession and of oneself as its representative; the awareness of the applied value of vocational and psychological knowledge for future professional activities.

Key words: professional self-consciousness, “Me-concept”, personality, future specialists of socionomic professions, development, self-appraisal, self-control, mental processes, self-determination.

 

UDC 159.925+316.624+316.723

V.R. Pavelkiv

The influence of social interaction as a motive of destructive forms of compensation of personal destructions

The article exposes the essence and interconnection between the mechanisms of the formation of the destructive forms of personal reaction, their displays in social interaction. The scientific and theoretical survey of native and foreign researches is done, that are devoted to the problem of personal destructions in the system of social relations as determinants of deformed socialization formation in the society. It is discovered the essence and correlation between the motives of destructive forms of personality’s reacting, their expression in the society. An attempt to determine the motives and mechanisms of destruction of the system of values orientation under the conditions of social and economic crisis of the society was accomplished, that guaranteed holding of effective diagnostics and timely purposeful preventive measures of social declinations overcoming. It is studied the psychological peculiarities of personal destructions as one of the motive power of personality’s desocialization. The mechanisms of deformed socialization creation are discovered, and the position of social interaction in the society as a motive force of the formation of destructive forms of reacting is analyzed. The analysis of social deviations of personal behavior, created under the influence of social and psychological changes, is made, and also the analysis of the theory of the declinations rise causes. The analysis of personal destruction phenomenon as a social factor, that is formed under the effect of changes in the society is carried out. The presented analysis gives system idea about the motives and forms of destructive behavior of the personality in social environment and discloses cause and effect analysis of social changes influence on the formation and development of the personality.

Key words: socialization of the personality, social interaction, personal destruction, deformed socialization, destructive behavior.

 

UDC 615.851

R.P. Popeliushko

Features of social and psychological maladaptation of combatants with remote consequences of stress influences

The article envisages the aspects of social and psychological maladjustment of combatants with remote consequences of stress effects as an actual problem of modern Ukraine. A great attention of theoreticians and practitioners of our time is given to the improvement of methods and ways of social and psychological adaptation and rehabilitation of combatants. It is revealed that there are not enough quantity of studies that would have full range of sociopsychological maladaptation of combatants with remote consequences of stress influences. It is defined that it is important to attract researchers and practitioners to analyze current approaches and find effective combination of them when providing assistance and rehabilitation on overcoming social and psychological maladaptation of combatants with remote consequences of stress influences. The clinical model of PTSD is presented, and it includes: social avoidance, distancing and alienation from others, sleep disorders, alcohol abuse or drug abuse, high levels of alarming tension or psychological instability, changes in behavior, antisocial behavior or illegal acts, depression, suicidal thoughts or attempts suicide, nonspecific somatic complaints. The types of psychic maladaptation of combatants with PTSD are also described, they are allocated depending on their holistic behavioral strategies, namely active-defense type, passive-defensive type, destructive type. Attention is paid to the fact that early prevention and effective diagnosis, using types of psychological assistance will contribute to full processing and neutralization of social and psychological maladaptation and elimination of remote consequences of stress effects on combatants.

Key words: combatant, social and psychological maladjustment, posttraumatic stress disorder, traumatic experience, combat trauma.

 

UDC 159.9: 316.48

Y.М. Potapchuk, O.Н. Rieznik

Practical recommendations to the heads of divisions as subjects of self-correction of their negative traits that help to bossing manifestations

It was identified the negative features of the head, causing bossing in a military band: pride, selfishness and vanity, envy, cruelty, anger, vindictiveness, rudeness, boasting, cronyism, darkness, stubbornness, bitchiness, arrogance, promiscuity etc. The author of the article justifies certain rules that can help leaders to work on the correction of negative traits of personality that contribute to the manifestation of bossing. It is clarified in the article that the importance of prevention bossing processes in military units consists in individual and organizational preventive measures. The individual preventive measures include: the creation of a favorable socio-psychological conditions for personality changes, development of motivation on the correction of personality traits; promotion of personality changes; correction, taking into account the nature of its manifestations in the process of psychological counseling or self-correction. The organizational prevention of bossing are the follows: creating a favorable socio-psychological atmosphere; objective consideration of issues related to the promotion and punishment of staff members; facilitating the rapid and seamless socialization of new employees in the team; the existence of feedback between managers and subordinates; development of professional qualification and personal-moral qualities of the staff team; the establishment of a transparent mechanism of taking management decisions; a clear formulation of the «vision» of the leadership and its consistent use in the practice of professional activity; the prevention of intimate and family relationships in the relationship of the managersubordinate. It was defined more accurately the notion of «self-correcting negative traits» and «methods of correction» in the context of the research problem. The author proposed a number of recommendations to the heads for the correction of their negative traits.

Key words: bossing, the head, self-correcting, negative features, recom mendations.

 

UDC 159.923.3:640.43

O.O. Pryimuk

Features of formation of future restaurant business specialists’ professionally important qualities

The article envisages the features of formation of professionally important qualities during the training of professionals in restaurant business. We found out that in current environment of rapid development of restaurant business in Ukraine there is a contradiction between profession demands, demands of society and the level of formation of professionally important qualities of future specialists that needs scientific and practical solving. We specified that disclosure of the nature, structure and features of professionally important qualities of future specialists in restaurant business have significant connection with psychological conditions of their formation in training dynamics. We found out that the profitability of the restaurant industry largely depends on the professionalism, level of professionally important qualities, education, professional culture, as well as the ability to work in a market economy with increased risks and competition. We analized the specificity of successful restaurant business running and made a conclusion that it was necessarily to consider the important component of future restaurant business specialists’ professionalism – psychological peculiarities of formation and development of professionally important knowledge, skills, abilities in system of professional training in higher education establishments. This approach significantly enhances the process of positive dynamics of formation of professionally important qualities, improves motivation for future professionals and optimizes the socio-psychological and organizational structures of educational and professional environment.

Key words: professional development, professionalism, specialist, restaurant business, professionally important qualities.

 

UDC 159.9.072.59

A.S. Proskurnia

Differential-typological structure of perfectionism as a determinant of occurrence of depression and anxiety disorders

The article analyzes a personal phenomenon of «perfectionism» and its multifactorial structure. We have defined three basic types, which are located on a continuum of «Functional – Dysfunctional perfectionism». Functional type is distinguished to be inherent to healthy individual who critically assesses his capabilities, sets realistic goals, observes the ways for its achieving and enjoys received results. We note that dysfunctional one or as it is often called – clinical perfectionism, combines narcissistic and obsessive-compulsive type. Narcissistic type is characterized by motivation to success as a dominant one, obtaining approval and admiration from others, disregarding other motives, transformation achievements and recognition in the main meaning of life. On the other hand we have received obsessivecompulsive type, where idealized image does not displace all other motives and interests of the individual. Such person is interested not only in results but also in the activities focus on achieving, the value is associated with such activities, not just with one obsessive need of bringing joy to others. We have found that obsessive-compulsive perfectionism is peculiar type of people who are primarily seeking to achieve ideal to justify their expectations. The neurotic can get enjoy from the «not well done» task, although can have feelings of guilt. Traditionally, clinical perfectionism is a trait of neurotic personality, which leads often to psychopathology. The study has made a comparative analysis of three groups of respondents, indicating that the clinical groups have dysfunctional perfectionism. The predominant type of obsessive-compulsive patients reveals recurrent affective disorder, when patients with generalized anxiety disorder are diagnosed with narcissistic type of perfectionism. Students who do not suffer from affective disorders are found as narcissistic type, which is a clinical form of perfectionism. We have found that the constant desire to meet other people’s expectations can lead to the appearance of neurotic disorders, increasing internal tensions and developing endogenous intense conflict.

Key words: perfectionism, differential-typological structure of perfectionism, narcissistic type, obsessive-compulsive type, functional type, generalized anxiety disorder, recurrent depression, students.

 

UDC 159.9.072.43+316.72

  1. S. Rybаk

Methods of cognitive abilities research and their usage in cross-cultural psychology

The article envisages features of methods that study cognitive abilities and their specific usage in cross-cultural psychology. We used monitoring of cross-cultural researches in psychology for the analysis. It was proved how knowledge or ignorance of culture influences the results of intelligence tests. The perspective of further researches lies in selection of adequate adaptive methods in different ethnic groups. The history of appearance of cross-cultural researches is thoroughly shown and also preferred methods of first researches are described. The history of measurement of intelligence is analyzed in details, thus, special attention to the tests of intelligence, their usages in free-cultural methodologies is paid. The discussion about inherited intellectual abilities and intellectual abilities influenced by culture is analyzed. In the article it is described how cultural groups differ after their preferences in parameters of classification, change of parameters of categorization, exactness of sorting and verbalization of parameters which they choose during sorting objects. The importance of methods of creativity researches as one of the most precious cognitive processes is underlined. It is revealed that along with general cognitive processes, the empirical study of intelligence level of different cultures representatives is often attracted. It is found that modern scientific trends are aimed at creating tests that wouldn’t be influenced by culture. The importance of cognitive research methods and their reflected specific use in the field of psychology that deals with the study of ethnic groups is proved.

Key words: cognitive abilities, methods of cognitive abilities, cognitive ability tests, intelligence, intelligence tests, free culture tests, object sorting, spatial cognition.

 

UDC 159.9:005.334-057.19

O.V. Rudiuk

Empirical verification of purport-activity determination of crisis experiencing by the unemployed

The article deals with the empirical elaboration of experience concept from the perspective of verification of its purport-activity character. In particular, the features of purport-activity determination of crisis experiencing by the unemployed are studied. The characteristics of the life purport orientations, personal selfactualization and personal attributions are defined as empirical correlates of features of purport-activity determination of crisis experiencing by the unemployed. An association between the level of intensity of crisis experiencing by the unemployed and characteristics of life purport orientations, personal self-actualization and personal attributions is detected. Summarizing of empirical data gives grounds to claim that life purport phenomenology as well as self-actualization determines informative character of crisis experiencing by the unemployed. This may indicate that the conversion of crisis situation of professional exclusion provides actualization of self-determination processes of personal-purport sphere of the unemployed. Analysis of the survey results of the unemployed personal attributions revealed that such personal disposition as internal locus of control plays an important role in the conversion (experience) of crisis situations related to loss of employment. It is concluded that the experience of the crisis by the unemployed has purport-activity character and it is determined by specific configuration of life purport, self-actualization and attribute personal characteristics.

Key words: personality, unemployment, crisis, crisis experience, purport- activity character of experience, life purport orientations, personal self-actualization, personal attribution.

 

UDC 159. 9: 34 (075.8)

A.V. Soroka

Psychological features of interrelation of valuenormative sphere and the system of will self-regulation of deviant personality

This article continues to reveal the process of performing an experimental study of our proposed program of social adaptation effectiveness study of a homeless person after release from prison (the first 6 months after release from prison) [7]. As a result of the correlation analysis according to the method of calculating the coefficient of Kendall we identified psychological characteristics of the relationship valueregulatory sphere and the dynamic side of a self-willed person after release from prison. Analyzing the relationship of two types of them can be identified: constructive connections, those where high performance components of value-regulatory sphere and will self-regulation of personality form relationships that promote better resocialization of a deviant individual in modern society. These relationships contribute to the improvement of both value-regulatory sphere, legal personality and the manifestation of self-control, the ability to regulate their status, feelings, actions, and generally will self-regulation of deviant personality. Prior to destructive relationships there are those in which the individual components of the highest rates of self-willed personality system serve as a support of the negative aspects of value-regulatory sphere of deviant personality. For example, a high level of formation of such strong-willed qualities as «persistance» on the one hand, can contribute to blocking such negative personality traits as «violent tendencies», and on the other hand, it has the opposite property such subscales as «the desire to subordinate partner for yourself «and» an inability to adapt to the other». Support and creation of constructive relationships between variables may contribute to positive changes in our system-complex to effective resoсialization of deviant individual in modern society.

Key words: systematic approach, the system complex, value-normative sphere of personality, strong-willed self-control personality correlations, psycho program.

 

UDC 37.013.42 – 051:364 – 784

V.І. Spivak

Peculiarities of practical psychologist’s professional activities as a telephone consultant

Тhe article provides a psychological analysis and experimental study of professional and personal qualities of practical psychologists engaged in telephone counseling. Conscious usage of integrated theoretical and practical conception by psychologist is analyzed to be one of the guarantees of professionalism of psychological help which is provided. It is stated that on this basis, it is necessary to consider some theoretical principles of modern psychological approaches, and, also, personal qualities of effective specialist who provides psychological assistance in the course of his or her professional activities. Sensory activity in the various types of activities is noted to differ, first of all, in the load on a given analyzer or complex of analyzers. Auditory analyzer is shown to take the leading role in the work of the employee at Helpline, as in the process of working, the consultant “hears” or in other words, pays attention not only on telephone subscriber’s speech (the tempo, volume, timbre, special lexis, typical expressions and appeals), but also on non-verbal signals (breath, pause, shudder in voice, coughing, laughing, crying, changes in intonation), as well as the background against which the voice of the caller is heard (noise outside, people’s voices, everyday sounds, interfering etc.). Therefore, the consultant receives all information about the caller aurally. That is why, his or her perception is limited because other analyzers are not involved in the work . This limited field of perception, he or she keeps in mind for a long time.

Key words: psychological analysis, professional and personal qualities, social educator, telephone counseling, theoretical and practical conception, psychological help, effective specialist, Helpline.

 

UDC 159.954:316.6-057.874

O.V. Storozh

Theoretical and methodological analysis of psychological features of senior school pupils’ creative socialization

The article deals with the study of psychological features of senior school pupils’ creative socialization. The analysis of scientific literature which discloses contents of the concept of «creative socialization» is conducted. It is theoretically grounded that contents and structure of senior school pupils’ creative socialization are based on their age features and interconnection of processes of socialization and creative thinking and that they manifest themselves in: social art, social creativity as higher forms of personality or society social activity; creative adaptation as process of alteration, reconstruction of social situations basing on defenseless adaptive mechanisms; creative socialization as the highest level of human socialization in society. Theoretical model is offered as a research tool of psychological features of senior school pupils’ creative socialization through interconnection of their socialization components and creative thinking, if a senior school pupil possesses high level of above described components he/she responds quickly and adequately to different alterations of social environment, proves himself/herself flexibly, offers that creative product exactly which is necessary and valuable for society to which he/ she belongs and thus he/she cooperates with it through prism of own creative self-fulfillment. It is noted that psychological features of senior school pupils’ creative socialization are social recognition, social status, acquired creative characteristics, social adaptation, frustration, verbal creative thinking, imaginative creative thinking, thematical originality. The model-scheme of typology of senior school pupils’ creative socialization is developed. Five types of senior school pupils’ creative socialization are outlined: «social non-creative passive type of socialization»; «social noncreative adaptive type of socialization»; «social creative non-adaptive type of socialization»; «social creative intermediate type of socialization»; «social creative successful type of socialization».

Key words: socialization, creative thinking, social creativity, social aptness, creative adaptation, psychological features, creative socialization, senior school pupils, typology.

 

UDC 159.922.2

Y.V. Tymosh

Psychosemantical features of individual moral consciousness: theoretical aspects

The article deals with topical issues of the problem on personality’s moral consciousness formation. The studies of some famous scholars and psychologists about the moral features of personality formation at different age stages of development were analyzed. The analysis of the structure of moral consciousness and its categorical apparatus was made. In particular, to the categories of moral consciousness were assigned the categories of good, evil, duty, responsibility, justice, humanity, happiness and others. It is concluded that moral consciousness is a special construct of the human psyche, complex psychological entity, with its own levels, forms and some structure. It is determined that the practical importance of the study of the moral image of human consists in the fact that the usage of psychosemantic methods makes it possible to detect the hidden, implicit picture of the inner world of the subject, his personal worldview, which includes both conscious and unconscious aspects. As a result, it is concluded that the formation mechanisms of the psychological perception of morality due to the fact what morality means to the human himself, its own “Ego”, what meaning he puts into this concept and how uses it in conjunction with other people. The assessment of the concept of “moral man” is possible through systematic analysis of the human mind, which consists of vital ideas about the world, other people, himself and requires the study of values as a unit of consciousness. It is indicated that this issue requires further experimental study, determining the leading value orientations of the people of different ages in the context of two different identities (“perfect Ego” and “real Ego”) as a necessary basis for subject-oriented analysis of the psychosemantical experiment results.

Key words: personality, moral consciousness, moral norms, principles, motives, value orientations, psychosemantic.

 

UDC 159.98: 81

S.V. Tsymbal

Psycho-technology of formation of foreign language speech through integrative linguistic and psychological training

The article presents the psycho-technology of formation of foreign language speech through integrative linguistic and psychological training. It is noted that for each class, which takes the form of psychological training, an individual script is developed, and it combines all the exercises/games and psychotechniques, having a double (in psychological language) focus and deep connection, and they are linked by a shared storyline. It is defined that integrative linguistic and psychological training has its own structure and line of development, according to which the complexity of psychological and psycholinguistic tasks is constantly growing. It is shown that the formation of speech as a semiotic system operating in isolation from speech is impossible. The impact of integrative linguistic and psychological training as a means of psychotherapy and psychocorrection on the human psyche, his psychophysiology and activity for the purpose of development and formation of foreign language speech confirmed the hypothesis that language is not only a system of signs used for communication, but also of the higher mental function, mental and psycho-physiological process, activity and activity in the organic unity of all these aspects. It is defined that the formation of speech occurs through integrative comprehensive development of all the mentioned speech of the parties. Moreover, as an activity it involves consciousness but as active, as mental, and it operates psycho-physiological neurophysiological function in the area of the subconscious, which is responsible for the automaticity of speech acts. The hypothesis was confirmed that the formation of speech depends on the development of all other mental processes, both cognitive and emotional. It is investigated that integrative linguistic and psychological training was optimally effective means of formation of speech because, according to each methodological facet with the relevant parties of the speech process, purposefully influenced their internal speech mechanisms. The influence on the formation of speech was both nuanced and comprehensive, in the unity of all language aspects.

Key words: foreign language, semiotic system, integrative linguistic and psychological training, communication, speech process, speech mechanism.

 

UDC 159.947

K.M. Shamlian

The study of the relationship between the indicators of volitional and formal dynamic properties

The analysis of studies shows that the expression of volitional qualities depends on many factors such as neural and energetic peculiarities of the person, motivation, semantic sphere of personality, and a current situation. We applied complex methods of survey designed to diagnose volitional qualities (purposefulness, persistence, patience, endurance, self-control, courage, independence and initiative), the forces of the nervous system, formal and dynamic properties and also general and different temperament types in various spheres of activity (psychomotor, communicative, and intellectual). The study has shown that the strength of the nervous system in excitation is the neural basis of both basal and systemic volitional qualities. The indicators of basal qualities that embody the braking function of will (patience, endurance and self-control), also have the highest correlation with the strength of the nervous system in braking. A favorable formal dynamic basis for the development of many human volitional qualities is a harmonious combination of the general activity with low emotional reactivity. All scales of the volitional sphere except courage positively correlate with the indicators of psychomotor reaction ergicity and activity. The analysis has also found strong positive correlations between volitional scales and the indicators of an intellectual temperament type (reaction ergicity, speed, activity and adaptability). There is less correlation with the indicators of activity in the communicative sphere; they are only applied to systemic qualities such as independence and initiative. As the result of the research we have also revealed quite a high negative correlation with all the emotion indicators of such key volitional qualities as endurance and self-control, determination and courage.

Key words: volitional sphere, basal volitional qualities, system volitional qualities, strength of the nervous system, formal and dynamic properties, differential temperament, courage, patience.

 

UDC 159.922:943.946

V.A. Shynkariuk

The study of the influence of individual-typological properties of the nervous system on the formation of motor and power abilities of young men

The article envisages the problem of formation of motor skills where the physical quality «power» is leading. The influence of the nervous system of senior pupils on the dynamics of formation of motor and power abilities is empirically investigated and disclosed. The strength of the nervous system, balance of excitation and inhibition, inertia – the mobility of these processes are established. The author reveals the successful formation of motor and power skills of «pull» of rod of the young men with the individual typological properties of the nervous system within a single training. The data of technical successfulness of motor and power training fulfillment and achieving sports results of young men with different strength and balance of the nervous system through the four microcycles are presented. The changes in successfulness of motor and strength exercises after eight training sessions are shown. The obtained data are summarized and presented in tables and charts. The comparative empirical research on the formation of motor and power skills of the technique of exercise equipment of «pull» of rod by the senior pupils with different strength of the nervous system before and after the forming experiment is shown. It is revealed that at the stage of formation of representations of motor action higher indicators of the exercise technique were shown by boys with medium and medium-weak strength of the nervous system. At the stage of consolidation of exercises young men with different strength of the nervous system showed similar indicators.

Key words: strength of the nervous system, the processes of excitation and braking, motor and force skills, senior pupils, the dynamics of skill formation.

 

UDC 159.923.2

O.S. Shtepa

The main actualization mechanisms of psychological resources

The problem of uncertainty of psychological mechanisms of actualization of resources was formulated; we also determined what can cause false conclusions about the determinants of resources and hinder their phenomenological consideration. Theoretically, we determined the meta-level of actualization of resources to be the self-realization of an individual; the condition for disclosure of actualization mechanisms proved to be an existential choice, and psychological formation that was caused by the updating mechanisms – resilience. The results of the empirical research showed that the motive of assessment of one’s own potential, the motive of volitional efforts, the intrinsic value, lability, cognition, tolerance to insolvability, openness to experience are the empirical basics of updating the mechanisms of psychological resources. We conducted the classification of updating mechanisms of psychological resources; according to which the mechanisms we mentioned above were described as motivational and reflexive mechanisms, which have a significant number of degrees of freedom and are localized in the self-realization processes, causing a transformation of personal possibilities into the reality. It was determined that the mechanisms of actualization of psychological resources cause both the changes in the levels of ability to operate the resources, and the changes in the level of the main components of psychological resourcefulness. Based on the survey results the author determined the following main mechanisms of actualization of self-realization resource of a person: the mechanism of revaluation of the principles, the mechanism of overcoming the dilemma, the mechanism of enabling a personal viewpoint. The actualization of psychological resources characterizes such a balance between the processes of personification and personalization in which the self-realization as a system that is capable to self-organization can be characterized as being productive.

Key words: psychological resources, psychological mechanisms, actualization of resources, self-fulfillment, lability, motive assess of its own potential, openness to experience, tolerance of undecidability, self-worth.

 

UDC 159.922

I.V. Yavorska-Vietrova

Dynamics of a successful pupil image (ideal Me) of primary schoolchildren and adolescents in the context of their personal efficiency

The article presents theoretical substantiation of psychological mechanisms of personal efficiency formation, one of which is a reflection, at different ontogenetic stages. It is shown that adequate, rea listic self-concept is directly related to reflection formation. The results of the study of ideal Me images for schoolchildren of 3-6 forms depending on their personal efficiency are analyzed. The article determines five group categories with which pupils describe an image of “a successful pupil”: generalized characteristics; characteristics of activities and behaviour; personality traits (this category was divided into two subgroups: 1) traits of a personality as a subject of learning that are important for learning activities; 2) personality traits that characterize a subject as a person); relationships with other people, other characteristics. The performed analysis of a “successful pupil” in relation with ideal Me shows: the image of a pupil with outstanding achievements in learning, with a wide repertoire of pupil skills and behavioural characteristics, having a range of features significant in the “I am a subject of learning” area as well as in the “I am a person” area is important for pupils. It should be noted that quantity and quality of generalized characteristics of a successful pupils varies with increasing of both children age and personal efficiency. The same trend is also stated for behavioural and activity characteristics of ideal Me. The article argues that the most essential, first of all qualitative, changes are presented in descriptions of personality traits of a successful pupils: “typical”, “standard” answers of third-form pupils are replaced by less categorical, but more detailed, psychologically grounded, reflective judgment at descriptions made by sixth-form pupils.

Key words: personal efficiency, image of ideal Me, reflection, generalized characteristics, characteristics of activities and behaviour, personality traits, relationships with others, subject of learning activities.

 

UDC 376-056.264-056.3-053.4/5

H.V. Yakymchuk

The Correlation between Children’s Speech and Intellectual Development with the General Speech Underdevelopment

The article demonstrates that the scientific and theoretical analysis of national and foreign literature with respect to correlation between thinking and speech was carried out. The paper analyzed the specifics of the relationship of speech and intellect in the defect structure in the general underdevelopment of speech. The paper considers the problem of developmental disorders from the standpoint of structural organization dysontogenesis and concepts about the general and specific regularities of mental development. It described the issue of determining the leading defect in the structure of secondary violations and manifestations. It was compared the results of recent research scientists on the subject and made a generalization. There is shown a complex combination of speech disorders and cognitive functions among children with general underdevelopment of speech. It identified the need to separate leading defect and secondary manifestations in cases of infringement of intellectual, language development, disorders of emotional and volitional. The link between impaired speech development and the development of intellectual is fixed. The paper shows the need for differential diagnosis of existing pathologies of the child to determine among them leading disorder that needs urgent restore activities to achieve the proper effect in correctional developmental disorders. The paper identified the need to address the issue of differential deviations of informative sphere of children with the general underdevelopment of speech in order to plan the contents of correction and development work and pedagogically appropriate choice of means and methods, focus on personality characteristics of the individual child’s development. These data are summarized and presented in a descriptive comparison. It is defined the further research of the identified issue.

Key words: general speech underdevelopment, differentiated diagnostics, correlation between speech and intellectual development, primary and secondary defects, disorder’s structure.

 [:]