Випуск 24

УДК 159.923

С.Д. Максименко

Лідерство як функція професійної психологічної компетентності особистості

Автором проаналізовано актуальну у різні часи проблему лідерства особистості. Зазначено, що лідерство є однією із найважливіших функцій професійної психологічної компетентності особистості, провідним механізмом опосередкування якого є таке особливе універсальне енергетично-інформаційне утворення як нужда. Базуючись на сучасних наукових даних, в контексті генетичного підходу виокремлено п’ять підструктур (одиниць), які можна розглядати як основні складові особистості лідера: біопсихічну, індивідуальні особливості психічних процесів, досвід, спрямованість, здібності. Досліджено, що ефективне лідерство забезпечується наявністю в особистості лідерських якостей – індивідуально-особистісних і соціально-психологічних особливостей особистості, що впливають на групу й сприяють до досягненню мети. На підставі проведеного дослідження виділено узагальнені ознаки особистості керівника-лідера.

Ключові слова: лідерство, лідер, керівник-лідер, функція професійної психологічної компетентності особистості, генетичний підхід, складові особистості лідера, лідерська поведінка, авторитет, колектив, становлення індивіда, лідерські якості.

 

УДК 159.922

Т.В.Артем’єва

Кореляційні дослідження гумору і Я-концепції студентів

У статті представлено результати емпіричного дослідження, спрямованого на виявлення взаємозв’язку гумору і Я-концепції у студентів вишу. Наявність прямих зв’язків між самооцінкою, вольовим аспектом особистості і гумористичною реакцією свідчить про те, що студенти, які здатні розуміти гумор, емоційно сприймати смішне, використовувати гумор в якості захисного механізму при подоланні стресу, а також здатні самі створювати гумористичні продукти, водночас відзначаються адекватною самооцінкою, приймають себе як особистість, схильні усвідомлювати себе як носія позитивних, соціально бажаних характеристик; вони мають високий рівень самоконтролю; як правило, це екстраверти, яким властиві комунікабельність, спонтанність, активність.

Ключові слова: гумор, гумористична реакція, особистість, Я-концепція, самооцінка, життєві цілі, суб’єктивний контроль, студенти.

 

УДК 159.922

Т.В.Артем’єва

Кореляційні дослідження гумору і Я-концепції студентів

У статті представлено результати емпіричного дослідження, спрямованого на виявлення взаємозв’язку гумору і Я-концепції у студентів вишу. Наявність прямих зв’язків між самооцінкою, вольовим аспектом особистості і гумористичною реакцією свідчить про те, що студенти, які здатні розуміти гумор, емоційно сприймати смішне, використовувати гумор в якості захисного механізму при подоланні стресу, а також здатні самі створювати гумористичні продукти, водночас відзначаються адекватною самооцінкою, приймають себе як особистість, схильні усвідомлювати себе як носія позитивних, соціально бажаних характеристик; вони мають високий рівень самоконтролю; як правило, це екстраверти, яким властиві комунікабельність, спонтанність, активність.

Ключові слова: гумор, гумористична реакція, особистість, Я-концепція, самооцінка, життєві цілі, суб’єктивний контроль, студенти.

 

УДК 159.922.1-055.2: 613.88-055.2

Т.С. Асланян, Л.В. Погромська

Особливості сексуальних сценаріїв та фантазій сучасних жінок

У статті представлено різні наукові підходи до вивчення сексуальності. Обґрунтовано актуальність даного дослідження. Проаналізовано основні підходи до вивчення сексуальності: медико-біологічний, соціокультурний та психологічний. Описано поняття інфантильної та зрілої сексуальності. Наведено процедуру проведення діагностичного етапу дослідження, а також психологічний інструментарій. Представлено результати емпіричного дослідження інтимно-особистісної сфери життя сучасної жінки. Розкрито зміст сексуальної поведінки як соціально-психологічного феномена і підкреслено значення соціального досвіду індивіда в процесі сексуальної соціалізації через поняття «сексуальний сценарій» та «сексуальні фантації».

Ключові слова: сексуальність, сексуальний сценарій: романтичний, пронатальний, комунікативний, гедоністичний, досягницький, ринковий; сексуальні фантазії: експериментування, підкорення, зміна партнера, груповий секс, спостереження, зґвалтування, ідилічна зустріч, садомазохізм.

 

УДК 159.923

О.В. Бацилєва, І.В. Пузь

Оцінка ефективності психологічної роботи з вагітними групи ризику щодо виникнення порушень у формуванні материнської поведінки

У статті проаналізовано особливості психологічного супроводу вагітних жінок як одного із засобів психопрофілактики можливих відхилень під час адаптації до якісно нової ситуації соціального розвитку. Розглянуто завдання психологічної роботи з вагітними. Представлено комплексну соціально-психологічну програму, яка спрямована на попередження та корекцію порушень при формуванні материнської поведінки у жінок під час вагітності. На підставі результатів експериментального дослідження доведено ефективність запропонованої форми психологічної роботи з вагітними групи ризику щодо виникнення порушень у формуванні материнської поведінки.

Ключові слова: вагітність, материнська поведінка, порушення материнської поведінки під час вагітності, психологічний супровід вагітності, соціально-психологічна програма, психологічні особливості вагітних групи ризику.

 

УДК 159.907

Н.И. Болтакова

Формирование устной речи у слабослышащих детей младшего школьного возраста

Речь – одна из центральных, важнейших психических функций, которая имеет огромное влияние на формирование психических процессов ребёнка и на его общее развитие. Нарушение слуховой функции в раннем детстве исключает для неслышащего ребенка возможность самостоятельного развития речи. Поэтому одной из проблем сурдопсихологической теории и практики сегодня продолжает оставаться обучение слабослышащих детей речи. По полученным эмпирическим данным, слабослышащие младшие школьники распределились по уровням речевого развития таким образом: 7% – оптимальный, 20% – сниженный, 40% – ограниченный, 33% – резко ограниченный. Экспериментальные исследования выявили значительные потенциальные возможности глухих детей в восприятии устной речи, которые могут быть развиты в результате длительной целенаправленной тренировки при условии постоянного использования качественной звукоусиливающей аппаратуры.

Ключевые слова: речь, слух, слуховая функция, сурдопсихология, психическая функция, речевое общение, речевой слух, слухозрительное восприятие.

 

УДК 159.9:34.01

Л.О. Бондаренко

Особливості психологічної роботи з неповнолітніми дівчатами, залученими до секс-бізнесу

Проведено теоретичний аналіз проблеми проституції серед неповнолітніх. Визначено доцільність використання тренінгів як сучасного ефективного способу психологічної роботи з неповнолітніми, зокрема з девіантними підлітками. Зазначено необхідність створення психопрофілактичних програм попередження залучення неповнолітніх до секс-індустрії. Психокорекційні програми повинні бути розраховані на можливість включення їх у навчально-виховний процес, а також спрямовані на корекцію неадекватних уявлень неповнолітніх щодо проституції, шляхом вирішення наступних завдань: визначення уявлень членів групи щодо проблеми підліткового віку та власних уявлень про себе як про особистість, уявлень учасниць про дорослість та майбутній життєвий шлях; формування адекватних уявлень щодо причин занять проституцією, зокрема занять проституцією неповнолітніх; визначення проблеми втягування неповнолітніх у заняття проституцією; визначення наслідків занять проституцією, власної позиції учасниць щодо протидії проституції неповнолітніх.

Ключові слова: девіантні підлітки, особистість, психокорекція, психопрофілактика, проституція неповнолітніх, секс-індустрія, соціальні уявлення, тренінг.

 

УДК 159.95+37.013.77

Г.А. Бущак

Взаємозв’язок когнітивно-стильових параметрів та особливостей навчальної діяльності в осіб юнацького віку

Дослідження зв’язків когнітивного стилю і особливостей навчання дозволили краще з’ясувати механізми розумової діяльності. Стилі характеризують інтелектуальну діяльність на різних її етапах. Стійкі відмінності в переважаючих перцептивних стратегіях спричиняють відмінності в навчальній діяльності. Проте під впливом спеціально організованого навчання стильові властивості мають ресурс мобільності, є виявлені факти зміни вираженості їх полярності . На основі отриманих результатів ми припускаємо, що суб’єктивно виділена здатність студента навчатися на рівні конкретного досвіду чи теоретичного обґрунтування поєднується з певними когнітивно-стильовими параметрами.

Ключові слова: когнітивні стилі, фази навчального циклу, інтелектуальні здібності.

 

УДК 378.091.212:159.9.072:005.336.2

Г.Б. Варіна

Професійна стійкість майбутнього практичного психолога: шляхи та методи формування

У статті розглянуто та досліджено основні компоненти професійної стійкості в контексті розвитку професіоналізму майбутнього практичного психолога. Показано, що основним інструментом впливу психолога, крім засвоєних знань та вмінь, його особистість. У рамках теоретико-методологічного аналізу проблеми професійної стійкості психолога виявлено такі основні компоненти: когнітивний, мотиваційний, поведінковий, емоційно-вольовий. На основі емпіричного дослідження виділено шляхи та методи формування професійної стійкості майбутнього фахівця. Впроваджений тренінг «Оптимізація процесу формування професійної стійкості майбутнього фахівця» включає методи гуманістичної та когнітивно-біхевіоральної психотерапії, а також сучасні гештальт-технології.

Ключові слова: професійна стійкість, мотивація, спрямованість особистості, гуманістична психотерапія, когнітивно-біхевіоральна психотерапія, гештальт-терапія, самооцінка, саморозвиток, самореалізація.

 

УДК 316.455.:37.015.3 (075.8)

Н.О. Видолоб

Актуальні аспекти формування особистості студента-психолога у навчально-виховному процесі педагогічного ВНЗ

У статті аналізуються актуальні аспекти формування особистості студента-психолога у навчально-виховному процесі педагогічного ВНЗ, що в майбутній професійній діяльності передбачають персональну відповідальність за зміст і результати психологічного впливу, за компетентність прийнятих рішень, що стосуються як здоров’я, так і психологічного стану пацієнтів. Підкреслюється, що в навчально-виховному процесі підготовки майбутніх психологів з метою формування особистісних рис варто дотримуватися підвищення ефективності навчально- виховного процесу, своєчасного виявлення труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку особистості, корекції міжособистісних відносин усіх учасників педагогічного процесу, профілактики відхилень в індивідуальному розвиткові та поведінці. Така підготовка є системою, що спрямована передусім на індивідуальну роботу з людиною з метою максимального виявлення її творчих здібностей та умов їхнього розвитку, формування здорового способу життя, подолання кризових життєвих ситуацій тощо.

Ключові слова: особистість, студенти-психологи, психологічний комфорт, морально-психологічний клімат, навчально-виховний процес, діагностика характеру, психологічні особливості.

 

УДК 159.9:371.1

А.В. Вознюк

Взаємозв’язок між складовими особистісного компонента психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками та характеристиками керівників

У статті представлено результати дослідження взаємозв’язку між особливостями розвитку складових особистісного компонента психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками та низкою їх соціально-демографічних й організаційно-професійних характеристик. Представлені дані статистично доводять, що індивідуально-особистісні характеристики керівників залежать від їх посади, рівня освіти, загального й управлінського стажу діяльності, а також від статі й віку керівників. Встановлено, що більша частина керівників освітніх організацій наголошує на важливості індивідуально-особистісних характеристик, які пов’язані зі ставленням керівників до процесу управління педагогічними працівниками в цілому.

Ключові слова: управління педагогічними працівниками, керівники освітніх організацій, особистісний компонент психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками.

 

УДК 159.9.343.95

І.І. Газда

Психологічні складові професійної надійності працівників органів внутрішніх справ

У статті зроблено аналіз психологічних складових професійної надійності, визначено три рівні становлення професійної надійності, обґрунтовано завдання психологічної підготовки працівника органів внутрішніх справ. Професійна надійність персоналу органів внутрішніх справ – це його готовність діяти відповідно до устояної системи, моральних еталонів у різноманітних ситуаціях взаємодії з мінімальними витратами для здоров’я. Аналіз стану досліджуваної проблеми свідчить про недостатність розробки проблеми професійної надійності діяльності особистості в системі становлення майбутнього фахівця, яка відображає систему правоохоронної діяльності, що має особливе нормативне закріплення. Відовідно існує потреба розробки спеціальної системи формування та прогнозування професійної надійності правоохоронної діяльності.

Ключові слова: професійна надійність, функціональна надійність, психологічне забезпечення, помилковість дії, професійно-психологічна підготовка.

 

УДК. 159.9 : 316.77

Н.М. Гончарук

Методологічна схема психологічного аналізу комунікативної ситуації

У статті представлено методологічну схему психологічного аналізу комунікативної ситуації. Метою дослідження є з’ясування послідовності психологічного аналізу та вивчення функціонування його структурних компонентів. Встановлено, що аналіз невербальних аспектів комунікації дозволяє достовірно описати почуття та стани учасників комунікативної ситуації. Автором окреслено схему психологічного аналізу, яка передбачає поетапне дослідження таких компонентів: первинних базових характеристик комунікативної ситуації, дій учасників комунікативного акту, вербальних та невербальних аспектів комунікації, психологічних характеристик комунікативної ситуації, процесуального перебігу комунікації.

Ключові слова: комунікативна ситуація, психологічний аналіз, дискурс-аналіз, конверсаційний аналіз, інтеракційний аналіз, наративний аналіз.

 

УДК 159.947

Н.Є. Гоцуляк, О.В. Бабелюк

Метoдoлoгiчнi ocнoви aнaлiзу прoблеми професійного caмoвизнaчення

У статті здійснено огляд методологічних основ аналізу проблеми самовизначення в цілому та професійного зокрема. Теoретичний aнaлiз i узaгaльнення положень дoзвoляють видiлити й oпиcaти види caмoвизнaчення, утoчнити їхнiй змicт, мехaнiзми, динaмiку, критерiї oцiнки й пoкaзники, рiвнi рoзвитку, уcвiдoмити мicце caмoвизнaчення у зaгaльнiй cтруктурi ocoбиcтicнoгo й прoфеciйнoгo рoзвитку людини, a тaкoж умoви, щo впливaють нa йoгo реaлiзaцiю. Видiленi у низцi дocлiджень критерiї oцiнки caмoвизнaчення oхoплюють певну cферу фенoменoлoгiї цьoгo прoцеcу, вирaжaють aкцент нa aктуaльнi aбo вiдcтрoченi зa чacoм результaти caмoвизнaчення, цiннocтi caмoвизнaчення з пoгляду людини aбo cуcпiльcтвa, лoкaлiзaцiї йoгo результaтiв у внутрiшньoму aбo зoвнiшньoму плaнi.

Ключові слова: методологія, самовизначення, професійне самовизначення, самоактуалізація, психологічний фактор, особистість, вдосконалення, професіоналізм.

 

УДК 159.9:005.95

Т.В. Грубі

Дослідження відданості персоналу організації в державних службовців

Проаналізовано теоретичну літературу зарубіжних, російських та вітчизняних вчених з даної проблематики. В ході дослідження використано такі методики: «Анкета з відкритими питаннями» К.Ю. Охотницької та методика «Відданість організації» В.О.Розанової. Дослідження дало можливість виявити, що працівники державної служби розуміють відданість як добросовісне виконання службових обов’язків та цікаву роботу, задоволення від виконуваної професійної діяльності в конкретній організації. За результатами дослідження виявлено низький та середній рівні відданості персоналу організації. Отримані результати свідчать про необхідність розробки практичних рекомендацій щодо підвищення рівня відданості персоналу організації.

Ключові слова: відданість, персонал, організація, рівні відданості, державний службовець, міська рада.

 

УДК 159.923

Ю.П. Данчук

Роль вольового зусилля в регуляції рухової активності у підлітків

У статті здійснено теоретичний і практичний аналіз проблеми ролі вольового зусилля в регуляції рухової активності у підлітків. Розглядається актуальність цієї проблеми і описується доцільність оволодіння прийомами свідомої мобілізації та дезактивації рухової діяльності у підлітків. Розкриття ролі вольового зусилля в регуляції рухової діяльності висвітлюється на основі уявлень про системні механізми регуляції діяльності. Отримані в роботі дані про розвиток в онтогенезі мобілізуючої і дезактивуючої функцій вольового зусилля в теоретичному плані дають можливість наблизитися до розуміння формування механізмів психічної регуляції.

Ключові слова: психічна регуляція, рухова активність, дія, діяльність, вольове зусилля, вольова регуляція, підлітки, гендер, особистість.

 

УДК 316.61-159.9

В.І.Докаш, Л.А.Онуфрієва

Соціалізація особистості: соціопсихологічний контекст

У статті досліджується феномен «соціалізація» як процес набуття особистістю соціального досвіду, стандартів та моделей поведінки в соціальному просторі. Визначено етапи, механізми та форми перетворення індивіда в соціального суб’єкта. Досліджено роль спілкування як форми передачі особистості культури, соціальних норм та цінностей соціуму. Зроблено висновок, що одним із основних механізмів соціалізації є спілкування, оскільки саме в ньому відбувається не тільки взаємообмін культур, але й перевіряється рівень засвоєння особистістю соціальних стандартів. Зазначено, що соціалізація є вагомим механізмом входження особи в соціум, її формування та виконання нею різноманітних соціальних ролей і набуття статусів; вона є двостороннім процесом, де особистість, з одного боку, засвоює культуру суспільства, з другого – ділиться з ним своєю індивідуальною культурою.

Ключові слова: суспільство, соціалізація, соціум, соціальний досвід, соціальні ролі, соціальні цінності, комунікація, соціальні відносини, інтеріоризація, ресоціалізація, спілкування.

 

УДК 159.922.736.4

Л.І.Дідковська

Психологічні особливості копінг-стратегій підлітків із різним соціально-психологічним статусом у класі

У статті здійснено теоретичний огляд сучасних підходів до розуміння поняття «копінгу» у психології, стратегій копінгу та їх особливостей у підлітковому віці. Представлено результати емпіричного дослідження особливостей копінг-стратегій підлітків у зв’язку із їхнім соціально-психологічним статусом у класі, рівнем розвитку комунікативних та організаторських схильностей і типом сприйняття класного колективу. Виявлено, що для досліджуваних підлітків із високим соціально-психологічним статусом у класі притаманні найвищі показники схильності до таких стратегій копінгу як конфронтаційний копінг, самоконтроль, пошук соціальної підтримки, планування вирішення проблеми. За результатами емпіричного дослідження надано рекомендації по роботі шкільного психолога із учнями-підлітками.

Ключові слова: копінг-стратегії, підлітковий вік, соціально-психологічний статус підлітка у класі, організаторські та комунікативні схильності, типи ставлення до класу.

 

УДК: 159.922.7

Т.В.Дуткевич

Особливості організації психологічної корекції асоціальної поведінки підлітків

Характеристика корекції асоціальної поведінки підлітків та її організації у контексті діяльності різних спеціалістів (педагогів, психологів, працівників правоохоронних органів, соціологів та ін.) належить до актуальних проблем педагогічної психології. Стаття є спробою обґрунтування принципів психологічної корекції асоціальної поведінки підлітків та складових ресурсної бази її організації. Визначено, що принципами організації психокорекції асоціальної поведінки підлітків є спеціалізованість, диференційованість та комплексність, розвивальна спрямованість. Показано, що організація психокорекції асоціальної поведінки підлітків спирається на професійні ресурси практичного психолога з такими компонентами, як особистісно-професійна, інформаційно-когнітивна, діагностико-аналітична, технологічна база.

Ключові слова: асоціальна поведінка, підліток, психологічна корекція, спеціалізованість, диференційованість та комплексність, розвивальна спрямованість, ресурсна база.

 

УДК 159.923.5

Т.В.Дуткевич, Т.А.Панчишина

Комунікативно-мовленнєва підготовка студентів аграрних спеціальностей до управлінської діяльності

Анотація. Головним критерієм комунікативно-мовленнєвої підготовленості студентів виступає ознака діалогічності у різних за своєю функціональністю та психологічним змістом ситуаціях управлінського спілкування. Технологія комунікативно-мовленнєвої підготовки студентів аграрного університету до управлінської діяльності передбачає п’ять етапів (первинна діагностика, планування, реалізація, вторинна діагностика, аналіз результатів). В експериментальній групі зменшилась кількість студентів з низьким рівнем комунікативно-мовленнєвої підготовленості (з 33,3% до 15,0%), зросла із середнім та з високим рівнями (відповідно з 50,0% до 66,7% та з 16,7% до 34,8%). В статі зроблено висновок про позитивні результати впровадження запропонованої технології комунікативно-мовленнєвої підготовки студентів аграрних спеціальностей до управлінської діяльності.

Ключові слова: управлінська діяльність, комунікативно-мовленнєва підготовка, керівник аграрного підприємства, первинна діагностика, вторинна діагностика, планування, реалізація, аналіз результатів.

 

УДК 371.132

Н.І.Жигайло, Р.І.Карпінська

Психологія професійного і духовного становлення керівника

Стаття присвячена проблемі професійного і духовного становлення керівника. В статті виокремлено професіоналізм діяльності та професіоналізм особистості керівника. Систематизовано теоретичні положення й підходи у визначенні професіоналізму управлінця. Запропоновано психологічні механізми формування професійних якостей особистості керівника; представлено модель духовного становлення керівника; розроблено психологічний тренінг формування духовності майбутнього управлінця. Вивчено динаміку розвитку функціонально-дієвих психологічних механізмів розвитку професіоналізму особистості майбутніх керівників в освітньому процесі вищого навчального закладу.

Ключові слова: професіонал, професіоналізм діяльності, професіоналізм особистості, професійні якості керівника, модель духовного становлення керівника, психологічний тренінг,тематичний план спец-курсу.

 

УДК: 159.922.76-056.313:943

Н.В. Жиляк

Особливості реалізації суб’єктами смислових завдань з максимального прояву психомоторних якостей

У статті проаналізовано вплив смислових завдань моторних дій на прояв психомоторних якостей суб’єкта активності. Встановлено, що смислові завдання моторних дій мають вирішальне значення для їх реалізації, оскільки відповідно до змісту цих завдань утворюються функціональні органи, здатні забезпечити певне рухове досягнення. Доведено, що зовні схожі за окремими характеристиками дії з різними смисловими завданнями по-різному сприяють прояву складових психомоторної якості сили. Експериментально підтверджено, що між показниками різних проявів швидкості людини слабкий взаємозв’язок. Обґрунтовано, що смислові завдання з прояву силової та швидкісної витривалості мають різні психомоторні механізми реалізації.

Ключові слова: смислові завдання, моторні дії, психомоторні якості, функціональні органи, психологічні механізми, сила, швидкість, витривалість.

 

УДК159.9+316.6+616.89

О.А. Заржицька

Соціальні уявлення про тіло у дівчат підліткового та юнацького віку: порівняльний аналіз

У статті представлено результати порівняльного аналізу змісту та структури соціальних уявлень про тіло в підлітковому і юнацькому віці. Виявлено, що в сучасній культурі тілесність людини оцінюється виходячи з естетичних, а не функціональних категорій. Функціональні можливості тілесності відходять на другий план, інтерпретуючи в естетичних категоріях, або не виявляються взагалі. Виявлені вікові особливості соціальних уявлень про тіло розкривають найбільш оптимальний період профілактики деформації уявлень про тіло і порушення харчової поведінки , яким є підлітковий вік.

Ключові слова: соціальні репрезентації, структурний підхід, теорія центрального ядра.

 

УДК 37.015:31:17.022.1:37.018.3

Б.А. Зємба

Значення впливу правильної ієрархії цінностей вихованців дитячих будинків на їх життєві запити й потреби

У статті проаналізовано значення і вплив правильної ієрархії в житті вихованців дитячих будинків на їх життєві запити та потреби, які є носіями тих стимулів, що здатні надати сил для задоволення певних потреб, які вважаються необхідною умовою безпечного та щасливого існування. Встановлено, що задоволення цих потреб дає відчуття власної цінності та самореалізації. Показано, що дуже часто діти та молодь, які виховуються в дитячих установах, отримують прикрий життєвий досвід, пов’язаний із неналежним чи патологічним виховним впливом «нової» родини. Зроблено висновок, що в якості приготування до дорослого життя має слугувати, між іншим, правильне формування основ моралі, ієрархії життєвих цінностей та відповідні зразки для наслідування, аби пробуджувати бажані життєві запити та потреби.

Ключові слова: цінності, запити, моральність, сирота, вихованець, родина, виховання, освіта, патологія, самореалізація.

 

УДК 159.922.6

Н.О. Євдокимова

Концептуальні підходи до формування майбутнього фахівця як суб’єкта правничої діяльності

У статті представлено проблематику формування суб’єкта правничої діяльності. Поглиблено і розширено теоретичні уявлення про психологічну структуру правничої діяльності та соціально-психологічні особливості її суб’єкта, змістову специфіку формування суб’єктності у процесі професійного навчання у вищому навчальному закладі. Розроблено концепцію суб’єктогенези майбутнього правника. Становлення суб’єктності студента-юриста у вищому навчальному закладі розглядається як результат запровадження суб’єктно-просторової парадигми організації професійної підготовки, що передбачає утворення культуровідповідного освітнього простору навчання студентів, психолого-педагогічне проектування кого відображає всі рівні суспільної правової свідомості і діяльності.

Ключові слова: навчальний тренінг, організаційно-діяльнісна гра, освітній простір, психологічна служба, психологічні технології правничої діяльності, суб’єкт, технологія, навчальна задача, навчально-професійна діяльність.

 

УДК 159.923+159.92

О.Б.Єгорова, Г.С.Кизим, Т.С.Фесенко

Прояв духовного потенціалу та негативних емоційних станів старшокласників

У статті розглянуто основні підходи й визначення духовності, духовного потенціалу та негативних емоційних станів, що існують у сучасній науці. Здійснено аналіз психологічних теорій з вивчення даних феноменів. Проведено дослідження особливостей прояву духовного потенціалу та негативних емоційних станів в родинах школярів юнацького віку. Встановлено, що у юнаків з більш високим духовним потенціалом в сімейних ситуаціях найменше проявляються негативні емоційні стани (тривожність, конфліктність, почуття неповноцінності та ворожість). Для старшокласників з низьким рівнем духовного потенціалу негативні емоційні стани в родинах є більш типовими та спостерігаються частіше (в більшій мірі – почуття неповноцінності та ворожість в сімейних ситуаціях). Представлено перспективи подальшого дослідження.

Ключові слова: духовність, компоненти духовності, духовний потенціал, рівні духовного потенціалу, духовні цінності, негативні емоційні стани, психологічні теорії, особистість, школярі юнацького віку.

 

УДК 159.947 : 2 – 144.5

М.З.Єсип

Прагматична оцінка релігійних способів долаючої поведінки

Надано прагматичну оцінку релігійним способам долання труд- нощів. З’ясовано, що найкорисніші зміни в емоційній, когнітивній та поведінково-вольовій сферах спостерігаються у випадку, коли віруючі одночасно використовують різні релігійні копінг-стратегії. Виявлено, що надання переваги позитивним релігійним способам долаючої пове- дінки супроводжується покращенням лише настрою. Схильність використовувати негативний тип релігійних копінг-стратегій пов’язана із погіршенням самопочуття, зниженням рівня самоповаги і самоприйняття. Надання переваги конкретним – або позитивним, або негативним копінг-стратегіям – розвиває у людини ригідність у поведінково-вольовій сфері.

Ключові слова: релігійні копінг-стратегії, прагматична оцінка, настрій, самоповага, самоприйняття, гнучкість.

 

УДК 159.923.4.05

О.Є. Іванашко, Н.К. Вічалковська

Особливості психологічної готовності майбутніх учителів до роботи з дітьми із особливими освітніми потребами в рамках інклюзії

У статті висвітлено особливості психологічної готовності майбутніх учителів до роботи з дітьми із особливими освітніми потребами. Розглядається різнобічність підходів у дослідженні готовності до педагогічної діяльності та виділяються критерії готовності майбутніх учителів до роботи з дітьми із особливими освітніми потребами. Розкривається ефективність професійно-психологічного тренінгу, спрямованого на оптимізацію процесу розвитку компонентів психологічної готовності до майбутньої професійної діяльності студентів-вчителів. Визначено психологічні умови підвищення у студентів рівня емоційно-психологічної активності, інтересу до майбутньої професійної діяльності, зниження напруги, відчуття дискомфорту від вибору майбутньої спеціальності, зниження рівня фрустрації, формування відкритості, зниження особистісного психологічного бар’єру, підвищення самоконтролю, упевненості в собі як у вчителеві.

Ключові слова: готовність, підготовка, діти з особливими освітніми потребами, професійна діяльність.

 

УДК 152.32

О.В. Камінська

Аналіз результатів емпіричного дослідження інтернет-залежності підлітків та юнаків

У статті аналізуються резуль- тати, отримані в процесі визначення інтернет-залежності підлітків та юнаків за рахунок опитування їх батьків. Визначено відмінності в отриманих показниках в залежності від статі, віку, місця проживання, рівня освіти, стажу роботи в інтернеті. Встановлено специфічні особливості прояву інтернет-залежності, її вплив на розвиток молодої людини, зокрема на адаптованість, соціалізованість, комунікабельність, успішність навчальної діяльності, взаємодію з близькими людьми та друзями.

Ключові слова: інтернет-залежність, адикт, адитивна поведінка, особистісні деформації, дезадаптація, конфліктність, ізольованість, комплекс неповноцінності.

 

УДК 316.6 : 316.35

Я.Ю. Кацович

Соціально-психологічні детермінанти інгрупового фаворитизму ґендерних груп у соціальній взаємодії

В статті теоретично обґрунтовується система соціально-психологічних детермінант інгрупового фаворитизму гендерних груп у вигляді характеристик суб’єкта міжгрупового сприйняття та взаємодії; характеристик груп, які берують участь у взаємодії; особливостей ситуації міжгрупової взаємодії. Аналізуються індивідуально-психологічні, міжособистісні та групові параметри, які представляють кожну групу. Пояснено специфіку чоловічої і жіночої гендерних груп, нормативно-рольових вимог до них, особливостей психологічної статі та ідентичностей. Визначено необхідність емпіричного дослідження зазначених параметрів.

Ключові слова: інгруповий фаворитизм, гендерні групи, маскулінність, фемінність, нормативно-рольові вимоги.

 

УДК 159.923.2

Л.М. Кобильнік, Т.А. Каткова

Ціннісне самовизначення особистості в сучасному освітньому просторі

У статті розглянутo ціннісні орієнтації, які виступають основою для осмислення, пізнання та конструювання цілісного образу соціального світу, для регуляції поведінки людини. Проведено дослідження стосовно усвідомлення провідних життєвих цінностей, особистісних задумів, дальніх життєвих цілей студентів та їх безпосередню доступність, пов’язану із здійсненням конкретних, легко досяжних цілей. Встановлено ступінь розузгодження дезінтеграції у мотиваційно-особистісній сфері студентів, яка свідчить про ступінь незадоволеності поточною життєвою ситуацією, внутрішньої конфліктності, блокади основних потреб, з одного боку, а також про рівень самоактуалізації, внутрішньої ідентичності, інтегрованості, гармонії – з іншого боку. В статті намічаються шляхи подальшого вивчення теми.

Ключові слова: мотивація, особистість, самоактуалізація, самовизначення, сенс життя, соціальні життєві орієнтації, студентський вік, цінності, ціннісні орієнтації.

 

УДК 159.9.07

Є.О. Ковальова

Проблема психологічної підготовки чоловіків до набуття статусу батька

У статті розглянутo основні аспекти проблеми підготовленості чоловіка до народження дитини. Метою роботи є розглянути особливості психологічної готовності чоловіка до батьківства. Основним методом роботи виступає системних підхід у психології як засіб систематизації інформації стосовно заявленої теми статті. Визначено основні ознаки готовності чоловіка до народження дитини. Виявлено наслідки непідготовленості людини до набуття статусу батьківства. Перелічено основні аспекти відношення чоловіка до вагітної партнерки/дружини. Розкрито особливості поведінки чоловіків, очікуючих народження дитини. Матеріали представленої статті можуть бути використані сімейними психологами для більш ефективної підготовки чоловіків до батьківства.

Ключові слова: батьківство, уявлення про батьківство, готовність до народження дитини, неготовність стати батьком, відношення до вагітності.

 

УДК 159.91:612.821:159.923

І.М. Конарева

Психологічні та фізіологічні особливості «коронарного» типу особистості (огляд)

В огляді описано деякі психологічні особливості «коронарного» типу особистості (з поведінкою типу А). Наведено результати досліджень змін параметрів активності автономної нервової системи та ЕЕГ в умовах вирішення різних задач у осіб типів А та Б. Відмічено, що суб’єкти типу А в цілому демонструють підвищену інтенсивність arousal-реакцій, що проявляється в значному зростанні частоти серцевих скорочень, рівня систолічного кров’яного тиску, LF- компонента кардіоінтервалограми, рівня адреналіну в плазмі крові та ін. Описано моделі та теорії, що інтерпретують фізіологічну реактивність патерну типу А.

Ключові слова: поведінка типу А, «коронарний» тип особистості, фізіологічна реактивність, arousal, енцефалограма, частота серцевих скорочень, спектр кардіонтервалограми.

 

УДК 159.9 : 37.047

С.М. Кондратюк

Прояв психомоторики у різних типах професій

Здійснено аналіз теоретичних підходів до вивчення психомоторики особистості, зокрема її психомоторних якостей. Розглянуто психомоторику загалом і в контексті різних сфер життєдіяльності. Виділено психомоторні якості у різних типах професій, а саме: «людина-людина», «людина-природа», «людина-техніка», «людина-знакова система», «людина-художній образ». Проаналізовано психологічне вивчення професійної діяльності з метою виявлення вимог до індивідуальних особливостей людини, до професійно важливих якостей (властивостей, функцій тощо) особистості, а також оцінюється ступінь значущості цих індивідуальних особливостей для ефективного виконання даної діяльності. Розглянуто психограми, в яких подаються психомоторні якості людини, які є професійно важливими для даної професійної діяльності.

Ключові слова: психомоторика, психомоторні якості, психомоторні акти, психомоторні здібності, психограма, професіограма, життєдіяльність, види професій.

 

УДК 159.923.2

О.В. Крюкова

Тренінг «Психологічні основи соціального розвитку особистості в ранньому юнацькому віці»: зміст і структура

У статті розкрито сутність соціального розвитку особистості в ранньому юнацькому віці. Представлено зміст і структуру тренінгу «Психологічні основи соціального розвитку особистості в ранньому юнацькому віці», апробованого у загальноосвітніх навчальних закладах. Описано вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, змістовний і розвивальний компоненти кожного з шести розділів тренінгу: «Поняття про соціальний розвиток і соціальне самовизначення старшокласника», «Беру відповідальність на себе», «Створення довіри у відносинах», «Розвиток терпимості й толерантності: вчимося розуміти і цінувати відмінності», «Шлях до злагоди. Ефективна комунікація в умовах конфлікту», «Створення ефективної команди. Соціально-особистісна прихильність нормам, цінностям і цілям колективу». Апробація тренінгу показала доцільність його використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Ключові слова: тренінг, соціальний розвиток особистості у ранньому юнацькому віці, соціально цінні якості.

 

УДК 159.922.6:316.46

А.І. Куриця, Д.І. Куриця

Взаємозв’язок прояву лідерських якостей з особливостями відповідальності студентів

Автор статті мав на меті висвітлити результати дослідження, спрямованого на визначення типів розвитку лідерських якостей у зв’язку з особливостями відповідальності у студентів. Для проведення дослідження було визначено інтегративні показники розвиненості відповідальності й інших лідерських якостей студентів за відповідними стандартизованими методиками. Показано, що співвіднесення даних показників дало можливість диференціювати 5 основних типів особистості залежно від вираженості лідерських якостей і відповідальності: пасивно-безвідповідальний, індивідуалістичний, ситуативний лідер (квазілідер), потенційний лідер, відповідальний лідер.

Ключові слова: лідерство, лідерські якості, відповідальність, пасивно-безвідповідальний, індивідуалістичний, ситуативний лідер (квазілідер), потенційний лідер, відповідальний лідер.

 

УДК 159.98:658.8-051

Н.М.Кучинова

Психологічні особливості професійного мислення маркетологів

У статті досліджуються проблеми професійного мислення фахівців з маркетингу. Розглянуто різні підходи до поняття професійного мислення в психології. Висвітлено особливості маркетингової діяльності та психологічно-важливі якості маркетолога: креативність, допитливість, розвинена уява, спостережливість, комунікабельність, вміння приймати рішення в нестандартних ситуаціях, розвинута інтуїція тощо. Виділено складові компоненти професійного мислення фахівців з маркетингу: мотиваційний, змістовний, рефлексивний та творчий. Розкрито психологічні особливості професійного мислення маркетолога: аналітичність, стратегічність, інтегративність, системність, ергономічність, творча інтуїція, винахідливість та креативність.

Ключові слова: професійне мислення, маркетингова діяльність, маркетолог, психологічні особливості професійного мислення, творче мислення.

 

УДК 159.94:343.9-057.163

А.Є. Левенець

Базові моделі копінг-поведінки та механізми психологічного захисту працівників Державної кримінально-виконавчої служби

Стаття присвячена аналізу використання в діяльності працівників Державної кримінально-виконавчої служби трьох базових моделей копінг-поведінки та виразності функціонування механізмів психологічного захисту. Встановлено, що адаптивна модель копінгу проявляється високим рівнем адаптації, самоприйняття, прийняття інших, емоційної комфортності, інтернальності; псевдоадаптивна – середнім рівнем адаптації, прийняття інших, прагнення до домінування та ескапізму; дезадаптивна – середнім рівнем адаптації, прийняття інших, інтернальності та ескапізму, середнім та низьким рівнем самоприйняття, прагнення до домінування та емоційним дискомфортом. Адаптивність реагування на стрес працівників ДКВС негативно пов’язана з використанням чотирьох механізмів психологічного захисту (витіснення, регресія, заміщення та компенсація).

Ключові слова: модель копінг-поведінки, механізм психологічного захисту, адаптація, працівники ДКВС, стрес.

 

УДК 159.92

О.М. Лукашевич

Громадянськість як результат громадянського розвитку особистості: психологічний дискурс

У статті проаналізовано сучасні психологічні підходи до розуміння громадянськості в контексті громадянського розвитку особистості. Досліджено, що особливістю українського психологічного дискурсу розуміння громадянськості є поєднання психологічних поглядів на це поняття з психолого-педагогічними. При цьому останні, в певній мірі, роблять психологічне розуміння громадянськості дещо розмитим і невизначеним. Зроблено висновок, що громадянський розвиток є складним процесом якісних соціально-психологічних та особистісних змін, результатом і критерієм якого є утворення інтегральної психологічної якості особистості – громадянськості.

Ключові слова: психологічний дискурс, особистість, громадянський розвиток, громадянськість, громадянська самосвідомість.

 

УДК 159.94

К.С.Максименко

Методология и психотехника реконструкции личностного «Я» в клинике заболеваний различного спектра

Автор статьи анализирует, что проблематика личностной психотерапии в современной медицинской психологии ставит актуальный с научной точки зрения вопрос о специфике модели полноценного многоаспектного здорового «Я», как фундамента психотерапевтической работы с пациентами/клиентами. Сделан вывод, что методология и психотехника реконструкции личностного «Я» в клинике заболеваний различного спектра должна опираться на понимание особенностей когнитивного, эмоционального, поведенческого компонентов системы отношений к болезни; на знание психологии здоровья и особенностей личностных ресурсов человека, страдающего заболеванием; на понимание соотношения клинических, психофизиологических, психологических механизмов личностных расстройств при выборе соответствующих техник личностно ориентированной и симптоматической психотерапии.

Ключевые слова: методология, психотехника, реконструкция личностного «Я», заболевания различного спектра, психотерапия, когнитивный, эмоциональный, поведенческий компонент, психология здоровья, личностные расстройства.

 

УДК 37.015.324

А.А. Маліцький

Соціально-психологічна адаптація студентів до умов фахового навчання

Стаття досліджує актуальні проблеми соціально – психологічної адаптації студентів до умов професійної освіти. Автор аналізує різноманітні аспекти цього особистісного процесу. Досліджуються різні види адаптації, їх вплив на набуття соціальної ролі. Висвітлено сучасні підходи до вивчення адаптаційних можливостей особистості. Багато уваги приділяється індивідуальності адаптивного процесу, його тісному зв’язку з генотипом особистості. Розкрито можливості боротьби з деіндивідуалізацією та дезадаптацією в освітньому процесі, шляхи вирішення труднощів у професійному розвитку особистості.

Ключові слова: адаптивні процеси, особистісна адаптація, комунікативна адаптація, соціально-ціннісна адаптація, вибіркова адаптація, деіндивідуалізація адаптації, дезадаптація.

 

УДК 159.923

А.В.Маричева

Дискурсивні аспекти конституювання суб’єктності особистості

Вивчити проблеми суб’єктності не можна без дослідження несвідомих механізмів її формування та дискурсивних особливостей її самовираження. Психолінгвістика та її методи показує, яким чином форма вираження спотворює те, що виражається та задає специфічний аспект сенсу. Події, які складають досвід, в практиці психотерапії виявляються ефектом сенсу, що виникає в людини у проблемній ситуації та який фіксується у використовуваних суб’єктом мовних формах. Сингулярна подія носить характер нонсенсу, завдяки якому здійснюється виробництво сенсу, формування суб’єктності особистості та розширення меж її індивідуального життєвого світу.

Ключові слова: суб’єктність, несвідоме, зміст, сингулярна подія, епістемологія, постмодерн, нонсенс, життєвий світ, психолінгвістика, психотерапія.

 

УДК 159.9.01

А.М. Маслюк

До проблеми формування психіки українського народу

У статті зроблено спробу аналізу творчого доробку психолога української діаспори XX століття О. Кульчицького. Увагу акцентовано на проблемі формування психіки українського народу та особистості, зокрема. Визначено аспекти української психіки: расовий, геопсихічний, історичний, соціопсихічний, культуроморфічний, доглибиннопсихічний. Синтезовано зазначені аспекти української психіки зі світосприймальними настановами української душі. З’ясовано, що вчений розглядає психіку людини як структуру, що складається з трьох шарів: соматопсихічний (відчуття), тимопсихічний (почуття) та пойопсихічний (мислення та воля).

Ключові слова: переживання, психіка, світосприймальні настанови.

 

УДК 618.4-089:316.356.2-055.1

Т.Т. Нарытник, С.В. Осадчук, О.Я. Слободяник, В.В. Белая

«Партнёрские роды» как фактор профилактики осложнений в родах

В статье обобщается опыт использования акушерской технологии «Партнёрские роды» в работе Перинатального центра г. Киева. Использование комплексного акушерского наблюдения и бережного ведения роженицы является эффективным и методологически обоснованным. Показана роль медицинского психолога в проведении партнёрских родов с позиций системного подхода. Проведён анализ участия мужа в процессе рождения ребенка, показаны как позитивные, так и негативные стороны этого процесса. На основе приведённых данных предлагаются мероприятия по улучшению качества родовспомогательной помощи и снижению перинатальных и материнских осложнений.

Ключевые слова: роженицы, акушерские технологии, партнерские роды, медицинский психолог.

 

УДК 159.907

И.А.Нигматуллина

Использование арт-терапевтических технологий в работе специалистов Лекотеки с детьми, имеющими нарушения эмоционально-волевой сферы

В статье рассмотрены возможности использования различных арт-терапевтических технологий в коррекционной работе с детьми с ранним детским аутизмом. Отмечается, что арт-терапия играет особую роль в коррекции эмоциональных нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, позволяя на практике воплощать инклюзивный подход. Одной из наиболее актуальных и значимых на данный момент инновационных форм осуществления арт-терапии является Лекотека. Рассматривается опыт создания современной Лекотеки, занятия в которой ведут студенты под руководством преподавателей, активно сочетая в работе арт-терапевтические технологии совместно с информационно- коммуникативными, в том числе с интерактивным методом биологической обратной связи.

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, ранний детский аутизм, эмоционально-волевые расстройства, психокоррекция, арт-терапия, Лекотека.

 

УДК 159.932: 796.853.26.071.2-053.67

К.С.Осика

Психологічні особливості особистості юнаків-каратистів середнього рівня кваліфікації

У статті розглянуто розподіл рівнів спортивної кваліфікації у юнаків-каратистів. Доведено, що домінуючим рівнем підготовки каратистів є середній рівень майстерності: блакитний і жовтий пояси. Визначено важливі психологічні особливості середнього рівня майстерності в тренувальному процесі юнаків-каратистів. Психологічні особливості пов’язані з початком формування системи вольових якостей спортсменів: цілеспрямованості, сміливості, рішучості, витримки. Проявляється репродуктивний тип здібностей, спостерігається спрямованість особистості на суспільне схвалення з боку батьків, однолітків, тренера. Представлено традиційну японську характеристику символіки блакитного і жовтого поясів.

Ключові слова: кіокушинкай карате, тренувальний процес, японська символіка, синій пояс, жовтий пояс, психологічні особливості, особистість, юнак-каратист.

 

УДК 159.923.3:159.98

О.В.Осика

Трансактний аналіз Е.Берна у психокорекційній роботі зі студентами

У статті розглянуто основні ідеї трансактного аналізу Е.Берна, структуру особистості, яка включає три его-стани «Я»: Батько, Дитина, Дорослий та спеціальну термінологію: гра, погладжування й удари, трансакції, заборони і ранні рішення, життєвий сценарій, життєві установки. Представлено дослідження зарубіжних та вітчизняних психологів з проблеми трансактного аналізу: Джек Дюсей, Клод Стайнер, Мери Гулдінг, Кейлер Таібі, А.А.Осипова, В.Л.Таланов, І.Г.Малкіна- Пих. Визначено когнітивну мету корекції. Наведена позиція психолога як вчителя та експерта й активна позиція клієнта в корекційному процесі. Розкрито техніку сімейного моделювання, структурний аналіз, аналіз трансакцій, життєвого сценарію, психологічних ігор.

Ключові слова: трансактний аналіз, гра, життєвий сценарій, его- стан, контамінація, комунікація, юнацький вік, студент.

 

УДК 159.9:378

Н.П.Панчук

Оволодіння цінностями педагогічної професії у процесі професійної підготовки фахівця

У статті розглядаються характеристики ціннісних орієнтацій особистості майбутнього вчителя як соціальних цінностей, що виступають для педагога в якості стратегічних цілей його діяльності, посідають визначальний щабель у мотиваційно-регулятивній системі поведінки та професійної діяльності і впливають на зміст, спрямованість його потреб, мотивів і інтересів. Досліджено ефективні форми роботи зі студентами, зокрема, психологічні вправи та аналіз, розв’язування життєвих і педагогічних ситуацій, які сприяють виробленню позитивної мотивації на майбутню професійну діяльність, зростанню альтруїстичної спрямованості діяльності вчителя, розширенню пізнавального інтересу до оволодіння обраною професією, зміщенню акцентів з професійно-предметних цінностей на особистісно зорієнтовані.

Ключові слова: цінності, особистісні ціннісні орієнтації, професійні цінності, особистісне самовизначення, професійне самовизначення, структура особистості, професійно-педагогічна спрямованість, професійний шлях.

 

УДК 159.947.5

Н.І. Пилат

Вплив професійної ідентифікації працівника на організаційний клімат

Здійснено аналіз взаємозв’язку професійної ідентифікації працівника (ідентифікації з професією, організацією, робочими колективом та керівником) з різними аспектами організаційного клімату в традиційних організаціях. Результати показують, що ідентифікація співробітника з організацією залежить від таких аспектів організаційного клімату, як відкритість до нового досвіду, інноваційність та гнучкість. Ідентифікація працівника з керівником позитивно впливає на такі організаційні процеси, як автономність, інтеграція, залучення працівників до виконання завдань та добробут працівника.

Ключові слова: професійна ідентифікація працівника (ідентифікація з професією, організацією, робочими колективом та керівником), організаційний клімат, статус організації.

 

УДК 159.922.76-056.49

М. Радохонський, Л. Перенц, А. Радохонська

Психопатичні особливості як фактор ризику в процесі розвитку розладів поведінки у дітей і молоді

В статті підсумовано, що численна кількість спеціалістів в області психічного здоров’я прийшла до висновку, що раннє виявлення наявності або відсутності подібних особливостей може бути корисним для ідентифікації етіологічних чинників, залучених у розвиток антисуспільної поведінки. Встановлено, що дорослі особи-психопати здійснюють диспропорційно більше злочинів з елементами насилля і частіше стають рецидивістами. Зроблено висновок, що у молоді з психопатичними ознаками проявляються психічні дефіцити подібно, як у дорослих осіб, що підтверджують дослідження над інструментальним вченням або емоційними процесами, які в них виникають. Показано, що така молодь часто ангажується в різноманітні форми агресивної активності. Особливо увага акцентується на кореляції, яка відбувається між основними вимірами психопатії і двома формами агресії. Результати останніх досліджень наводять багато доказів на користь теорії розвитку психопатії, а також допомагають краще зрозуміти роль психопатичних особливостей у розвитку агресивної поведінки.

Ключові слова: психопатичні особливості, ознаки психопатії, діти, молодь, пізнавальні та емоційні процеси, антигромадська поведінка, агресія реактивна, агресія проактивна.

 

УДК 159.923.2:33(043.3)

В.М. Сич, В.О. Сич

Особливості конфігурації структурних складових економічного самовизначення студентської молоді

У статті проаналізовано результати дослідження особливостей конфігурації структурних складових економічного самовизначення студентської молоді. Зокрема, в результаті проведення факторного аналізу змінних, які стосувалися змістових характеристик структурних компонентів економічного самовизначення студентської молоді, виділено шість факторів, які визначили зміст економічного самовизначення з певною конфігурацією структурних складових. З’ясовано взаємозв’язок структурних компонентів економічного самовизначення, і на цій основі в результаті кластерного аналізу визначено 4 класи (типи) студентської молоді за змістовими показниками структурних компонентів економічного самовизначення: економічно-активний, економічно-зацікавлений, економічно-перспективний, економічно-пасивний.

Ключові слова: економічне самовизначення, конфігурація структурних складових, факторний аналіз, кластерний аналіз, економічно-активний тип, економічно-зацікавлений тип, економічно-перспективний тип, економічно-пасивний тип.

 

УДК 37.015.3

Н.С.Славіна, С.А.Михальська

Розвиток емоційної сфери та вольових якостей дитини як умова психологічної готовності до школи

Головним досягненням у розвитку дитини ннаприкінці дошкільного віку є те, що вже багато психічних процесів, дій та рухів стають керованими, підконтрольними її свідомості. Оволодіння дитиною умінням довільно керувати своїми рухами та діями є найбільш суттєвим показником її загального розвитку і свідчить про готовність дитини до навчання у школі. У реалізації нових навчально-виховних завдань початкова школа покликана стати фундаментом, на якому будується засвоєння системи наукових понять. Вона є першим етапом у розвитку інтелектуальних можливостей, формуванні творчих здібностей, самостійності учнів у навчанні, у спрямуванні їхньої навчальної діяльності. Вироблення у дітей навичок читання, письма, лічби не втрачає свого практичного значення, проте підпорядковується завданням навчити їх спостерігати, бачити й знаходити залежності, порівнювати, робити висновки та узагальнення.

Ключові слова: розвиток, емоційно-вольова сфера, почуття, вольові якості, навички, вміння, дитина дошкільного віку, поведінка.

 

УДК 159.923.2:130.122

С.О. Ставицька

Теоретичний аналіз проблеми механізмів розвитку духовної самосвідомості особистості в юнацькому віці

До механізмів розвитку базових компонентів духовної самосвідомості в юнацькому віці ми відносимо динамічні переходи процесів самоусвідомлення від егоцентризму до децентрації, від самопізнання до саморозуміння (основні в динаміці розвитку пізнавально-когнітивного компонента); самоусвідомлені емпатичні вияви від співпереживання до співчуття, від самоприйняття до самоставлення (основні для розвитку емоційно- почуттєвого компонента); від ідентифікації через самоідентифікацію й отримання зворотного зв’язку до самоактуалізації й самореалізації (визначають динаміку розвитку поведінково-діяльнісного компонента); рефлексивну спрямованість на самоконтроль, самоуправління, свідомі вольові зусилля та совість (основні для розвитку мотиваційно-вольового компонента). Механізм трансценденції при цьому потенційно задає напрям отримання трансперсональних переживань, створюючи умови для перспективного переходу особистості на суб’єктно-трансцендентний рівень розвитку.

Ключові слова: самосвідомість, механізми розвитку духовної самосвідомості, юнацький вік, саморозуміння, самоставлення, самоідентифікація, самореалізація, самоконтроль, самоуправління, совість, трансценденція.

 

УДК 159.922.73

Л.М.Тарасюк

Особливості становлення міжособистісної взаємодії дітей дошкільного віку

У статті розглянуто теоретико-методологічні засади формування міжособистісної взаємодії у дітей віком від 3 до 7 років. Досліджено розвиток поглядів вітчизняної психології на детермінанти групової поведінки дітей дошкільного віку. Розглянуто підходи вітчизняних та іноземних науковців до пояснення етапів розвитку особистості молодшого дошкільника та, зокрема, його соціалізації в колективі однолітків. Досліджено характеристики етапів розвитку міжособистісної взаємодії дітей дошкільного віку. Охарактеризовано ігровий процес як середовище формування розвитку навичок міжособистісної взаємодії. Визначено основні детермінанти становлення особистості дошкільника.

Ключові слова: вікова психологія, психологія дошкільного віку, пізнавальна діяльність, особистість, соціалізація, спілкування, міжособистісна взаємодія, розвиток дитини.

 

УДК 796.2.071.5

А.А. Хижняк

Вікові особливості прояву професійних деформацій в інтерперсональній сфері тренерів-викладачів фізичного виховання

У статті представлено детермінанти виникнення професійних деформацій у різні періоди професійного становлення. Наведено показники прояву професійних деформацій в інтерперсональній сфері тренерів-викладачів фізичного виховання в залежності від вікового періоду професійної діяльності, на якому вони знаходяться. Зазначено відсотковий показник прояву певних професійних деформацій у конкретних вікових періодах професійного шляху. Розглянуто професійний шлях тренера-викладача фізичного виховання як фактор стресогенного впливу на особистість та комунікативні особливості. Вікові етапи професійного становлення тренера-викладача фізичного виховання визначено як детермінанти професійних деформацій в інтерперсональній сфері.

Ключові слова: інтерперсональна поведінка, професійна деформація, професійна діяльність, тренер-викладач, етапи становлення.

 

УДК159.907

Е.А.Цивильская

Проблемы интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья (на примере детей с детским церебральным параличом с нарушениями письма)

В статье нашли отражение результаты теоретико-экспериментального исследования, направленного на изучение особенностей письменной речи учащихся младших классов с детским церебральным параличом (ДЦП). Детально описываются организация и методы исследования; анализируются и обобщаются результаты. Экспериментальное исследование, направленное на изучение особенностей нарушения письменной речи у детей младшего школьного возраста с ДЦП позволяет утверждать, что у них в равной мере встречаются и дисграфические, и дизорфографические ошибки. На начальных этапах обучения грамоте (2 класс) преобладают дизорфографические. При неразвитости системы инклюзивного образования нецелесообразно закрывать коррекционные школы, где учащиеся получают комплексную помощь по коррекции недостатков развития.

Ключевые слова: обучение, нарушения, письменная речь, дисграфические и дисорфографические ошибки, младшие школьники, детский церебральный паралич, инклюзивное образование.

 

УДК 316.6

Д.І. Чемеринська

Програма соціально-психологічного тренінгу розвитку управлінських здібностей жінки-керівника

В статті розглянуто поняття «соціально-психологічного тренінгу» та його вплив на розвиток управлінських здібностей жінок-керівників. Розроблено програму соціально-психологічного тренінгу з метою вивчення лідерських здібностей жінок-керівників, а також активізації їх лідерського потенціалу. Проведено низку вправ, які є основними складовими даного тренінгу та ставлять за мету розкриття лідерського потенціалу, творчих здібностей, аналіз власного емоційного стану, формулювання лідерської мети та покращення соціальної та комунікативної компетентності учасників. В результаті проведеної роботи виявлено лідерський потенціал кожного учасника тренінгу, проведено аналіз ресурсів та обмежень для підсилення лідерського потенціалу в майбутньому. Проаналізовано якісні та кількісні показники на всіх рівнях лідерських здібностей.

Ключові слова: тренінг, жіночий стиль керівництва, модель управління, керівна посада, жінка-керівник.

 

УДК 37.015.4:371.134:371.123

О.І. Чепішко

Семантичні характеристики професійної свідомості майбутніх учителів на етапі підготовки у ВНЗ

В статті представлено результати емпіричного дослідження семантичних особливостей професійної свідомості майбутніх учителів на етапі підготовки у ВНЗ. Показано сучасний стан дослідження проблеми розвитку професійної свідомості вчителя та перспективи її вирішення. Обґрунтовано вибір психосемантичних методів у якості методів дослідження специфіки розвитку професійної свідомості майбутніх учителів. Показано динаміку розвитку індивідуальних значень понять професійного простору у свідомості студентів І-V курсів. Досліджено особливості класифікації об’єктів світу, що виявляє динаміку привласнення професії у свідомості студентів – майбутніх учителів.

Ключові слова: професійна свідомість, професійна свідомість вчителя, суб’єктивна семантика, суб’єктивний досвід, методика семантичного диференціалу, індивідуальні значення, професійний простір, привласнення професії.

 

УДК 159.947

К.М. Шамлян

Проблема емпіричного дослідження вольової сфери особистості

У статті розглянуто різні підходи до емпіричного вивчення вольової сфери особистості, проаналізовано діагностичні можливості деяких методик лабораторного дослідження вольового зусилля, обґрунтована необхідність диференційно-психологічного підходу у визначенні емпіричних показників експериментального дослідження волі. На прикладі проведеного опитування розглянуто проблему застосування рефлексивних методів у дослідженні вольової організації особистості, детально проаналізовано кореляційні зв’язки між показниками використаних методик. Проведене опитування засвідчило слабку узгодженість результатів, отриманих різними методиками.

Ключові слова: вольова сфера, вольове зусилля, сила волі, вольова організація особистості, вольові властивості, лабораторний експеримент, природний експеримент, рефлексивні методи, емпіричні показники.

 

УДК 159.9:61

В.І.Шебанова

Харчова поведінка людини, їжа, тілесність як феномени повсякденної реальності (частина 2)

У статті продовжено теоретичний екскурс щодо зміни «ставлення людини до їжі» та зміни стратегій харчової поведінки у ході культурно-історичного розвитку.1 Показано, що розвиток суспільства у культурно-історичному та інформаційно-технологічному плані сприяв зміненню стратегій харчової поведінки. Описано, що стратегія приймання їжі пройшла перетрансформацію від протистояння «свій-чужий» на підставі цінності «смаку» (вміння насолоджуватися смаком їжі) та стилю їжі в епоху модерну до «біологізованого нормування» та медикалізації в сучасну епоху. Автор акцентує увагу, що медикалізація зумовлює позицію перенесення відповідальності за власне здоров’я у «споживачів-клієнтів-пацієнтів» на лікарів, що у значному ступені обумовлює відсутність рефлексії власної тілесності та відчуження від власного тіла.

Ключові слова: їжа, харчова поведінка людини, тілесність, повсякденна реальність, медикалізація.

 

УДК: 159.923: 378.125:001.8

Н.Ф.Шевченко

Дослідження особливостей трансформації особистісного смислу професійної діяльності у молодих фахівців

Стаття висвітлює результати дослідження особливостей трансформації особистісного смислу професійної діяльності у молодих фахівців. Особистісний смисл розглядається як стрижнева основа професійної діяльності, як один з найважливіших факторів її успішності. На основі емпіричних даних, отриманих під час пілотажного дослідження, виявлені та проаналізовані сполучення особистісних властивостей, які є детермінантами трансформаційних змін у смисловій сфері молодих фахівців та опосередковано впливають на смислові вибори у межах професійної діяльності.

Ключові слова: смисл, особистісний смисл, смислова сфера особистості, молоді фахівці, професійна діяльність, смислові структури, детермінанти трансформації, дослідження смислової реальності.

 

УДК 159.923

О.В. Шибрук

Психологічні чинники і механізми формування професійної «Я-концепції» майбутніх рятівників

У статті здійснено теоретичний аналіз психологічних чинників та механізмів формування професійної «Я-концепції». Процес формування професійної «Я-концепції» майбутніх рятівників вбачається у психологічному забезпеченні навчального процесу в освітньому просторі. Зазначається, що становлення професійної «Я-концепції» обумовлено низкою факторів, зокрема соціальним середовищем, процесом соціалізації особистості та соціальною взаємодією під час фахового навчання. Проаналізовано, що більшість авторів розглядають професійний розвиток особистості як інтеграцію двох процесів: розвиток особистості в онтогенезі і професіоналізація особистості з періоду початку професійного самовизначення до завершення активної трудової діяльності. Розглянуто модель професійного розвитку особистості. Вказано умови формування професійної «Я-концепції» майбутнього рятівника.

Ключові слова: майбутній рятівник, курсант, формування, становлення, самовизначення, професійна «Я-концепція», соціалізація, професійний розвиток, професіоналізація.

 

УДК 159.923.5 : 37.047

Д.О. Шутько

Теоретичні підходи до вивчення проблеми професійної самоактуалізації особистості

В статті представлено аналіз теоретичних підходів до вивчення самоактуалізації особистості в професійній діяльності: суб’єктно-діяльнісний, в якому професійна діяльність розглядається як центральна та найбільш плідна нива самоактуалізації; особистісно-розвиваючий, в якому самоактуалізація розглядається як постійні зміни глибинних особистісно-професійних характеристик; акмеологічний, в якому самоактуалізація – це досягнення найвищого ступеня особистісної та діяльнісної зрілості. Також узагальнено поняття професійної самоактуалізації особистості, уточнені її особливості.

Ключові слова: самоактуалізація особистості, професійна самоактуалізація, професійний розвиток, професійне «акме».