Випуск 8

УДК 159.923.2

С.Д. Максименко, В.І. Осьодло

Структура та особистісні детермінанти професійної самореалізації суб’єкта

У статті обґрунтовано актуальність і перспективи вивчення самореалізації суб’єкта. Запропонована рівнева структура професійної самореалізації та її основні особистісні й суб’єктні детермінанти.

Ключові слова: професійна самореалізація, рівнева структура, особистісні та суб’єктні властивості.

 

УДК – 159.923.2

З.М. Адамська

Розвиток суб’єктних якостей студентів-психологів у структурно-генетичній перспективі

У статті актуалізовано проблему особистісного зростання студентів – майбутніх психологів, розвитку їх здатності усвідомити завдання і цінності саморозвитку своєї особистості, створення власного образу світу. Висвітлено методичні засади та емпіричні результати експериментального дослідження особливостей розвитку суб’єктних якостей майбутніх психологів.

Ключові слова: професійно особистісне становлення, суб’єктність майбутніх психологів, суб’єктні якості.

 

УДК 159.923.3:343.95

Т.В. Алексєєва

Методологічні підходи до визначення поняття “особистість злочинця” як ключового у кримінальній психології

Стаття присвячена аналізу наукових поглядів на особистість злочинця, оцінці сутності та визначенню поняття “особистість злочинця”.

Ключові слова: злочинець, кримінологія, психологія, особистість злочинця, поняття.

 

УДК 378.147 (045)

О.В. Алпатова

Проблеми впровадження технології модульного навчання

Здійснено теоретичний аналіз впровадження в процес навчання кредитно модульної системи, порівняно особливості традиційних та модульних форм навчання. Визначено провідні психологічні фактори модульної технології, які детермінують успішність учіння студентів. Проаналізовано способи проектування змісту навчальних модулів. Oбґрунтовано структуру, правила та вимоги проектування навчального модуля. Запропоновані рекомендації впровадження деяких активних методів навчання для вдосконалення якості навчання та можливостей проектування соціально культурного простору певної навчальної дисципліни, що оптимізує не тільки професійне, а й особистісне зростання майбутніх фахівців.

Ключові слова: модуль, модульне проектування, соціально культурний простір, кредитно модульна система.

 

УДК 159.923.31

О.В. Бацилєва

Девіантне материнство як варіант порушення репродуктивної поведінки

Досліджено 29 жінок з проявами девіантної материнської поведінки. Зроблений аналіз чинників, що впливають на формування девіантного материнства. Показано провідну роль особистісних характеристик жінки та соціально економічних умов у розвитку девіантної материнської поведінки.

Ключові слова: репродуктивна поведінка, материнство, девіантна поведінка, особистість, соціально економічні умови.

 

УДК 159.942 – 053.6

Н.І. Бігун

Розвиток особистісної компетентності як психологічна умова профілактики і подолання депресії

Стаття присвячена проблемі психогенних депресивних розладів. Автор досліджує психологічні умови профілактики та подолання депресії.

Ключові слова: депресія, депресивний розлад, особистість, особистісний розвиток, особистісна компетентність, особистісний підхід. психологічні умови.

 

УДК 159.922

О.М. Близнюкова

Психологічний аналіз чинників кризи підліткового віку

У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми переживання підліткової кризи. Обґрунтовується можливість формування у підлітків конструктивної конфліктності як здатності знаходити адекватні способи розв’язання протиріч кризового періоду.

Ключові слова: вікова криза, внутрішньоособистісні конфлікти, Я концепція особистості, конструктивна конфліктність.

 

УДК 159.91

Т.О. Богуцька

Хронометричні дослідження в експериментальній психології (західноєвропейські та американські наукові центри)

Представлено загальний огляд психохронометричних досліджень до останньої четверті ХХ сторіччя в західноєвропейських та американських наукових центрах.

Ключові слова: психохронометрія, розвиток, обробка інформації.

 

УДК. 159.922.2

І.В. Болотнікова

Особливості мислення та уяви як професійно важливі якості фахівця у професіях типу “людина – людина”

У статті аналізуються психологічні, особистісні та соціальні чинники професійного становлення фахівця. Визначаються професійно важливі якості фахівця у професії типу “людина – людина” та досліджуються значущі особливості мислення та уяви у професіях даного типу.

Ключові слова: професійне становлення; професійна компетентність; пізнавальна діяльність; професійне мислення.

 

УДК 34.477

М.В. Бриков

Психологічний зміст професійної діяльності слідчих прокуратури України

Стаття присвячена актуальним питанням психологічного забезпечення слідчо прокурорської діяльності в органах прокуратури України. Викладені напрямки наукових досліджень психологічного змісту професійної діяльності слідчих прокуратури.

Ключові слова: слідчо-прокурорська діяльність, психологічне забезпечення.

 

УДК 37.015.3:159.922.7

І.С. Булах

Психологічні механізми особистісного зростання підлітків

У статті на основі теоретичного аналізу визначено сутність осо бистісного зростання людини, показано тісний взаємозв’язок особистісного і морального зростання у підлітковому віці, обґрунотовано психологічні механізми становлення моральної самосвідомості підлітків як основи їхнього особистісного і морального зростання

Ключові слова: особистісне зростання, моральне зростання, психологічні механізми, моральна рефлексія, моральна саморегуляція, моральне “Я” особистості підлітка

 

УДК 316.614:37.011.3051

Л.І. Вальо

Особливості етапів соціалізації педагогів загальноосвітніх навчальних закладів

Стаття присвячена дослідженню етапів соціалізації педагогів загальноосвітніх навчальних закладів

Ключові слова: система соціалізації, особистість, соціальний досвід, стадії (етапи) соціалізації.

 

УДК 159.923:159.943.8

Є.О. Варбан

Життєва криза: поняття, концепції та прояви

У статті розглядаються та аналізуються основні підходи до вивчення життєвих криз, особливості перебігу та визначення сутності цього складного явища в житті людини. Пропонується авторське визначення поняття “життєва криза” та класифікація життєвих криз особистості. Окреслено подальші напрямки роботи над проблемою.

Ключові слова: види криз, життєва криза, складні життєві ситуації.

 

УДК 159.923

Н.О. Видолоб

Особливості психотерапевтичних заходів у роботі з підлітками

У статті аналізується синкретичний підхід до розуміння специфіки підліткового віку, соціалізація даного віку та застосування психо терапевтичних заходів у роботі з підлітками.

Ключові слова: статеве дозрівання, самопізнання, самоспостереження.

 

УДК 378.016:159.9 – 051

В.В. Волошина

Теоретичний аналіз специфіки професійного становлення майбутнього психолога

У статті здійснюється теоретичний аналіз проблеми професійного становлення майбутнього психолога, проаргументовано необхідність введення спеціалізації у підготовці психологів з метою підвищення рівня їх професіоналізму.

Ключові слова: професійність, професійна підготовка, професійні якості, особистісні якості

 

УДК 159:351:741

О.В. Волошина

Шляхи оптимізації соціально–-психологічного клімату в колективах працівників міліції

Визначено основні умови і засоби підвищення ефективності пси хологічного впливу керівника на оптимізацію соціально психологічного клімату в підрозділах органів внутрішніх справ (його авторитет, адекватний стиль керівництва, вміння грамотно застосовувати у повсякденній діяльності управлінські принципи, впевненість у своїх силах, вміле використання спілкування).

Ключові слова: оптимізація, соціально психологічний клімат, колектив, авторитет керівника, стиль керівництва.

 

УДК 159.9

О.Ю. Воронова

Особливості та умови розвитку поняття “професійна рефлексія”

У статі здійснюється історико ретроспективний аналіз розвитку феномена рефлексії. Уточнюється зміст поняття “рефлексії”, її структури та видів у її історичному розвитку з погляду різноманітних психологічних концепцій.

Ключові слова: рефлексія, професійна рефлексія, самопізнання, мислення, самосвідомість, саморзвиток, самовдосконалення.

 

УДК 316.62

К.П. Гавриловська

Суб’єктивна легітимація правових норм як психологічний механізм нормативно-правової регуляції поведінки особистості

У статті розглянуто особливості функціонування легітимаційного психологічного механізму нормативно правової регуляції поведінки особистості. У результаті функціонування легітимаційного психологічного механізму формується певний рівень суб’єктивної легітимності правових норм: високий (правовий ригоризм), середній (правовий релятивізм), низький (правовий нігілізм). Встановлено, що правовий релятивізм є характерною рисою масової правової психіки.

Ключові слова: психологічний механізм нормативно правової регуляції поведінки особистості, суб’єктивна легітимація правових норм держави.

 

УДК 159.923.2:3737.1

С.В. Герасіна

Теоретико-методологічні засади формування психологічної готовності до підприємницької діяльності учнівської молоді

У статті визначено теоретичні підходи до проблеми формування психологічної готовності до трудової діяльності у сфері підприємництва учнів професійно технічних навчальних закладів (ПТНЗ); обґрунтовано психологічний зміст понять “психологічна готовність до підприємництва” та “суб’єктність особистості майбутнього підприємця”; визначено структурні компоненти та критерії діагностування особистісної суб’єктності потенційних підприємців; укомплектовано психодіагностичний інстру ментарій з метою виявлення актуальних рівнів сформованості готовності до підприємницької діяльності учнівської молоді.

Ключові слова: психологічна готовність до підприємництва, підприємливість, суб’єктність підприємця, структурні компоненти готовності до підприємництва.

 

УДК 159.923–0552:316.3

А.І. Глінка

Роль жінки в суспільстві: філософський, психологічний та ретроспективний аналіз

У статті подано аналіз гендерної проблематики у філософсько-історичному контексті. Здійснено науково теоретичний аналіз проблеми визначення ролі та місця жінки в суспільному житті. Визначено психологічні особливості соціальної ролі жінки в різні історичні періоди розвитку суспільства.

Ключові слова: самореалізація, стать, соціальна роль, фемінізм.

 

УДК 159.922.73

Г.Ф. Гончаровська

Cоціально-психологічні чинники становлення самооцінки дитини дошкільного віку

У статті аналізуються соціально психологічні чинники становлення самооцінки дитини дошкільного віку та виокремлення на цій основі психолого педагогічних рекомендацій щодо її розвитку.

Ключові слова: самооцінка, особистість, педагогічна оцінка, умови розвитку, види діяльності

 

УДК 159.9.072: 159.938.363.6

Т.С. Горячая

Феномен “единства личности” в психологии и в христианском богословии

У статті висвітлюються спільні точки зору та фундаментальні розбіжності щодо феномена “єдності особистості” у психології та у християнському богослов’ї.

Ключові слова: особистість, єдність, цілісність, духовність, відповідальність, самосвідомість, християнська антропологія

 

УДК 316.614.2056.6

М.О. Гребенюк

Самоідентифікація як механізм формування ідентичності особистості

Стаття містить результати теоретичного дослідження загальної проблеми становлення особистості. В ній детально представлені всі аспекти розгляду самоідентифікації як важливої складової процесу соціалізації та формування “Я образу” як результату цього процесу. Здійснено всебічне вивчення і співвіднесення понять “ідентичність – ідентифікація – самоідентифікація”.

Ключові слова: соціалізація, самоідентифікація, ідентичність, ідентифікація, “Я образ”.

 

УДК 37.015. 3: [316.614] 053.6

А.М. Грись

Дефекти соціалізації як чинники формування девіантної поведінки неповнолітніх

У статті розглядаються сучасні тенденції соціалізації підростаючої особистості. Розкрито дефекти соціалізації, які є наслідком девіацій у поведінці неповнолітніх. Обґрунтовується необхідність урахування зазначених дефектів у процесі підготовки психологів до роботи з дезадаптованими неповнолітніми.

Ключові слова: соціалізація, підростаюча особистість, дефекти соціалізації, девінтна поведінка, соціальні групи.

 

УДК 159.9. – 355.34

Є.В. Гузенко

Професіографічні засади психологічного супроводження службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України

У статті розкриваються психологічні аспекти здійснення про фесіографічного опису службово бойової діяльності внутрішніх військ МВС України як окремого виду професійної діяльності в органах внутрішніх справ. Запропоновано проект базової професіограми військовослужбовця внутрішніх військ.

Ключові слова: службово бойова діяльність, професіографічний опис.

 

УДК 378.011.3051:159.9

Н.М. Дідик

Психічне здоров’я як професійно значуща характеристика особистісної зрілості майбутніх психологів

У статті проаналізовано психічне здоров’я як професійно значуща характеристика особистісної зрілості майбутніх психологів. Описано результати дослідження психічного здоров’я майбутніх психологів.

Ключові слова: психічне здоров’я, особистісна зрілість, психолог

 

УДК 159.942.5

Н.С. Дмитріюк

Вплив емоцій на формування та становлення особистості

У статті аналізуються теоретичні аспекти загальних тенденцій та закономірностей емоцій у розвитку та становленні особистості, акцентується увага на здатності емоцій породжувати емоційні пережи вання та психічні стани особистості.

Ключові слова: емоції, психічні стани, особистість

 

УДК 159.923

Т.О. Долга

Загальна характеристика усної перекладацької діяльності особистості

У статті проаналізовано основні психологічні характеристики усної перекладацької діяльності, розглянуто особливості перекладацької діяльності з позиції різних підходів, обґрунтовано залежність психо логічних характеристик перекладацької діяльності від процесу мотивації особистості.

Ключові слова: переклад, усна перекладацька діяльність, мовленнєва діяльність, мотивація.

 

УДК 159.922.7

М.Т. Дригус

Проблема активності школяра у творчій спадщині М.І. Демкова

У статті аналізується розробка проблеми активності школяра у творчій спадщині видатного вітчизняного вченого М.І. Демкова.

Ключові слова: особистість, розвиток, самодіяльність, активність.

 

УДК 371.1

Т.В. Дуткевич

Особливості соціально–перцептивного образу міжособистісного конфлікту

На основі аналізу психологічних досліджень у статті розкрито особливості соціально перцептивного образу міжособистісного конфлікту.

Ключові слова: соціальна перцепція, образ, міжособистісний конфлікт.

 

УДК: 316.663.3053.6

Ю.В. Дутко

Результати вивчення особливостей виконання конвенційних ролей у зв’язку з агресивністю дітей підліткового віку

Стаття присвячена вивченню особливостей виконання конвенційних ролей та їх зв’язку з агресивністю дітей підліткового віку. Визначаються особливості та специфіка виконання конвенційних ролей; взаємозалежність рольової поведінки та рівня агресивності, вплив виконання конвенційної ролі старости через можливість самореалізації та самоствердження підлітків у класі на рівень агресивності учнів. Результати дослідження спонукають до пошуку можливостей долання проявів дезадаптованості дитини, зокрема такого її показника, як агресивність, через розробку програми спеціальної організації виконання учнями конвенційних ролей.

Ключові слова: соціалізація, рольова поведінка, конвенційна роль, види агресивності.

 

УДК 159. 922

О.О. Євдокімова

Етапи професійного становлення викладачів вищої школи і їх психологічні характеристики

У статті досліджено етапи професійного становлення викладачів вищих навчальних закладів. Визначено психологічні характеристики кожного з періодів. Розглянуто задачі і проблеми розвитку і саморозвитку викладача, які мають бути вирішені на кожному етапі професійного становлення.

Ключові слова: професійне становлення, викладач, вищий на вчальний заклад, психологічна характеристика, розвиток, саморозвиток.

 

УДК 373.2.016:028.31

Л.Й. Єзерницький, С.О. Ренке

Шляхи та методи розвитку мовленнєвих творчих здібностей

Стаття розглядає процеси, методики, моделі та системи розвитку мовленнєвих творчих здібностей дітей дошкільного віку з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини. А також підбір та складання програм для творчого розвитку дитини.

Ключові слова: творчі здібності, розвиток, навчання, індивідуальні особливості, педагогічний підхід, система розвитку.

 

УДК 159.913–055.2

Е.О. Жигульова

Відповідальне батьківство як засіб удосконалення культури здоров’я студенток

Обґрунтована висока значущість грудного вигодовування для психофізичного здоров’я дитини та матері.

Ключові слова: дитина, матір, грудне вигодовування, психофізичне здоров’я.

 

УДК 372.034

С.І. Заболоцька

Моральна поведінка дошкільника як предмет теоретичного аналізу та емпіричного вивчення

Аналізуються суть моральної поведінки та психолого педагогічні детермінанти її становлення у дошкільників.

Ключові слова: моральна поведінка, рефлексія, совість, вчинок, моральна оцінка, моральна дія.

 

УДК 37.034 – 057.874

М.І. Заміщак

Сім’я як чинник становлення моральної самооцінки у молодших школярів

У статті проаналізовано вплив сім’ї на становлення моральної самооцінки у молодших школярів. Саме у сім’ї закладаються основи моральної особистості дитини, зокрема, її адекватної моральної самооцінки. Пропонуються основні напрями у сімейному вихованні для формування адекватної моральної самооцінки.

Ключові слова: сім’я, моральна самооцінка, моральні звички, моральний вчинок, моральна поведінка.

 

УДК 351.74(477)

Г.Є. Запорожцева

Акмеологічні аспекти професійно-педагогічної підготовки працівників ОВС

Розглянуто акмеологічні аспекти професійної підготовки працівників ОВС з урахуванням психолого педагогічних чинників, що супроводжують правоохоронну діяльність. Визначено актуальність педагогічної підготовки працівників правоохоронних органів.

Ключові слова: професійна освіта, акмеологія, компетентність, професіоналізм, педагогічна підготовка.

 

УДК 159.923.2

Т.Г. Здоровець

Наративна компетентність та її значення для герменевтичної роботи майбутнього практичного психолога

Статтю присвячено проблемі наративної компетентності практичного психолога як основній складовій його професійної компетентності, що виражається в умінні побачити за історією особистості (клієнта), у ході надання психологічної допомоги, її індивідуальний наратив.

Ключові слова: професійна компетентність, наративна компе тентність, наратив.

 

УДК 159.923.5

А.О. Іванченко

Феномен сінергії як стимулятор креативного мікроклімату в психологічній навчальній системі

В даній статті показано, що відродження креативності методом лінгво культурологічного включення на початковому етапі навчання італійської мови забезпечує сінергетичний взаємоконтакт між викладачем і студентами, сприяє створенню благодійного мікроклімату і підтримує підліткову допитливість студентів та тенденцію до самоактуалізації.

Ключові слова: креативний, креативність, сінегрія, мікроклімат.

 

УДК 159.9

Ю.Б. Ірхін

Психосемантичні засади довірливості у шахрайстві як елемент делінквентного поводження особистості

У статті викладено результати власних наукових досліджень, присвячених чіткому визначенню семантичних складових шахрайських дій у психолого технологічному дискурсі, розмежуванню злочинного та природного поводження при здійсненні певних шахрайських дій.

Ключові слова: шахрайські дії, технології психологічного впливу.

 

УДК 159.928.22; 159.9.07

О.Ю. Іщук

Особливості виявлення потенційно обдарованих дітей молодшого шкільного віку в умовах сім’ї

У статті розглядається проблема виявлення потенційно обдарованих дітей молодшого шкільного віку в умовах сім’ї. Стверджується, що очікування високої результативності діяльності дитини через прояви її здібностей і задатків не дає змоги батькам правильно оцінити потенційну обдарованість власної дитини. Основою експериментального дослідження стала теорія множинного інтелекту Говарда Гарднера.

Ключові слова: обдарованість, здібності, задатки, потенційна обдарованість, теорія множинного інтелекту.

 

УДК 371. 39: 17

Г.В. Карпенко

Етичне виховання школярів

Розроблено змістовний компонент етичного виховання школярів та виявлені шляхи його реалізації у середній загальноосвітній школі.

Ключові слова: етика, етичне виховання, етична культура школярів.

 

УДК 159.922.8

І.В. Кахно

Детермінанти особистісного становлення студентів–медиків на етапі професійного навчання

Стаття присвячена ключовій проблемі у підготовці майбутніх медиків – становленню особистості. Розкриті характеристики сенси тивного періоду навчання у вищій школі, аналізуються основні но воутворення юнацького віку, специфіка психологічної підготовки медиків та її необхідність при виконанні професійних функцій.

Ключові слова: особистісне становлення, професійна діяльність лікаря, викладання психології для майбутніх медиків.

 

УДК 159.922.8

Є.П. Киридон

Сексуальна привабливість крізь призму стереотипічних уявлень молоді

У статті проаналізовано джерела, з яких молодь отримує інформацію про секс. Аналізуються якості, які примножують або знецінюють сексуальну привабливістьчоловіків і жінок.

Ключові слова: молодь, стереотипи, сексуальна привабливість.

 

УДК: 373.12.015.3:159.019.4

А.В. Кіясь

Особливості прояву копінг–стратегій вчителів у міжособистісній взаємодії з підлітками–девіантами

У статті представлено дослідження копінг поведінки вчителів. Досліджуються фактори, які сприяють ефективності копінг поведінки. Встановлюються особистісно професійні характеристики, які впливають на ефективність копінг поведінки вчителів. Проводиться дослідження індивідуальних копінг стратегій вчителів та їх роль у міжособистісній взаємодії з підлітками девіантами.

Ключові слова: копінг поведінка, копінг стратегії, девіантна поведінка підлітків, ефективність копінгу, стресовий стан, синдром емоційного вигорання, особистісні ресурси, професійно особистісні якості вчителя.

 

УДК 159.9:37.015.3

І.В. Коваль

Когнітивні стилі як індивідуально– психологічні передумови оволодіння іноземною мовою у вузі

Вузівське навчання повинне спиратися на вже усталені індивідуальні особливості і тому більшою мірою враховувати їх, а вузівський викладач повинен намагатися визначати базові, основні, системоутворюючі індивідуальні особливості, на які варто звертати увагу більше всього. З огляду на це заслуговує на увагу прояв у навчальній діяльності студентів таких індивідуальних особливостей, як стилі.

Ключові слова: оволодіння іноземною мовою, когнітивний стиль особистості, полезалежність, поленезалежність, аналітичність, син тетичність, особисте зростання, самодертемінація, мотивація.

 

УДК159.923.2 – 053.6 (045)

Е.І. Кологривова, М.А. Аракелова

Зв’язок особистісних прагнень підлітка з його взаємовідносинами з матір’ю

Розкриття зв’язку особистісних прагнень підлітка і взаємовідносин з матір’ю здійснюється на базі теоретичного аналізу та аналізу результатів дослідження. У статті формулюються загальні висновки на основі детального якісного і кількісного аналізу даних.

Ключові слова: особистісні прагнення, дитячо батьківські відносини, підлітковий вік.

 

УДК 159.922.2

Л.В. Кондрацька

Вплив психологічних особливостей особистості на професійне самовизначення майбутнього соціального педагога

Враховуючи з актуальність питання професійного становлення майбутнього спеціаліста, у статті аналізуються та формулюються деякі аспекти соціального, педагогічного та особистісного бачення даної проблеми. Їх висвітлення дозволяє акцентувати увагу на тих суперечностях і складних питаннях, які існують у процесі професійної підготовки студента.

Ключові слова: навчальний процес, особистість, професійне самовизначення, професійна самосвідомість.

 

УДК 159.923

Я.О. Кохан

Неєдиність особистості індивіда

На основі відомих емпіричних даних показано неєдиність особистості індивіда, існування у психіці різних підособистостей і, навіть, осо бистостей. Для їх опису прийнято теорію особистості з трансакційного аналізу – структурний аналіз. Ряд положень останнього піддано ревізії, описано виправлену теорію.

Ключові слова: особистість, підособистість, его стан, психологічна тріада, мотивація, трансакційний аналіз, структурний аналіз.

 

УДК 159.923.2

М. О. Коць

Науковий аналіз інтерпретації феномена “суб’єкт” у філософській та психологічній парадигмах

У статті представлений науковий аналіз феномена “суб’єкт” у філософській та психологічних парадигмах. Розкрито природу цього феномена, якісні характеристики та роль у формуванні активної, конструктивної позиції людини у світі.

Ключові слова: науковий аналіз, інтерпретація, феномен, суб’єкт, формування, людина, активна і конструктивна позиція.

 

УДК 159.923.2

О.Д. Кресан

Подійність існування особистості

Стаття присвячена дослідженню життєвих подій та подійності в існуванні особистості. Розглянуто переживання та уявлення особистості про життєві події, проведене емпіричне дослідження даної проблеми за допомогою методу “контент аналіз”. Виділені основні аспекти пе реживання подій та уявлень про них.

Ключові слова: подія, подійність, переживання, уявлення, контент аналіз.

 

УДК 316. 614

Н.І. Кривоконь

Соціально–психологічні особливості розвитку соціальних послуг людям літнього віку

Публікація присвячена проблемам соціально психологічного забезпечення соціальної роботи. Зокрема, в статті розглядаються особливості розвитку соціально психологічних послуг людям похилого віку. Наголошується на необхідності проведення досліджень стосовно проблематики особистості літніх людей, а також визначення змісту діяльності та психологічних методів при вирішенні негараздів пред ставників даної вікової групи.

Ключові слова: соціально психологічне забезпечення соціальної роботи, особистість престарілої людини, соціально психологічні проблеми літніх людей, соціально психологічні послуги, система соціального захисту населення.

 

УДК 159: 342.726

В.В. Кудря

Психологічні особливості впливу гендерних відносин на професійну взаємодію правників

Стаття присвячена розгляду гендерних стереотипів та їхньому впливу на професійну діяльність працівників юридичного профілю. Зазначається, що гендерні відносини спрямовані на утвердження гендерного світо бачення, впровадження практики фемінізму та гендерної рівноправності в життя. Висловлюється думка, що професійну взаємодію правників можна розглядати як гендерну взаємодію керівників та підлеглих.

Ключові слова: правники, гендерна рівноправність, гендерні стереотипи, конфлікти.

 

УДК 159.922.736.4:159.923.3

Л.М. Кузнєцова

Особливості психічного стану фрустрації у підлітків з акцентуаціями характеру

У статті розкрито особливості психічного стану фрустрації у підлітків з акцентуаціями характеру, визначено комплекс фрустраторів, здатних викликати підсилення акцентуйованих рис різних типів, провокуючи прояви дезадаптації та загальне погіршення психічного здоров’я у таких підлітків. Проаналізовано вплив акцентуацій на специфіку динаміки та проявів фрустрації, визначено відносні рівні фрустрованості та фруст раційної толерантності підлітків за показниками легкості виникнення і тривалості стану фрустрації, силою відповідних негативних переживань, схильністю до деструктивних фрустраційних реакцій, здатністю долати психоемоційне напруження у фрустраційних ситуаціях.

Ключові слова: фрустрація, підлітковий вік, акцентуації характеру, прояви фрустрації, фрустрованість, фрустраційна толерантність, фрустраційні ситуації, типи акцентуацій характеру, деструктивні фрустраційні реакції, психічне здоров’я.

 

УДК 159.922

І.В. Кукуленко-Лук’янець

Психологічний образ жінки в українській літературі

Стаття присвячена аналізу жіночих образів в українській художній літературі. Розглядається здатність жінки до творення і досліджується її тенденція до деструкції. У статті представлені глибинні психологічні причини, що впливають на спроможність до творення або деструкції.

Ключові слова: особистісний простір, життєвий шлях, творчість, деструкція, світотворення, фемінний, маскулінний, андрогенний.

 

УДК: 159.923.2

Р.С. Кулаков

Професійне самовизначення особистості: критерії та показники її сформованості в ранній юності

У статті обґрунтовується сутність професійного самовизначення особистості, розкривається зміст критеріїв та показників її сформованості в ранній юності.

Ключові слова: професійне самовизначення, когнітивна складність професійних домагань, самооцінка.

 

УДК 159.923.2

А.І. Куриця

Юність як сприятливий період для розвитку лідерських якостей

У статті йдеться про юність як важливий період у формуванні особистості, зокрема для формування лідерських якостей. Розглянуто компоненти лідерських якостей з визначенням у них ознак, які забезпечують ефективне лідерство в юнацькому віці.

Ключові слова: юність, лідерство, лідерські якості.

 

УДК 005.32:35051

Д.І. Куриця

Визначення домінуючих копінг–стратегій у професійній діяльності держслужбовців

У статті йдеться про проблему використання у професійній діяльності держслужбовця копінг стратегій.

Ключові слова: стрес, професійний стрес, копінг стратегія.

 

УДК 81’243(07)

Ю.В. Курята

Навчання іноземної мови як один із гармонізуючих чинників соціалізації учнів загальноосвітньої школи

У статті здійснено теоретичний аналіз базових тенденцій, напрямів і пріоритетів сучасних досліджень феномена соціалізації, узагальнено основні проблеми та парадокси, які його характеризують. Розглянуто значення навчання іноземної мови молодших школярів у контексті їх соціалізації. Проаналізовано питання гармонізації соціального доро слішання учнів початкових класів засобами іноземної мови.

Ключові слова: соціалізація, адаптація, індивідуалізація, іноземна мова.

 

УДК 159.923:130.122

В.П. Кутішенко

Взаємообумовленість процесів соціаліалізації та індивідуалізації особистості як складових її духовного розвитку

У статті висвітлено специфіку взаємозв’язку процесів соціалізації та індивідуалізації особистості на різних етапах онтогенезу як компонентів її духовного розвитку.

Ключові слова: соціалізація, індивідуалізація, духовний розвиток, вікова криза, мудрість, онтогенез, особистість.

 

УДК 159.946

С.І. Лазуренко

Психофізіологічні особливості квантово– механічного впливу

Квантово механічний вплив на організм людини хвилями резонансних коливань може суттєво відновлювати його психофізіологічний стан. Психофізіологічні зміни можливі лише за умови точного пошуку коливань генератора, які повинні бути резонансними природним коливанням даної людини. Відновлення різних органів і систем організму людини залежить від їх вихідного стану.

Ключові слова: психофізіологічні особливості, квантово механічний вплив, хвилі резонансних коливань, органи і системи організму людини.

 

УДК 159.9:343.985(075.8)

В.С. Лапчук

Психологічне забезпечення охорони громадського порядку під час проведення спортивних заходів

Стаття присвячена психологічним аспектам охорони громадського порядку органами внутрішніх справ під час проведення спортивних заходів. Розглянуто актуальні питання психологічного супроводу заходів громадської безпеки та психопрофілактичної роботи з працівниками міліції.

Ключові слова: охорона громадського порядку, психопрофілактика, психологічний супровід.

 

УДК 159.928:377.1

Н.І. Литвинова

Профорієнтаційний супровід професійного самовизначення учнів

У статті розкривається профорієнтаційний супровід професійного самовизначення учнівської молоді, надаються конкретні методичні поради щодо здійснення цієї роботи з метою оптимізації цього процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.

Ключові слова: профорієнтаційний супровід, професійне само визначення, учнівська молодь, бесіда, професіографічне дослідження, пошукова діяльність, профорієнтаційні засоби.

 

УДК 37.015.31

А.В. Лукановська

Творчий потенціал особистості: структурні компоненти

У статті зроблено акцент на структурних компонентах творчого потенціалу особистості. Мають місце різноманітні трактування феномена творчості, її природи, основи, структури творчого процесу, методів розвитку творчих здібностей тощо. Останнім часом активізувались пошуки шляхів і засобів розвитку творчого потенціалу особистості.

Ключові слова: творчість, творча діяльність, творчі здібності, творчий потенціал особистості, структурні компоненти, психологічний аспект.

 

УДК 159.923.31:618.1089

А.О. Макаренко

Тілесна та гендерно–рольова ідентичність жінок, яким була виконана гістеректомія (психосемантичний підхід)

У статті представлено результати дослідження актуальної проблеми психології жінок після гістеректомії. Наведено структуру тілесної та гендерно рольової ідентичності жінок та її формуючий вплив на виникнення дезадаптивних станів у жінок, яким було виконано гістеректомію.

Ключові слова: гістеректомія, тілесна ідентичність, гендерно рольова ідентичність.

 

УДК 159.923.2

К.С. Максименко

Психологічна феноменологія чуттєвого образу особистості хронічно соматичного хворого

Хронічні захворювання, зокрема хронічний холецистит і серцева недостатність, виступають атрибутивними ознаками емоційного переживання особистості. Емоційне переживання психічного стану хвороби виступає серцевиною діяльнісного опосередкування особистісного розвитку. Перебіг хронічної хвороби виступає детермінантом прояву тих чи інших психічних станів.

Ключові слова: психічні стани, емоційне переживання хвороби, психологія понять: робота, щастя, здоров’я, сім’я, захисні механізми особистісного розвитку.

 

УДК 159.9:378

Н.П. Максимчук

Чинники становлення життєвопрофесійних ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя

У статті розглядаються відмінності становлення основних життєвих і професійних цінностей майбутніх вчителів в залежності від статі і основного місця проживання в процесі навчання у вузі.

Ключові слова: ціннісні орієнтації, професійні цінності, життєві цінності, професійно педагогічна спрямованість, професійне само визначення.

 

УДК 316.613.5:37.015.31:316.42053.6

Л.А. Мацуляк

Неблагополучні сім’ї як чинник негативної соціалізації у суспільстві неповнолітніх

Сім’я є інститутом первинної соціалізації людини. Вона може бути як могутнім чинником розвитку, емоційно психологічної підтримки особистості, так і джерелом психічних травм людини, а також пов’язаними з ними різноманітними розладами особистості. У статті розкриваються типи, особливості неблагополучних сімей та їх негативний вплив на соціалізацію неповнолітніх.

Ключові слова: Соціалізація, сім’я, неповнолітні, неблагополучні сім’ї.

 

УДК 159.9.019.4057.847

І.Я. Мельник

Психологічні особливості формування просоціальної поведінки молодшого школяра

Автор у статті розкриває особливості формування просоціальної поведінки молодших школярів з урахуванням її когнітивно мотиваційних складових. Представлено аналіз теорій, які розглядають систему вивчення формування соціальної компетентності.

Ключові слова: молодші школярі, просоціальна поведінка, мораль ність, теорії соціального розвитку.

 

УДК 159.922.763

О.С. Можайкіна

Психологічний аналіз агресивності як передумови делінквентної поведінки неповнолітніх

У статті розглядаються питання агресивності неповнолітніх як передумови делінквентної поведінки, проводиться аналіз наукових підходів до визначеного питання. Висвітлюються психологічні та ситуативні фактори, які впливають на виникнення агресивності.

Ключові слова: психологічний аналіз, агресивність, передумови, поведінка, неповнолітні, психологічні фактори, ситуативні фактори.

 

УДК 316.6

Я.І. Моргун

Гендерні стереотипи в структурі психологічного портрета лідера

Стаття присвячена дослідженню таких соціально психологічних феноменів, як гендерні стереотипи та стереотипи лідерства. Проведений теоретичний аналіз літературних джерел щодо досліджуваного явища доповнений емпіричним дослідженням за участю студентів вищих навчальних закладів. Дані дослідження підтверджують домінування маскулінних характеристик в структурі психологічного портрета лідера, відображають явища вертикальної і горизонтальної гендерної сегрегації ринку праці України.

Ключові слова: гендер, гендерні стереотипи, стереотипи лідерства, психологічний портрет, гендерна сегрегація.

 

УДК 159.9.018.7

Р.А. Мороз

Наративи в психологічній теорії і практиці

Стаття присвячена аналізу сучасної наративної психології. Вивчається зв’язок між конструюванням автобіографічного наративу і осмисленням подій минулого; використання наративних психотехнологій у практиці діагностики і психотерапії.

Ключові слова: наратив, історії, наративна психологія, розуміння, інтерпретація, текст, досвід, дискурс, деконструктивне слухання, екстерналізація, наративна терапія.

 

УДК 159.922.73

М.О. Мосьпан

Вікові особливості динаміки психічних станів учнів молодшого шкільного віку

У статті подано результати досліджень актуальних психічних станів молодших школярів. Загальна характеристика психічних станів учнів молодшого шкільного віку пов’язана з їхньою швидкою зміною від одного стану до іншого, підвищеною збудливістю, рухливістю та разом з тим їхньою нестабільністю внаслідок втомлюваності та слабкості. Позитивні психічні стани молодших школярів переважають над негативними як з точки зору педагогів, так и самих учнів.

Ключові слова: психічні стани, зовнішні фактори, внутрішні фактори, актуальні психічні стани, позитивні психічні стани, негативні психічні стани, амбівалентні.

 

УДК 159.94:351.74

І.О. Моцонелідзе

Диференціація понять “емоційне вигорання” та “професійна деформація” в діяльності працівників органів внутрішніх справ

У статті проведено теоретичний аналіз основних психологічних характеристик емоційного вигорання та професійної деформації працівників органів внутрішніх справ, а також диференціація зазначених феноменів з метою подальшого усунення термінологічної плутанини, сутнісної підміни та ототожнення понять “емоційне вигорання” і “професійна деформація”.

Ключові слова: емоційне вигорання, професійне вигорання, деформація, професійна деформація особистості, профілактика емоційного вигорання та професійної деформації.

 

УДК 159.072.43

С.А. Мул

Дослідження стресовитривалості персоналу підрозділів прикордонного контролю

Автор виділяє та обґрунтовує переборення стресових ситуацій та негативний вплив стресу на діяльність персоналу підрозділів при кордонного контролю, а саме: виділяє важливі чинники, опрацьовані на основі створених опитувальників (переборення стресових ситуацій (ПСС), негативного впливу стресу).

Ключові слова: стрес, переборення стресових ситуацій, негативний вплив стресу, стресовитривалість.

 

УДК 159.922.7

Н.І. Мусіяка

Особливості самооцінки емоційного ставлення до себе молодших школярів з різним рівнем навчальних досягнень

У статті представлені результати дослідження особливостей самооцінки емоційного ставлення до себе молодших школярів з різним рівнем навчальних досягнень.

Ключові слова: емоційне ставлення, самооцінка, тривожність, деструкція.

 

УДК 811.112.2:378.147.016

Л.А. Онуфрієва, І.Л. Онуфрієва

Психологічна готовність студентів немовних спеціальностей ВНЗ до самостійної іншомовної діяльності

Проблема самостійності у контексті вищої школи набуває особливого значення, оскільки програма вузівського навчання все більше спря мовується на збільшення питомої ваги самостійної роботи студентів.

Ключові слова: самостійність, особистість, індивідуальні можливості, мотив, навчальна діяльність, навчальний процес, контроль, психологічна готовність.

 

УДК 159.954:81028.31

Л.А. Онуфрієва, С.О. Ренке, Л.Й. Єзерницький

Психолого–педагогічне об ґрунтування проблеми мовленнєвих творчих здібностей

Стаття розглядає проблеми формування, розвитку та становлення мовленнєвих творчих здібностей у дітей дошкільного віку; розглядаються погляди різних шкіл та течій, а також класифікації творчих здібностей та час їх розвитку.

Ключові слова: здібності, задатки, особистість, вміння, аналіз, розвиток, класифікація, психічні властивості.

 

УДК 159.922.7:81028.31

С.О. Ренке

Ігри–фантазування як засіб розвитку мовленнєвих творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку

У статті аналізується найдоступніший вид дитячої діяльності – гра та її різновиди (дидактична, театралізована, сюжетно рольова), а найголовніше ігри фантазування та їх виховний і педагогічний вплив на розвиток мовленнєвих творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку.

Ключові слова: розвиток, виховання, навчання, почуття, особистість, творчі здібності, дошкільний вік, фантазія, ігри фантазування.

 

УДК 37.091.12:005.962.131

Уршуля Груца-Мьонсік

Моральне розумування як невід’ємна складова професіоналізму вчителів

Підкреслюючи важливу роль школи у моральному вихованні учнів і ґрунтуючись на власних дослідженнях, автор статті висловлює думку про необхідність введення курсу навчання моральних принципів в програму підготовки вчителів. Автор проводить паралель між рівнем морального розумування вчителя і його професіоналізмом, від якого залежить якість виховання молодого покоління.

Ключові слова: моральний розвиток, професіоналізм, вчитель, виховання, система цінностей, рівень морального розумування, компетенція, ідеалізм, релятивізм.

 

УДК 37.015.31:17.022.1

Уршуля Груца-Мьонсік

Роль морального виховання у створенні ідентичного образу школи

Моральна освіта неминуча і надзвичайно важлива для сучасної школи, адже саме вона допомагає створити образ школи та покращує дієвість виховних впливів. Сьогодні у світі розробляється чимало програм для допомоги вчителям та батькам у формуванні просуспільних позицій та поведінки у дітей. Кінцевою метою є виховання в людині здатності до прийняття розумних та відповідальних рішень. Запропоновані дослідження стосуються рівня моральності молоді в елітарних середніх школах міста Жешова.

Ключові слова: моральна освіта, моральний розвиток, моральна свідомість, ідеалізм, релятивізм, релігійність.