Конфлікт інтересів

Редакційна колегія враховує у своїй діяльності принципи кореляції у тріаді «Автор – Рецензент – Редакція». Довіра громадськості до об’єктивності процесу рецензування та якості опублікованих статей багато в чому залежить від того, наскільки враховуються можливі конфлікти інтересів при рецензуванні та прийнятті рішення про публікацію.

Конфлікт інтересів може виникнути в тому випадку, якщо Рецензент, член редколегії або співробітник редакції має відношення до працівника, який може суб’єктивно вплинути на рішення про публікацію. Конфлікти можуть також виникати в результаті академічного змагання, особистих симпатій і антипатій, фінансових питань та ін.

Права та зобов’язання Автора

  1. Автори статей мають право використовувати матеріали опублікованої статті:
  • у доповідях на конференціях або з освітніми цілями;
  • у дисертаційній роботі;
  • як фрагменти наступних статей.
  1. Автори несуть відповідальність за:

а) вказівку потенційних конфліктів інтересів, які можуть вплинути на рішення про публікацію їх роботи;

б) об’єктивність розкриття джерел фінансування дослідження, що публікується;

в) коректність написання персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові; відомості про наукову кваліфікацію (науковий ступінь, вчене звання); відомості про місце роботи та посаду; контактні дані Авторів);

г) дотримання передбачених чинним законодавством авторських зобов’язань.

Права та зобов’язання Рецензента

  1. Рецензентмаєправовідмовитисявідекспертногооцінюваннянауковоїстатті, непояснюючипричинвідмови, крімповідомленьпроконфліктінтересів.
  2. Рецензенти мають зобов’язання: а) розкривати членам редакції будь-які конфлікти інтересів, які можуть вплинути на їхню думку про статтю (видавці мають бути своєчасно поінформовані про можливі конфлікти інтересів, щоб оперативно врегулювати процес рецензування); б) не використовувати в своїх інтересах знання про дослідження, описані в статті, до її опублікування.

Права та зобов’язання Редакції

  1. РедакціяЗбірникамаєправо:

а) відбирати або відхиляти матеріали рукописів;

б) доводити до загального відома, у т.ч. розміщувати статтю повністю або частково в мережі Інтернет на веб-сторінці Збірника та інших інформаційних ресурсах;

в) використовувати метадані статті (назва, ім’я автора (правовласника), анотації, бібліографічні матеріали тощо) шляхом розповсюдження і доведення до загального відома, обробки та систематизації, а також включення в міжнародні наукометричні бази даних та інформаційні системи;

г) зберігати й обробляти персональні дані Автора без обмеження терміну з метою включення їх до бази даних відповідно до Закону України № 2297-VІ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 (прізвище, ім’я, по батькові; відомості про наукову кваліфікацію (науковий ступінь, вчене звання); відомості про місце роботи та посаду; контактні дані авторів; відомості про наявність друкованих творів у загальнодержавних та міжнародних базах даних наукової літератури з метою їх подальшої обробки для здійснення пошукових операцій у цих базах даних).

  1. Редакція несе відповідальність за:

а) своєчасний випуск Збірника;

б) розміщення статей повністю або частково в мережі Інтернет на вебсторінці Збірника та інших інформаційних ресурсах;

в) якість матеріалів, виданих у Збірнику.