[:ua]Редакційна колегія[:en]Editorial board[:]

[:ua]

Відповідальний редактор збірника – Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор.

Відповідальний секретар збірника – Онуфрієва Ліана Анатоліїна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач спільної лабораторії психології навчання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, завідувач кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

   Міжнародна редакційна колегія:

С.Д.Максименко, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України (відповідальний редактор), Україна; Г.О.Балл, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Україна; В.В.Клименко, доктор психологічних наук, професор, Україна; О.М.Кокун, доктор психологічних наук, професор, Україна; Л.А.Онуфрієва, кандидат психологічних наук, доцент (відповідальний секретар), Україна; М.Л.Смульсон, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Україна; Н.В.Чепелєва, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Україна; Альфред Прітц, професор, доктор з психології та педагогіки, ректор університету імені З ігмунда Фрейда (Австрійська Республіка); Антон Фабіан, професор, доктор габілітований, Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (Словацька Республіка); Юрай Штенцл, доктор наук, доцент, Вища школа охорони здоров’я та соціальної роботи св. Елизавети, м. Братислава (Словацька Республіка); Беата Анна Зємба, доктор гуманітарних наук у галузі опікунської та соціальної педагогіки, ад’юнкт, Жешівський університет (Республіка Польща); Марек Палюх, професор надзвичайний, доктор габілітований гуманітарних наук, Жешівський університет (Республіка Польща); Уршуля Груца-Мьонсік, доктор педагогічних наук, ад’юнкт, Жешівський університет (Республіка Польща); І.О.Фурманов, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології, Білоруський державний університет (Республіка Білорусь).

     Міжнародна наукова рада:

Євген Глива, доктор філософських наук з психології, іноземний член НАПН України, професор-консультант товариства «Дослідження клінічного гіпнозу» (Австралія); Роман Трач, доктор філософських наук, професор, іноземний член НАПН України (США);  Мечислав Радохонський, доктор габілітований, професор надзвичайний Жешівського університету в Жешові (Республіка Польща); Мірослав Чапка, доктор наук з освіти, професор, ректор Вищої школи економіки і адміністрації в Битомі (Республіка Польща); Лешек Фрідерік Коженьовскі, доктор габілітований з економіки, професор, Президент Європейської асоціації безпеки (European Association for Security), науковий редактор загальноєвропейського наукового журналу «Безпекознавство» (Республіка Польща); Беата Балогова, професор, доктор габілітований, Пряшівський університет (Словацька Республіка); Аліса Петрасова, доцент, Пряшівський університет (Словацька Республіка); В.І.Луговий, перший віце-президент НАПН України, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор (Україна); О.Я.Чебикін, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор (Україна); Т.С.Яценко, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор (Україна).

[:en]Editor-in-Chief

 Serhiy Maksymenko, Director of G.S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine, Full Member of the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine, Doctor of Psychological Science, Professor.

Chief Secretary

Liana Onufriieva, Candidate of Psychological Science, Assistant Professor, Head of the Corporate Laboratory of Psychology of Education of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University and G.S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine, Head of the Department of General and Applied Psychology of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University.

International editorial board:

S.D.Maksymenko, Full Member of the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine, Doctor of Psychological Science, Professor, Director of G.S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine, (Editor-in-Chief), Ukraine; G.O.Ball, Corresponding Member of the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine, Doctor of Psychological Science, Professor, Ukraine; V.V.Klymenko, Doctor of Psychological Science, Professor, Ukraine; O.M.Kokun, Doctor of Psychological Science, Professor, Ukraine; L.A.Onufriieva, Candidate of Psychological Science, Assistant Professor (Chief Secretary), Ukraine; M.L.Smulson, Corresponding Member of the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine, Doctor of Psychological Science, Professor, Ukraine; N.V.Chepelieva, Full Member of the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine, Doctor of Psychological Science, Professor, Ukraine; Alfred Pritz, Professor, Doctor of Psychology and Pedagogy, Rector of Sigmund Freud University (Republic of Austria); Anton Fabian, Professor, dr hab., Pavol Jozef Šafárik University in Kosice (Slovak Republic); Juraj Stencl, Doctor of Science, Assistant Professor, St. Elizabeth Higher School of Health Care and Social Work, Bratyslava (Slovak Republic); Beata Anna Zięmba, Doctor of Humanities in Tutorial and Social Pedagogics, Senior Lecturer, Rzeszów University (Republic of Poland); Marek Paluch, Associate Professor, Dr hab. in Humanities, Rzeszów University (Republic of Poland); Urszula Gruca-Miąsik, Doctor of Pedagogical Science, Senior Lecturer, Rzeszów University (Republic of Poland); I.O.Furmanov, Doctor of Psychological Science, Professor, Head of the Department of Psychology, Belarusian State University (Republic of Belarus).

International Scientific Council:

Eugene Hlywa, Philosophy Doctor in Psychology, Foreign Member of the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine, Consulting Professor at the Australian Society of Clinical Hypnotherapists (Australia); Roman Trach, Doctor of Philosophical Science, Professor, Foreign Member of the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine (USA); Mieczysław Radochoński, dr hab., Associate Professor, Rzeszów University (Republic of Poland); Miroslaw Czapka, Doctor of Educational Science, Professor, Rector of the University of Economics and Administration in Bytom (Republic of Poland); Leszek Frederyk Korzeniowski, dr hab. in Economics, Professor, President of European Association for Security, Scientific Editor of allEuropean Academic Journal «Defense and Strategy» (Republic of Poland); Beata Balohova, Professor, dr hab., Prasov University (Slovak Republic); Alisa Petrasova, Assistant Professor, Prasov University (Slovak Republic);V.I.Luhovyi, the First Vice President of NAPS of Ukraine, Academician of NAPS of Ukraine, Doctor of Pedagogical Science, Professor (Ukraine); O.Y.Chebykin, Full Member of the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine, Doctor of Psychological Science, Professor (Ukraine); T.S.Yatsenko, Academician of NAPS of Ukraine, Doctor of Psychological Science, Professor (Ukraine).

[:]