Рецензування

Процес аналізу наукових статей зорієнтований на виявлення ступеня їх цінності, оригінальності, актуальності й наукової доцільності для прерогатив Збірника, придатності рукопису для його опублікування з урахуванням досвіду роботи провідних редакційно-наукових співтовариств; на підвищення доброякісності друкованих матеріалів, подолання упередженості й недоречності при відхиленні чи прийнятті статей. Порядок рецензування рукописів визначає процедуру моніторингу наукових матеріалів, поданих їхніми Авторами в збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» (далі – Збірник). Ця процедура зумовлена встановленими стандартами, які визначають якість опублікованих статей.

Метою рецензування є встановлення стандартів якості авторських рукописів, відповідність їх профілю Збірника, об’єкту і предмету науки «Психологія».

Завдання рецензування полягають у перевірці:

  • загального наукового рівня статті, зокрема актуальності дослідження, наявності в ній психологічної проблеми, її значущості для вирішення важливих наукових і практичних завдань, коректності й релевантності застосування методів та методик при проведенні дослідження, доцільності дискусійної процедури рівня узагальнення при формулюванні висновків тощо;
  • якості змістового наповнення й доречності структурування статті;
  • правильності використання фахової термінології, понятійного апарату.

Рецензування проводиться конфіденційно за принципом двостороннього «сліпого» рецензування: Авторам не повідомляються імена Рецензентів, Рецензентам не повідомляються імена Авторів. Взаємодія Рецензентів і Авторів здійснюється тільки через уповноважених членів редакції. Рукописам, які надійшли до редакції Збірника, присвоюється унікальний реєстраційний код, що забезпечує Авторові анонімність при рецензуванні.

Редакція нікому не повідомляє інформації, що стосується рукопису (змісту, процесу рецензування, критичних зауважень Рецензентів, остаточного рішення), окрім членів редакційної колегії Збірника, самого Автора і Рецензентів.

Рецензії подаються тільки уповноваженим членам редколегії Збірника та Авторові. За запитом Автора редакція повідомляє його про рішення редколегії щодо прийняття рукопису до опублікування. Рішення можуть бути такими: 1) рекомендується до друку в поданому автором варіанті, 2) рекомендується до друку після внесення автором змін з урахуванням зауважень і пропозицій рецензента, 3) необхідні додаткове рецензування й призначення ще одного рецензента після доопрацювання статті автором з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених попереднім рецензентом, 4) відхилити статтю.

Рецензент надсилає до редакції Збірника висновок про доречність чи недоречність друкування статті. Терміни рецензування у кожному окремому випадку можуть змінюватися залежно від умов, створення яких необхідне для максимально об’єктивного оцінювання ступеня цінності рукопису Позитивні рецензії, які засвідчують можливість прийняття статей до друку, оприлюднюються на засіданнях Міжнародної редакційної ради та редколегії.

Терміни розгляду Рецензентом статті, – з дня отримання ним статті для рецензування, – від одного до двох місяців.