[:ua]Пам’ятка авторові[:en]Guidelines for authors[:]

[:ua]

Пам’ятка авторові

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» ISSN 2227­6242 Кам’янець­Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України є рецензованим періодичним науковим виданням, уключеним до міжнародних науковометричних баз Index Copernicus, CEJSH, Google Scholar та затвердженого МОНУ переліку наукових фахових видань України, у яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата психологічних наук.

До друку у збірнику приймаються статті українською, російською, англійською, польською, німецькою або чеською мовами.

Періодичність видання – 4 рази на рік.

Вимоги до оригіналів статей, поданих для опублікування
в збірнику наукових праць «Проблеми сучасної психології»

Стаття повинна відповідати тематиці збірника і сучасному стану науки, бути актуальною, не опублікованою раніше чи поданою до публікації в інших наукових виданнях України та світу.

Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, відсутність плагіату і коректність висновків, правильне цитування наукових джерел і посилання на них.

Подані статті розглядає редакційна колегія збірника і два анонімні рецензенти. Після схвального відгуку на рецензовану статтю редакція приймає остаточне рішення стосовно її публікації, про що повідомляється авторові.

Повний обсяг статті разом із трьома анотаціями і транслітерацією  – від 12 сторінок, формат А­4, відстань між рядками – 1,5 інтервали, кегль 14, гарнітура Times New Roman; поля: ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см; абзацний відступ – 1;

сторінки статті мають бути пронумеровані;

не використовувати переносів;

дробові числа подавати через кому (напр. 0,204), а не через крапку;

формули: розмір шрифту – 11, великий індекс – 8, маленький індекс – 5, великий символ – 14, маленький символ – 11 пт;

таблиці, рисунки, малюнки повинні мати нумерацію і назву;

ілюстративний матеріал подавати в тексті, підписи набирати курсивом;

рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати як один об’єкт.

Структура статті:

УДК (у лівому верхньому кутку).

Ініціали, прізвище автора (авторів) праворуч, над назвою статті.

Електронна адреса автора/авторів (усіх, після кожного прізвища)

Назва статті (тією мовою, якою написана стаття).

Ініціали, прізвище автора, назва статті українською мовою.

Анотація української мовою (від 25 рядків) – у формі висновків по дослідженню. Ключові слова українською мовою (8­10 слів).

Ініціали, прізвище автора, назва статті російською мовою.

Анотація російської мовою (від 25 рядків) – у формі висновків по дослідженню. Ключові слова російською мовою (8­10 слів).

Текст статті з дотриманням структури (жирним виділити кожен пункт у структурі статті, див. далі «Вимоги до оформлення статей»).

Статті повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7­05/1 з урахуванням таких необхідних елементів, які прописуються у тексті статті:

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується запропонована стаття;

формулювання мети статті (постановка завдання);

методи та методики;

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з цього напрямку.

Обсяг статті – від 12 сторінок: 14 шрифт, інтервал – 1,5.

Список використаних джерел (оформлений відповідно до останніх вимог).

Транслітераційний переклад списку використаних джерел (посилання на транслітераційний переклад в онлайн режимі http://translit.ru/).

Ініціали, прізвище автора, назва статті англійською мовою.

Анотація англійською мовою (від 25 рядків) – у формі висновків по дослідженню. Ключові слова англійською мовою (8­10 слів).

Відомості про автора українською і англійською мовами: прізвище, ім’я, по батькові; ступінь, звання, посада, місце роботи, ВНЗ, місто, країна. Номер телефону та відділення Нової пошти для отримання збірника.

Реферат на статтю англійського мовою.

Автори без наукового ступеня подають рецензію на статтю наукового керівника (доктора/кандидата наук).

Електронна адреса, на яку надсилати тези і статті: kpnu_lab_ps@ukr.net

Оригінальні версії статей публікуватимуться у відкритому доступі на сайті збірника http://problemps.kpnu.edu.ua

 Зразок оформлення списку використаних джерел

Електронні ресурси: The Scottish Institute for Residential Child Care. Social Work Undergraduate Degree [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.sircc.org.uk/education/honsdegree> – Загол. з екрана. – Мова англ.

Дисертації: Волченко О.М. Формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах : дис…кандидата пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Ольга Михайлівна Волченко. – К. : НАПН України, Ін­т педагогіки, 2011. – 264 с.

Автореферати дисертацій: Булар І.Є. Теорія і методика комп’ютерного тестування успішності навчання (на матеріалах мед. навчальних закладів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д­ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Ірина Євгенівна Булар. – НАПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти. – К., 2014. – 50 с.

Журнали: Дубовицкая Т.Д. Методика диагностики направленности учебной мотивации / Татьяна Дмитриевна Дубовицкая // Психологическая наука и образование. – 2002 – № 2. – С. 42–45.

Збірники наукових праць: Химинець О.В. Проблема формування творчої особистості / Ольга Володимирівна Химинець // Науковий вісник УжДУ. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 1 / Міністерство освіти і науки України; Ужгородський національний університет; Редкол. : В.І.Опіярі (гол. ред.), М.І.Блецкан, М.М.Болдижар, В.В.Гоммонай. – Ужгород : Вид­во УжНУ «Говерла». – 1998. – С. 17–22.

Книга одного автора: Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций / Виктория Викторовна Сафонова. – Воронеж : Стоки, 1996. – 237 с.

Книга двох­трьох авторів: Редько В.Б. Учебник физики и видеозапись / В.Б.Редько, Р.В.Борисович, В.В.Молодцова. – Одесса : «Оптиум», 2002 – 140 с.

Книга чотирьох і більше авторів: Вікова і педагогічна психологія : Навчальний посібник. – 2­ге. вид. / [О.В.Скрипченко, Л.В.Волинська, З.В.Огороднійчук, І.С.Булах та ін.]. – Київ : Каравела, 2009. – 400 с.

Процедура рецензування статей, поданих до збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології»: 

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» є рецензованим виданням.

Редактори використовують процедуру подвійного «сліпого» рецензування, де рецензенти і автори не знають один одного.

Після попередньої внутрішньої рецензії, статті направляються зовнішнім рецензентам-фахівцям у галузі психології.

У разі відсутності консенсусу між двома рецензентами стосовно проблеми публікації, редактори звертаються до третього рецензента.

Після отримання рецензії, дані про прийняття статті відправляються авторові статті.

Коли статті надається дозвіл на публікацію у збірнику наукових праць «Проблеми сучасної психології», авторів просять включити коригування рецензентів, і прокоментувати рецензію в письмовій формі.

Якщо автор не згоден з деякими із поправок, вони можуть проконсультуватися з рецензентом, який запропонував їх. В окремих випадках третій рецензент може бути запропонований для консультації.

Список рецензентів, які співпрацюють із збірником наукових праць «Проблеми сучасної психології», публікується на нашому сайті та у самому виданні.

Відгуки подаються у письмовій формі, оригінали зберігаються в архівах.

   З метою протидії порушенню прав авторства, ми просимо авторів:

– розкрити їх внесок в статті та інституційну приналежність всіх авторів, які беруть участь у публікації;

– вказувати інформацію про джерела, представлені у публікації, внесок науково-дослідного інституту чи інших установ;

– підписати заяву авторського права, яке буде відправлено тим авторам, чиї статті приймаються;

-будь-який натяк про плагіат чи порушення авторського права будуть піддаватися перевірці редакційною колегією.

[:en]

Submission of manuscripts

Manuscripts should be sent to kpnu_lab_ps@ukr.net. All submissions are reviewed initially by the Editor, and only those that meet scientific and editorial standards will be sent to anonymous double-blind review by outside reviewers. The editorial board reserves the right to request the author(s) to introduce modifications before the publications. All approved papers will be published in open access on the Journal site: http://problemps.kpnu.edu.ua

The originals submitted for the publication in the periodical «Problems of modern psychology» must meet the following requirements:

Format/length

The standard length of the paper is from 12 pages including references and summaries, in Times New Roman 14, 1,5 spaced, with 2,5 cm upper- lower- and left-margins, 1 cm for right margin. The manuscripts must be in at least Word 97. Decimal numbers should be separated by commas (e.g. 0,2) Font sizes for: formulas – 11, large index – 8, small index – 5, a large symbol – 14, a small symbol – 11. Illustrations (tables, figures, pictures) should be formatted in the MS Word, grouped as one object. Each illustration should be numbered and entitled (in italics) and placed in the corresponding part of the text.

Title – author’s identification

The first page must include the UDC code of the article on the top left corner of the page, author’s name and e­-mail on the top right corner of the page. The title of the article should be written in bold Times New Roman, 14, centred.

Manuscript Requirements

According to the requirements set out in the Resolution of the Presidium of the HAC of Ukraine № 705/1 from 15.01.03 articles should comprise the following essential elements:

 • problem definition and its relationship with important scientific and practical tasks;
 • analysis of recent researches and publications;
 • purpose of article (the main problems);
 • methods and techniques;
 • the main material study with full justification of scientific results;
 • conclusions of the study and prospects for further research;
 • references (according to the latest requirements);
 • list of references in transliteration (link to online translation in transliteration http://translit.net/);
 • initials and last name of the author, title of the article in English;
 • summary in English (25 lines) and key words in English (8-10 words);
 • information about the author in Ukrainian and English: surname, name and patronymic; degree, title, position, place of work, city, post-code, country, office phone number.
 • abstract of the article in English.

Additionally each manuscript should include brief summaries (25 lines) in Ukrainian, Russian on a separate page preceding the article and in English following the article, accompanied by titles, 8-10 key words and author’s name and contact details in respective languages.

References

References should come after the text of the article. They should be written with a 14 point body and in alphabetic order.

Electronic resources: The Scottish Institute for Residential Child Care. Social Work Undergraduate Degree [Electronic resource]. – Access mode : <http://www.sircc.org.uk/education/honsdegree> – Title. – English.

Thesis: Волченко О.М. Формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах : дис…кандидата пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Ольга Михайлівна Волченко. – К. : НАПН України, Ін­т педагогіки, 2011. – 264 с.

Journals: Дубовицкая Т.Д. Методика диагностики направленности учебной мотивации / Татьяна Дмитриевна Дубовицкая // Психологическая наука и образование. – 2002 – № 2. – С. 42–45.

A book of an author: Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций / Виктория Викторовна Сафонова. – Воронеж : Стоки, 1996. – 237 с.

A book of twothree authors: Редько В.Б. Учебник физики и видеозапись / В.Б.Редько, Р.В.Борисович, В.В.Молодцова. – Одесса : «Оптиум», 2002 – 140 с.

A book of four or more authors: Вікова і педагогічна психологія : Навчальний посібник. – 2­ге. вид. / [О.В.Скрипченко, Л.В.Волинська, З.В.Огороднійчук, І.С.Булах та ін.]. – Київ : Каравела, 2009. – 400 с.

Collection of scientific works: Bernier A. The Client ­Counselor Match And The Corrective Emotional Experience : Evidence From Interpersonal And Attachment Research / A. Bernier, M. Dozier// Psychotherapy : Theory/Research/Practice/Training. – 2002. – V. 39(1). – P. 32–43.

Evans J. Cohort study of depressed mood during pregnancy and following childbirth / J. Evans, J. Heron, H. Francomb // BMJ. – 2001. – Vol. 323. – P. 257–260..

Reviewing procedure of the articles:

‘Problems of modern psychology’ is a peer-reviewed collection of research papers.

Manuscripts are undergo a double-blind review procedure, where reviewers and authors do not know each other’s identity. After a preliminary internal review, articles are sent to external subject specialists. In case of lack of consensus between the two reviewers, editors summon a third reviewer.

Review forms filled in by reviewers are sent to the author of the article, who is expected to to introduce the reviewers’ suggested modifications and comment on the review in writing. If the author does not agree with some of the corrections, their justification is consulted with the reviewer who has proposed them. In justified cases a third reviewer could be asked for consultation.

Reviews have a written form, the originals are stored in the archives.

Ghost-writing and plagiarism policy

To counteract “ghost-writing” and “guest authorship”, the authors are asked to:

– reveal their contribution to the article and the institutional affiliation of all authors who participate in the publication;

– indicate information about the sources found for submitted publication, contribution of scientific and research institution, or other institutions;

– sign a declaration of copyright which will be sent to those authors whose articles are accepted.

Any indication of plagiarism, or braking conditions of copyright, will be exposed by the editorial team to the institutions involved.

 

 [:]