Пам’ятка авторові

Пам’ятка авторові

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» ISSN 2227­6242 Кам’янець­Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України є рецензованим періодичним науковим виданням, уключеним до міжнародних науковометричних баз Index Copernicus, CEJSH, Google Scholar та затвердженого МОНУ переліку наукових фахових видань України, у яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата психологічних наук.

До друку у збірнику приймаються статті українською, російською, англійською, польською, німецькою або чеською мовами.

Періодичність видання – 4 рази на рік.

Вимоги до оригіналів статей, поданих для опублікування
в збірнику наукових праць «Проблеми сучасної психології»

Стаття повинна відповідати тематиці збірника і сучасному стану науки, бути актуальною, не опублікованою раніше чи поданою до публікації в інших наукових виданнях України та світу.

Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, відсутність плагіату і коректність висновків, правильне цитування наукових джерел і посилання на них.

Подані статті розглядає редакційна колегія збірника і два анонімні рецензенти. Після схвального відгуку на рецензовану статтю редакція приймає остаточне рішення стосовно її публікації, про що повідомляється авторові.

Повний обсяг статті разом із трьома анотаціями і транслітерацією  – від 12 сторінок, формат А­4, відстань між рядками – 1,5 інтервали, кегль 14, гарнітура Times New Roman; поля: ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см; абзацний відступ – 1;

сторінки статті мають бути пронумеровані;

не використовувати переносів;

дробові числа подавати через кому (напр. 0,204), а не через крапку;

формули: розмір шрифту – 11, великий індекс – 8, маленький індекс – 5, великий символ – 14, маленький символ – 11 пт;

таблиці, рисунки, малюнки повинні мати нумерацію і назву;

ілюстративний матеріал подавати в тексті, підписи набирати курсивом;

рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати як один об’єкт.

Структура статті:

УДК (у лівому верхньому кутку).

Ініціали, прізвище автора (авторів) праворуч, над назвою статті.

Електронна адреса автора/авторів (усіх, після кожного прізвища)

Назва статті (тією мовою, якою написана стаття).

Ініціали, прізвище автора, назва статті українською мовою.

Анотація української мовою (від 25 рядків) – у формі висновків по дослідженню. Ключові слова українською мовою (8­10 слів).

Ініціали, прізвище автора, назва статті російською мовою.

Анотація російської мовою (від 25 рядків) – у формі висновків по дослідженню. Ключові слова російською мовою (8­10 слів).

Текст статті з дотриманням структури (жирним виділити кожен пункт у структурі статті, див. далі «Вимоги до оформлення статей»).

Статті повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7­05/1 з урахуванням таких необхідних елементів, які прописуються у тексті статті:

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується запропонована стаття;

формулювання мети статті (постановка завдання);

методи та методики;

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з цього напрямку.

Обсяг статті – від 12 сторінок: 14 шрифт, інтервал – 1,5.

Список використаних джерел (оформлений відповідно до останніх вимог).

Транслітераційний переклад списку використаних джерел (посилання на транслітераційний переклад в онлайн режимі http://translit.ru/).

Ініціали, прізвище автора, назва статті англійською мовою.

Анотація англійською мовою (від 25 рядків) – у формі висновків по дослідженню. Ключові слова англійською мовою (8­10 слів).

Відомості про автора українською і англійською мовами: прізвище, ім’я, по батькові; ступінь, звання, посада, місце роботи, ВНЗ, місто, країна. Номер телефону та відділення Нової пошти для отримання збірника.

Реферат на статтю англійського мовою.

Автори без наукового ступеня подають рецензію на статтю наукового керівника (доктора/кандидата наук).

Електронна адреса, на яку надсилати тези і статті: kpnu_lab_ps@ukr.net

Оригінальні версії статей публікуватимуться у відкритому доступі на сайті збірника http://problemps.kpnu.edu.ua

 Зразок оформлення списку використаних джерел

Електронні ресурси: The Scottish Institute for Residential Child Care. Social Work Undergraduate Degree [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.sircc.org.uk/education/honsdegree> – Загол. з екрана. – Мова англ.

Дисертації: Волченко О.М. Формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах : дис…кандидата пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Ольга Михайлівна Волченко. – К. : НАПН України, Ін­т педагогіки, 2011. – 264 с.

Автореферати дисертацій: Булар І.Є. Теорія і методика комп’ютерного тестування успішності навчання (на матеріалах мед. навчальних закладів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д­ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Ірина Євгенівна Булар. – НАПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти. – К., 2014. – 50 с.

Журнали: Дубовицкая Т.Д. Методика диагностики направленности учебной мотивации / Татьяна Дмитриевна Дубовицкая // Психологическая наука и образование. – 2002 – № 2. – С. 42–45.

Збірники наукових праць: Химинець О.В. Проблема формування творчої особистості / Ольга Володимирівна Химинець // Науковий вісник УжДУ. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 1 / Міністерство освіти і науки України; Ужгородський національний університет; Редкол. : В.І.Опіярі (гол. ред.), М.І.Блецкан, М.М.Болдижар, В.В.Гоммонай. – Ужгород : Вид­во УжНУ «Говерла». – 1998. – С. 17–22.

Книга одного автора: Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций / Виктория Викторовна Сафонова. – Воронеж : Стоки, 1996. – 237 с.

Книга двох­трьох авторів: Редько В.Б. Учебник физики и видеозапись / В.Б.Редько, Р.В.Борисович, В.В.Молодцова. – Одесса : «Оптиум», 2002 – 140 с.

Книга чотирьох і більше авторів: Вікова і педагогічна психологія : Навчальний посібник. – 2­ге. вид. / [О.В.Скрипченко, Л.В.Волинська, З.В.Огороднійчук, І.С.Булах та ін.]. – Київ : Каравела, 2009. – 400 с.

Процедура рецензування статей, поданих до збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології»: 

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» є рецензованим виданням.

Редактори використовують процедуру подвійного «сліпого» рецензування, де рецензенти і автори не знають один одного.

Після попередньої внутрішньої рецензії, статті направляються зовнішнім рецензентам-фахівцям у галузі психології.

У разі відсутності консенсусу між двома рецензентами стосовно проблеми публікації, редактори звертаються до третього рецензента.

Після отримання рецензії, дані про прийняття статті відправляються авторові статті.

Коли статті надається дозвіл на публікацію у збірнику наукових праць «Проблеми сучасної психології», авторів просять включити коригування рецензентів, і прокоментувати рецензію в письмовій формі.

Якщо автор не згоден з деякими із поправок, вони можуть проконсультуватися з рецензентом, який запропонував їх. В окремих випадках третій рецензент може бути запропонований для консультації.

Список рецензентів, які співпрацюють із збірником наукових праць «Проблеми сучасної психології», публікується на нашому сайті та у самому виданні.

Відгуки подаються у письмовій формі, оригінали зберігаються в архівах.

   З метою протидії порушенню прав авторства, ми просимо авторів:

– розкрити їх внесок в статті та інституційну приналежність всіх авторів, які беруть участь у публікації;

– вказувати інформацію про джерела, представлені у публікації, внесок науково-дослідного інституту чи інших установ;

– підписати заяву авторського права, яке буде відправлено тим авторам, чиї статті приймаються;

-будь-який натяк про плагіат чи порушення авторського права будуть піддаватися перевірці редакційною колегією.