Пам’ятка авторові

Пам’ятка авторові

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» ISSN 2227­6242 Кам’янець­Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України є рецензованим періодичним науковим виданням, уключеним до міжнародних науковометричних баз Index Copernicus, CEJSH, Google Scholar, Research Bible, ERIH Plus, OAJI, World Catalogue of scientific journals та затвердженого МОНУ переліку наукових фахових видань України, у яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата психологічних наук.

До друку у збірнику приймаються статті українською, російською, англійською, польською, німецькою або чеською мовами.

Періодичність видання – 4 рази на рік.

Вимоги до оригіналів статей, поданих для опублікування
в збірнику наукових праць «Проблеми сучасної психології»

Стаття повинна відповідати тематиці збірника і сучасному стану науки, бути актуальною, не опублікованою раніше чи поданою до публікації в інших наукових виданнях України та світу.

Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, відсутність плагіату і коректність висновків, правильне цитування наукових джерел і посилання на них.

Подані статті розглядає редакційна колегія збірника і два анонімні рецензенти. Після схвального відгуку на рецензовану статтю редакція приймає остаточне рішення стосовно її публікації, про що повідомляється авторові.

Повний обсяг статті разом із трьома анотаціями і транслітерацією  – від 12 сторінок, формат А­4, відстань між рядками – 1,5 інтервали, кегль 14, гарнітура Times New Roman; поля: ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см; абзацний відступ – 1;

сторінки статті мають бути пронумеровані;

не використовувати переносів;

дробові числа подавати через кому (напр. 0,204), а не через крапку;

формули: розмір шрифту – 11, великий індекс – 8, маленький індекс – 5, великий символ – 14, маленький символ – 11 пт;

таблиці, рисунки, малюнки повинні мати нумерацію і назву;

ілюстративний матеріал подавати в тексті, підписи набирати курсивом;

рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати як один об’єкт.

Структура статті:

УДК (у лівому верхньому кутку).

Ініціали, прізвище автора (авторів) праворуч, над назвою статті.

Електронна адреса автора/авторів (усіх, після кожного прізвища)

Назва статті (тією мовою, якою написана стаття).

Ініціали, прізвище автора, назва статті українською мовою.

Анотація української мовою (від 25 рядків) – у формі висновків по дослідженню. Ключові слова українською мовою (8­10 слів).

Ініціали, прізвище автора, назва статті російською мовою.

Анотація російської мовою (від 25 рядків) – у формі висновків по дослідженню. Ключові слова російською мовою (8­10 слів).

Текст статті з дотриманням структури (жирним виділити кожен пункт у структурі статті, див. далі «Вимоги до оформлення статей»).

Статті повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7­05/1 з урахуванням таких необхідних елементів, які прописуються у тексті статті:

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується запропонована стаття;

формулювання мети статті (постановка завдання);

методи та методики;

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з цього напрямку.

Обсяг статті – від 12 сторінок: 14 шрифт, інтервал – 1,5.

Список використаних джерел (оформлений відповідно до останніх вимог).

Транслітераційний переклад списку використаних джерел (посилання на транслітераційний переклад в онлайн режимі http://translit.ru/).

Ініціали, прізвище автора, назва статті англійською мовою.

Анотація англійською мовою (від 25 рядків) – у формі висновків по дослідженню. Ключові слова англійською мовою (8­10 слів).

Відомості про автора українською і англійською мовами: прізвище, ім’я, по батькові; ступінь, звання, посада, місце роботи, ВНЗ, місто, країна. Номер телефону та відділення Нової пошти для отримання збірника.

Реферат на статтю англійського мовою.

Автори без наукового ступеня подають рецензію на статтю наукового керівника (доктора/кандидата наук).

Електронна адреса, на яку надсилати тези і статті: kpnu_lab_ps@ukr.net

Оригінальні версії статей публікуватимуться у відкритому доступі на сайті збірника http://problemps.kpnu.edu.ua

 Зразок оформлення списку використаних джерел

Електронні ресурси: The Scottish Institute for Residential Child Care. Social Work Undergraduate Degree [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.sircc.org.uk/education/honsdegree> – Загол. з екрана. – Мова англ.

Дисертації: Волченко О.М. Формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах : дис…кандидата пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Ольга Михайлівна Волченко. – К. : НАПН України, Ін­т педагогіки, 2011. – 264 с.

Автореферати дисертацій: Булар І.Є. Теорія і методика комп’ютерного тестування успішності навчання (на матеріалах мед. навчальних закладів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д­ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Ірина Євгенівна Булар. – НАПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти. – К., 2014. – 50 с.

Журнали: Дубовицкая Т.Д. Методика диагностики направленности учебной мотивации / Татьяна Дмитриевна Дубовицкая // Психологическая наука и образование. – 2002 – № 2. – С. 42–45.

Збірники наукових праць: Химинець О.В. Проблема формування творчої особистості / Ольга Володимирівна Химинець // Науковий вісник УжДУ. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 1 / Міністерство освіти і науки України; Ужгородський національний університет; Редкол. : В.І.Опіярі (гол. ред.), М.І.Блецкан, М.М.Болдижар, В.В.Гоммонай. – Ужгород : Вид­во УжНУ «Говерла». – 1998. – С. 17–22.

Книга одного автора: Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций / Виктория Викторовна Сафонова. – Воронеж : Стоки, 1996. – 237 с.

Книга двох­трьох авторів: Редько В.Б. Учебник физики и видеозапись / В.Б.Редько, Р.В.Борисович, В.В.Молодцова. – Одесса : «Оптиум», 2002 – 140 с.

Книга чотирьох і більше авторів: Вікова і педагогічна психологія : Навчальний посібник. – 2­ге. вид. / [О.В.Скрипченко, Л.В.Волинська, З.В.Огороднійчук, І.С.Булах та ін.]. – Київ : Каравела, 2009. – 400 с.

Процедура рецензування статей, поданих до збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології»: 

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» є рецензованим виданням.

Редактори використовують процедуру подвійного «сліпого» рецензування, де рецензенти і автори не знають один одного.

Після попередньої внутрішньої рецензії, статті направляються зовнішнім рецензентам-фахівцям у галузі психології.

У разі відсутності консенсусу між двома рецензентами стосовно проблеми публікації, редактори звертаються до третього рецензента.

Після отримання рецензії, дані про прийняття статті відправляються авторові статті.

Коли статті надається дозвіл на публікацію у збірнику наукових праць «Проблеми сучасної психології», авторів просять включити коригування рецензентів, і прокоментувати рецензію в письмовій формі.

Якщо автор не згоден з деякими із поправок, вони можуть проконсультуватися з рецензентом, який запропонував їх. В окремих випадках третій рецензент може бути запропонований для консультації.

Список рецензентів, які співпрацюють із збірником наукових праць «Проблеми сучасної психології», публікується на нашому сайті та у самому виданні.

Відгуки подаються у письмовій формі, оригінали зберігаються в архівах.

   З метою протидії порушенню прав авторства, ми просимо авторів:

– розкрити їх внесок в статті та інституційну приналежність всіх авторів, які беруть участь у публікації;

– вказувати інформацію про джерела, представлені у публікації, внесок науково-дослідного інституту чи інших установ;

– підписати заяву авторського права, яке буде відправлено тим авторам, чиї статті приймаються;

-будь-який натяк про плагіат чи порушення авторського права будуть піддаватися перевірці редакційною колегією.