[:ua]Untitled-1 [преобразованный]

Рік заснування: 2008.

Мова (мови) видання: українська, російська, англійська, німецька, польська, чеська.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Засновники (співзасновники): Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України.

ISSN 2227- 6246

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» внесено до Переліку наукових фахових видань України з психології (Постанова Президії ВАК України № 1-05/2 від 27 травня 2009 року). Збірник поновлено у Переліку наукових фахових видань України з психології (Наказ Міністерства освіти і науки України за № 261 від 06.03.2015 року).

Програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість: розвиток і поширення наукових знань на безоплатній основі. Видання засновується з благодійною метою і призначене для безкоштовного розповсюдження.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19651-9451 ПР від 30.01.2013 р.

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» проіндексовано у міжнародних наукометричних базах:

Index Copernicus: ICV 2013: 5,68, ICV 2014: 39.96

CEJSH

Google Scholar

Vernadski National Library Of Ukraine

Адреса редакції: 

пров. Північний, 5,

Кам’янець-Подільський,

Україна, 32300

Тел./факс: (03849) 3-90-06

[:en]Untitled-1 [преобразованный]

Published from:  2008
Languages: Ukrainian, Russian, English, German, Polish, Czech
Issued: 4 times a year

Published by: Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, G.S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine

ISSN 2227- 6246

Collection of research papers ‘Problems of modern psychology’ is on the List of Specialized Scientific Editions of Ukraine in Psychology (Resolution of Presidium of HAC of Ukraine № 1-05/2 of May 27, 2009). The Collection of research papers was renewed in the List of Specialized Scientific Editions of Ukraine in Psychology (The Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 261 of 06.03.2015)

Program goals (basic principles) or thematic focus:  development and dissemination of scientific knowledge. The Collection is published for charitable purposes and intended for free distribution.
Certificate of State Registration: КВ № 19651-9451 ПР from 30.01.2013

Collection of research papers ‘Problems of modern psychology’ is on the List of Specialized Scientific Editions of Ukraine in Psychology (Resolution of Presidium of HAC of Ukraine № 1-05/2 of May 27, 2009). The Collection of research papers was renewed in the List of Specialized Scientific Editions of Ukraine in Psychology (The Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 261 of 06.03.2015)

‘Problems of modern psychology’ is indexed and abstracted in:

Index Copernicus: ICV 2013: 5,68, ICV 2014: 39.96

CEJSH

Google Scholar

Vernadski National Library Of Ukraine

Contact:

Provulok Pivnichnyi, 5,

32300 Kamianets-Podilskyi,

Ukraine,

Tel/Fax: (03849) 3-90-06

[:]